Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του ΜΠΣ ΔΕΑ είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να αποκτήσουν ηγετικές δεξιότητες στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

  • κατανοήσουν σε βάθος βασικές αρχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics
  • ενδυναμώσουν τη στρατηγική τους σκέψη σε θέματα εφοδιασμού, παραγωγής και διανομής  
  • είναι σε θέση να προσεγγίζουν και να λύνουν σύνθετα προβλήματα με έναν συστημικό τρόπο σκέψης
  • κατανοούν σε βάθος τις σύγχρονες προκλήσεις που πηγάζουν από το σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών έως την παράδοσή τους στον τελικό καταναλωτή
  • αποκτήσουν τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για ολοκληρωμένη λήψη αποφάσεων
  • εξοικειωθούν με σύνθετα εργαλεία λήψης αποφάσεων
  • αναπτύξουν στοιχεία ηγετικής συμπεριφοράς

 Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Master of Science (M.Sc.)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 – Management and administration
  • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα. 

Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των γραπτών εργασιών και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Γίνονται δεκτοί/ες: Απόφοιτοι/ες των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων, καθώς και απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ είναι η Αγγλική.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1 (C1) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, είναι απαραίτητη, πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του, η γνώση μιας Ευρωπαϊκής/Διεθνούς γλώσσας.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80)».

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) θεματικές ενότητες (έξι υποχρεωτικές ενότητες και τρείς ενότητες επιλογής ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξει ο φοιτητής/τρια) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα (9) Θ.Ε. του προγράμματος. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση εννέα (9) θεματικών ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

1ο  Εξάμηνο

2ο  Εξάμηνο

Κατεύθυνση Α’: «Μεταφορές και Συστήματα Διανομής»
3ο  Εξάμηνο

Κατεύθυνση Β’: «Συστήματα Ενέργειας»
3ο  Εξάμηνο

Κατεύθυνση Γ’: «Συστήματα Προμηθειών»
3ο  Εξάμηνο

4ο  Εξάμηνο

Σημείωση:
Υ¹ = Υποχρεωτική
Ε² = Επιλογής

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:
Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τις δύο (2) Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.

Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τα δύο (2) έτη.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις εννέα (9) Θ.Ε. του προγράμματος, όπως επίσης και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Ιωάννης Θεοτοκάς
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αθανάσιος Μιχιώτης
Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ιωάννης Λαγούδης
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Χρήστος Τσούμας
Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιωάννης Γιαννίκος, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα

e-mail: giannikos.ioannis@ac.eap.gr

 

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 30€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 300€/ Διπλωματική Εργασία 900€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367305 & 2610 367302
Ε-mail: dea@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση