elen
elen

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση (α) αποφοίτων Πανεπιστημίων κλάδων διαφορετικών της Πληροφορικής, (β) αποφοίτων Πανεπιστημίων κλάδων της Πληροφορικής που απέκτησαν το πτυχίο τους πέραν της δεκαετίας, και (γ) αποφοίτων τμημάτων Τ.Ε.Ι. κλάδων της Πληροφορικής, σε αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων, και η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες να αναλύσουν, σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και διαχειριστούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά και υπολογιστικά συστήματα, που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Εξειδίκευση θα παρέχεται στους τομείς (α) της σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού, (β) της ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων δεδομένων και της ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων, και (γ) των προηγμένων θεμάτων τεχνολογιών διαδικτύου και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Να κατανοήσουν ότι η Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της Μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών με την βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού
  • Να κατανοήσουν ότι οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν το τεχνικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι απαιτούμενες έννοιες των αλγορίθμων, ως μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων, και οι απαιτούμενες έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού, ως προσέγγισης στο πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού
  • Να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες της θεωρίας του λογικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων και για την εκτίμηση της απόδοσης διαφορετικών αρχιτεκτονικών
  • Να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης μεγάλων συστημάτων λογισμικού, όπως είναι η αντικειμενοστραφής φιλοσοφία ανάπτυξης και η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης
  • Nα συνδυάζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο σχεδιασμό των ΒΔ και τα λειτουργικά συστήματα με κάποια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, ώστε να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση απλών πληροφοριακών συστημάτων
  • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την μελέτη της θεωρίας πρωτοκόλλων και των δικτύων υπολογιστών έτσι ώστε να προτείνουν τεχνολογικές λύσεις σε επίπεδο δικτύου (απλά, σύνθετα δίκτυα), δικτυακής ασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων καθώς και να αξιοποιούν δικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες ανάπτυξης

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0610 Information and Communication Technologies (ICTs)

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

1o έτος σπουδών

2o έτος σπουδών

Στο πρώτο έτος ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πρώτα τη Θ.Ε. ΠΛΣ50, έπειτα τη Θ.Ε. ΠΛΣ51 (ή και τις δύο παράλληλα). Στο δεύτερο έτος σπουδών, μπορεί να επιλέξει δύο από τις Θ.Ε. ΠΛΣ60, ΠΛΣ61 και ΠΛΣ62 και παράλληλα να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ60 ή ΠΛΣ61, πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ50. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ62, πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ51.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών δύο Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος τις δύο τελευταίες Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει εκτός από τις 4 Θ.Ε. να εκπονήσει και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Δεδομένων

e-mail: verykios@eap.gr

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367332  

Ε-mail: pls@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο