Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επιστημονική Επιθεώρηση
Επικοινωνία

Σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί η σύγχρονη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν την ιστορική πορεία και εξέλιξη των μορφών της Ορθόδοξης Χριστιανικής θεολογικής σκέψης και δράσης στα πλαίσια των πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών κοινωνιών, παρέχοντας ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση των τρόπων χρήσης των μορφών αυτών από τους ανθρώπους της κάθε εποχής.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων θα να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν:

  • Τις ιστορικές απαρχές του Χριστιανισμού και τις σχέσεις του με τα ευρύτερα κοινωνικοπολιτικά και φιλοσοφικά περιβάλλοντα.
  • Τη διαμόρφωση των κυρίαρχων θρησκευτικών αντιλήψεων (δογμάτων) και τις διαφοροποιήσεις τους στο εσωτερικό των θρησκευτικών κοινοτήτων.
  • Την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση και το ρόλο της στη διαμόρφωση των επί μέρους εθνικών Εκκλησιών, αλλά και την ανάπτυξη των διορθοδόξων σχέσεων.
  • Την επιρροή του Χριστιανισμού στη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών και των πολιτισμικών παραδόσεων.
  • Τις ιστορικές σχέσεις του Χριστιανισμού με άλλες θρησκείες, όπως την Εβραϊκή και το Ισλάμ, αλλά και τις σχέσεις των Ορθόδοξων εκκλησιών με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και τις Προτεσταντικές θρησκευτικές κοινότητες και εκκλησίες.
  • Τη διαλεκτική συνάντηση της Ορθόδοξης θεολογίας με σύγχρονα επιστημονικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

  •  με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
  •  με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0221-Religion & Theology

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των Επιστημονικών Πεδίων.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής ή της Γαλλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
Για τους αλλοδαπούς κρίνεται υποχρεωτική η Βεβαίωση Ελληνομάθειας, η οποία χορηγείται από το Διδασκαλείο της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και της αλλοδαπής, όταν είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε., ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Το Π.Μ.Σ. «Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός» διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερεις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

1ο Έτος 

2ο Έτος

Y: Υποχρεωτική 

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ 
Στο πρώτο (1ο) έτος, αν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΟΡΘ50, ενώ αν επιλέξετε δύο (2) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τις ΟΡΘ50 και ΟΡΘ60. Αν επιλέξετε τρεις (3) ΘΕ θα δηλώσετε και την ΟΡΘ51 (είτε έχοντας ολοκληρώσει τις ΟΡΘ50 και ΟΡΘ60 είτε παρακολουθώντας τις ΘΕ ταυτόχρονα).

Στο δεύτερο (2ο) έτος, για να επιλέξετε την ΟΡΘ61 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον μία (1) από τις ΘΕ του πρώτου έτους.

Μπορείτε να δηλώσετε τη ΜΔΕ είτε ταυτόχρονα με την ΟΡΘ61 είτε μετά την ολοκλήρωσή της.

Η παρουσίαση της ΜΔΕ θα γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων (4) ΘΕ.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος σπουδών μία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χρήστος Καραγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Παλαιά Διαθήκη

e-mail: karagiannis.christos@ac.eap.gr

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367317

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση