elen
elen

Interaction Generative Design – IGD (Διαδραστικός Αλγοριθμικός Σχεδιασμός)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Interaction Generative Design – IGD (Διαδραστικός Αλγοριθμικός Σχεδιασμός)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο – Σκοπός

Στο Interaction Generative Design ο σχεδιαστής είναι σε θέση να ορίζει τους στόχους του και τις παραμέτρους που επηρεάζουν το σχεδιαστικό αποτέλεσμα, όπως είναι η γεωμετρία, το υλικό και η κατασκευαστική μέθοδος, και να παράγει όλες τις πιθανές εκδοχές της λύσης του σχεδιαστικού προβλήματος με βάση τα δεδομένα που έχουν επιλεγεί (εδώ διακρίνεται και η συνάφεια αυτής της σχεδιαστικής διαδικασίας με τις εξελικτικές διεργασίες μορφογέννεσης στη φύση). Ο σχεδιαστής έχει τη δυνατότητα να μεταβαίνει από λύση σε λύση και να επιλέγει την καταλληλότερη για το σκοπό που σχεδιάζει. Εκτός από τη φάση του σχεδιασμού, το υλοποιημένο προϊόν μπορεί να αλληλεπιδρά με τον κάτοικο, τον επισκέπτη ή τον παρατηρητή του χώρου/αντικειμένου, σε μία συνεχή μεταμόρφωσή του, ανάλογα με τη συνθήκη που καλείται να υπηρετεί.

Ο αλγοριθμικός σχεδιασμός έχει ως στόχο ουσιαστικά να δομήσει ένα τρόπο σκέψης σχετικά με τη σχεδιαστική διαχείριση διαφορετικών παραμέτρων του σχεδιασμού και την κατασκευής του σχεδιασμένου προϊόντος, είτε αυτό είναι χώρος, είτε πρόκειται για μία δράση (π.χ. performance). Οι παράμετροι αυτές έχουν να κάνουν τόσο με τη γεωμετρία του αντικειμένου ή του χώρου που σχεδιάζεται, όσο και με την αλληλεπίδραση του αντικειμένου του σχεδιασμού με το φυσικό χώρο, στον οποίο προορίζεται να τοποθετηθεί. Έτσι, σε συνδυασμό με τις αρχές του Interaction Generative Design, ο σχεδιαστής του προϊόντος – της δράσης είναι σε θέση να ελέγχει μέσα από τη διαδικασία του σχεδιασμού, όχι μόνο τη δομή και τη μορφή του αντικειμένου ή του χώρου, αλλά και την αλληλεπίδρασή του με το φυσικό χώρο και με τον επισκέπτη του.

Μέσα από το Machine Based Algorithmic Design, ο σχεδιαστής είναι σε θέση να εισάγει στη διαδικασία του σχεδιασμού τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούν οι σύγχρονες μηχανές. Πρόκειται για μία καθοριστική παράμετρο στο σχεδιασμό, η οποία καθορίζει κυρίως τη δομή του αντικειμένου, καθώς επίσης και τη συνδεσμολογία των επιμέρους στοιχείων του, αλλά σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζει και τη μορφή του.

Ο αλγοριθμικός σχεδιασμός δεν οργανώνει μόνο τις αρχές γύρω από το σχεδιασμό χώρου ή αντικειμένου, αλλά υπεισέρχεται εξίσου σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία, όπως είναι ο σχεδιασμός του ήχου μιας δράσης, ο σχεδιασμός μιας performance, όπου οι performers αλληλεπιδρούν με το χώρο, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός της εικόνας (graphic design), της οποίας η δομή μπορεί να επηρεάζεται παραμετρικά από το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται.

Στην Ελλάδα υπάρχει παντελής έλλειψη σχετικών σπουδών, οι οποίες να πλαισιώνουν σφαιρικά το αντικείμενο του Interaction Generative Design, από τη διαδικασία της σύλληψης και της παραμετροποίησης, μέχρι το στάδιο της υλοποίησης με χρήση σύγχρονων κατασκευαστικών μεθόδων. Το κενό αυτό θα καλύψει το ΕΑΠ μέσω του ΠΜΣ Interaction Generative Design.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ

Master of Science in Interaction Generative Design (M.Sc. Interaction Generative Design)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO

Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης:
0788 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction – Διεπιστημονικό πρόγραμμα στους τομείς:
0731 Architectural urban design and planning
0731 Architecture
0731 Building design
0731 landscape architecture
0731 Structural architecture
0211 Graphic design
0211 Interactive media design
0212 Design of Industrial Products
0212 Interior Architecture
0541 Geometry
0612 Computer media application
0613 Computer programming

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι το ενάμισι  (1 ½ ) ακαδημαϊκό έτος, ήτοι τρία (3) εξάμηνα.

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοούν το εννοιολογικό πλαίσιο του αλγοριθμικού σχεδιασμού.
 2. Κατανοούν υπολογιστικούς μηχανισμούς για δημιουργικές διαδικασίες παραγωγής χώρου και αντικειμένων.
 3. Αναλύουν τη μορφή του χώρου ή του αντικειμένου στο πλαίσιο της αλγοριθμικής σκέψης και να την περιγράφουν με παραμετρικά μοντέλα.
 4. Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις μεθοδολογίες του παραμετρικού σχεδιασμού και τη χρήση οπτικού κώδικα.
 5. Διαχειρίζονται σύνθετες δομές δεδομένων που συναντώνται στον αλγοριθμικό σχεδιασμό.
 6. Σχεδιάζουν και υλοποιούν σύμφωνα με μηχανισμούς και λογικές αλγοριθμικού σχεδιασμού.
 7. Ενσωματώνουν σχεδιαστικά κριτήρια με τη μορφή παραμέτρων σε τέτοιου είδους μηχανισμούς.
 8. Σκιτσάρουν χρησιμοποιώντας αλγορίθμους.
 9. Κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες από τη θεωρία καμπύλων και επιφανειών και να γνωρίζουν ιδιότητες καμπύλων γραμμών και επιφανειών.
 10. Διαχειρίζονται ευκλείδειους μετασχηματισμούς στο επίπεδο και τον χώρο.
 11. Σχεδιάζουν πτυχωτές και αναδιπλούμενες (αρθρωτές) επιφάνειες.
 12. Σχεδιάζουν επιφάνειες τύπου Bezier, NURBSsurfaces, Freeformsurfaces και να υπολογίζουν κατάλληλα αναπτύγματα αυτών.
 13. Ελέγχουν την εξέλιξη καιτονμετασχηματισμό της μορφής του αντικειμένου που σχεδιάζεται και να καθορίζουν τις επιθυμητές λύσεις στο σχεδιαστικό πρόβλημα απόμια σειρά παραλλαγών.
 14. Κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ της διαδικασίας του ψηφιακού σχεδιασμού με την ψηφιακή κατασκευή.
 15. Κατανοούν τις δυνατότητες των τεχνικών ψηφιακής κατασκευής, καθώς και των διαφορών τους και να προσαρμόζουν το ψηφιακό μοντέλο σύμφωνα με τους περιορισμούς των μηχανημάτων ψηφιακής πρωτοτυποποίησης.
 16. Επιλέγουν την κατάλληλη ψηφιακή κατασκευαστική μέθοδο σύμφωνα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μοντέλου, τις ιδιότητες του υλικού κατασκευής και των μηχανημάτων ψηφιακής πρωτοτυποποίησης.
 17. Γνωρίζουν την έννοια, τις βασικές αρχές και παραμέτρους της διάδρασης.
 18. Αναλύουν παραδείγματα σχετικών συστημάτων διάδρασης και να κατανοούν τους όρους μιας ευνοϊκής διάδρασης και τις παραμέτρους επίτευξής της.
 19. Γνωρίζουν τις αντιληπτικές παραμέτρους, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς κατοίκησης σε ένα διαδραστικό περιβάλλον.
 20. Αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται την έννοια της οπτικής γεωμετρικής ψευδαίσθησης.
 21. Κατανοούν τις βασικές αρχές εφαρμογής των παραπάνω μεθοδολογικά και πρακτικά στον σχεδιασμό της διάδρασης.
 22. Κατανοούν και να χρησιμοποιούν τις μεθόδους και παραμέτρους σχεδιασμού διαδραστικών δρώμενων, εγκαταστάσεων, χώρων ή αντικειμένων σε εφαρμοσμένο έργο.

Γίνονται δεκτοί:

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική.

Η γνώση μίας ξένης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του προγράμματος, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Απόδειξη καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2):

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Α΄ 185), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Α΄ 115), ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

Καλή γνώση (Β2):

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.
 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment.)
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction” ή “Credit.
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι8.2009)
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
 • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International -(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)
 • Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) καιΒ2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
 • NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
 • LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Σημειώσεις για τους τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας:

Οι ανωτέρω τίτλοι γλωσσομάθειας της αγγλικής γίνονται δεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από αρμόδια κατά νόμο αρχή, χωρίς όμως να απαιτείται μετάφρασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53 (π.χ. γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένου από δικηγόρο ή από την εκδούσα αρχή πιστοποιητικού της αγγλικής γλώσσας, χωρίς μετάφραση αυτού).

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31.8.2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 του ν. 4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση: metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

Επίσης:

α) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141).

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Επισήμανση:

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Interaction Generative Design» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι το ενάμισι  (1 ½ ) ακαδημαϊκό έτος. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε., καθώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

1οΕξάμηνο
IGD50 Θεωρία της διάδρασης στον σχεδιασμό (Υ¹, 10 ECTS)
IGD51 Γεωμετρικές έννοιες στον αλγοριθμικό σχεδιασμό 1 (Υ, 10 ECTS)
IGD52 Εισαγωγή στον αλγοριθμικό σχεδιασμό (Υ, 10 ECTS)

 

2οΕξάμηνο
IGD53 Γεωμετρικές έννοιες στον αλγοριθμικό σχεδιασμό 2 (Υ, 10 ECTS)
IGD54 Τεχνικές Ψηφιακής Κατασκευής (Υ, 10 ECTS)
IGD55 Διαδράσεις: Αλγοριθμικός Ήχος, Εικόνα, Χώρος (Υ, 10 ECTS)

 

3οΕξάμηνο
IGDDEΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS)

 

Σημείωση:
Υ¹: Υποχρεωτική

 

Οδηγίες επιλογής Θ.Ε.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS).

Η επιλογή των Θ.Ε. γίνεται με τη σειρά που ακολουθεί η διάρθρωση.

Για παράδειγμα, στο α’ εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε., πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την IGD50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε. πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά την IGD50 και την IGD51. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε. πρέπει να επιλέξετε τις IGD50, IGD51 και IGD52.

Η επιλογή της IGD53 προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση της IGD51.

Η επιλογή της IGD54προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση της IGD52.

Η επιλογή της IGD55προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση της IGD52.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνονται οι Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου.

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (IGDDE) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των έξι (6) Θ.Ε..

Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση έξι (6) Θ.Ε., καθώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

Στυλιανός Ζερεφός, Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ε.Α.Π. (Πρόεδρος Επιτροπής)

Νικόλαος Κουρνιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Μέλος Επιτροπής)

Σωκράτης Γιαννούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Μέλος Επιτροπής)

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε. και 1.200€ η Μ.Δ.Ε.. Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι 3.000€.

 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

Τηλ.: 2610367315 -E-mail: igd@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 -E-mail: info@eap.gr   

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο