elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

MSc in Enterprise Risk Management (ERM) (κοινό ΠΜΣ με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > MSc in Enterprise Risk Management (ERM) (κοινό ΠΜΣ με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επικοινωνία

Η διαχείριση κινδύνων αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως το κλειδί για την επίτευξη και την προώθηση της βιώσιμης οργανωσιακής λειτουργίας, ανεξάρτητα από το αν ο οργανισμός δραστηριοποιείται στον δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα και σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) στη “Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου” (ERMII) περιλαμβάνει οκτώ θεματικές ενότητες διάρκειας ενός εξαμήνου η κάθε μία και μια μεταπτυχιακή διατριβή (υποχρεωτική) που εμπεριέχει ένα μέρος ερευνητικής μεθοδολογίας, το οποίο αποτυπώνει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για ένα ικανό και σύγχρονο διοικητικό στέλεχος στη Διαχείριση Κινδύνου σε κάθε είδους οργανισμό ή επιχείρηση. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους αποφοίτους του μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη σύγχρονη Διαχείριση Κινδύνου και τις φυσικές προεκτάσεις της στη Διαχείριση Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσέλκυση υποψηφίων που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία ή ακόμη και ομάδες, δηλαδή από οργανισμούς που βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης ή ενίσχυσης των δικών τους λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων. Η αυστηρή εστίαση του προγράμματος σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης κινδύνου, αλλά σε ένα γενικό επίπεδο, το καθιστά ιδανικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαχείριση Κινδύνου για υποψήφιους από όλο τον κόσμο που θα υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας

Το Π.Μ.Σ προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

 

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα/2 ακαδημαϊκά έτη.

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών – ECTS

120 ECTS

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO

– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 Management and administration

Πολιτική Ποιότητας
Στοχοθεσία Ποιότητας 2025

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΠΣ οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν το ρόλο του επικεφαλής διοικητικού στελέχους στη Διαχείριση Κινδύνου
 • Κατανοούν τα κύρια ζητήματα που αφορούν την οργανωτική ανάλυση, τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων
 • Κατανοούν τα κύρια ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό συνέχειας και την εκπαίδευση ετοιμότητας
 • Χρησιμοποιούν βασικές ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές
 • Κατανοούν τα κύρια θέματα που αφορούν τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων
 • Κατανοούν τα κύρια θέματα σχετικά με τα συστήματα και τις τεχνολογίες πληροφοριών κινδύνου

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να:

 

Μάθηση & Κατανόηση

 • Αναπτύσσουν βαθιά και σφαιρική κατανόηση όλων των τεχνικών και ανθρώπινων πτυχών του κινδύνου και της διαχείρισής του.
 • Αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί τους (ως μάνατζερς) σε όλα τα μέτωπα, όπως στην οικονομία, στην κοινωνία, στο φυσικό περιβάλλον, στους ανθρώπινους πόρους.
 • Εκτιμούν τον ρόλο της επιχειρησιακής οργάνωσης και των ανθρώπινων πόρων ως σημαντική παράμετρο στη συνολική ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

 

Εφαρμογή

 • Χρησιμοποιούν τεχνικές στατιστικής και ανάλυσης δεδομένων στην κατασκευή προγνωστικών μοντέλων για τη δημιουργία προβλέψεων για νέα δεδομένα και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα απόδοσης για προγνωστικά μοντέλα.
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες στην εφαρμογή των σημαντικότερων τεχνικών αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων

 

Ανάλυση

 • Αναλύουν τύπους κρίσεων, πλαίσια, τεχνικές, πρωτόκολλα και διαδικασίες στον σχεδιασμό επιχειρησιακής συνέχειας και στη μετασχηματιστική ηγεσία.
 • Εφαρμόζουν αναλυτικές μεθοδολογίες και εργαλεία που βασίζονται σε μαθηματικές/στατιστικές τεχνικές, στη μοντελοποίηση και ανάλυση εμπειρικών δεδομένων για την αξιολόγηση σχέσεων και κινδύνων κατά τη διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων.

 

Σύνθεση

 • Αναλύουν και σχεδιάζουν στρατηγικές διακυβέρνησης και επικοινωνίας των κινδύνων.
 • Επιλέγουν, αναλύουν και εφαρμόζουν τα πλέον διαδεδομένα πρότυπα διαχείρισης κινδύνων.
 • Παρακολουθούν τους προαναφερθέντες κινδύνους ώστε η επιχείρηση/οργανισμός να είναι προετοιμασμένος και να προστατεύεται κατάλληλα.

 

Αξιολόγηση

 • Αξιολογούν τις επιπτώσεις των θεωριών λήψης αποφάσεων, των πλαισίων, των προσεγγίσεων και των μοντέλων για τη διαχείριση κρίσεων στην κοινωνία.
 • Χρησιμοποιούν σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους για να εντοπίζουν ανεξάρτητα προβλήματα στον τομέα της διαχείρισης, να αξιοποιούν τo σύγχρονο τεχνολογικό επίπεδο και να προσδιορίζουν τρόπους για την αποτελεσματική επίλυσή τους και να αναφέρουν τα αποτελέσματα με συνοχή σε γραπτή μορφή, με σαφή χρήση της γλώσσας, επιστημονικές παραπομπές και χρήση πινάκων, διαγραμμάτων και γραφικών όπου χρειάζεται.
 • Εντοπίζουν τις μαθησιακές ανάγκες για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη και διαχειρίζονται αυτόνομα τη διαδικασία.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής για το κοινό ΜΠΣ στη Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμες σε όλους τους υποψηφίους εκ των προτέρων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εάν

 • είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (Bachelor) από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ημερομηνία εγγραφής, ή
 • αναμένουν να τους απονεμηθεί τίτλος πανεπιστημιακού πτυχίου (Bachelor’s) έως τις 31 Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους πριν από το έτος κατά το οποίο θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ή προσκομίζουν έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία ότι εκκρεμεί η απόκτηση τίτλου πανεπιστημιακού πτυχίου (Bachelor’s) από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι μπορούν να αποφοιτήσουν, έχοντας εκπληρώσει πλήρως τις απαιτήσεις του ακαδημαϊκού τους προγράμματος.

Ειδικές απαιτήσεις

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών από έγκυρο/αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας που αντιστοιχεί σε σκορ IELTS 5,5 ή είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
 • Υπάρχουν επίσης ειδικοί κανονισμοί και διαδικασίες για την εγγραφή των φοιτητών σε επαγγελματικές ενώσεις και την αναγνώριση των πανεπιστημιακών και λυκειακών τους τίτλων, που καθορίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ (ελληνικό Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών για την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση) και το ΚΥΣΑΤΣ (κυπριακό Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών για την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση).

1ο Εξάμηνο:

ERM511

Αρχές Διαχείρισης Οικονομικών Κινδύνων

(Υ¹, 10 ECTS)

ERM512

Προηγμένες Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διαχείριση Κινδύνων

(Υ, 10 ECTS)

ERM513

Κίνδυνος και Διαχείριση Κινδύνου

(Υ, 10 ECTS)

2ο Εξάμηνο:

ERM521

Αρχές Διοίκησης και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε ένα Περιβάλλον Κινδύνου

(Υ, 10 ECTS)

ERM522

Προγνωστική Αναλυτική στη Διαχείριση Κινδύνων

(Υ, 10 ECTS)

ERM523

Πρότυπα και Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου

(Υ, 10 ECTS)

3ο Εξάμηνο

ERM611

Διαχείριση Κρίσεων

(Υ, 10 ECTS)

ERM612

Σχεδιασμός Επιχειρησιακής Συνέχειας

(Υ, 10 ECTS)

ERM701A

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι

(Υ, 10 ECTS)

4ο Εξάμηνο

ERM701B

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ

(Υ, 30 ECTS)

Σημείωση:

Υ ¹: Υποχρεωτικό

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο. Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνονται οι ΘΕ επόμενου εξαμήνου λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προαπαιτούμενα. Συγκεκριμένα, τα προαπαιτούμενα έχουν ως ακολούθως:

 • Η ERM522 έχει ως προαπαιτούμενη την ERM512
 • Η ERM523 έχει ως προαπαιτούμενη την ERM513
 • Η ERM611 έχει ως προαπαιτούμενη την ERM513
 • Η ERM701Α έχει ως προαπαιτούμενη την ERM512
 • Η ERM701Β έχει ως προαπαιτούμενα τις ERM511, ERM512, ERM513, ERM521, ERM522, ERM523, ERM611 και ERM612.

 

Δομή Προγράμματος

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΠΣ, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να επιτύχουν στις εξετάσεις οκτώ (8) υποχρεωτικών Ενοτήτων (που πιστώνονται με 10 ECTS ανά ενότητα) και στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι – που πιστώνεται με 10 ECTS & Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ – που πιστώνεται με 30 ECTS).

Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τρεις γραπτές εργασίες και 12 διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε κάθε Θ.Ε. υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός καθηγητή και εφόσον λάβουν τους απαραίτητους βαθμούς αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο