Αθλητικές Σπουδές Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Αθλητικές Σπουδές Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) > Αθλητικές Σπουδές Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΣΚ50: Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αθλητισμού και των σπορ

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη, ο αθλητισμός αποτελεί ένα «οικουμενικό» και «διαχρονικό» φαινόμενο, η γενεαλογία του οποίου ανάγεται στις προνεωτερικές μορφές σωματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, όπως έχει δείξει η σύγχρονη έρευνα, η γέννηση του αθλητισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα συνδέεται με ευρύτερες κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα στη βιομηχανική Δύση.

Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζονται καταρχήν στην Αγγλία του 18ου και 19ου αιώνα τα σύγχρονα σπορ μέσα από μια διαδικασία ρήξης και όχι συνέχειας με προγενέστερες μορφές σωματικής δραστηριότητας. Η βασική ειδοποιός διαφορά τους είναι η συστηματοποίηση των κανόνων τους, κάτι που εκτός των άλλων επιτρέπει τον έλεγχο της βίας, ο έντονα αγωνιστικός χαρακτήρας τους, αλλά και η αυτονόμησή τους από ευρύτερες θρησκευτικές και τελετουργικές πρακτικές, κάτι που αναδεικνύει ως μοναδικό σκοπό τους την «ευχαρίστηση» που αυτά προσφέρουν στους συμμετέχοντες.

Με αφετηρία την περίπτωση της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, η Θ.Ε. αναπτύσσεται σε δύο αλληλένδετους θεματικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στις ιστορικές διαδικασίες διαμόρφωσης, διάδοσης και θεσμοθέτησης του αθλητισμού και των σπορ.  Ο δεύτερος στις κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές-ιδεολογικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν κατά περιόδους το πεδίο του αθλητισμού.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Εξετάζουν τη θέση του αθλητισμού και των σπορ στο πλαίσιο της σύγχρονης ιστορικής έρευνας
 • διακρίνουν τα κύρια επιστημονικά παραδείγματα ιστορικής έρευνας του αθλητισμού και των σπορ
 • αναγνωρίζουν τους κύριους θεωρητικούς και εμπειρικούς άξονες της ιστορικής έρευνας του αθλητισμού και των σπορ
 • διερευνούν τις ιστορικές διαδικασίες διαμόρφωσης, διάδοσης και θεσμοθέτησης του αθλητισμού και των σύγχρονων σπορ στο πλαίσιο της νεωτερικότητας
 • αξιολογούν τη σημασία του αθλητισμού και των σπορ στη διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Η θέση του αθλητισμού και των σπορ στο πλαίσιο της ιστοριογραφίας
 • Οι ιστορικές διαδικασίες γέννησης των σύγχρονων σπορ

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΑΣΚ51: Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του αθλητισμού και των σπορ:

θεωρία και μέθοδος

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις του αθλητισμού και των σπορ και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις
 • Να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού και την αντίστοιχη ερευνητική ατζέντα των κοινωνικών επιστημών για τον αθλητισμό και τα σπορ, με βάση τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία
 • Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους αθλητικής κοινωνικής έρευνας, τη σύνδεση κάθε μιας με επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα και τις αντίστοιχες πηγές ερευνητικού υλικού
 • Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν κοινωνικές και ιστορικές μικρο-έρευνες σχετικές με τον αθλητισμό και τα σπορ.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ζητήματα κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας του αθλητισμού και των σπορ
 • Αθλητισμός και σπορ: μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας πεδίου

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΑΣΚ52: Ιστορία της Φυσικής Αγωγής

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση:

 • Να συνδέουν τις διαδικασίες εξέλιξης της Φυσικής Αγωγής με διαφορετικές ιστορικές περιόδους
 • Να κατανοούν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση
 • Να κατανοούν τη στενή  διασύνδεση του πεδίου της Φυσικής Αγωγής με τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες της κάθε περιόδου
 • Να αντιλαμβάνονται τις πολλαπλές αλυσίδες σημαινόντων που συμπυκνώνουν τα νοήματά τους στις κομβικές έννοιες: Σωμασκία Γυμναστική, Σωματική Αγωγή και  Φυσική Αγωγή
 • Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της Φυσικής Αγωγής
 • Ιστορική εξέλιξη της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΑΣΚ53: Κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της Φυσικής Αγωγής

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση
 • Να κατανοούν τη στενή διασύνδεση του πεδίου της Φυσικής Αγωγής με τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες της κάθε περιόδου
 • Να γνωρίζουν και να αναλύουν κριτικά τις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
 • Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Φυσική Αγωγή και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
 • Φυσική Αγωγή: κατασκευές της ταυτότητας

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

ΑΣΚ54: Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους I: Η κοινωνική οργάνωση και εξέλιξη των κοινοτήτων οπαδών

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες ιστορικής συγκρότησης των φίλαθλων κοινοτήτων
 • Να γνωρίζουν τις διαφορές στα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του κοινού των διαφορετικών αθλημάτων
 • Να γνωρίζουν τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θεμέλια της αντίστιξης μεταξύ «φιλάθλου» και «οπαδού»
 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες ιστορικής συγκρότησης του οπαδισμού στα δημοφιλή ομαδικά αθλήματα, κυρίως στο ποδόσφαιρο
 • Να γνωρίζουν τις μορφές οργάνωσης, τη δομή και λειτουργία των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών
 • Να γνωρίζουν τη σημασία των Μ.Μ.Ε. στην ανάπτυξη υπερτοπικών, φαντασιακών και νοερών φίλαθλων κοινοτήτων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις της συλλογικής οργάνωσης φιλάθλων και οπαδών
 • Όψεις της οργάνωσης και λειτουργίας των κοινοτήτων οργανωμένων φιλάθλων: η κοινωνική συγκρότηση του σύγχρονου οπαδισμού

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΑΣΚ55: «Παραβατικότητα» και «βία» στους αθλητικούς χώρους

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 55

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές «παραβατικότητας» μεταξύ των φιλάθλων
 • Να γνωρίζουν τον εν δυνάμει ρόλο των αθλητών και των αθλητικών παραγόντων στην εμφάνιση της «αθλητικής παραβατικότητας» και ειδικότερα της βίας
 • Να γνωρίζουν τις κυρίαρχες και εναλλακτικές αναπαραστάσεις της «παραβατικότητας» στο χώρο του αθλητισμού
 • Να γνωρίζουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αντίστοιχες έρευνες

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Μορφές «παραβατικότητας» στους αθλητικούς χώρους
 • Αναπαραστάσεις και ερμηνείες της «παραβατικότητας» και της «βίας» στους αθλητικούς χώρους

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΑΣΚ60: Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους II: οπαδικές ταυτότητες και κουλτούρα

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν τη σημασία της οπαδικής στράτευσης στη συγκρότηση της αίσθησης του εαυτού και της κοινότητας
 • Να γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ οπαδικής και άλλων μορφών κοινωνικής, πολιτισμικής και πολιτικής ταυτότητα
 • Να γνωρίζουν τη σημασία του αθλητισμού ως πεδίου λαϊκής πολιτισμικής δημιουργίας, αλλά και ως πηγής έμπνευσης της λόγιας καλλιτεχνικής παραγωγής
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια αντίστοιχη εμπειρική έρευνα

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο των οπαδικών ταυτοτήτων
 • Συλλογική δράση, αξίες και σύμβολα στις οπαδικές κοινότητες

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΑΣΚ61: Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν το θεσμικό-νομικό, αλλά και το άτυπο πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών
 • Να γνωρίζουν το νομικό-θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της αθλητικής βίας
 • Να γνωρίζουν τους επιμέρους φορείς αντιμετώπισης της αθλητικής βίας
 • Να γνωρίζουν τις διαφορετικές πολιτικές που έχουν κατά καιρούς προταθεί ή/και εφαρμοστεί στην Ελλάδα και διεθνώς για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας
 • Να γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ των «θεωρητικών» προσεγγίσεων της «αθλητικής βίας» και «παρέκκλισης» και των αντίστοιχων πολιτικών και πρακτικών
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αντίστοιχες έρευνες

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο λειτουργίας των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Φορείς και πολιτικές αντιμετώπισης της αθλητικής βίας στην Ελλάδα και διεθνώς

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΑΣΚ62: Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του σώματος και του φύλου

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού και την αντίστοιχη ερευνητική ατζέντα των κοινωνικών επιστημών για το σώμα και το κοινωνικό φύλο, με βάση τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία
 • Να γνωρίζουν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις επιστημονικές εξελίξεις της ύστερης νεωτερικότητας που συνέβαλαν στην επανεξέταση του σώματος και του κοινωνικού φύλου
 • Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές και πολιτισμικές σημασιοδοτήσεις (έμφυλες, ταξικές, εθνο-πολιτισμικές, φυλετικές) που συνδέονται με το σώμα, το κοινωνικό φύλο, τις επιτελέσεις και τις μεταμορφώσεις τους
 • Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν το σώμα και το κοινωνικό φύλο ως πεδία πολιτικών διεκδικήσεων και συγκρούσεων
 • Να γνωρίζουν τη σημασία του αθλητισμού και των σπορ στις διαδικασίες κοινωνικής παραγωγής του σώματος και του κοινωνικού φύλου

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σώμα και φύλο στις κοινωνικές επιστήμες
 • Αθλητισμός, σώμα και κοινωνικό φύλο

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΑΣΚ63 – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ ΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (ισχύει από το ακ. έτος 2019-20)

Για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον Κανονισμό ΜΔΕ της ΣΚΕ, μπορείτε να μεταβείτε στον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση