el
el

Επιδημιολογία (ΕΠΙ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Επιδημιολογία (ΕΠΙ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο – Σκοπός

Το πρόγραμμα παρέχει την εκπαίδευση στην Επιδημιολογία και σε ειδικεύσεις της. Θα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, γνώσεις και δεξιότητες που θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία. Θα διδαχτούν επιδημιολογικές μεθόδους, που θα τους βοηθήσουν στην κλινική ιατρική έρευνα, στην πρακτική εφαρμογή της δημόσιας υγείας σε διάφορους τομείς και την αξιολόγηση της υγειονομικής περίθαλψης και στη διερεύνηση της αιτίας της νόσου και της αξιολόγησης των παρεμβάσεων για την πρόληψη ή τον έλεγχο της νόσου. Επίσης, οι κατευθύνσεις θα δώσουν μια εξειδίκευση στην επιδημιολογία.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ
Master of Science (M.Sc.)

Ειδικεύσεις ΠΜΣ
Το Π.Μ.Σ. «Επιδημιολογία»  παρέχει τις ακόλουθες τρεις (3) Ειδικεύσεις:

  1. Κλινική επιδημιολογία,
  2. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία,
  3. Κοινωνική Επιδημιολογία

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO
Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO
Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0912

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Διάρκεια φοίτησης
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι το ενάμισι (1 ½) ακαδημαϊκό έτος, ήτοι τρία (3) εξάμηνα.

Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν σημαντική γνώση του ρόλου και της συμβολής της επιδημιολογίας σε άλλους κλάδους που αφορούν την υγεία
  • Επιλέγουν τα κατάλληλα σχέδια και αναπτύσσουν λεπτομερή πρωτόκολλα για τις επιδημιολογικές μελέτες
  • Διαχειρίζονται μηχανογραφικά επιδημιολογικά δεδομένα και να προβαίνουν σε κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις
  • Αξιολογούν τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών μελετών (δικούς τους ή άλλους ερευνητών), συμπεριλαμβανομένης της κριτικής αξιολόγησης της εν λόγω μελέτης, του σχεδιασμού της μελέτης, οι μέθοδοι και συμπεριφορές, στατιστικές αναλύσεις και ερμηνεία

Γίνονται δεκτοί:

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Το Π.Μ.Σ. «Επιδημιολογία» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ).

Στο δεύτερο (2ο) εξάμηνο σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής υποχρεούται να επιλέξει μία από τις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) εκπονείται στο τρίτο (3ο) εξάμηνο σπουδών.

Η διάρθρωση διαμορφώνεται ανά εξάμηνο και ειδίκευση ως εξής:

 

Θ.Ε. 1ο Εξάμηνο ECTS
ΕΠΙ 50 Εισαγωγή στην Επιδημιολογία (Υ¹, 10 ECTS)
ΕΠΙ 51 Στατιστικές μέθοδοι στην Επιδημιολογία (Υ, 10 ECTS)
ΕΠΙ 52 Επιδημιολογία μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων (Υ, 10 ECTS)

 

Θ.Ε. 2ο Εξάμηνο ECTS
ΕΠΙ 60 Παγκόσμια Υγεία, Προαγωγή Υγείας και Βιοηθική (Υ, 10 ECTS)

 

Θ.Ε. 2ο Εξάμηνο² ECTS
  Ειδίκευση 1: Κλινική επιδημιολογία  
ΕΠΙ 61 Κλινική επιδημιολογία (Υ, 10 ECTS)
ΕΠΙ 62 Επιδημιολογία και -Ομική (Υ, 10 ECTS)
     
  Ειδίκευση 2: Περιβαλλοντική Επιδημιολογία  
ΕΠΙ 63 Περιβαλλοντική Επιδημιολογία (Υ, 10 ECTS)
ΕΠΙ 64 Εκτίμηση επικινδυνότητας στη Δημόσια Υγεία (Υ, 10 ECTS)
     
  Ειδίκευση 3: Κοινωνική Επιδημιολογία  
ΕΠΙ 65 Κοινωνική Επιδημιολογία (Υ, 10 ECTS)
ΕΠΙ 66 Επιδημιολογία της Διατροφής (Υ, 10 ECTS)

 

  3ο Εξάμηνο  
ΕΠΙ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ΕCTS)
     
  Σύνολο 90 ECTS

 

Σημειώσεις:
Υ¹ : Υποχρεωτική
2ο Εξάμηνο²: Επιλέγεται μία από τις τρεις (3) ειδικεύσεις από την/τον φοιτήτρια/τή

Βανταράκης Απόστολος (Πρόεδρος Ε.Α.Ε.), Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σκρουμπής Γεώργιος, Αν. Καθηγητής – Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ε.Α.Π.

Λεοτσινίδης Μιχάλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ντζάνη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σγουρού Αργυρώ, Επ. Καθηγήτρια Σ.Θ.Ε.Τ., Ε.Α.Π.

Βερύκιος Βασίλειος, Καθηγητής Σ.Θ.Ε.Τ., Ε.Α.Π.

Καρυώτου Φωτεινή, Επ. Καθηγήτρια Σ.Θ.Ε.Τ., Ε.Α.Π.

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε. και 1.200€ η Μ.Δ.Ε.. Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι 3.000€.

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

 Τηλ.: 2610367321 – E-mail: epi@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr   

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο