elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Msc In Enterprise Risk Management – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ERM511 ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κωδικός Θ.Ε.: ERM511
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Αυτή η Θ.Ε. έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους φοιτητές στα θεμελιώδη θέματα της μικροοικονομίας και της βιομηχανικής οργάνωσης. Οι γνώσεις αυτές είναι σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων στην καθημερινή επιχειρηματική ζωή. Οι αποφάσεις αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους και στον στρατηγικό σχεδιασμό και την προετοιμασία ενός μέλλοντος για την επιχείρηση/οργανισμό που θα εγγυάται την ύπαρξη και, αισίως, τη διεύρυνση του κέρδους μακροπρόθεσμα. Στην πραγματικότητα αυτή η Θ.Ε. θα προετοιμάσει τους φοιτητές να προβλέψουν το πλαίσιο της επιχείρησής τους για την επόμενη ημέρα και έτσι να αντισταθμίσουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Στην ουσία η Θ.Ε. στοχεύει να προετοιμάσει τους φοιτητές ως ηγέτες που θα οικοδομήσουν επιχειρησιακές τακτικές και θα γίνουν κάτι πολύ περισσότερο από μεσαία διοικητικά στελέχη που σπάνια ανοίγουν δρόμους σε άγνωστες περιοχές και αβέβαιους καιρούς όπως αυτούς που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις μέρες μας.

Συνολικά, η Θ.Ε. παρέχει τις αρχές για την προώθηση των στόχων ενός οργανισμού, καθώς και μια καλύτερη κατανόηση του εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί. Σε αυτή τη Θ.Ε., τα μελλοντικά διοικητικά στελέχη θα μάθουν πώς να αυξάνουν την κερδοφορία της εταιρείας εφαρμόζοντας την οικονομική ανάλυση σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προβλημάτων. Η Θ.Ε. θα αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν τα οικονομικά περιβάλλοντα στα οποία λειτουργούν οι επιχειρηματικές οντότητες και να κατανοούν πώς οι διοικητικές αποφάσεις μπορούν να διαφοροποιούνται κάτω από τους διαφορετικούς περιορισμούς που θέτει κάθε οικονομικό περιβάλλον στην επιδίωξη των στόχων ενός μάνατζερ. Η εστίαση της Θ.Ε. θα είναι στην ανάλυση της λειτουργίας των αγορών, της οικονομικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών παραγόντων κάτω από διάφορες δομές της αγοράς και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των αποτελεσμάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

Μάθηση

 • Επιδεικνύουν βαθιά και εμπεριστατωμένη κατανόηση του τρόπου καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης/οργανισμού με τους στόχους μεγιστοποίησης του κέρδους της και του τρόπου σχεδιασμού για το μέλλον προκειμένου να διατηρηθεί και να επεκταθεί η κερδοφορία εντός ενός πλαισίου κινδύνου.

Κατανόηση

 • Εξηγούν γιατί η ισορροπία της αγοράς εμφανίζεται στην τιμή για την οποία η ζητούμενη ποσότητα ισούται με την προσφερόμενη ποσότητα.
 • Εξηγούν την έννοια της χρησιμότητας και τις βασικές παραδοχές που διέπουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
 • Εξηγούν διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή.
 • Εξηγούν πώς διάφορες δυνάμεις, όπως οι οικονομίες κλίμακας, εύρους και μάθησης, επηρεάζουν το μακροπρόθεσμο κόστος.
 • Εξηγούν γιατί τα εμπόδια εισόδου είναι απαραίτητα για τη μακροχρόνια ισχύ στην αγορά και συζητούν τους κυριότερους τύπους εμποδίων εισόδου.
 • Κατανοούν και εξηγούν γιατί η συνεργασία μπορεί μερικές φορές να επιτευχθεί όταν οι αποφάσεις επαναλαμβάνονται με την πάροδο του χρόνου και συζητούν τέσσερις τύπους πρακτικών διευκόλυνσης για την επίτευξη συνεργατικών αποτελεσμάτων.

Εφαρμογή

 • Χρησιμοποιούν τις καμπύλες αδιαφορίας για να εξάγουν μια καμπύλη ζήτησης για έναν μεμονωμένο καταναλωτή και να κατασκευάσουν μια καμπύλη ζήτησης της αγοράς.
 • Χρησιμοποιούν εμπειρικά εκτιμώμενες ή προβλεπόμενες τιμές της τιμής αγοράς, του μέσου μεταβλητού κόστους και του οριακού κόστους για να υπολογίζουν την παραγωγή που μεγιστοποιεί το κέρδος της επιχείρησης και τα μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα κέρδη.
 • Συσχετίζουν το οριακό έσοδο με το συνολικό έσοδο και την ελαστικότητα της ζήτησης και να γράφουν την εξίσωση του οριακού εσόδου για γραμμικές αντίστροφες συναρτήσεις ζήτησης.
 • Κατασκευάζουν την πορεία επέκτασης μιας επιχείρησης και δείχνουν πώς σχετίζεται με τη μακροχρόνια διάρθρωση του κόστους της επιχείρησης.
 • Εφαρμόζουν τη θεωρία βελτιστοποίησης για την εύρεση βέλτιστων συνδυασμών εισροών.

Ανάλυση

 • Εξετάζουν τη διάρθρωση της βραχυχρόνιας παραγωγής με βάση τη σχέση μεταξύ του συνολικού, του μέσου και του οριακού προϊόντος.
 • Αναφέρουν τα στάδια της διαδικασίας στρατηγικής διοίκησης.
 • Αναφέρουν τα βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
 • Συσχετίζουν το βραχυχρόνιο κόστος με τη συνάρτηση παραγωγής και τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας των επιχειρήσεων.
 • Αναλύουν μια τυπική ισοδυναμία παραγωγής και συζητούν τις ιδιότητές της.

Σύνθεση

 • Προσδιορίζουν το είδος των συνθηκών της αγοράς που ισχύουν σε μια επιχείρηση/οργανισμό.
 • Συγκρίνουν τις συναρτήσεις παραγωγής και κόστους μεταξύ επιχειρήσεων/οργανισμών.
 • Αναγνωρίζουν τρόπους δράσης και αντιστάθμισης κινδύνου σε ολιγοπωλιακές αγορές.

Αξιολόγηση

 • Αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων αγορών.
 • Αξιολογούν και διορθώνουν τυχόν αποκλίσεις από τις συνθήκες μεγιστοποίησης του κέρδους.
 • Αξιολογούν τη δύναμη των ανταγωνιστών και τα μελλοντικά τους βήματα έναντι της δικής τους επιχείρησης/οργανισμού.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Βασικές αρχές της θεωρίας του καταναλωτή
 • Η θεωρία της παραγωγής και η θεωρία του κόστους
 • Τέλειος ανταγωνισμός και ατελής ανταγωνισμός

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

 

ERM512 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κωδικός Θ.Ε.: ERM512
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Αυτή η Θ.Ε. έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους φοιτητές στις οικονομετρικές τεχνικές και τις εφαρμογές τους στην οικονομική ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος στόχος της Θ.Ε. είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές (i) στον χειρισμό οικονομικών δεδομένων, (ii) στην ποσοτική ανάλυση οικονομικών μοντέλων με πιθανοτικά εργαλεία, (iii) στις οικονομετρικές τεχνικές, στην εφαρμογή τους καθώς και στη στατιστική και πρακτική ερμηνεία τους, (iv) στην εφαρμογή αυτών των τεχνικών σε οποιοδήποτε οικονομετρικό λογισμικό.

Το μάθημα επικεντρώνεται σε πρακτικά και εννοιολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τις ουσιαστικές εφαρμογές των οικονομετρικών τεχνικών. Οι διαδικασίες εκτίμησης και εξαγωγής συμπερασμάτων αναλύονται διεξοδικά για απλά οικονομετρικά υποδείγματα και επιδεικνύονται με εμπειρικές μελέτες περίπτωσης με τη χρήση πραγματικών δεδομένων. Η Θ.Ε. καλύπτει τεχνικές δειγματοληψίας, εκτιμητικής και στατιστικής συμπερασματολογίας, γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

Μάθηση

 • Επιδεικνύουν βαθιά και εμπεριστατωμένη κατανόηση των στατιστικών εννοιών που διέπουν τη δειγματοληψία και τη δειγματοληπτική στατιστική, τις εφαρμογές της επαγωγικής στατιστικής και τις διαδικασίες ελέγχου υποθέσεων, καθώς και τους υποκείμενους μηχανισμούς της παλινδρόμησης, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων και της διαδικασίας εκτίμησης.

Κατανόηση

 • Διακρίνουν τα διαφορετικά στατιστικά μέτρα και τεχνικές μοντελοποίησης και τα ταξινομούν σε σχέση με την καταλληλόλητά τους για την ανάλυση εμπειρικών δεδομένων και την επίτευξη των στόχων μιας μελέτης.
 • Εξηγούν τα θεμέλια της διαδικασίας ελέγχου υποθέσεων, το επίπεδο σημαντικότητας και τη σημασία της συνεκτίμησης των σφαλμάτων τύπου Ι και ΙΙ κατά τον έλεγχο των υποθέσεων, παρέχοντας ενδεικτικά παραδείγματα.
 • Εξηγούν την κατασκευή των μοντέλων παλινδρόμησης και την επιρροή που δέχονται στην πράξη από την παραβίαση των υποθέσεων και τα “μη καθαρά” δεδομένα στις εμπειρικές παρατηρήσεις.

Εφαρμογή

 • Εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας, περιγράφουν τις διαδικασίες για τον καθορισμό και την επιλογή των δεδομένων του δείγματος, υπολογίζουν τα στατιστικά στοιχεία του δείγματος και εξάγουν διαστήματα εμπιστοσύνης για τα στατιστικά στοιχεία του δείγματος.
 • Εκτελούν ελέγχους υποθέσεων επιλέγοντας σωστά στατιστικές μεθοδολογίες, καθορίζοντας μηδενικές και εναλλακτικές υποθέσεις, προσδιορίζοντας τις κρίσιμες τιμές και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα σε συνάρτηση με το πλαίσιο της ανάλυσης.
 • Αναπτύσσουν µοντέλα πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης και εξάγουν και αναλύουν τα αποτελέσματα της παλινδρόµησης και των καταλοίπων.
 • Χειρίζονται την επίδραση των ποιοτικών δεικτών στην παλινδρόμηση και εφαρμόζουν κατάλληλους μετασχηματισμούς στα δεδομένα για τη δημιουργία κατάλληλων μη γραμμικών μοντέλων παλινδρόμησης.
 • Χρησιμοποιούν στατιστικό λογισμικό για τον χειρισμό εμπειρικών δεδομένων και την εφαρμογή των προαναφερόμενων στατιστικών αναλύσεων.

Ανάλυση

 • Αναλύουν σωστά τα στατιστικά δεδομένα, προκειμένου να εντοπίζουν τα πρότυπα κατανομής, τις πιθανές σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των δεδομένων, τα ενδεχόμενα και την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων παραγόντων.
 • Προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ επεξηγηματικών μεταβλητών και μεταβλητών απόκρισης, εξηγούν πώς συμπεριφέρονται οι εκτιμητές όσον αφορά τις κατανομές πιθανότητάς τους, ελέγχουν υποθέσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ μεταβλητών χρησιμοποιώντας τιμές F, t και p και μετρούν την καλή προσαρμογή σε μια παλινδρόμηση.
 • Αναλύουν τη στατιστική σημαντικότητα ενός μοντέλου παλινδρόμησης, τη συμβολή των επεξηγηματικών μεταβλητών και τη σημασία των κατηγορικών επεξηγηματικών μεταβλητών.
 • Εξετάζουν πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τον προσδιορισμό και την ανάλυση ενός μοντέλου παλινδρόμησης, συμπεριλαμβανομένης της πολυσυγγραμμικότητας, της ετεροσκεδαστικότητας, της παρουσίας ακραίων ή ελλιπών παρατηρήσεων και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης.

Σύνθεση

 • Ενοποιούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων στο πλαίσιο της επικοινωνίας των σχετικών πληροφοριών για την υποστήριξη της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα ενός μοντέλου παλινδρόμησης για τον εντοπισμό και τη μέτρηση των μεμονωμένων ή αλληλεπιδραστικών επιρροών των ανεξάρτητων μεταβλητών σε μια εξαρτημένη μεταβλητή και ερμηνεύουν τις επιδράσεις στο πλαίσιο της ανάλυσης.
 • Επιλέγουν το καταλληλότερο μοντέλο παλινδρόμησης μετά από σύγκριση εναλλακτικών προσεγγίσεων, και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης στο πλαίσιο ανάλυσης, παρέχοντας πληροφορίες για πιθανούς περιορισμούς.

Αξιολόγηση

 • Αξιολογούν την καταλληλότητα των διαφόρων μεθόδων δειγματοληψίας για τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό και την επάρκεια του μεγέθους του δείγματος σε σχέση με το αποδεκτό σφάλμα δειγματοληψίας και την επιθυμητή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
 • Περιγράφουν τα βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού, με βάση την αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων ενός δείγματος.
 • Αξιολογούν τις σχέσεις και τα μοτίβα μεταξύ των δεδομένων με τη χρήση στατιστικών τεχνικών.
 • Αξιολογούν την “καταλληλότητα” και την προγνωστική ικανότητα ενός μοντέλου παλινδρόμησης για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Αξιολογούν ένα μοντέλο παλινδρόμησης από την άποψη της στατιστικής σημαντικότητας και της συμμόρφωσης με τις υποθέσεις και εντοπίζουν πιθανά προβλήματα σε σχέση με την παραβίαση των υποθέσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Πιθανότητες, Εκτιμητική, Δειγματοληψία, Ανάλυση Δεδομένων
 • Στατιστική συμπερασματολογία: Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχος Υποθέσεων
 • Γραμμική και Μη Γραμμική παλινδρόμηση, Εκτίμηση, Πρόβλεψη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

 

ERM513 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κωδικός Θ.Ε.: ERM513
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. “Κίνδυνος και Διαχείριση Κινδύνου”, ERM513, έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια του κινδύνου από μια σφαιρική άποψη, καθώς και στις θεμελιώδεις αρχές της Διαχείρισης Κινδύνου.

Ο κύριος στόχος της Θ.Ε. είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην:

 • Εφαρμογή της βασικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου
 • Εφαρμογή των αρχών της Αντίληψης Κινδύνου
 • Συμπερίληψη των ανθρώπινων παραγόντων κατά τη Διαχείριση Κινδύνου
 • Ανάλυση της διαδικασίας Επικοινωνίας Κινδύνου.

Η Θ.Ε. επικεντρώνεται στην παρουσίαση μιας σφαιρικής κατανόησης του κινδύνου και της Διαχείρισης Κινδύνου σε όλες τις πτυχές. Ξεκινά με τις θεμελιώδεις πτυχές, παραμέτρους και μεγέθη του κινδύνου. Ακολουθεί ξεχωριστή εξέταση των κινδύνων που σχετίζονται με τους ανθρώπινους παράγοντες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά ζητήματα της κοινωνικής πτυχής της Διαχείρισης Κινδύνου, δηλαδή η Επικοινωνία Κινδύνου, η Διακυβέρνηση Κινδύνου και η Κουλτούρα Κινδύνου. Τέλος, εξετάζονται οι βασικές προσεγγίσεις και τα μοντέλα της υποκειμενικής αντίληψης του κινδύνου που διαμορφώνουν την “κονστρουκτιβιστική” προσέγγιση του κινδύνου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

Μάθηση

 • Γνωρίζουν εις βάθος την έννοια του κινδύνου και των πτυχών του από όλες τις οπτικές, συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και διαχειριστικών.
 • Επιδεικνύουν βαθιά και εμπεριστατωμένη κατανόηση της διττής φύσης του κινδύνου που συνδυάζει τις φυσικές και ανθρώπινες συνιστώσες του κινδύνου, καθώς και των διαφορετικών φαινοτύπων του κινδύνου.
 • Κατανοούν σε βάθος τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνου σε ολόκληρο τον οργανισμό, καθώς και το ρόλο, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς ενός διοικητικού στελέχους στη διαχείριση κινδύνων.

Κατανόηση

 • Κατανοούν και διακρίνουν τις διάφορες παραμέτρους και μεγέθη του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου, της έκθεσης, των παραγόντων διαμόρφωσης κινδύνου, καθώς και της πιθανότητας, της σοβαρότητας και της επικινδυνότητας.
 • Κατανοούν και διακρίνουν τις έννοιες της διαχείρισης και της διακυβέρνησης, καθώς και τις επιπτώσεις τους στη διαχείριση κινδύνου.
 • Κατανοούν και διακρίνουν τις διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης κινδύνου, τα κριτήρια επιλογής τους και τις επιπτώσεις τους.
 • Κατανοούν τη διαδικασία επικοινωνίας κινδύνου, τις παραμέτρους και τις επιπτώσεις της.

Εφαρμογή

 • Εφαρμόζουν τη βηματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνου σε όλα τα πλαίσια, είτε σε ποσοτικές είτε σε ποιοτικές καταστάσεις.
 • Εφαρμόζουν τον κύκλο επικοινωνίας κινδύνου σε οποιαδήποτε κατάσταση κινδύνου και χρησιμοποιούν τα πιο διαδεδομένα μοντέλα επικοινωνίας κινδύνου.
 • Εφαρμόζουν μοντέλα αντίληψης κινδύνου και ανθρώπινου σφάλματος για την ενίσχυση της εκτίμησης κινδύνου.

Ανάλυση

 • Αναλύουν και προσδιορίζουν συστηματικά όλους τους ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους φορείς, με τις οπτικές, τα συμφέροντα, την ισχύ και τις αλληλεπιδράσεις τους, προκειμένου να σχηματίσουν την πλήρη εικόνα.
 • Εντοπίζουν και αναλύουν συστηματικά τους κινδύνους και τις ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους τους (πιθανότητα, έκθεση, αντίκτυπος), καθώς και τους παράγοντες διαμόρφωσης κινδύνων.
 • Προσδιορίζουν και αναλύουν τις παραμέτρους του κύκλου επικοινωνίας των κινδύνων, καθώς και τους κύριους παράγοντες που τις επηρεάζουν και τις επιπτώσεις τους.
 • Προσδιορίζουν τις παραμέτρους των κινδύνων που επηρεάζουν τον ανθρώπινο παράγοντα, είτε μέσω συνειδητών (αντίληψη κινδύνου) είτε μέσω ασυνείδητων (ανθρώπινο λάθος) ανθρώπινων πράξεων, είτε σε ατομικό είτε σε κοινωνικό πλαίσιο.

Σύνθεση

 • Χρησιμοποιούν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και πληροφορίες για τη συστηματική αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων.
 • Προσδιορίζουν και συνδυάζουν κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισης κινδύνων για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού και ισχυρού σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων.
 • Συνδυάζουν πληροφορίες και αναπτύσσουν ένα σταθερό και δομημένο σχέδιο επικοινωνίας κινδύνων, είτε σε πλαίσιο διαχείρισης είτε σε πλαίσιο διακυβέρνησης.

Αξιολόγηση

 • Κατηγοριοποιούν τους κινδύνους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και τις διαθέσιμες πληροφορίες.
 • Αξιολογούν το πλαίσιο για το χειρισμό των κινδύνων και επιλέγουν την προοπτική διακυβέρνησης ή διαχείρισης.
 • Αξιολογούν σφαιρικά τους κινδύνους συνδυάζοντας τη συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων μαζί με ψυχοκοινωνικές παραμέτρους.
 • Αξιολογούν τις στρατηγικές επικοινωνίας των κινδύνων από άποψη αποτελεσματικότητας και συνοχής.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στον Κίνδυνο και τη Διαχείριση Κινδύνου
 • Ανθρώπινες Πτυχές στη Διαχείριση Κινδύνου
 • Κοινωνικές Πτυχές στη Διαχείριση Κινδύνου

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

 

 

ERM521 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κωδικός Θ.Ε.: ERM521
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Αυτή η Θ.Ε. έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους φοιτητές στα θεμελιώδη θέματα της διοίκησης και των ανθρώπινων πόρων. Οι γνώσεις αυτές είναι σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων στην καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα σε ένα περιβάλλον με κινδύνους. Οι αποφάσεις αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους και στον στρατηγικό σχεδιασμό και την προετοιμασία ενός μέλλοντος για την επιχείρηση/οργανισμό που θα εγγυάται την ύπαρξη και, αισίως, τη διεύρυνση του κέρδους μακροπρόθεσμα. Στην πραγματικότητα αυτή η Θ.Ε. θα προετοιμάσει τους φοιτητές να προβλέψουν το πλαίσιο της επιχείρησής/οργανισμού τους για την επόμενη ημέρα και έτσι να αντισταθμίσουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Στην ουσία η Θ.Ε. στοχεύει να προετοιμάσει τους φοιτητές ως ηγέτες που θα οικοδομήσουν επιχειρησιακές τακτικές και θα γίνουν κάτι πολύ περισσότερο από μεσαία στελέχη που σπάνια ανοίγουν δρόμους σε άγνωστες περιοχές και αβέβαιους καιρούς όπως αυτούς που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις/οργανισμοί στις μέρες μας.

Συνολικά, η Θ.Ε. παρέχει τις αρχές για την προώθηση των στόχων ενός οργανισμού, καθώς και μια καλύτερη κατανόηση του εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί. Σε αυτή τη Θ.Ε., τα μελλοντικά στελέχη θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν εργαλεία διαχείρισης και ανθρώπινου δυναμικού που αυξάνουν την κερδοφορία της εταιρείας. Ο κύριος στόχος της Θ.Ε. είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε: παροχή στους φοιτητές όλων των απαραίτητων διοικητικών γνώσεων σε ένα περιβάλλον κινδύνου, πλοήγηση των φοιτητών μέσα από διοικητικές έννοιες με εφαρμογές, πλοήγηση των φοιτητών μέσα από εργαλεία διαχείρισης ανθρώπινων πόρων με εφαρμογές, εξοικείωση των φοιτητών με μελέτες περιπτώσεων και πραγματικές εφαρμογές στα θέματα αυτά. Η Θ.Ε. θα ασχοληθεί και θα περιλαμβάνει βασικές αρχές διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης/οργανισμού και στα συστήματα αμοιβών και ανταμοιβών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

Μάθηση

 • Επιδεικνύουν βαθιά και εμπεριστατωμένη κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των αρχών και των εργαλείων της διοίκησης και των ανθρώπινων πόρων για τη λειτουργία της καθημερινής επιχείρησης με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους της και του τρόπου προγραμματισμού για το μέλλον προκειμένου να διατηρηθεί και να επεκταθεί η κερδοφορία εντός ενός πλαισίου κινδύνου.

Κατανόηση

 • Κατανοούν τη διαφορά μεταξύ προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων αποφάσεων και τα χαρακτηριστικά των αποφάσεων υπό βεβαιότητα και αβεβαιότητα.
 • Κατανοούν το ιδανικό, ορθολογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων και το πολιτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων.
 • Κατανοούν τη διαδικασία με την οποία οι μάνατζερ λαμβάνουν πραγματικά τις αποφάσεις στον πραγματικό κόσμο.
 • Κατανοούν τα στάδια της λήψης διοικητικών αποφάσεων.
 • Κατανοούν τις προκαταλήψεις που οδηγούν τους μάνατζερ στη λήψη κακών αποφάσεων.
 • Γνωρίζουν τις θεωρίες που εξηγούν την επίδραση της ανταμοιβής στα άτομα.

Εφαρμογή

 • Εφαρμόζουν και εξηγούν θεμελιώδεις διοικητικές αρχές και αρχές ανθρώπινου δυναμικού από απλά καθημερινά επιχειρηματικά προβλήματα και πιο σύνθετα και στρατηγικά πλαίσια.
 • Αναγνωρίζουν διάφορα σχήματα οργάνωσης σε μια επιχείρηση/οργανισμό και σχολιάζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
 • Προτείνουν λύσεις στην εφαρμοσμένη επιχειρηματική ζωή σε σχέση με τις δομές οργάνωσης και εντοπίζουν τι έχει πάει στραβά και τι πρέπει να διορθωθεί.
 • Χρησιμοποιούν τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων για την επίλυση πραγματικών περιπτώσεων. Προτείνουν λύση σε πραγματικά προβλήματα.
 • Προτείνουν συστήματα ανταμοιβών που μπορούν να διατηρήσουν τόσο τα κίνητρα όσο και την ικανοποίηση των εργαζομένων χωρίς να εμποδίζουν τον προσανατολισμό της επιχείρησης στη μεγιστοποίηση του κέρδους.
 • Εφαρμόζουν τεχνικές για την καινοτόμο λήψη ομαδικών αποφάσεων.

Ανάλυση

 • Αναφέρουν τα βήματα της διαδικασίας στρατηγικής διαχείρισης.
 • Αναφέρουν τα βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
 • Αναλύουν τους λόγους της διαμάχης για τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.
 • Αναλύουν τα αποτελέσματα των θεμελιωδών προγραμμάτων αμοιβών για την αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων στην επιτυχία ενός οργανισμού.
 • Εφαρμόζουν τα προγράμματα κινήτρων σε μια ισορροπημένη κάρτα επιδόσεων (balanced scorecard).

Σύνθεση

 • Προσδιορίζουν τους κύριους τομείς λήψης αποφάσεων και τις έννοιες στη διαχείριση της αποζημίωσης των εργαζομένων.
 • Συγκρίνουν τα κυριότερα διοικητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των αποζημιώσεων των εργαζομένων.
 • Επιλύουν προβλήματα με δομές αμοιβών βασισμένες στην προσφερόμενη εργασία.
 • Εξηγούν τη σημασία των διαδικαστικών θεμάτων, όπως η επικοινωνία, στη διαχείριση των αποζημιώσεων.
 • Προσδιορίζουν τους κύριους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την προσαρμογή της στρατηγικής αμοιβών στη στρατηγική του οργανισμού.

Αξιολόγηση

 • Αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τεχνικών διαχείρισης.
 • Αξιολογούν τη σημασία των ανταγωνιστικών δυνάμεων της αγοράς εργασίας και της αγοράς προϊόντων στις αποφάσεις αποζημίωσης.
 • Αξιολογούν τη σημασία των διαδικαστικών θεμάτων, όπως η επικοινωνία, στη διαχείριση των αποζημιώσεων.
 • Αξιολογούν το σχεδιασμό των δομών αμοιβών και το κανονιστικό πλαίσιο για την αποζημίωση των εργαζομένων.
 • Αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προγραμμάτων αμοιβών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αρχές Διοίκησης σε σχέση με την Οργάνωση και τον Προγραμματισμό
 • Ανθρώπινοι Πόροι και Αρχές Διοίκησης σε ένα περιβάλλον Κινδύνου

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

 

ERM522 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κωδικός Θ.Ε.: ERM522
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Αυτή η Θ.Ε. έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους φοιτητές σε μια σειρά εφαρμογών προηγμένης ανάλυσης που είναι κατάλληλες στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων. Η Θ.Ε. δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η προγνωστική αναλυτική μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση του κινδύνου παρά στο θεωρητικό υπόβαθρο των μοντέλων.

Την τελευταία δεκαετία, ο όγκος των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Οι εταιρείες και τα άτομα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με την ανάλυση δίνουν στον εαυτό τους ένα πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Η προγνωστική ανάλυση μεταμορφώνει τη διαχείριση κινδύνων, καθώς βοηθά τους οργανισμούς ενημερώνοντάς τους για το τι έρχεται στο μέλλον. Η Θ.Ε. καλύπτει ένα ευρύ πεδίο μοντέλων και τεχνικών από απλά οπτικά μοντέλα μέχρι τεχνικές στατιστικής και μηχανικής μάθησης, καθώς και σε ορισμένα βασικά μοντέλα χρηματοοικονομικού κινδύνου. Η προσέγγιση είναι να επικεντρωθεί η Θ.Ε. σε πρακτικά και εννοιολογικά ζητήματα που εμπλέκονται σε ουσιαστικές εφαρμογές της διαχείρισης κινδύνου.

Ο κύριος στόχος της Θ.Ε. είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνικών για την εξαγωγή πληροφοριών από τα υπάρχοντα δεδομένα προκειμένου να προσδιοριστούν πρότυπα και να προβλεφθούν μελλοντικά αποτελέσματα και τάσεις, με αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων “τι θα συμβεί αν” και της εκτίμησης κινδύνου.

Οι φοιτητές αναπτύσσουν σε βάθος κατανόηση των βασικών τεχνολογιών στην επιστήμη δεδομένων και την επιχειρηματική ανάλυση: εξόρυξη δεδομένων, μηχανική μάθηση, τεχνικές οπτικοποίησης, μοντελοποίηση προβλέψεων και στατιστική.

Μέσω της μελέτης κατάλληλων περιπτώσεων, οι φοιτητές θα μπορέσουν να προσδιορίσουν τις εισροές και τις εκροές που εμπλέκονται σε κάθε προσέγγιση μοντελοποίησης και την καταλληλότητα των μοντέλων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία με γλώσσες προγραμματισμού στατιστικής και εργαλεία διαχείρισης μεγάλων δεδομένων μέσω εργασιών, και πρακτικών εφαρμογών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

Μάθηση

 • Αναπτύσσουν κατανόηση του τομέα της Επιστήμης Δεδομένων όσον αφορά τις ικανότητες που απαιτούνται σε τομείς όπως η στατιστική, η ανάλυση δεδομένων, η μηχανική μάθηση, η επεξεργασία δεδομένων, η οπτικοποίηση δεδομένων, η επικοινωνία, τα επιχειρηματικά θεμέλια.
 • Κατανοούν σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο οι αναλύσεις εφαρμόζονται σε κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κατά τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των κινδύνων.
 • Κατανοούν τη σωστή χρήση καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην προγνωστική ανάλυση, όπως η οπτικοποίηση, η παλινδρόμηση, η ομαδοποίηση και η ταξινόμηση.
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της μηχανικής μάθησης.

Κατανόηση

 • Διακρίνουν μεταξύ δεδομένων εκπαίδευσης, δεδομένων επικύρωσης και δεδομένων ελέγχου στην ανάλυση δεδομένων.
 • Αναγνωρίζουν ότι διαφορετικά μοντέλα ταιριάζουν και αποδίδουν καλύτερα από άλλα, ανάλογα με τις περιστάσεις, και είναι σε θέση να μετρήσουν κατάλληλα την προσαρμογή και την απόδοση.
 • Εξηγούν τις βάσεις των μοντέλων λογιστικής και ονομαστικής παλινδρόμησης και τις διαφορές τους από τα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης.
 • Κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Μπεϋζιανής μάθησης, ολοκληρώνουν μια Μπεϋζιανή ανάλυση ενός βασικού προβλήματος και συζητούν τις διαφορές μεταξύ Μπεϋζιανών μοντέλων και μοντέλων σχετικής συχνότητας.
 • Διακρίνουν μεταξύ εποπτευόμενων και μη εποπτευόμενων προσεγγίσεων μηχανικής μάθησης και εντοπίζουν τομείς όπου αυτές μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά για τον μετριασμό των κινδύνων.

Εφαρμογή

 • Εφαρμόζουν τεχνικές ποσοτικής μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων για την επίλυση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων, επικοινωνούν τα ευρήματα και τα παρουσιάζουν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τεχνικές οπτικής απεικόνισης δεδομένων.
 • Καθορίζουν και εφαρμόζουν μοντέλα με τις ακόλουθες τεχνικές: k-κοντινότερος γείτονας, Naive Bayes, δέντρα ταξινόμησης, και παλινδρόμησης και εφαρμόζουν τα μοντέλα σε πραγματικές συνθήκες.
 • Χρησιμοποιούν τα μοντέλα λογιστικής και ονομαστικής παλινδρόμησης, τους ταξινομητές KNN και Bayes για την ταξινόμηση περιπτώσεων ενός δεδομένου συνόλου δεδομένων.
 • Διατυπώνουν απλά μοντέλα για την επίλυση προβλημάτων και τα υλοποιούν χρησιμοποιώντας λογισμικό κατάλληλο για εργασίες επιστήμης δεδομένων.

Ανάλυση

 • Εφαρμόζουν τις αρχές της Επιστήμης Δεδομένων στην ανάλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.
 • Καθορίζουν τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης και επικύρωσης για την ανάπτυξη ενός μοντέλου και τη μέτρηση της εγκυρότητάς του και προσδιορίζουν το βέλτιστο μοντέλο για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος.
 • Πέραν της εφαρμογής διερευνητικών και συμπερασματικών διαδικασιών, οι φοιτητές μπορούν να προσαρμόζουν σύνθετα μοντέλα χρησιμοποιώντας ειδικό στατιστικό λογισμικό (π.χ. R, Minitab, SPSS).
 • Αναλύουν σωστά τα στατιστικά δεδομένα, προκειμένου να εντοπίζουν τα πρότυπα κατανομής, τις πιθανές σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των δεδομένων, τα ενδεχόμενα και την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων παραγόντων.
 • Αναλύουν τη στατιστική σημαντικότητα ενός μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης και ερμηνεύουν τη συμβολή των επεξηγηματικών μεταβλητών στην πρόβλεψη και την ταξινόμηση.

Σύνθεση

 • Ενσωματώνουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές, μετασχηματίζουν δεδομένα από τη μία μορφή σε άλλη και προγραμματίζουν τη διαχείριση δεδομένων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
 • Ενσωματώνουν τα αποτελέσματα των αλγορίθμων ομαδοποίησης και ταξινόμησης με τις ποιοτικές πτυχές του υπό εξέταση προβλήματος προκειμένου να παρέχουν επιχειρηματικές λύσεις.
 • Ενοποιούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων, προκειμένου να κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες για την υποστήριξη της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αξιολόγηση

 • Συγκρίνουν τις επιδόσεις πολλαπλών μεθόδων και μοντέλων, αναγνωρίζουν τις συνδέσεις μεταξύ του τρόπου συλλογής των δεδομένων και του πεδίου εφαρμογής των συμπερασμάτων από την ανάλυση που προκύπτει και διατυπώνουν τους περιορισμούς και τις καταχρήσεις της τυπικής εξαγωγής συμπερασμάτων και της μοντελοποίησης.
 • Επιλέγουν κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης δεδομένων, διεξάγουν σχετικές αναλύσεις, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τα αποτελέσματα για να προάγουν την κατανόηση και να επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα, και επικοινωνούν την εργασία τους σε ένα τεχνικό κοινό.
 • Αξιολογούν την “καταλληλότητα” και την προγνωστική ικανότητα των λογιστικών και ονομαστικών μοντέλων παλινδρόμησης για την πραγματοποίηση προβλέψεων και ταξινομήσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Μοντέλα οπτικοποίησης – Λήψη Αποφάσεων
 • Στατιστικά μοντέλα – Λογιστική & Ονομαστική Παλινδρόμηση, μοντέλα Ταξινόμησης
 • Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης – (αλγόριθμος Apriori για την εκμάθηση κανόνων συσχέτισης, ταξινομητές Bayes, K κοντινότερος γείτονας-KNN).
 • Χρηματοοικονομικά μοντέλα – Αξία σε κίνδυνο, εκτίμηση κινδύνου Χαρτοφυλακίου, CAPM

Προαπαιτούμενα: ERM512

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

 

ERM523 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κωδικός Θ.Ε.: ERM523
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Αυτή η Θ.Ε. έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους φοιτητές στην εφαρμογή των σημαντικότερων μεθόδων, εργαλείων και προτύπων που εφαρμόζονται στη Διαχείριση Κινδύνου.

Ο κύριος στόχος της Θ.Ε. είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές (i) στην εσωτερική και εξωτερική αναφορά στη διαχείριση κινδύνου, (ii) στην εφαρμογή των κύριων προτύπων διαχείρισης κινδύνου, (iii) στη χρήση των σημαντικότερων μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης κινδύνου.

Η Θ.Ε. επικεντρώνεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας συνολικής εικόνας των τεχνικών πτυχών που χρησιμοποιούνται στην εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνου. Ξεκινά με τις απαιτήσεις και τις μεθοδολογίες για τις αναφορές Διαχείρισης Κινδύνου. Ακολουθεί η παρουσίαση των τριών κύριων προτύπων Διαχείρισης Κινδύνου και της εφαρμογής τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια εννοιολογικά μοντέλα για τον κίνδυνο και τα κύρια εργαλεία για την ανάλυση κινδύνου. Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι και τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

Μάθηση

 • Γνωρίζουν βαθιά τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις για την εξέλιξη του κινδύνου.
 • Επιδεικνύουν βαθιά και εμπεριστατωμένη κατανόηση του τρόπου μοντελοποίησης και ανάλυσης των κινδύνων και των βασικών αρχών για την ανάλυση κινδύνου.
 • Κατανοούν σε βάθος τις οργανωτικές απαιτήσεις και δομές για τη διαχείριση κινδύνου, καθώς και τους στόχους που εξυπηρετούν.

Κατανόηση

 • Κατανοούν και διακρίνουν μεταξύ διαφόρων μοντέλων ατυχημάτων και εννοιολογικών προσεγγίσεων καταστάσεων κινδύνου.
 • Κατανοούν και διακρίνουν τις έννοιες της διαχείρισης και της διακυβέρνησης και τον αντίκτυπό τους στις δομές και τα πρότυπα διαχείρισης κινδύνων.
 • Κατανοούν τις κύριες απαιτήσεις και τη δομή μιας αναφοράς κινδύνου.
 • Κατανοήσουν τις κύριες μεθοδολογίες και εργαλεία που εφαρμόζονται στην ανάλυση κινδύνων.

Εφαρμογή

 • Αναπτύσσουν μια ολοκληρωμένη αναφορά διαχείρισης κινδύνου σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
 • Εφαρμόζουν τα κύρια εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για τη μοντελοποίηση και παρουσίαση οποιασδήποτε κατάστασης κινδύνου.
 • Επιλέγουν και εφαρμόζουν το κατάλληλο πρότυπο διαχείρισης κινδύνου σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
 • Εφαρμόζουν τη μέθοδο CORAS για απλές περιπτώσεις διαχείρισης κινδύνου και μικρές επιχειρήσεις.

Ανάλυση

 • Αναλύουν και εντοπίζουν συστηματικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σύμφωνα με τη δομή και τα συστατικά στοιχεία καθενός από τα τρία κύρια πρότυπα διαχείρισης κινδύνου.
 • Αναλύουν τους κινδύνους, τους παράγοντες διαμόρφωσης τους και τις επιλογές αντιμετώπισης τους σύμφωνα με τα πλέον διαδεδομένα μοντέλα και τεχνικές ανάλυσης κινδύνου.
 • Αναλύουν ποσοτικά δεδομένα και εκτελούν προσομοιώσεις Monte Carlo.
 • Εκτελούν μια ανάλυση PESTLE/SWOT στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου.

Σύνθεση

 • Συνθέτουν τις υπάρχουσες πληροφορίες προκειμένου να οικοδομήσουν την οργανωτική δομή σύμφωνα με τα σημαντικότερα πρότυπα διαχείρισης κινδύνου.
 • Συνδυάζουν τις υπάρχουσες πληροφορίες για να δημιουργήσουν δομές των πιο διαδεδομένων μοντέλων και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων.
 • Επιλέγουν, συνδυάζουν και συνθέτουν πληροφορίες για τη δημιουργία μιας αναφοράς διαχείρισης κινδύνου ανάλογα με τον αποδέκτη στον οποίο απευθύνεται.

Αξιολόγηση

 • Επιλέγουν το κατάλληλο μοντέλο κινδύνου ή τεχνική που θα εφαρμοστεί σε κάθε πλαίσιο.
 • Αξιολογούν τη συμμόρφωση μιας δομής διαχείρισης κινδύνου σε σχέση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρότυπο διαχείρισης κινδύνων.
 • Αξιολογούν την αξιοπιστία και τη συνάφεια των υφιστάμενων πληροφοριών για την αναφορά κινδύνου.
 • Αξιολογούν τους οικονομικούς κινδύνους σύμφωνα με την προσέγγιση της “Αξίας σε Κίνδυνο”.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αναφορές Διαχείρισης Κινδύνου
 • Πρότυπα Διαχείρισης Κινδύνου
 • Μοντέλα και Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου

Προαπαιτούμενα: ERM513

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

 

ERM611 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Κωδικός Θ.Ε.: ERM611
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. “Διαχείριση κρίσεων”, ERM611, έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους φοιτητές στην αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις θεωρίες λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση κρίσεων, τα πλαίσια, τις προσεγγίσεις και τα μοντέλα για τους οργανισμούς στην ψηφιακή κοινωνία.

Ο κύριος στόχος της Θ.Ε. είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε:

 • Εισαγωγή στις έννοιες της κρίσης, της αξιολόγησης του κινδύνου και της επικοινωνίας του κινδύνου.
 • Κριτική αξιολόγηση των βασικών σταδίων μιας κρίσης.
 • Εντοπισμό και αξιολόγηση κοινωνικοπολιτισμικών και άλλων παραγόντων που διαμορφώνουν μια κρίση, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των ψηφιακών κοινωνικών μέσων.
 • Αξιολόγηση μοντέλων, θεωριών και αναδυόμενων επαγγελματικών τάσεων στη διαχείριση κρίσεων.
 • Αξιολόγηση του υποκείμενου ρόλου της δεοντολογίας στη διαχείριση κρίσεων στην ψηφιακή εποχή.

Η Θ.Ε. επικεντρώνεται σε γνωστικές, εννοιολογικές προσεγγίσεις και τρόπους σύνδεσης της θεωρίας και της πρακτικής στην αξιολόγηση των θεμάτων που επηρεάζουν τη λήψη οργανωτικών αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στην ψηφιακή εποχή. Οι θεωρίες συζητούνται σε σχέση με πραγματικές μελέτες περιπτώσεων που περιγράφουν λεπτομερώς κρίσιμα γεγονότα σε οργανισμούς και εξάγονται οι συνέπειες. Οι μελέτες περίπτωσης είναι ιστορικού χαρακτήρα, αλλά, όπου κρίνεται σκόπιμο, χρησιμοποιούνται τρέχοντα γεγονότα διαχείρισης κρίσεων για την ανάδειξη ζητημάτων και συνεπειών που έχουν σχέση με τη Θ.Ε..

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

Μάθηση

 • Διαθέτουν βαθιά και εμπεριστατωμένη κατανόηση των εννοιών της διαχείρισης κρίσεων, των θεωριών λήψης αποφάσεων, των πλαισίων, των προσεγγίσεων και των μοντέλων οργάνωσης στην ψηφιακή κοινωνία.

Κατανόηση

 • Αξιολογούν τους παράγοντες που διαμορφώνουν μια κρίση.
 • Διακρίνουν και ταξινομούν τους διάφορους τύπους κρίσεων.
 • Εξηγούν τις διαδικασίες, στρατηγικές και αξιολογήσεις διαχείρισης κρίσεων.
 • Εξηγούν έννοιες, θεωρίες και πλαίσια διαχείρισης κρίσεων.
 • Αξιολογούν τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία κατά τη διαχείριση κρίσεων.

Εφαρμογή

 • Εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης κινδύνων/συγκρούσεων/κρίσεων για την κατανόηση υλικού σχετικού με μελέτες περίπτωσης.
 • Χρησιμοποιούν τεχνικές διαχείρισης κρίσεων για να κατανοήσουν πώς τα επιχειρησιακά θέματα και συμβάντα έγιναν κρίση.
 • Χρησιμοποιούν μοντέλα και θεωρίες για την κατανόηση των ηθικών επιπτώσεων στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Ανάλυση

 • Αναλύουν θέματα και γεγονότα που οδηγούν σε κρίση και απαιτούν διαχείριση.
 • Κατηγοριοποιούν και ιεραρχούν παράγοντες κρίσης.
 • Δημιουργούν οπτικές αξιολογήσεις και αναλύσεις κρίσεων.

Σύνθεση

 • Συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη διενέργεια αξιολόγησης κρίσεων.
 • Ενοποιούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών από διαφορετικές πηγές στο πλαίσιο της επικοινωνίας σχετικών πληροφοριών για την υποστήριξη της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Σχεδιάζουν στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων και χαρτοφυλακίων κρίσεων.
 • Επιλέγουν το καταλληλότερο μοντέλο μετά από σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών προσεγγίσεων και ερμηνεύουν θέματα διαχείρισης κρίσεων και δεοντολογίας, παρέχοντας μια εικόνα των πιθανών συνεπειών για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Αξιολόγηση

 • Αξιολογούν την καταλληλότητα διαφόρων θεωριών, μοντέλων και τεχνικών για την αντιμετώπιση ορισμένων κρίσεων, ηθικών ευθυνών και την ανάγκη διαχείρισης συγκρούσεων.
 • Αξιολογούν τα μοντέλα ως προς την επικαιρότητά τους στο να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο των κρίσεων στην ψηφιακή κοινωνία.
 • Αξιολογούν τους παράγοντες και τα στάδια της εξέλιξης μιας κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην οργανωτική αποτελεσματικότητα και την ανάγκη για προληπτική και θετική επικοινωνία.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Έννοιες της κρίσης και αξιολόγηση κινδύνων και επικοινωνίας των βασικών σταδίων μιας κρίσης.
 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση των παραγόντων που διαμορφώνουν μια κρίση- ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αξιολόγηση μοντέλων, θεωριών, τάσεων στη διαχείριση κρίσεων και αξιολόγηση του ρόλου της δεοντολογίας.

Προαπαιτούμενα: ERM513

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

 

ERM612 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ERM612
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Αυτή η Θ.Ε. έχει σχεδιαστεί για να προάγει τις γνώσεις και τις αναλυτικές δεξιότητες των φοιτητών σχετικά με τους τύπους, τα πλαίσια, τις τεχνικές, τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες κρίσεων στο πλαίσιο του Σχεδιασμού Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Planning – BCP) για τη Μετασχηματιστική Ηγεσία στην Ψηφιακή Κοινωνία.

Η Θ.Ε. επικεντρώνεται σε πρακτικά και εννοιολογικά ζητήματα στον τομέα του BCP. Οι προκλήσεις που σχετίζονται με το πλαίσιο αξιολογούνται σε σχέση με την ανάπτυξη του BCP και οι τεχνικές, τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες αξιολογούνται σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια BCP που ταιριάζουν στις περιστάσεις του πλαισίου, αλλά τα οποία λαμβάνουν επίσης υπόψη τα πρότυπα και τις ορθές πρακτικές στον κλάδο στο σύνολό του. Παρουσιάζονται τα κύρια μέρη του BCP και συζητείται η ανάγκη άσκησης, διατήρησης και αναθεώρησης των σχεδίων για την ενσωμάτωση της στρατηγικής επίγνωσης και δράσης του BCP όταν χρειάζεται στην οργανωτική ανάπτυξη μακροπρόθεσμων προοπτικών στρατηγικής. Μελέτες περιπτώσεων και δημοσιευμένες πηγές χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και αξιολόγηση των οργανωτικών πλαισίων και των συζητήσεων σχετικά με τον BCP. Οι φοιτητές παροτρύνονται επίσης να χρησιμοποιήσουν το δικό τους οργανωτικό πλαίσιο ή/και ένα συγκεκριμένο οργανωτικό πλαίσιο που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα σε σχέση με τον BCP. Παρέχονται ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και ερευνητικές πηγές για την υποστήριξη της μάθησης των φοιτητών, αλλά οι φοιτητές ενθαρρύνονται επίσης να ασχοληθούν με την έρευνα και την ανεξάρτητη μάθηση υπό την καθοδήγηση του καθηγητή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

Μάθηση

 • Διαθέτουν βαθιά και εμπεριστατωμένη κατανόηση των εννοιών, των εργαλείων, των διαδικασιών, των στρατηγικών, του συνολικού πλαισίου BCP και του κύκλου ζωής της διαχείρισης καταστροφών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Κατανόηση

 • Αξιολογούν εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες κινδύνων για την οργανωτική συνέχεια και τον αντίκτυπο του BCP.
 • Ταξινομούν τους τύπους κρίσεων και τις στρατηγικές μετριασμού σε διαφορετικά οργανωτικά πλαίσια.
 • Προσδιορίζουν τα κύρια τμήματα ενός σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.
 • Επεξηγούν τις διαδικασίες, στρατηγικές και αξιολογήσεις BCP.
 • Κατανοούν την ανάγκη σχεδιασμού σε σχέση με την πρόληψη, ετοιμότητα, απόκριση και αποκατάσταση (Prevention, Preparedness, Response, and Recovery – PPRR).
 • Αξιολογούν τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υποστήριξης της επικοινωνίας και πληροφόρησης κατά τη σύλληψη, εφαρμογή και αξιολόγηση του BCP.
 • Κατανοούν την ανάγκη για στρατηγική πολιτική πληροφοριών (Strategic Information Polisy – SIP) για την καθοδήγηση του ΒΚΠ.

Εφαρμογή

 • Εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης BCP για την κατανόηση υλικού σχετικού με μελέτες περίπτωσης.
 • Χρησιμοποιούν τεχνικές BCP για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα επιχειρησιακά θέματα και συμβάντα αναλύονται και αναπαρίστανται στα αποτελέσματα του BCP για να διασφαλιστεί η συνέχεια της οργανωτικής απόδοσης.
 • Χρησιμοποιούν μοντέλα και θεωρίες για την κατανόηση του συντονισμού και της λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια του BCP.
 • Χρησιμοποιούν τον κύκλο ζωής του BCP σε οργανωτικά πλαίσια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ανάλυση

 • Αναλύουν εσωτερικά και εξωτερικά θέματα και συμβάντα που απαιτούν στρατηγικές BCP.
 • Κατηγοριοποιούν και ιεραρχούν παραγόντων κρίσης που επηρεάζουν τον BCP.
 • Δημιουργούν οπτικές αξιολογήσεις και αναλύσεις κρίσεων για χρήση σε δραστηριότητες BCP.
 • Αναλύουν τα βήματα στην ανάπτυξη της πρόληψης, της ετοιμότητας, της απόκρισης και της αποκατάστασης του BCP.

Σύνθεση

 • Συγκεντρώνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές για χρήση στον BCP.
 • Ενοποιούν και ερμηνεύουν αποτελέσματα ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών από διαφορετικές πηγές στο πλαίσιο της επικοινωνίας σχετικών πληροφοριών για την υποστήριξη της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Σχεδιάζουν στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων και χαρτοφυλακίων κρίσεων για χρήση κατά τη διάρκεια του BCP και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 • Επιλέγουν το καταλληλότερο μοντέλο μετά από σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών προσεγγίσεων και ερμηνεύουν θέματα κρίσης και δεοντολογίας, παρέχοντας εικόνα των πιθανών συνεπειών για τους εμπλεκόμενους στον BCP.

Αξιολόγηση

 • Αξιολογούν την καταλληλότητα των τεχνικών, πρωτοκόλλων και διαδικασιών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμβάντων κρίσης που απαιτούν συγκεκριμένα κριτήρια BCP.
 • Αξιολογούν τα μοντέλα ως προς την επικαιρότητά τους για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις απαιτήσεις για BCP στην ψηφιακή κοινωνία.
 • Αξιολογούν παράγοντες και στάδια στην εξέλιξη και την περιοδική αναθεώρηση, ενημέρωση και συντήρηση των αποτελεσμάτων του BCP, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην οργανωτική αποτελεσματικότητα και την ανάγκη για προληπτικές και θετικές επικοινωνίες.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στον BCP
 • Κύκλος ζωής του BCP σε δημόσια και ιδιωτικά οργανωτικά πλαίσια
 • Προκλήσεις ελέγχου και αποδοχής του BCP σε οργανισμούς

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

 

ERM701A ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι

Κωδικός Θ.Ε.: ERM701A
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μάστερ) στη Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων, οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν, να παρουσιάσουν και να αξιολογηθούν σε μια Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). Η εκπόνηση της ΜΔΕ αποτελεί μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος, καθώς προσφέρει στον φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε στο ΜΠΣ και να ολοκληρώσει μια μελέτη μόνος του, με την καθοδήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή. Επιπλέον, παρέχει στον φοιτητή την ευκαιρία να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει, εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων.

Πρόκειται για την πρώτη Θ.Ε. της σειράς ΜΔΕ, ERM701Α.

Προαπαιτούμενα: ERM512

 

ERM701B ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙI

Κωδικός Θ.Ε.: ERM701Β
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μάστερ) στη Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων, οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν, να παρουσιάσουν και να αξιολογηθούν σε μια Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). Η εκπόνηση της ΜΔΕ αποτελεί μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος, καθώς προσφέρει στον φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε στο ΜΠΣ και να ολοκληρώσει μια μελέτη μόνος του, με την καθοδήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή. Επιπλέον, παρέχει στον φοιτητή την ευκαιρία να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει, εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων.

Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία Θ.Ε. της σειράς ΜΔΕ, ERM701B.

Προαπαιτούμενα: ERM511, ERM512, ERM513, ERM521, ERM522, ERM523, ERM611, ERM612

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο