elen
elen

Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα των Tεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων και μεθοδολογιών απορρύπανσης και στην κατανόηση της πολύπλοκης δομής και λειτουργίας του περιβάλλοντος, το οποίο είναι ο τελικός αποδέκτης των αποβλήτων.

ΔΙΑ: dia.eap.gr

Συνίστανται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα της διαχείρισης των αποβλήτων (υγρών, στερεών, αερίων), των Τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων, των μεθοδολογιών απορρύπανσης , στην κατανόηση της πολύπλοκης δομής και λειτουργίας του περιβάλλοντος, το οποίο είναι ο τελικός αποδέκτης των αποβλήτων, στην απόκτηση γνώσεων για την σχετική νομοθεσία που αφορά την διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, στην επιλογή τεχνολογιών για την επίλυση προβλημάτων που αναφύονται από σημειακές πηγές ρύπανσης, στον σχεδιασμό συστημάτων ανακύκλωσης και να εκτιμούν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας απορριμμάτων (μηχανικός διαχωρισμός, θερμικές μέθοδοι με έμφαση στην καύση, βιολογικές μέθοδοι όπως η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση) και να συγκρίνουν εναλλακτικά διαχειριστικά σενάρια που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες. Ακόμα παρέχονται γνώσεις στην εκτίμηση περιβαλλοντικών συνθηκών του φυσικού περιβάλλοντος, στις επιπτώσεις των ρύπων στην υγεία του ανθρώπου, σε μεθοδολογίες εκτίμησης περιβαλλοντικών συνθηκών, καθώς και σε μεθοδολογίες αποκατάστασης και απορρύπανσης του περιβάλλοντος. Μέσω δε της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να δίνουν απαντήσεις σε πρακτικά ζητήματα που αναφύονται από την διαχείριση των αποβλήτων στο περιβάλλον (χερσαίο, υδάτινο) και στις ανθρώπινες κοινωνίες γενικότερα.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 85 Environmental Protection
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0712 Environmental Protection and Technology

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

1ο έτος σπουδών

2ο έτος σπουδών

Κατά το α’ έτος σπουδών, αν ο φοιτητής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει τρεις Θ.Ε., υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΔΙΑ50 (Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση) και δύο εκ των άλλων τριών ΔΙΑ51, ΔΙΑ60 και ΔΙΑ61. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με την τελευταία Θ.Ε., εφόσον έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τις τρεις θεματικές ενότητες.
Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θ.Ε., καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακή Διπλωματικής Εργασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

e-mail: ikalabro@eap.gr

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367332

Ε-mail: dia@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο