Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ) > Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΜΑ50: Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΜΑ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να:

 • Διακρίνουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός δυναμικού προβλήματος των κατασκευών (δυναμικά φορτία, προσομοίωση κατασκευής, απόκριση).
 • Αναλύουν τις ελεύθερες ταλαντώσεις ενός μονοβάθμιου συστήματος και προσδιορίζουν την απόκρισή του σε αρμονικές ή γενικές δυναμικές φορτίσεις στο πεδίο του χρόνου ή των συχνοτήτων λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της ιξώδους απόσβεσης.
 • Διατυπώνουν τις εξισώσεις κίνησης ενός πολυβάθμιου συστήματος (κατασκευής) υπολογίζοντας ταυτόχρονα τα μητρώα μάζας, δυσκαμψίας και απόσβεσης της κατασκευής αυτής και προσδιορίζουν τις ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές της.
 • Προσδιορίζουν τη δυναμική απόκριση πολυβάθμιων συστημάτων (κατασκευών) είτε με τη μέθοδο επαλληλίας των ιδιομορφών είτε με χρονική βηματική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησής τους.
 • Προσδιορίζουν την απόκριση πολυβάθμιων συστημάτων (κατασκευών) σε σεισμικές φορτίσεις υποθέτοντας άκαμπτο το έδαφος θεμελίωσής τους.
 • Υπολογίζουν τη δυναμική απόκριση ανελαστικών πολυβάθμιων συστημάτων (κατασκευών) είτε με χρονική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης είτε με άλλες ειδικές μεθόδους.
 • Ορίζουν και υπολογίζουν δείκτες πλαστιμότητας, βλάβης και συντελεστή συμπεριφοράς μιας κατασκευής και χρησιμοποιούν τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, για να σχεδιάσουν μια απλή αντισεισμική κατασκευή.
 • Λαμβάνουν υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής ή αυτή της σεισμικής απομόνωσης βάσης κατασκευής κατά τον προσδιορισμό της σεισμικής απόκρισης μιας κατασκευής.
 • Περιγράφουν τυχαίες μεταβλητές και τυχαίες διαδικασίες στη δυναμική των κατασκευών και εφαρμόζουν μεθόδους προσδιορισμού της στοχαστικής απόκρισης μονοβάθμιων και πολυβάθμιων συστημάτων σε τυχαίες φορτίσεις.
 • Υπολογίζουν τη στοχαστική απόκριση απλών μη-γραμμικών συστημάτων ή απλών συνεχών συστημάτων σε τυχαία φόρτιση.
 • Προσομοιώνουν τυχαία πεδία και αναλύουν την επικινδυνότητα κατασκευών με τη βοήθεια της στοχαστικής δυναμικής των κατασκευών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της ανωτέρω Θ.Ε., η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • Περιγράφει προβλήματα ελευθέρων και εξαναγκασμένων ταλαντώσεων μονοβάθμιων και πολυβάθμιων, ελαστικών και ανελαστικών κατασκευών και προσδιορίζει την απόκρισή τους σε δυναμικά και ιδιαίτερα σεισμικά φορτία υπό συνθήκες προσδιοριστικής ή στοχαστικής ανάλυσης
 • Διακρίνει και υπολογίζει τα μητρώα μάζας, δυσκαμψίας και απόσβεσης μιας κατασκευής, τις ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές μιας κατασκευής, χρησιμοποιεί τα ανωτέρω για τον υπολογισμό της δυναμικής απόκρισης της κατασκευής αυτής με τη βοήθεια της μεθόδου της επαλληλίας των ιδιομορφών-φασμάτων απόκρισης ή της μεθόδου της ολοκλήρωσης των εξισώσεων κίνησης στο χρόνο και τέλος εφαρμόζει όλα τα ανωτέρω μέσα στα πλαίσια των αντισεισμικών κανονισμών για το σχεδιασμό μιας κατασκευής
 • Αναλύει ένα πρόβλημα δυναμικής των κατασκευών σε επιμέρους προβλήματα (π.χ. εύρεση ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών, ή εξιδανίκευση ενός πολύπλοκου συστήματος σε ένα απλούστερο, ή χρήση της μεθόδου των υποκατασκευών σε προβλήματα αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής) , συνθέτει κατάλληλα υποπροβλήματα (π.χ. χρήση επαλληλίας ιδιομορφών), αξιολογεί προσομοιώσεις συστημάτων και μεθόδους υπολογισμού απόκρισης των κατασκευών και αποτιμά αποτελέσματα ανάλυσης και σύνθεσης, όπως αυτά σχετίζονται με την πράξη.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Δυναμική των Κατασκευών
 • Ειδικά θέματα Δυναμικής των Κατασκευών & Σεισμικής Μηχανικής
 • Στοχαστική Δυναμική των Κατασκευών

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΣΜΑ51: Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφοδυναμική

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΜΑ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η εις βάθος μελέτη θεμάτων, που σχετίζονται με τη γένεση των σεισμών, τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων και τη δυναμική συμπεριφορά των εδαφών σε σεισμική διέγερση. Τα γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. περιορίζονται στο φαινόμενο του σεισμού και την επακόλουθη κίνηση του εδάφους και δεν καλύπτουν τη σεισμική απόκριση των κατασκευών, που αποτελεί αντικείμενο της Θ.Ε. ΣΜΑ50. Στα αντικείμενα μελέτης της Θ.Ε. περιλαμβάνεται και η ανασκόπηση των βασικών αρχών της θεωρίας της ελαστικότητας, που είναι απαραίτητη για την κατανόηση των υπολοίπων θεμάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της θεματικής ενότητας θα έχουν αποκτήσει όλες τις βασικές γνώσεις που αφορούν στο φαινόμενο του σεισμού και στην απόκριση των εδαφών κατά τη διάρκεια της σεισμικής κίνησης. Θα είναι έτσι σε θέση να μπορούν να αξιολογήσουν τη σεισμική επικινδυνότητα έργων πολιτικού μηχανικού, απαραίτητο στοιχείο για τον αντισεισμικό τους σχεδιασμό. Ειδικότερα, θα μελετηθούν θέματα, όπως: ο μηχανισμός γένεσης των σεισμών, ο τρόπος μέτρησης και καταγραφής των σεισμών, η γένεση και διάδοση των σεισμικών κυμάτων, οι βασικές αρχές της μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας, η σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών, η επιρροή του εδάφους στα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης βάσης των κατασκευών που θεμελιώνονται σε αυτά και ο αντισεισμικός σχεδιασμός φυσικών πρανών, φραγμάτων, επιχωμάτων, τοίχων αντιστήριξης και επιφανειακών και βαθέων θεμελιώσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Tεχνική σεισμολογία
 • Γένεση και διάδοση σεισμικών κυμάτων
 • Σεισμική απόκριση εδάφους και δυναμική γεωκατασκευών και θεμελιώσεων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΣΜΑ60: Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κατασκευών

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΜΑ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η μελέτη θεμάτων, που σχετίζονται με τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, Μεταλλικών και Σύμμικτων Κατασκευών Χάλυβα – Σκυροδέματος. Η θεματική

ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη:

 • Το πρώτο καλύπτει γενικές αρχές για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, τη συμπεριφορά μελών οπλισμένου σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενη ένταση και παραμόρφωση, τη μόρφωση αντισεισμικών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και τις λεπτομέρειες όπλισης μελών.
 • Το δεύτερο περιγράφει τα μηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων, τη συμπεριφορά μεταλλικών δοκών, υποστυλωμάτων και συνδέσεων, μεθόδους καθολικής ανάλυσης μεταλλικών κατασκευών, έννοιες πλαστιμότητας, συντελεστή συμπεριφοράς και ικανοτικού σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών, την τυπολογία των μεταλλικών κατασκευών σε σχέση με τον αντισεισμικό τους σχεδιασμό και την επίδραση καθολικής ευστάθειας, διαφραγμάτων, ημιάκαμπτων συνδέσεων και αξονικών δυνάμεων.
 • Το τρίτο μέρος παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα πρώτα δύο, δεδομένου ότι η καλυπτόμενη ύλη δεν περιορίζεται σε θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού σύμμικτων κατασκευών αλλά περιλαμβάνει βασικές έννοιες για τον σχεδιασμό των κατασκευών αυτών εν γένει (συμπεριλαμβανομένου του “στατικού”).

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της θεματικής ενότητας, θα έχουν αποκτήσει σημαντικές γνώσεις, που αφορούν στον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικών αλλά και βασικές γνώσεις που αφορούν στη συμπεριφορά και στον σχεδιασμό σύμμικτων κατασκευών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
 • Σύμμεικτες Κατασκευές

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΣΜΑ61: Σεισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΜΑ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η αποτίμηση σεισμικών βλαβών και οι επεμβάσεις στις υφιστάμενες κατασκευές είναι ένα αντικείμενο εξαιρετικά σύνθετο και μεγάλης σημασίας από απόψεως οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ιστορικής. Είναι φανερό ότι το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα ευρύ και περιλαμβάνει ένα πλήθος από διαφορετικούς τύπους κατασκευών (όπως κτίρια, γέφυρες, υδραγωγεία, ναούς κ.λπ.), ενώ πρόσθετες διαφοροποιήσεις αφορούν στο υλικό δόμησης και ειδικότερα το υλικό του φέροντος οργανισμού. Στο πλαίσιο της παρούσας θεματικής ενότητας το αντικείμενο περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες: η πρώτη αφορά κατασκευές με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και η δεύτερη αφορά σε παραδοσιακές και μνημειακές κατασκευές με έμφαση στα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία.

Για τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα η παρούσα Θ.Ε. έχει σκοπό:

 • Να υποδείξει το είδος των κατασκευών που χαρακτηρίζονται από αυξημένη σεισμική τρωτότητα και να παρουσιάσει τους λόγους που καθιστούν αυτού του τύπου τις κατασκευές περισσότερο τρωτές.
 • Να παρουσιάσει τα κριτήρια και τις κρίσιμες παραμέτρους που θα συσχετίσουν τις σεισμικές βλάβες με την κατηγορία επικινδυνότητας μιας κατασκευής.
 • Να παρουσιάσει διαδικασίες και αναλυτικά εργαλεία, που επιτρέπουν στο μηχανικό να απαντήσει στο ερώτημα, εάν μια συγκεκριμένη κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος παρέχει επαρκή ασφάλεια έναντι σεισμού για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως έχει ή αν απαιτείται ενίσχυση.
 • Να περιγράψει τις στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν για τη συνολική αντισεισμική ενίσχυση μιας κατασκευής. Ανάλογα με την επιδιωκόμενη σεισμική συμπεριφορά της κατασκευής, θα μπορεί να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος ενίσχυσης, καθώς και η ειδικότερη διαδικασία και τεχνική εκτέλεσης της επέμβασης.
 • Να παρουσιάσει τις τεχνολογίες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα δίνοντας το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο για τα μέσα που διατίθενται.
 • Να παρουσιαστούν οι βάσεις για την αναδιαστασιολόγηση επισκευασμένων / ενισχυμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Να παρουσιαστεί το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για τις τεχνικές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επισκευή ή ενίσχυση δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, δοκών, κόμβων δοκών – υποστυλωμάτων και στοιχείων θεμελίωσης. Για κάθε δομικό στοιχείο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στο κατασκευαστικό μέρος εκτέλεσης των τεχνικών επέμβασης αλλά και στις υπολογιστικές διαδικασίες αναδιαστασιολόγησης του στοιχείου.

Για τα Παραδοσιακά και Μνημειακά Κτίρια η παρούσα Θ.Ε. σκοπεύει:

 • Στην παρουσίαση των βασικών γνώσεων, που απαιτούνται για την προσέγγιση και ανάλυση της διαδικασίας αναστήλωσης ενός μνημείου ή όποιας άλλης επέμβασης, ώστε να διασφαλίζεται η διάσωσή του και η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Το ιστορικό πλαίσιο του μνημείου σε συνάρτηση με το θεσμικό πλαίσιο και τη μονοθεσία που διέπουν την αναστήλωση είναι παράμετροι αναφοράς και καθορισμού των επιλογών, των τρόπων και μεθόδων επέμβασης.
 • Στην περιγραφή και παρουσίαση χαρακτηριστικών των βασικών υλικών που συνθέτουν το φέροντα οργανισμό παλαιών κτιρίων από τοιχοποιία.
 • Στην περιγραφή και ανάλυση των τρόπων δόμησης παλαιών κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, με έμφαση στα κατασκευαστικά στοιχεία που συνθέτουν ένα κτίριο.
 • Στην περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της μηχανικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας για εντός ή εκτός επιπέδου φορτίσεις.
 • Στην παρουσίαση των τυπικών βλαβών που εμφανίζονται σε παλαιά κτίρια από τοιχοποιία, όταν αυτά υποβάλλονται σε σεισμικές δράσεις αλλά και στην ερμηνεία εμφάνισης καθεμιάς από τις τυπικές βλάβες, με βάση τις αρχές της Μηχανικής.
 • Στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας για τη διερεύνηση που απαιτείται για την αποκατάσταση ενός μνημείου ξεκινώντας από την αναγνώρισή του, την απόδοση της ταυτότητας και της παθολογίας του και φθάνοντας στη διάγνωση και αποτίμηση των βλαβών που έχει υποστεί.
 • Στην παρουσίαση των υλικών και των τεχνικών επεμβάσεων για παλαιές κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία.
 • Στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου παραδείγματος αποκατάστασης ενός ιστορικού κτιρίου. Η παρουσίαση αφορά στο αρχοντικό της «Παλαιολογίνας» στα Καλάβρυτα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της ανωτέρω Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • Κατανοεί και αναγνωρίζει την παθολογία, τις βλάβες και τις ιδιαίτερες αδυναμίες κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.
 • Γνωρίζει τις μεθόδους αποτίμησης των παραπάνω κατασκευών, χρησιμοποιώντας αναλυτικές ή προσεγγιστικές μεθόδους, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Γνωρίζει και είναι ικανός να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική για τον ανασχεδιασμό υφισταμένων κατασκευών.
 • Γνωρίζει τα υλικά και τις τεχνολογίες επεμβάσεων.
 • Γνωρίζει τα μοντέλα προσομοίωσης της διεπιφάνειας μεταξύ παλαιών και νέων υλικών, καθώς και τα σχετικά με την αναβάθμιση της σεισμικής ικανότητας στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία μέσω αύξησης της αντοχής ή της πλαστιμότητάς τους, κατά τα προβλεπόμενα στους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
 • Διαστασιολογεί επισκευασμένα και ενισχυμένα δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία ανάλογα με την επιλεγμένη επέμβαση.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αποτίμηση Σεισμικών Bλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Αποτίμηση Σεισμικών Bλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Μνημειακών Κτιρίων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας

 

 

Ο κανονισμός προδιαγράφει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (Μ.Δ.Ε.) των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, ως εξής:

 1. Ο Γενικός Κανονισμόςεφαρμόζεται ως έχει από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΠΣ) του ΕΑΠ, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.
 2. Αλλαγές ή και βελτιώσειςτου Γενικού Κανονισμού Μ.Δ.Ε. θα εφαρμόζονται ένα Ακαδημαϊκό Έτος μετά την έγκρισή τους από τη Σύγκλητο, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση εγκαίρως οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 3. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα επιτυχούς ολοκλήρωσης.Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
 4. Θέματα Μ.Δ.Ε..Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων για τις Μ.Δ.Ε. καθορίζονται από το Διευθυντή του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους Συντονιστές των ΘΕ και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του ΕΑΠ, μέχρι τις 28.2.
 5. Μορφή και έκταση εργασίας.Η εργασία – θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική – μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτής έκθεσης, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία ως Παραρτήματα. Κάθε Μ.Δ.Ε. θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική και σε μια από τις κύριες γλώσσες της ΕΕ. Σε ορισμένα ΜΠΣ η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση.
 6. Υποβολή προτάσεων.Οι φοιτητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των Σχολών για τη διάρθρωση του Προγράμματος που παρακολουθούν, υποβάλλουν πρόταση του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, σκοπό και προσδοκώμενα αποτελέσματα) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μπορεί να προβλέπεται η εκπόνηση ομαδικών διπλωματικών εργασιών και να προδιαγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτές και ειδικότερα οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας.
 7. Χρόνος υποβολής προτάσεων.Η περίοδος υποβολής προτάσεων από τους φοιτητές αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.
 8. Αντιστοιχία Μ.Δ.Ε. και Θ.Ε..Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Προγράμματα Σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από την άποψη της βαθμολογικής βαρύτητας η Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 1-2 ΘΕ, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος οι οποίες περιλαμβάνονται στις λεπτομερείς «Οδηγίες εκπόνησης διπλωματικών εργασιών» που καθορίζει ο Διευθυντής  κάθε προγράμματος. Για τους φοιτητές που εισάγονται σε Προγράμματα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η βαθμολογική βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. καθορίζεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) και λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. ανάλογα με τα ECTS  που της αντιστοιχούν. Οι οικονομικές υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της βαθμολογικής βαρύτητας, είναι ίσες προς αυτές μιας ΘΕ.
 9. Έναρξη Μ.Δ.Ε..Ο Διευθυντής συνθέτει ομάδες συγγενών θεμάτων και προτείνει τον Επιβλέποντα ΣΕΠ για καθεμία από αυτές. Ο Διευθυντής και ο επιβλέπων ΣΕΠ προτείνουν το μέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στη συνέχεια ο Επιβλέπων ΣΕΠ, σε συνεργασία με τους υποψήφιους, οριστικοποιεί το θέμα της Μ.Δ.Ε. και δίνει την τελική έγκριση. Ο φοιτητής υποβάλλει (βλ. άρθρο15) στο Τμήμα Μητρώου φοιτητών την τελική δήλωση θέματος ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι υποψήφιοι, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ που απαιτούνται με βάση τη διάρθρωση του Προγράμματος, προβαίνουν στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το ΕΑΠ σε ό,τι αφορά στη Μ.Δ.Ε. και αρχίζουν την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε..
 10. Χρόνος υποβολής Μ.Δ.Ε..Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής μιας Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες και ο μέγιστος 8 μήνες. Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν ισχύει ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής της διπλωματικής εργασίας (5 μήνες), αλλά μόνο ο μέγιστος (8 μήνες).
  Παράταση χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας από το Διευθυντή μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα.
 11. Διαδικασία κρίσης και ολοκλήρωσης Μ.Δ.Ε..Η τυπική έναρξη εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. είναι η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και με ολοκλήρωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της επανάκρισης, μέσα σε 12 μήνες από την τυπική έναρξη. Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε.. γίνεται την περίοδο από 01 Απριλίου έως και 15 Μαΐου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από μέγιστο χρονικό διάστημα 4 μηνών και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ.
  Ο μέγιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 8 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από 1 μήνα και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ. Η μέγιστη διάρκεια κρίσης σε κάθε περίπτωση είναι 1 μήνας.
  Σε περίπτωση απόρριψης μιας διπλωματικής εργασίας κατά την υποστήριξή της (προφορική εξέταση) το Δελτίο Αξιολόγησης αυτής, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σύντομη αναφορά της εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα εξηγεί τεκμηριωμένα τους λόγους απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
  Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας δεν παίρνει πτυχίο.
  Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ισχύουν τα παρακάτω:
  Για να μπορέσει μια Μ.Δ.Ε. να υποστηριχθεί προφορικά στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχει λάβει θετική κρίση από την Επιτροπή Κρίσης και απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς η/οι Θεματική/κες Ενότητα/τες.
  Σε περίπτωση θετικής κρίσης της Μ.Δ.Ε., από την επιτροπή κρίσης, αλλά μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν προφορικά την διπλωματική τους εργασία, η οποία θα πρέπει να μετατεθεί την επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτέμβριος), υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
  Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης, από την επιτροπή κρίσης, (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) και επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή), με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ.
  Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης και αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ. Η παρουσίαση – εξέταση της Μ.Δ.Ε. πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των θεματικών ενοτήτων.
  Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, οι φοιτητές δεν παίρνουν πτυχίο.
 12. Επιτροπές Κρίσης.Οι Επιτροπές Κρίσης αποτελούνται τουλάχιστον από α) τον Επιβλέποντα ΣΕΠ, β) ένα επιπλέον μέλος ΣΕΠ (ο οποίος θα πρέπει να είναι ΔΕΠ του ΕΑΠ ή άλλου Πανεπιστημίου, όμως σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορεί να είναι μόνο ΣΕΠ) συγγενούς ειδικότητας προς τα θέματα της υπό κρίσης ομάδας εργασιών (ο ορισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10) και γ) το Διευθυντή ή Συντονιστή οριζόμενο από το Διευθυντή μόνο στην προφορική εξέταση ο οποίος θα συμμετέχει μόνο κατά την προφορική εξέταση στη διαδικασία κρίσης και τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εάν και όπου το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει στην προφορική παρουσίαση και άλλους ΣΕΠ του ΜΠΣ ή και ειδικούς επιστήμονες ως εξωτερικούς κριτές με έκφραση γνώμης μόνο.
 13. Εξέταση – Παρουσίαση της Εργασίας.Μετά την υποβολή δύο (2) αντιγράφων της τελικής Μ.Δ.Ε. στον Επιβλέποντα, και εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίαςης προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του κειμένου της Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί στο Διευθυντή ή στον οριζόμενο από αυτόν Συντονιστή σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει απαραίτητο να συμμετέχει στην προφορική εξέταση. Η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται σε δύο περιόδους, 1η περίοδος: 7ος μήνας μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και 2η περίοδος: 12ος μήνας.
 14. Αντίγραφα Μ.Δ.Ε..Η Μ.Δ.Ε. υποβάλλεται εις διπλούν για την κρίση. Στο τέλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο: «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης».
  Οι φοιτητές οφείλουν – κατόπιν της επιτυχούς παρουσίασης/εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας -μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.- να την αναρτήσουν στο αποθετήριο του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr).
  Οι εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φοιτητών, αλλά στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης εκχωρούν στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Οι δημιουργοί διατηρούν το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

  Το ΕΑΠ στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης των Πτυχιακών/ Διπλωματικών Εργασιών προτείνει προαιρετικά τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εργασιών με άδειες Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses). Εάν οι φοιτητές επιλέξουν αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να αναφέρουν σε ευδιάκριτο σημείο της εργασίας τους με ποιά συγκεκριμένη άδεια την παρέχουν. Η εφαρμογή των αδειών Creative Commons δεν επηρεάζει την ανοικτή πρόσβαση του πλήρους κειμένου των εργασιών, αλλά ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της εργασίας των καταθετών και του αναγνωστικού κοινού.

Οι φοιτητές, κατόπιν αιτήματός τους στο Τμήμα Βιβλιοθήκης, έχουν το δικαίωμα αναβολής δημοσίευσης της Διπλωματικής τους Εργασίας στο Αποθετήριο μέχρι και 3 χρόνια όταν:

– Θέλουν να υποβάλλουν μέρος της εργασίας προς δημοσίευση σε επιστημονικά δημοσιεύματα (π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.
– Έχουν υποβάλει μέρος του έργου σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε περιπτώσεις πατέντας.
– Διαπραγματεύονται την εμπορική εκμετάλλευση μέρους του έργου.
– Έχουν κάποιον άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο αναγράφουν στο αίτημά τους.

Μέχρι τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, στο Αποθετήριο θα είναι αναρτημένα μόνο τα στοιχεία περιγραφής της εργασίας, ενώ μετά το πέρας των 3 ετών θα αναρτάται το πλήρες κείμενο της διπλωματικής.

 1. Διοικητικά θέματα

– Υποβολή προτάσεων από φοιτητές στο χρονικό διάστημα από 1/3 έως 30/6 κάθε έτους
– Διαβίβαση προτάσεων στους Διευθυντές
– Τελική δήλωση θέματος Μ.Δ.Ε. και πληρωμή από 1/9 έως 30/9
– Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης Μ.Δ.Ε. (21/9 έως 30/9)
– Γνωστοποίηση τελικής βαθμολογίας και αντίγραφο δελτίων αξιολόγησης.

H δυνατότητα της επιλογής στο φοιτητή/τρια για επανάληψη της διαδικασίας το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος είτε με το ίδιο θέμα, είτε με τροποποιημένο θέμα, είτε με νέο θέμα θα δίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα/ουσας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και του Διευθυντή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Μ.Δ.Ε.
Καθορισμός γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. (συνεργασία ΔΠΣ και Συντονιστών): Άρθρο 4
Ανάρτηση των γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. στο δικτυακό χώρο (μέχρι 28.02): Άρθρο 15
Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης από δικαιούμενους φοιτητές (διάστημα υποβολής: 01.03 έως 30.06): Άρθρα 6 & 7
Ορισμός επιβλέποντα ΣΕΠ από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9
Οριστικοποίηση θέματος από ΣΕΠ σε συνεργασία με φοιτητές και τελική έγκριση: Άρθρο 9
Πρόταση από ΣΕΠ του β΄ μέλους της επιτροπής κρίσης και έγκριση από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9 & 12
Ηλεκτρονική υποβολή τελικής πρότασης (διάστημα υποβολής: 01.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων (χρονικό διάστημα: 01.9 έως 30.9): Άρθρο 15
Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης (χρονικό διάστημα: 21.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Έναρξη εκπόνησης Μ.Δ.Ε. 01.10: Άρθρο 11.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση