Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» > Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΔΙ50 Οι Πολιτικοί Θεσμοί της Ε.Ε.  

Κωδικός Θ.Ε.:ΕΔΙ 50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική     

Σκοπός

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία έννομη τάξη, αυτόνομη, με ιδιαίτερα πολιτειακά χαρακτηριστικά. Κατά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα χαρακτηριστικά αυτά προσιδιάζουν όλο και περισσότερο σε εκείνα ομοσπονδιακού κράτους. Ακόμη περισσότερο, τόσο οι κλασικές κοινοτικές ελευθερίες, όσο και τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ενισχύουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, παρέχοντας σε όλους τους πολίτες της Ένωσης εχέγγυα ελευθερίας και ανάπτυξης. Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με ιδιαίτερες πτυχές του θεσμικού οικοδομήματος της ΕΕ στο πλαίσιο των νέων οικονομικών συνθηκών, καθώς και τη «συνταγματική» δομή της.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την ιστορική πορεία θέσπισης/αναθεώρησης των Συνθηκών («συνταγματική» ιστορία της Ένωσης)
 • Θα διακρίνουν τις βασικές λειτουργίες και αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης
 • Θα εξοικειωθούν με τις μεθόδους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ΕΕ
 • Θα εμβαθύνουν στις βασικές συνταγματικές αρχές της Ένωσης και τον τρόπο εφαρμογής τους
 • Θα εμβαθύνουν στην λειτουργία των πολιτικών θεσμών της ΕΕ
 • Θα κατανοήσουν βασικούς θεσμούς οικονομικής ολοκλήρωσης υπό το πρίσμα σύγχρονων προβλημάτων
 • Θα προσεγγίσουν κριτικά τη θεσμική διάρθρωση της Ένωσης και την εν γένει διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης

 

ΕΔΙ51 Δίκαιο Ανταγωνισμού

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική     

Σκοπός

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σαν στόχο να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τη λειτουργία του Δικαίου Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης. Το Δίκαιο του Ανταγωνισμού είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους του Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου. Θα εξεταστεί η κρισιμότητα της συμβολής της νομολογίας του Δ.Ε.Ε και θα αναλυθεί το σχετικό ενωσιακό δίκαιο. Θα αναπτυχθούν οι κανόνες του Δικαίου του ελεύθερου κι αθέμιτου ανταγωνισμού, η έννομη δικαστική προστασία και η  επιταγή λειτουργίας θεμιτού κι ανόθευτου ανταγωνισμού στην ενωσιακή αγορά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • O φοιτητής θα κατανοήσει τη σημασία του Δικαίου Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης στην ενιαία εσωτερική αγορά.
 • Θα εμπεδώσει τον κομβικό ρόλο της νομολογίας του Δ.Ε.Ε και του ενωσιακού δικαίου.
 • Θα εμβαθύνει στους κανόνες του Δικαίου του ελεύθερου κι αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Ο φοιτητής θα εμβαθύνει στην επιταγή λειτουργίας θεμιτού κι ανόθευτου ανταγωνισμού στην ενωσιακή αγορά.

 

ΕΔΙ52 Η Προστασία των Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η πλήρης εξοικείωση των φοιτητών με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά προστατεύονται α) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του πλέον νομικά δεσμευτικού ως πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο περιλαμβάνονται αρκετές καινοτομίες και β) σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως κορωνίδας της προστασίας στην Ευρώπη, όπως έχει ερμηνευθεί με την πρόσφατη νομολογία. Για κάθε δικαίωμα αναλύεται ο πυρήνας αυτού, το εύρος προστασίας, οι διαφορές και ομοιότητές τους σε καθένα από τα δύο ευρωπαϊκά κείμενα με εμβάθυνση της οικείας νομολογίας. Επισημαίνεται τυχόν παραπομπή ή σύνδεση των δύο κειμένων με διεθνείς συμβάσεις, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη, Σύμφωνα του ΟΗΕ για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, συμβάσεις για την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων, τα δικαιώματα του παιδιού, την ισότητα των φύλων, την καταστολή των βασανιστηρίων, την προστασία των αλλοδαπών, των προσφύγων και των μειονοτήτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της ΕΣΔΑ.
 • Αναγνωρίζουν την έννοια θεμελιωδών δικαιωμάτων στα ευρωπαϊκά κείμενα.
 • Εντοπίζουν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
 • Προτείνουν λύσεις σε περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αναφορά σε βασική νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.
 • Κατονομάζουν τους φορείς των δικαιωμάτων και το εύρος προστασίας που παρέχουν οι σχετικές διατάξεις.

 

ΕΔΙ53 Δίκαιο και Πληροφορική

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική      

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι η μύηση στον καινούριο και δυναμικό κλάδο της νομικής επιστήμης, το Δίκαιο της Πληροφορικής ή Δίκαιο της Πληροφορίας ή Ηλεκτρονικό Δίκαιο, όπως αποκαλείται σε ποικίλα εθνικά νομικά συστήματα. Απώτερος σκοπός είναι η σύνδεση του Δικαίου και της Πληροφορικής Επιστήμης και η κατανόηση των βασικών αρχών που εφαρμόζεται σε σχέσεις που προσομοιάζουν με συμβατικές. Κεντρική θέση στη διδασκαλία του μαθήματος κατέχει η ερμηνεία και αφομοίωση της έννοιας των «προσωπικών δεδομένων» και της ανάλυσης των ποικίλων διαστάσεών τους σε διάφορα επίπεδα της καθημερινής ζωής, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο. Θα εξεταστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με ξεχωριστή έμφαση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, γνωστό ευρέως ως General Data Protection Regulation (GDPR). Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν νομικά ζητήματα διαδικτύου, όπως το ηλεκτρονικό έγκλημα, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ρύθμιση των διαδικτυακών επικοινωνιών και θα εξεταστούν κριτικά οι εθνικές πολιτικές και η ενωσιακή στρατηγική στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές:

 • Θα μυηθούν στην κατανόηση και αφομοίωση εννοιών του αναπτυσσόμενου κλάδου δικαίου που αναφέρεται στην «κοινωνία της πληροφορίας» και στις νέες τεχνολογίες.
 • Θα διακρίνουν την νομική διάσταση της ασφάλειας πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Θα γνωρίσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαδίκτυο και τον θεσμικό της ρόλο στον εν λόγω τομέα.
 • Θα έλθουν σε επαφή, αναπτύσσοντας κριτική διάθεση, με ειδικά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως τα όρια άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης στο διαδίκτυο, η ρύθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των εμπορικών συναλλαγών και η αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
 • Θα κατανοήσουν την ιδιαίτερη δυναμική του Δικαίου της Πληροφορικής, χάρη στην διακλαδική προσέγγιση των ζητημάτων, ενώ θα αναπτύξουν κριτική σκέψη απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις στον κόσμο των νέων τεχνολογιών.
 • Θα είναι σε θέση να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ενεργητική στάση απέναντι στις σύγχρονες εξελίξεις που απειλούν ή επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, την ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο διαδίκτυο, καλλιεργώντας μια ώριμη πληροφοριακή συνείδηση.

 

ΕΔΙ55 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 55

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική          

Σκοπός

Στο μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» αποτυπώνονται οι σύγχρονες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, πεδίων αιχμής της οικονομίας και του δικαίου, των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής, της τεχνολογίας και της οικολογίας. Διαμορφώνεται σταδιακά το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος ως ένας νέος ιδιαίτερος νομικός κλάδος με δικό του εννοιολογικό σύστημα και δική του μεθοδολογία.

Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα διανύει τα τελευταία έτη περίοδο σημαντικών αλλαγών. Το παρόν μάθημα ενσωματώνει τις θεσμικές και ρυθμιστικές αλλαγές που επισυνέβησαν στο ενεργειακό και ευρωπαϊκό- περιβαλλοντικό τοπίο της Χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Έχει εμπλουτιστεί με τις βασικές ρυθμίσεις και πρόνοιες του Ενωσιακού Δικαίου, ώστε να μπορεί ν΄ αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο έργο αναφοράς για τον νομικό της θεωρίας και της πράξης.. Η διάρθρωση του μαθήματος ακολουθεί τη διάρθρωση του ενεργειακού κλάδου, η οποία περιλαμβάνει στην Ελλάδα κυρίως τα πετρελαιοειδή, το φυσικό αέριο, το λιγνίτη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι βασικές εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει και έχουν αναδιατάξει το ενεργειακό, περιβαλλοντικό θεσμικό και ρυθμιστικό τοπίο στην Ελλάδα, αφορούν την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που ακολούθησε την ενσωμάτωση της λεγόμενης «Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης (Πακέτου)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περαιτέρω ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την θέσπιση ανεξάρτητων Διαχειριστών, την απόσχιση κλάδων και τον μετασχηματισμό της λιανικής, την επέκταση του θεσμού των δημοπρασιών ως εργαλείου μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση των μηχανισμών για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τα ζητήματα του δικαίου του περιβάλλοντος και της ενέργειας τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό δίκαιο.
 • θα εμπεδώσει τη διεθνή νομολογία και θα αντιμετωπίσει κριτικά τις νομολογιακές θέσεις
 • θα εμβαθύνει σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής πληροφόρησης, της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος και του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου, καθώς και την προσέγγιση του δικαίου της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας, της ατμόσφαιρας, των υδάτων, των αποβλήτων και του ενωσιακού δικαίου της βιοτεχνολογία
 • θα κατανοήσει τα ζητήματα δικαστικής προστασίας, αλλά και τα εργαλεία άμεσης και έμμεσης παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΕΔΙ56 Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 56

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Σκοπός

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σαν στόχο να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τη λειτουργία του Δικαίου των Δημόσιων Συμβάσεων στην ενωσιακή έννομη τάξη αλλά και στο πλαίσιο της ελληνικής και κυπριακής έννομης τάξης.  Το Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους του Ενωσιακού Δικαίου. Θα εξεταστεί η κρισιμότητα της συμβολής της νομολογίας του Δ.Ε.Ε στο Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων και θα αναλυθεί το νέο σχετικό ενωσιακό δίκαιο.  Θα αναπτυχθούν οι κανόνες διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το ισχύον δίκαιο κατά την ανάθεση, η έννομη (διοικητική και δικαστική) προστασία, η λειτουργία της Α.Ε.Π.Π και της Αναθεωρητικής Επιτροπής Προσφορών, ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και κρίσιμα στοιχεία από το στάδιο εκτέλεσης – υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • O φοιτητής θα κατανοήσει τη σημασία των δημόσιων συμβάσεων στην ενιαία εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και την έννοια και τις διακρίσεις των δημόσιων συμβάσεων και την εξέλιξη των σχετικών κανόνων δικαίου (νέες Οδηγίες και συμβάσεις παραχώρησης).
 • Θα εμπεδώσει τον κομβικό ρόλο της νομολογίας του Δ.Ε.Ε και του (ουσιαστικού και δικονομικού) ενωσιακού δικαίου στο δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων
 • Θα εμβαθύνει στους κανόνες διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, στους κανόνες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης και στην έννομη προστασία στο πεδίο σύναψης δημόσιων συμβάσεων
 • Θα κατανοήσει την λειτουργία της Α.Ε.Π.Π και της Αναθεωρητικής Επιτροπής Προσφορών – των Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και της προσωρινής δικαστικής προστασίας (αποτελεσματική και πραγματική δικαστική προστασία).

 

ΕΔΙ57 Δίκαιο Βιομηχανικής – Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 57

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική     

Σκοπός

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σαν στόχο να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τη λειτουργία του Δικαίου της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης. Το Δίκαιο της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους του Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου. Θα εξεταστεί η κρισιμότητα της συμβολής της νομολογίας του Δ.Ε.Ε  και θα αναλυθεί το σχετικό ενωσιακό δίκαιο. Θα αναπτυχθούν το ισχύον ενωσιακό δίκαιο της ευρεσιτεχνίας, του σήματος και της πνευματικής ιδιοκτησίας, η έννομη δικαστική προστασία και οι συνέπειες της απόλυτης προστασίας των δικαιωμάτων της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην ενωσιακή αγορά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • O φοιτητής θα κατανοήσει τη σημασία του Δικαίου της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης στην ενιαία εσωτερική αγορά.
 • Θα εμπεδώσει τον κομβικό ρόλο της νομολογίας του Δ.Ε.Ε και του ενωσιακού δικαίου.
 • Θα κατανοήσει το ισχύον ενωσιακό δίκαιο της ευρεσιτεχνίας, του σήματος και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 • Ο φοιτητής θα εμβαθύνει στις συνέπειες της απόλυτης προστασίας των δικαιωμάτων της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην ενωσιακή αγορά.

 

ΕΔΙ58 Μεθοδολογία Έρευνας – Ερευνητική Πρόταση

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 58

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική     

Σκοπός

 • Να μάθει τις διαφορετικές μεθοδολογίες της έρευνας
 • Να εξετάσει σε λεπτομέρεια την θεωρία της νομικής έρευνας
 • Να μάθει πως να γράφει διπλωματική εργασία
 • Να καθοδηγηθεί σε τρόπους έρευνας σε συγκεκριμένους νόμους, νομολογία και τομείς
 • Επιλογή θέματος

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Να καταστεί ικανός να ερευνήσει στο τομέα της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας
 • Να σκεφτεί τον καλύτερο τρόπο ανάλυσης
 • Να είναι ικανός/ ή να προσεγγίσει με κριτική και αναλυτική σκέψη το νόμο
 • Να είναι ικανός να οικοδομήσει εργασία

 

ΕΔΙ59 Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 59

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική    

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις θεμελιώδεις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. και τα βασικά νομοθετήματα του Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου. Να γνωρίζουν το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά νομικά κείμενα στη θέσπιση της εθνικής νομοθεσίας και στη διαμόρφωση της νομολογίας των εθνικών ποινικών δικαστηρίων. Να μπορούν να αναζητούν το νόημα των ευρωπαϊκών κειμένων με τη βοήθεια της ιστορικοβουλητικής ερμηνείας και με λογικοσυστηματική προσέγγιση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις θεμελιώδεις  διατάξεις της ΕΣΔΑ και τα βασικά νομοθετήματα του Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου. Να  γνωρίζουν το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά νομικά κείμενα στη θέσπιση της εθνικής νομοθεσίας και στη διαμόρφωση της νομολογίας των εθνικών ποινικών δικαστηρίων. Να μπορούν να αναζητούν το νόημα των  ευρωπαϊκών κειμένων, με τη βοήθεια της ιστορικοβουλητικής ερμηνείας και με λογικοσυστηματική προσέγγιση.

ΕΔΙΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ ΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

 

ΕΔΙ60 Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική    

Σκοπός

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σαν στόχο να κατανοήσει ο φοιτητής τους  κανόνες του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων που έχουν σημειωθεί σε επίπεδο τόσο της νομοθεσίας της ΕΕ όσο και της νομολογίας του ΔΕΕ.

Θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου, οι κανόνες για την άμεση φορολογία (Οδηγία Μητρικών – Θυγατρικών, Οδηγία Τόκων – Δικαιωμάτων, Οδηγία Συγχωνεύσεων, Φορολογία Κληρονομιών -Δωρεών), καθώς και οι κανόνες κατά της Φοροαποφυγής (ATAD και ATAD II).

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν οι κανόνες για τη Διοικητική Συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των χωρών της ΕΕ για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, καθώς και οι κανόνες για την Προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • O φοιτητής θα κατανοήσει την άμεση και δραστική επιρροή των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό φορολογικό δίκαιο, ειδικώς για φορολογικά ζητήματα που ενέχουν στοιχεία αλλοδαπότητας,
 • Θα εμπεδώσει τον κομβικό ρόλο της νομολογίας του ΔΕΕ στον τομέα της άμεσης φορολογίας
 • Θα εμβαθύνει στους κανόνες για την άμεση φορολογία, καθώς και στους κανόνες κατά της Φοροαποφυγής
 • Θα κατανοήσει τους κανόνες για τη Διοικητική Συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των χωρών της ΕΕ για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα
 • Θα κατανοήσει τους κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ

 

ΕΔΙ61 Ναυτικό Δίκαιο

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική    

Σκοπός

Το μάθημα προσεγγίζει το χώρο της θάλασσας και της ναυτιλία με ολοκληρωμένο τρόπο, εξετάζοντας τα σχετικά ζητήματα του δημοσίου και του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, συναφώς προς τις οικονομικές, τις πολιτικές και τις κοινωνικές παραμέτρους. Συνοπτικά η διάρθρωση του μαθήματος χωρίζεται στις εξής τέσσερις (4) ενότητες:

Α)  Ναυτιλιακή Πολιτική: Κριτική προσέγγιση της γαλάζιας οικονομίας, του ναυτιλιακού επιχειρείν, της ναυτιλιακής πολιτικής, της σημασίας των μεταφορών και της γεωοικονομίας, συναφώς προς την κυπριακή, ελλαδική και ευρωπαϊκή διάσταση.

Β)  Δίκαιο της Θάλασσας. Κριτική ανάλυση των αντικειμένων του διεθνούς και εθνικού δημοσίου ναυτικού δικαίου, που αναφέρονται στο πλοίο, στην εθνικότητά του και στα ζητήματα ναυσιπλοΐας, συναφώς προς τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και του Διεθνούς Δικαστηρίου του Δικαίου της Θάλασσας του Αμβούργου.

Γ) Εμπορικό Ναυτικό Δίκαιο. Στην ενότητα αναλύονται τα ζητήματα του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου και του διεθνούς εμπορικού δικαίου, όπως η σύγκρουση πλοίων, η θαλάσσια αρωγή και διάσωση, η πλοήγηση, η σύλληψη / συντηρητική κατάσχεση πλοίου.

Δ) Το διεθνές εμπόριο, η φορτωτική και η εγγυητική επιστολή.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Με το πέρας των διαλέξεων-παραδόσεων ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
 • Να αναλύσει τις λειτουργίες και τη φύση του ναυτιλιακού τομέα και τη σημασία του για την Κύπρο και την Ελλάδα.
 • Να αιτιολογήσει την επιρροή του θαλάσσιου στοιχείου στην διαμόρφωση και την πορεία ενός πολιτισμού.
 • Να αναλύει τις υποθέσεις των Διεθνών Δικαστηρίων συναφώς προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών
 • Να επιλύει σύνθετες πρακτικές ασκήσεις που αφορούν το θεσμικό νομικό πλαίσιο και τη σχετική νομολογία που αφορούν το Γενικό Ναυτικό Δίκαιο και τις Ναυτικές Διαφορές (admiralty law), καθώς και τα ζητήματα δικαιοδοσίας (ναυτοδικείο / πρωτοδικείο ναυτικών διαφορών)
 • Συντάσσει, να συμπληρώνει τη φορτωτική και να αναγνωρίσει λεπτομέρειες στα έγγραφα που αφορούν την διεθνή πώληση αγαθών.

 

ΕΔΙ62 Ε.Ε: Χώρος Ελευθερίας – Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΔΙ 62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   

Σκοπός

Η διδασκαλία του μαθήματος  έχει σαν στόχο να κατανοήσει ο φοιτητής την προτεραιότητα, με βάση την Συνθήκη της Λισαβόνας, στην υλοποίηση ενός χώρου, ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης (Χ.Α.Ε.Δ.). Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση στα νέα σημαντικά στοιχεία της Συνθήκης και ιδιαίτερα στην αποτελεσματικότερη και δημοκρατικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που αποτελεί απάντηση στην κατάργηση της παλαιάς διάρθρωσης της Ε.Ε σε πυλώνες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Ο φοιτητής θα κατανοήσει τον Χ.Ε.Α.Δ. , δηλαδή χωρίς εσωτερικά σύνορα, με ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, καθώς και τα θέματα ασύλου, μετανάστευσης αλλά και πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας.
 • Τη Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 • Τη Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
 • Την Αστυνομική συνεργασία

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση