Διαχείριση Αποβλήτων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) > Διαχείριση Αποβλήτων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑ50: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η Εκπαίδευση στην κατανόηση των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών, που πραγματοποιούνται στο χερσαίο, θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την παρουσία ρύπων, στην εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνθηκών και στον καθορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Στο τέλος της θεματικής ενότητας ΔΙΑ50 η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να εμβαθύνει: 

 • στην κατανόηση των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών που πραγματοποιούνται στο χερσαίο ,θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την παρουσία ρύπων . 
 • στην εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνθηκών. 
 • στον καθορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον. 

Στο τέλος της θεματικής ενότητας ΔΙΑ 50 η/ο φοιτήτρια/τής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

 • Ικανότητα να συγκεντρώνει βιβλιογραφία και να συγγράφει επιστημονικές εργασίες.  
 • Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και να αξιολογεί φυσικά περιβάλλοντα σε ότι αφορά την ποιότητά τους. 
 • Ικανότητα να κατανοεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
 • Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση περιβαλλοντικών προβλημάτων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Το χερσαίο περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων 
 • Το θαλάσσιο περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων 
 • Η ατμόσφαιρα ως αποδέκτης αποβλήτων 
 • Διάθεση αποβλήτων και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΙΑ51: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων όλων των θεμάτων που αφορούν στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Αυτό περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των εναλλακτικών τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η θεματική ενότητα εξετάζει τα απόβλητα διακρίνοντάς τα σε τρεις κατηγορίες: (α) μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, (β) επικίνδυνα απόβλητα και (γ) γεωργικά απόβλητα. Οι πρώτες δύο κατηγορίες αφορούν τόσο στα αστικά όσο και τα βιομηχανικά απόβλητα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Οι τεχνολογίες περιγράφονται και αξιολογούνται τόσο από πλευράς τεχνικής και οικονομικής εφικτότητας όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ολοκληρώνοντας αυτή τη Θεματική Ενότητα, θα είστε σε θέση να προτείνετε και να αξιολογήσετε εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με τη θεματική αυτή ενότητα οι φοιτήτριες/τές αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα των θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα είναι σε θέση: 

 • Να προσδιορίσουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων που παράγονται από οικισμούς αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες όπως η γεωργία και η μεταλλευτική δραστηριότητα 
 • Να γνωρίζουν την κείμενη νομοθεσία, αλλά και τον τρόπο διαμόρφωσής της και τις τάσεις της 
 • Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος συλλογής απορριμμάτων 
 • Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος ανακύκλωσης 
 • Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 
 • Να εκτιμούν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας απορριμμάτων (μηχανικός διαχωρισμός, θερμικές μέθοδοι με έμφαση στην καύση, βιολογικές μέθοδοι όπως η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση) και να συγκρίνουν εναλλακτικά διαχειριστικά σενάρια που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες 
 • Να εκτιμούν θέματα διαχείρισης οικοδομικών και μεταλλευτικών αποβλήτων 
 • Να εκτιμούν θέματα διαχείρισης ειδικών αποβλήτων (λάστιχα αυτοκινήτων, λαμπτήρες, λάδια, μπαταρίες κλπ.) 
 • Να εκτιμούν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα απόβλητο επικίνδυνο (π.χ. αντιδρασιμότητα, διαβρωτικότητα, εκρηκτικότητα, τοξικότητα, ραδιενέργεια κλπ) 
 • Να προτείνουν μεθόδους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. σταθεροποίηση/στερεοποίηση) 
 • Να προτείνουν μεθόδους αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών  
 • Να προτείνουν μεθόδους διαχείρισης των αγροτικών και κτηνοτροφικών στερεών αποβλήτων 
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων υλικών 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Οικιακά και άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 
 • Επικίνδυνα απόβλητα 
 • Γεωργικά απόβλητα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΙΑ60: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της σειράς μαθημάτων οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να είναι ικανές/οί να: 

 • έχουν κατανοήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Αστικών Υγρών αποβλήτων και 
 •  να έχουν πληροφορηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στα υγρά απόβλητα και την περιβαλλοντική προστασία. 
 • εχουν κατανοήσει την προεργασία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων 
 • είναι ικανοί στο σχεδιασμό μονάδας επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων 
 • έχουν κατανοήσει τα ποιοτικά-ποσοτικά χαρακτηριστικά των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων καθώς επίσης τις φυσικές, χημικές, βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων 
 • έχουν κατανοήσει τρόπους και μεθοδολογίες διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων αλλά και αντίστοιχες των υγρών γεωργικών αποβλήτων 
 • είναι ικανοί να εκτιμήσουν τα υγρά απόβλητα μεταλλευτικής-μεταλλουργικής δραστηριότητας καθώς επίσης και την αποφυγή ρύπανσης από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 • Αστικά λύματα 
 • Βιομηχανικά υγρά απόβλητα 
 • Γεωργικά απόβλητα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

 

ΔΙΑ61: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η Εκπαίδευση: 

 • Στον καθορισμό των πηγών και των χαρακτηριστικών των ατμοσφαιρικών ρύπων. 
 • Στις τεχνολογίες ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
 • Στις τεχνολογίες επεξεργασίας αερίων ρύπων και απορρύπανσης αερίων. 
 • Στις αναλυτικές μεθόδους προσδιορισμού αερίων ρύπων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της σειράς μαθημάτων οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να είναι ικανές/οί να: 

 • έχουν ξεκαθαρίσει την εικόνα των κύριων πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης (βιομηχανικών και αστικών) και τους ρυπαντές οι οποίοι απελευθερώνονται στην χώρα τους καθώς και από ευρύτερες περιοχές  
 • έχουν πληροφορηθεί για το πνεύμα των νόμων, το περιεχόμενο και την μελλοντική εξέλιξη (τάση) των νόμων που αναφέρονται τόσο στις εκπομπές όσο και στην ποιότητα του αέρα. 
 • είναι ικανοί να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού των συστημάτων κατακράτησης τόσο των αερίων όσο και των σωματιδιακών ρυπαντών 
 • είναι ικανοί να εκτιμήσουν και κατά περίπτωση να προτείνουν/επιλέξουν μια τεχνολογία για την επίλυση ενός προβλήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μια σημειακή (βιομηχανική) πηγή. 
 • είναι ικανοί να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν βασικές αρχές της ατμοσφαιρικής δειγματοληψίας και μέτρησης τόσο των αερίων όσο και των σωματιδιακών ρυπαντών. 
 • είναι ικανοί να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρυπαντών σε όρους επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία και δεικτών ποιότητας αέρα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Ατμοσφαιρικοί ρύποι και τεχνολογία ελέγχου της εκπομπής τους 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)  

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας 

   

Ο κανονισμός προδιαγράφει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (Μ.Δ.Ε.) των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, ως εξής:  

 1. Ο Γενικός Κανονισμός εφαρμόζεται ως έχει από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΠΣ) του ΕΑΠ, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.
 2. Αλλαγές ή και βελτιώσεις του Γενικού Κανονισμού Μ.Δ.Ε. θα εφαρμόζονται ένα Ακαδημαϊκό Έτος μετά την έγκρισή τους από τη Σύγκλητο, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση εγκαίρως οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 3. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα επιτυχούς ολοκλήρωσης. Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
 4. Θέματα Μ.Δ.Ε.. Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων για τις Μ.Δ.Ε. καθορίζονται από το Διευθυντή του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους Συντονιστές των ΘΕ και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του ΕΑΠ, μέχρι τις 28.2.
 5. Μορφή και έκταση εργασίας. Η εργασία – θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική – μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτής έκθεσης, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία ως Παραρτήματα. Κάθε Μ.Δ.Ε. θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική και σε μια από τις κύριες γλώσσες της ΕΕ. Σε ορισμένα ΜΠΣ η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση. 
 6. Υποβολή προτάσεων. Οι φοιτητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των Σχολών για τη διάρθρωση του Προγράμματος που παρακολουθούν, υποβάλλουν πρόταση του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, σκοπό και προσδοκώμενα αποτελέσματα) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μπορεί να προβλέπεται η εκπόνηση ομαδικών διπλωματικών εργασιών και να προδιαγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτές και ειδικότερα οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας.
 7. Χρόνος υποβολής προτάσεων. Η περίοδος υποβολής προτάσεων από τους φοιτητές αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.

8. Αντιστοιχία Μ.Δ.Ε. και Θ.Ε.. Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Προγράμματα Σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από την άποψη της βαθμολογικής βαρύτητας η Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 1-2 ΘΕ, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος οι οποίες περιλαμβάνονται στις λεπτομερείς «Οδηγίες εκπόνησης διπλωματικών εργασιών» που καθορίζει ο Διευθυντής  κάθε προγράμματος. Για τους φοιτητές που εισάγονται σε Προγράμματα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η βαθμολογική βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. καθορίζεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) και λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. ανάλογα με τα ECTS  που της αντιστοιχούν. Οι οικονομικές υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της βαθμολογικής βαρύτητας, είναι ίσες προς αυτές μιας ΘΕ. 

 1. Έναρξη Μ.Δ.Ε.. Ο Διευθυντής συνθέτει ομάδες συγγενών θεμάτων και προτείνει τον Επιβλέποντα ΣΕΠ για καθεμία από αυτές. Ο Διευθυντής και ο επιβλέπων ΣΕΠ προτείνουν τομέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στη συνέχεια ο Επιβλέπων ΣΕΠ, σε συνεργασία με τους υποψήφιους, οριστικοποιεί το θέμα της Μ.Δ.Ε. και δίνει την τελική έγκριση. Ο φοιτητής υποβάλλει (βλ. άρθρο15) στο Τμήμα Μητρώου φοιτητών την τελική δήλωση θέματος ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι υποψήφιοι, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ που απαιτούνται με βάση τη διάρθρωση του Προγράμματος, προβαίνουν στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το ΕΑΠ σε ό,τι αφορά στη Μ.Δ.Ε. και αρχίζουν την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε..
 2. Χρόνος υποβολής Μ.Δ.Ε.. Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής μιας Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες και ο μέγιστος 8 μήνες. Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν ισχύει ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής της διπλωματικής εργασίας (5 μήνες), αλλά μόνο ο μέγιστος (8 μήνες).
  Παράταση χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας από το Διευθυντή μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα.
 3. Διαδικασία κρίσης και ολοκλήρωσης Μ.Δ.Ε.. Η τυπική έναρξη εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. είναι η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και με ολοκλήρωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της επανάκρισης, μέσα σε 12 μήνες από την τυπική έναρξη. Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε.. γίνεται την περίοδο από 01 Απριλίου έως και 15 Μαΐου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από μέγιστο χρονικό διάστημα 4 μηνών και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ.
  Ο μέγιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 8 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από 1 μήνα και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ. Η μέγιστη διάρκεια κρίσης σε κάθε περίπτωση είναι 1 μήνας.
  Σε περίπτωση απόρριψης μιας διπλωματικής εργασίας κατά την υποστήριξή της (προφορική εξέταση) το Δελτίο Αξιολόγησης αυτής, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σύντομη αναφορά της εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα εξηγεί τεκμηριωμένα τους λόγους απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
  Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας δεν παίρνει πτυχίο.
  Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ισχύουν τα παρακάτω:
  Για να μπορέσει μια Μ.Δ.Ε. να υποστηριχθεί προφορικά στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχει λάβει θετική κρίση από την Επιτροπή Κρίσης και απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς η/οι Θεματική/κες Ενότητα/τες.
  Σε περίπτωση θετικής κρίσης της Μ.Δ.Ε., από την επιτροπή κρίσης, αλλά μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν προφορικά την διπλωματική τους εργασία, η οποία θα πρέπει να μετατεθεί την επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτέμβριος), υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
  Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης, από την επιτροπή κρίσης, (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) και επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή), με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ.
  Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης και αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ. Η παρουσίαση – εξέταση της Μ.Δ.Ε. πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των θεματικών ενοτήτων.
  Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, οι φοιτητές δεν παίρνουν πτυχίο. 
 4. Επιτροπές Κρίσης. Οι Επιτροπές Κρίσης αποτελούνται τουλάχιστον από α) τον Επιβλέποντα ΣΕΠ, β) ένα επιπλέον μέλος ΣΕΠ (ο οποίος θα πρέπει να είναι ΔΕΠ του ΕΑΠ ή άλλου Πανεπιστημίου, όμως σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορεί να είναι μόνο ΣΕΠ) συγγενούς ειδικότητας προς τα θέματα της υπό κρίσης ομάδας εργασιών (ο ορισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10) και γ) το Διευθυντή ή Συντονιστή οριζόμενο από το Διευθυντή μόνο στην προφορική εξέταση ο οποίος θα συμμετέχει μόνο κατά την προφορική εξέταση στη διαδικασία κρίσης και τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εάν και όπου το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει στην προφορική παρουσίαση και άλλους ΣΕΠ του ΜΠΣ ή και ειδικούς επιστήμονες ως εξωτερικούς κριτές με έκφραση γνώμης μόνο.
 5. Εξέταση – Παρουσίαση της Εργασίας. Μετά την υποβολή δύο (2) αντιγράφων της τελικής Μ.Δ.Ε. στον Επιβλέποντα, και εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίαςης προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του κειμένου της Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί στο Διευθυντή ή στον οριζόμενο από αυτόν Συντονιστή σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει απαραίτητο να συμμετέχει στην προφορική εξέταση. Η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται σε δύο περιόδους, 1η περίοδος: 7ος μήνας μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και 2η περίοδος: 12ος μήνας.
 6. Αντίγραφα Μ.Δ.Ε.. Η Μ.Δ.Ε. υποβάλλεται εις διπλούν για την κρίση. Στο τέλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο: «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε πουχρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης».
  Οι φοιτητές οφείλουν – κατόπιν της επιτυχούς παρουσίασης/εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας -μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.- να την αναρτήσουν στο αποθετήριο του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr).
  Οι εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φοιτητών, αλλά στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης εκχωρούν στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Οι δημιουργοί διατηρούν το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

  Το ΕΑΠ στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης των Πτυχιακών/ Διπλωματικών Εργασιών προτείνει προαιρετικά τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εργασιών με άδειες Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses). Εάν οι φοιτητές επιλέξουν αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να αναφέρουν σε ευδιάκριτο σημείο της εργασίας τους με ποιά συγκεκριμένη άδεια την παρέχουν. Η εφαρμογή των αδειών Creative Commons δεν επηρεάζει την ανοικτή πρόσβαση του πλήρους κειμένου των εργασιών, αλλά ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της εργασίας των καταθετών και του αναγνωστικού κοινού. 

Οι φοιτητές, κατόπιν αιτήματός τους στο Τμήμα Βιβλιοθήκης, έχουν το δικαίωμα αναβολής δημοσίευσης της Διπλωματικής τους Εργασίας στο Αποθετήριο μέχρι και 3 χρόνια όταν: 

– Θέλουν να υποβάλλουν μέρος της εργασίας προς δημοσίευση σε επιστημονικά δημοσιεύματα (π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.
– Έχουν υποβάλει μέρος του έργου σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε περιπτώσεις πατέντας.
– Διαπραγματεύονται την εμπορική εκμετάλλευση μέρους του έργου.
– Έχουν κάποιον άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο αναγράφουν στο αίτημά τους. 

Μέχρι τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, στο Αποθετήριο θα είναι αναρτημένα μόνο τα στοιχεία περιγραφής της εργασίας, ενώ μετά το πέρας των 3 ετών θα αναρτάται το πλήρες κείμενο της διπλωματικής. 

 1. Διοικητικά θέματα

– Υποβολή προτάσεων από φοιτητές στο χρονικό διάστημα από 1/3 έως 30/6 κάθε έτους
– Διαβίβαση προτάσεων στους Διευθυντές
– Τελική δήλωση θέματος Μ.Δ.Ε. και πληρωμή από 1/9 έως 30/9
– Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης Μ.Δ.Ε. (21/9 έως 30/9)
– Γνωστοποίηση τελικής βαθμολογίας και αντίγραφο δελτίων αξιολόγησης. 

H δυνατότητα της επιλογής στο φοιτητή/τρια για επανάληψη της διαδικασίας το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος είτε με το ίδιο θέμα, είτε με τροποποιημένο θέμα, είτε με νέο θέμα θα δίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα/ουσας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και του Διευθυντή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Μ.Δ.Ε.
Καθορισμός γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. (συνεργασία ΔΠΣ και Συντονιστών): Άρθρο 4
Ανάρτηση των γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. στο δικτυακό χώρο (μέχρι 28.02): Άρθρο 15
Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης από δικαιούμενους φοιτητές (διάστημα υποβολής: 01.03 έως 30.06): Άρθρα 6 & 7
Ορισμός επιβλέποντα ΣΕΠ από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9
Οριστικοποίηση θέματος από ΣΕΠ σε συνεργασία με φοιτητές και τελική έγκριση: Άρθρο 9
Πρόταση από ΣΕΠ του β΄ μέλους της επιτροπής κρίσης και έγκριση από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9 & 12
Ηλεκτρονική υποβολή τελικής πρότασης (διάστημα υποβολής: 01.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων (χρονικό διάστημα: 01.9 έως 30.9): Άρθρο 15
Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης (χρονικό διάστημα: 21.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Έναρξη εκπόνησης Μ.Δ.Ε. 01.10: Άρθρο 11. 

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση