Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) > Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΠΛΣ50: Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΣ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/τές ότι οι γλώσσες προγραμματισμού είναι το τεχνικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι απαιτούμενες έννοιες των αλγορίθμων ως μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων και της τεχνολογίας λογισμικού ως προσέγγισης στο πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. Με μία συνδυασμένη κάλυψη των αντικειμένων, «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» «Γλώσσες Προγραμματισμού» και «Τεχνολογία Λογισμικού», σκοπός είναι να αποκτήσει η/ο φοιτήτρια/τής βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων, και θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με την εφικτότητα ή την πρακτικότητα των αλγοριθμικών επιλύσεων ορισμένων προβλημάτων. Αυτά θα γίνουν στα πλαίσια της κατανόησης ότι η Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν, θα καταλαβαίνουν και θα είναι σε θέση να κάνουν τα παρακάτω.

Γνώση:

 • Να προσδιορίζουν τα συστατικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού και ενός προγράμματος υπολογιστή.
 • Να γράφουν πηγαίο κώδικα με προγραμματιστικές δομές ακολουθίας, επανάληψης και επιλογής .
 • Να περιγράφουν και να ορίζουν δομές δεδομένων και τη χρήση τους.
 • Να αναφέρουν γνωστούς αλγορίθμους και τα προβλήματα που αυτοί επιλύουν.
 • Να ορίζουν μέτρα πολυπλοκότητας.
 • Να περιγράφουν τη διαδικασία ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.
 • Να προσδιορίζουν τις διαφορές της αντικειμενοστρεφούς από τη δομημένη ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων λογισμικού.

Κατανόηση/Εφαρμογή:

 • Να συγγράφουν αλγορίθμους σε μορφή ψευδοκώδικα.
 • Να μετατρέπουν έναν αλγόριθμο σε πρόγραμμα υπολογιστή.
 • Να υλοποιούν δομές δεδομένων.
 • Να υλοποιούν αρθρωτά προγράμματα και αφηρημένους τύπων δεδομένων.
 • Να εξηγούν την αναπαράσταση δομών δεδομένων στη μνήμη και τη χρήση δεικτών.
 • Να αναλύουν την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία και γνωστές τεχνικές.
 • Να ανακαλύπτουν ποιος αλγόριθμος είναι καταλληλότερος για δοσμένο πρόβλημα.
 • Να εξηγούν τη διαφορά ανάμεσα στις κλάσεις πολυπλοκότητας.
 • Να προδιαγράφουν, αναλύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και συντηρούν λογισμικό, ακολουθώντας συστηματικές διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού.

Επίλυση προβλημάτων:

 • Να συγκρίνουν τεχνικές προγραμματισμού για υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών.
 • Να επιλέγουν μεταξύ αλγορίθμων και δομών δεδομένων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • Να δημιουργούν αποδοτικές λύσεις αναπτύσσοντας αλγόριθμους και δομές δεδομένων ως συνδυασμούς ή/και επεκτάσεις υπαρχόντων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • Να αναλύουν την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου συνδυάζοντας και επεκτείνοντας γνωστές τεχνικές.
 • Να προτείνουν εναλλακτικές επιλογές και να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματά τους, κατά τα στάδια ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.

Περιεχόμενο (syllabus)

Γλώσσες προγραμματισμού

Εκμάθηση της γλώσσας C, με έμφαση στους τύπους δεδομένων, δομές ελέγχου, δομές δεδομένων, συναρτήσεις και δομημένο προγραμματισμό. Προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού με στατική και δυναμική διαχείριση μνήμης, διαχείριση αρχείων και δεικτών, αναδρομικότητα, πέρασμα παραμέτρων με αναφορά, διαχείριση αλφαριθμητικών, δυναμικές δομές δεδομένων και εντολές του προεπεξεργαστή της C.

Δομές δεδομένων και Αλγόριθμοι

Μελέτη δομών για την οργάνωση και την αποδοτική επεξεργασία δεδομένων. Γραμμικές (λίστες, ουρές, στοίβες) και μη γραμμικές (δυαδικά δένδρα και σωροί) δομές δεδομένων. Τεχνικές κατακερματισμού. Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Αναπαράσταση γραφημάτων, βασικοί και προχωρημένοι αλγόριθμοι της Θεωρίας Γραφημάτων. Εισαγωγή σε γενικές αλγοριθμικές τεχνικές (άπληστοι αλγόριθμοι, αλγόριθμοι διαίρει-και-βασίλευε, δυναμικός προγραμματισμός). Ανάλυση  πολυπλοκότητας αλγορίθμων.

Τεχνολογία Λογισμικού

Μέθοδοι, εργαλεία και διαδικασίες για την ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού. Μοντέλα κύκλου ζωής, τεχνικές ανάπτυξης προδιαγραφών, μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού, έλεγχος ορθότητας. Μοντελοποίηση δεδομένων και διαδικασιών μέσω διαγραμμάτων ροής δεδομένων, διαγραμμάτων δομής προγράμματος, λεξικών δεδομένων, διαγραμμάτων μετάβασης καταστάσεων και διαγραμμάτων οντοτήτων συσχετίσεων. Εισαγωγή στην αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία Λογισμικού

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Τεχνολογία Λογισμικού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΠΛΣ51: Βασικές εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα των Υπολογιστών

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΣ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εξειδίκευση της/του μεταπτυχιακής/ού φοιτήτριας/τή στα αντικείμενα:

 • της Ανάλυσης και Σχεδίασης Συνδυαστικών και Ακολουθιακών Ψηφιακών Κυκλωμάτων, τα οποία αποτελούν τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συστημάτων και του υλικού (hardware) των υπολογιστών,
 • της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, με έμφαση στη δομή και λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και του συστήματος Μνήμης (κύριας και κρυφής) και των Δικτύων Υπολογιστών: θεμελιώδεις έννοιες των επιπέδων του μοντέλου αναφοράς, δομή / λειτουργία / κατηγορίες / τύποι δικτύων, πρωτόκολλα δρομολόγησης και μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΠΛΣ51 η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί:

 • να αναλύει και να σxεδιάζει συνδυαστικά ψηφιακά κυκλώματα με χρήση τεχνικών αναπαράστασης λογικών συναρτήσεων και άλγεβρας Boole
 • να αναλύει και να σxεδιάζει ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα με χρήση τεχνικών κατάστρωσης διαγραμμάτων καταστάσεων, πινάκων καταστάσων και πινάκων διέγερσης
 • να αξιοποιεί όλες τις βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση Αρχιτεκτονικών Συνόλου Εντολών (ISA) και την αναπαράσταση εντολών με έμφαση στο σύνολο εντολών της αρχιτεκτονικής RISC.
 • να εκτιμά την απόδοση διαφορετικών αρχιτεκτονικών υπολογιστών με ανάλυση των τεχνικών οργάνωσης του συστήματος μνήμης (κύριας και κρυφής) και τεχνικών παραλληλισμού σε επίπεδο εντολών και του ρυθμού εκτέλεσης των εντολών
 • να αξιολογεί την απόδοση δικτύων υπολογιστών εφαρμόζοντας διαφορετικές τενολογίες διασύνδεσης σε διαφορετικά επίπεδα του μοντέλου αναφοράς OSI (στρώμα 2 και 3)
 • να σχεδιάζει και διαμορφώνει κατάλληλα δίκτυα υπολογιστών και ιεραρχικές δομές δικτύων για αποδοτική δρομολόγηση της πληροφορίας και την υποστήριξη πολλαπλών εφαρμογών

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Δίκτυα υπολογιστών

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΠΛΣ60: Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΣ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΠΛΣ60 η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί:

 • Να αξιοποιεί όλες τις βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης βάσεων δεδομένων, καθώς και τις τεχνικές εννοιολογικής μοντελοποίησης οι οποίες χρησιμοποιούνται στα συστήματα βάσεων δεδομένων
 • Να αξιοποιεί πλήρως το βασικό σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, τους περιορισμούς ακεραιότητας και τις πράξεις ενημέρωσης
 • Να υλοποιεί από την αρχή μια βάση δεδομένων, να εισάγει δεδομένα σε αυτή τη βάση και να τη διαχειρίζεται εκτελώντας σε αυτή διαφόρων ειδών ερωτήματα
 • Να περιγράφει και να κατανοεί τις ιδιότητες των διεργασιών και τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους, να υλοποιεί απλά παραδείγματα διαδιεργασιακής επικοινωνίας
 • Να περιγράφει με λεπτομέρεια όλες τις έννοιες που σχετίζονται με την ασφάλεια ενός λειτουργικού συστήματος όπως είναι οι απειλές (ιοί, σκουλήκια, κλπ.), οι μηχανισμοί προστασίας και τα μοντέλα ασφαλείας
 • Να συνδυάζει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει όσον αφορά στις βάσεις δεδομένων και στα λειτουργικά συστήματα, με κάποια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, ώστε να προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση απλών πληροφοριακών συστημάτων (ενδεικτικά, σε περιβάλλον MySQL, PHP και Apache Server)
 • Να αξιοποιεί δικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες ανάπτυξης (elastic computing, mash ups).

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού

Προαπαιτούμενα: Από τις Θ.Ε. του δεύτερου (2ου) έτους, μπορεί να επιλέξει δύο από τις Θ.Ε. ΠΛΣ60, ΠΛΣ61 και ΠΛΣ62. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ60 ή ΠΛΣ61, πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ50.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΠΛΣ61: Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΣ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/τές ότι η λύση του προβλήματος της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού βασίζεται σε ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει έννοιες σύγχρονων μεθοδολογιών τεχνολογίας λογισμικού. Στην ενότητα αυτή γίνεται κάλυψη των αντικειμένων «Σχεδιασμός Λογισμικού», «Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού» και «Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή». Σκοπός είναι η/ο φοιτήτρια/τής να γνωρίσει και να μπορεί να εφαρμόσει σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδιασμού μεγάλων συστημάτων λογισμικού, όπως είναι η αντικειμενοστρεφής φιλοσοφία ανάπτυξης και η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης (UML), προκειμένου να σχεδιάζει σύγχρονο πολύπλοκο λογισμικό, υποβοηθούμενος από αντίστοιχα εργαλεία (CASE), να μπορεί να διαχειρίζεται έργα ανάπτυξης λογισμικού εξασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα του σύμφωνα με τις αρχές, τις μετρικές και τα πρότυπα ποιότητας λογισμικού. Τέλος, σκοπός είναι η/ο φοιτήτρια/τής να μάθει τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων με μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμού διεπιφανειών χρήστη συνοδευόμενες με αναλυτικές και εμπειρικές τεχνικές αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΠΛΣ 61 οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να κατανοούν ότι η λύση του προβλήματος της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού βασίζεται σε ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει έννοιες σύγχρονων μεθοδολογιών τεχνολογίας λογισμικού
 • να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδιασμού μεγάλων συστημάτων λογισμικού, όπως η αντικειμενοστρεφής φιλοσοφία ανάπτυξης και η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης (UML)
 • να σχεδιάζουν σύγχρονο πολύπλοκο λογισμικό, υποβοηθούμενοι από αντίστοιχα εργαλεία (CASE)
 • να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων λογισμικού
 • να μετατρέπουν διαγράμματα κλάσεων σε κώδικα αντικειμενοστρεφούς γλώσσας (Java)
 • να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της διαχείρισης έργων ανάπτυξης λογισμικού και να εκτελούν βασικά καθήκοντα διαχείρισης των κύριων μεγεθών ενός έργου λογισμικού (κόστος, χρόνος και προσπάθεια)
 • να εκτιμούν και να αναλύουν τους κινδύνους διαφόρων κατηγοριών που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού
 • να γνωρίζουν τις αρχές, τις μετρικές και τα ευρέως διαδεδομένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας λογισμικού
 • να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της επιστημονικής περιοχής της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή (θεωρητική θεμελίωση, νοητικά μοντέλα, τεχνικές και τεχνολογίες αλληλεπίδρασης)
 • να σχεδιάζουν διαδραστικά υπολογιστικά συστήματα χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμού εύχρηστων διεπιφανειών χρήστη
 • να αξιολογούν την ευχρηστία των εφαρμογών λογισμικού

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σχεδιασμός Λογισμικού
 • Διαχείριση και Ποιότητα λογισμικού
 • Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ60 ή ΠΛΣ61, πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ50.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΠΛΣ62: Εξειδικεύσεις Δικτύων και Επικοινωνιών

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΣ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν, θα καταλαβαίνουν και θα είναι σε θέση να κάνουν τα παρακάτω.

Γνώση:

 • Να ορίζουν δικτυακές αρχιτεκτονικές
 • Να επιλέγουν δικτυακά πρωτόκολλα για συγκεκριμένες εφαρμογές, να επιλέγουν αλγορίθμους και σχήματα κρυπτογράφησης, να επιλέγουν μηχανισμούς ελέγχου λαθών σε συστήματα μετάδοσης και αποθήκευσης
 • Να προσδιορίζουν τα όρια επιδόσεων πρωτοκόλλων και συστημάτων

Κατανόηση/Εφαρμογή:

 • Να εφαρμόζουν σχήματα διευθυνσιοδότησης σε δίκτυα δεδομένων
 • Να σχεδιάζουν/υλοποιούν συστήματα πολυμεσικής επικοινωνίας
 • Να εφαρμόζουν μηχανισμούς ασφαλείας σε δίκτυα δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα
 • Να προγραμματίζουν εφαρμογές δικτυακού προγραμματισμού και εφαρμογές με υλοποίηση πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης.

Επίλυση προβλημάτων:

 • Να συγκρίνουν τις επιδόσεις δικτυακών πρωτοκόλλων και εφαρμογών
 • Να συγκρίνουν τις επιδόσεις μηχανισμών ασφαλείας σε δίκτυα και συστήματα
 • Να συγκρίνουν τις επιδόσεις σχημάτων κρυπτογράφησης
 • Να αποκρυπτογραφούν κρυπτογραφήματα
 • Να προτείνουν τεχνολογικές λύσεις σε επίπεδο δικτύου (απλά, σύνθετα δίκτυα), δικτυακής ασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Προηγμένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες
 • Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δικτύων

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ62, πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ51.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας

 

 

Ο κανονισμός προδιαγράφει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (Μ.Δ.Ε.) των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, ως εξής:

 1. Ο Γενικός Κανονισμόςεφαρμόζεται ως έχει από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΠΣ) του ΕΑΠ, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.
 2. Αλλαγές ή και βελτιώσειςτου Γενικού Κανονισμού Μ.Δ.Ε. θα εφαρμόζονται ένα Ακαδημαϊκό Έτος μετά την έγκρισή τους από τη Σύγκλητο, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση εγκαίρως οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 3. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα επιτυχούς ολοκλήρωσης.Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
 4. Θέματα Μ.Δ.Ε..Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων για τις Μ.Δ.Ε. καθορίζονται από το Διευθυντή του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους Συντονιστές των ΘΕ και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του ΕΑΠ, μέχρι τις 28.2.
 5. Μορφή και έκταση εργασίας.Η εργασία – θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική – μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτής έκθεσης, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία ως Παραρτήματα. Κάθε Μ.Δ.Ε. θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική και σε μια από τις κύριες γλώσσες της ΕΕ. Σε ορισμένα ΜΠΣ η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση.
 6. Υποβολή προτάσεων.Οι φοιτητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των Σχολών για τη διάρθρωση του Προγράμματος που παρακολουθούν, υποβάλλουν πρόταση του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, σκοπό και προσδοκώμενα αποτελέσματα) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μπορεί να προβλέπεται η εκπόνηση ομαδικών διπλωματικών εργασιών και να προδιαγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτές και ειδικότερα οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας.
 7. Χρόνος υποβολής προτάσεων.Η περίοδος υποβολής προτάσεων από τους φοιτητές αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.
 8. Αντιστοιχία Μ.Δ.Ε. και Θ.Ε..Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Προγράμματα Σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από την άποψη της βαθμολογικής βαρύτητας η Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 1-2 ΘΕ, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος οι οποίες περιλαμβάνονται στις λεπτομερείς «Οδηγίες εκπόνησης διπλωματικών εργασιών» που καθορίζει ο Διευθυντής  κάθε προγράμματος. Για τους φοιτητές που εισάγονται σε Προγράμματα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η βαθμολογική βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. καθορίζεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) και λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. ανάλογα με τα ECTS  που της αντιστοιχούν. Οι οικονομικές υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της βαθμολογικής βαρύτητας, είναι ίσες προς αυτές μιας ΘΕ.
 9. Έναρξη Μ.Δ.Ε..Ο Διευθυντής συνθέτει ομάδες συγγενών θεμάτων και προτείνει τον Επιβλέποντα ΣΕΠ για καθεμία από αυτές. Ο Διευθυντής και ο επιβλέπων ΣΕΠ προτείνουν το μέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στη συνέχεια ο Επιβλέπων ΣΕΠ, σε συνεργασία με τους υποψήφιους, οριστικοποιεί το θέμα της Μ.Δ.Ε. και δίνει την τελική έγκριση. Ο φοιτητής υποβάλλει (βλ. άρθρο15) στο Τμήμα Μητρώου φοιτητών την τελική δήλωση θέματος ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι υποψήφιοι, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ που απαιτούνται με βάση τη διάρθρωση του Προγράμματος, προβαίνουν στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το ΕΑΠ σε ό,τι αφορά στη Μ.Δ.Ε. και αρχίζουν την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε..
 10. Χρόνος υποβολής Μ.Δ.Ε..Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής μιας Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες και ο μέγιστος 8 μήνες. Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν ισχύει ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής της διπλωματικής εργασίας (5 μήνες), αλλά μόνο ο μέγιστος (8 μήνες).
  Παράταση χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας από το Διευθυντή μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα.
 11. Διαδικασία κρίσης και ολοκλήρωσης Μ.Δ.Ε..Η τυπική έναρξη εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. είναι η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και με ολοκλήρωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της επανάκρισης, μέσα σε 12 μήνες από την τυπική έναρξη. Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε.. γίνεται την περίοδο από 01 Απριλίου έως και 15 Μαΐου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από μέγιστο χρονικό διάστημα 4 μηνών και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ.
  Ο μέγιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 8 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από 1 μήνα και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ. Η μέγιστη διάρκεια κρίσης σε κάθε περίπτωση είναι 1 μήνας.
  Σε περίπτωση απόρριψης μιας διπλωματικής εργασίας κατά την υποστήριξή της (προφορική εξέταση) το Δελτίο Αξιολόγησης αυτής, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σύντομη αναφορά της εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα εξηγεί τεκμηριωμένα τους λόγους απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
  Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας δεν παίρνει πτυχίο.
  Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ισχύουν τα παρακάτω:
  Για να μπορέσει μια Μ.Δ.Ε. να υποστηριχθεί προφορικά στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχει λάβει θετική κρίση από την Επιτροπή Κρίσης και απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς η/οι Θεματική/κες Ενότητα/τες.
  Σε περίπτωση θετικής κρίσης της Μ.Δ.Ε., από την επιτροπή κρίσης, αλλά μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν προφορικά την διπλωματική τους εργασία, η οποία θα πρέπει να μετατεθεί την επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτέμβριος), υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
  Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης, από την επιτροπή κρίσης, (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) και επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή), με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ.
  Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης και αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ. Η παρουσίαση – εξέταση της Μ.Δ.Ε. πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των θεματικών ενοτήτων.
  Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, οι φοιτητές δεν παίρνουν πτυχίο.
 12. Επιτροπές Κρίσης.Οι Επιτροπές Κρίσης αποτελούνται τουλάχιστον από α) τον Επιβλέποντα ΣΕΠ, β) ένα επιπλέον μέλος ΣΕΠ (ο οποίος θα πρέπει να είναι ΔΕΠ του ΕΑΠ ή άλλου Πανεπιστημίου, όμως σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορεί να είναι μόνο ΣΕΠ) συγγενούς ειδικότητας προς τα θέματα της υπό κρίσης ομάδας εργασιών (ο ορισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10) και γ) το Διευθυντή ή Συντονιστή οριζόμενο από το Διευθυντή μόνο στην προφορική εξέταση ο οποίος θα συμμετέχει μόνο κατά την προφορική εξέταση στη διαδικασία κρίσης και τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εάν και όπου το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει στην προφορική παρουσίαση και άλλους ΣΕΠ του ΜΠΣ ή και ειδικούς επιστήμονες ως εξωτερικούς κριτές με έκφραση γνώμης μόνο.
 13. Εξέταση – Παρουσίαση της Εργασίας.Μετά την υποβολή δύο (2) αντιγράφων της τελικής Μ.Δ.Ε. στον Επιβλέποντα, και εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίαςης προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του κειμένου της Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί στο Διευθυντή ή στον οριζόμενο από αυτόν Συντονιστή σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει απαραίτητο να συμμετέχει στην προφορική εξέταση. Η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται σε δύο περιόδους, 1η περίοδος: 7ος μήνας μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και 2η περίοδος: 12ος μήνας.
 14. Αντίγραφα Μ.Δ.Ε..Η Μ.Δ.Ε. υποβάλλεται εις διπλούν για την κρίση. Στο τέλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο: «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης».
  Οι φοιτητές οφείλουν – κατόπιν της επιτυχούς παρουσίασης/εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας -μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.- να την αναρτήσουν στο αποθετήριο του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr).
  Οι εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φοιτητών, αλλά στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης εκχωρούν στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Οι δημιουργοί διατηρούν το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

  Το ΕΑΠ στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης των Πτυχιακών/ Διπλωματικών Εργασιών προτείνει προαιρετικά τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εργασιών με άδειες Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses). Εάν οι φοιτητές επιλέξουν αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να αναφέρουν σε ευδιάκριτο σημείο της εργασίας τους με ποιά συγκεκριμένη άδεια την παρέχουν. Η εφαρμογή των αδειών Creative Commons δεν επηρεάζει την ανοικτή πρόσβαση του πλήρους κειμένου των εργασιών, αλλά ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της εργασίας των καταθετών και του αναγνωστικού κοινού.

Οι φοιτητές, κατόπιν αιτήματός τους στο Τμήμα Βιβλιοθήκης, έχουν το δικαίωμα αναβολής δημοσίευσης της Διπλωματικής τους Εργασίας στο Αποθετήριο μέχρι και 3 χρόνια όταν:

– Θέλουν να υποβάλλουν μέρος της εργασίας προς δημοσίευση σε επιστημονικά δημοσιεύματα (π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.
– Έχουν υποβάλει μέρος του έργου σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε περιπτώσεις πατέντας.
– Διαπραγματεύονται την εμπορική εκμετάλλευση μέρους του έργου.
– Έχουν κάποιον άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο αναγράφουν στο αίτημά τους.

Μέχρι τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, στο Αποθετήριο θα είναι αναρτημένα μόνο τα στοιχεία περιγραφής της εργασίας, ενώ μετά το πέρας των 3 ετών θα αναρτάται το πλήρες κείμενο της διπλωματικής.

 1. Διοικητικά θέματα

– Υποβολή προτάσεων από φοιτητές στο χρονικό διάστημα από 1/3 έως 30/6 κάθε έτους
– Διαβίβαση προτάσεων στους Διευθυντές
– Τελική δήλωση θέματος Μ.Δ.Ε. και πληρωμή από 1/9 έως 30/9
– Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης Μ.Δ.Ε. (21/9 έως 30/9)
– Γνωστοποίηση τελικής βαθμολογίας και αντίγραφο δελτίων αξιολόγησης.

H δυνατότητα της επιλογής στο φοιτητή/τρια για επανάληψη της διαδικασίας το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος είτε με το ίδιο θέμα, είτε με τροποποιημένο θέμα, είτε με νέο θέμα θα δίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα/ουσας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και του Διευθυντή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Μ.Δ.Ε.
Καθορισμός γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. (συνεργασία ΔΠΣ και Συντονιστών): Άρθρο 4
Ανάρτηση των γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. στο δικτυακό χώρο (μέχρι 28.02): Άρθρο 15
Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης από δικαιούμενους φοιτητές (διάστημα υποβολής: 01.03 έως 30.06): Άρθρα 6 & 7
Ορισμός επιβλέποντα ΣΕΠ από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9
Οριστικοποίηση θέματος από ΣΕΠ σε συνεργασία με φοιτητές και τελική έγκριση: Άρθρο 9
Πρόταση από ΣΕΠ του β΄ μέλους της επιτροπής κρίσης και έγκριση από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9 & 12
Ηλεκτρονική υποβολή τελικής πρότασης (διάστημα υποβολής: 01.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων (χρονικό διάστημα: 01.9 έως 30.9): Άρθρο 15
Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης (χρονικό διάστημα: 21.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Έναρξη εκπόνησης Μ.Δ.Ε. 01.10: Άρθρο 11.

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση