Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) > Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΑ01 Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ01
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών εργαλείων λήψης αποφάσεων μεταξύ των οποίων η περιγραφική στατιστική, παλινδρόμηση, πιθανότητες και γραμμικός προγραμματισμός. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε διαδικασία απόφασης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 • αναλύουν σύνθετα προβλήματα κάνοντας χρήση σύγχρονων μεθόδων
 • κατανοήσουν σε βάθος τη χρήση πιθανοτήτων, γραμμικού προγραμματισμού, παλινδρόμησης και άλλων στατιστικών μεθόδων
 • χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως το EXCEL για την επίλυση προβλημάτων

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ02 Συστήματα Διανομής


Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ02
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται μία σειρά θεμάτων που αφορούν την παραγωγή και διανομή προϊόντων. Μεταξύ αυτών είναι η πρόβλεψη και ανάλυση ζήτησης, η οργάνωση παραγωγής, η διαχείριση παραγωγικών διαδικασιών, η μεταφορά και διακίνηση προϊόντων και η διαχείριση αποθεμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • αναλύουν τη διαδικασία διαχείρισης των συστημάτων διανομής
 • εφαρμόζουν μοντέλα πρόβλεψης, πολιτικές βέλτιστων αποθεμάτων, διαχείρισης αποθήκης, επιλογής προμηθευτών και επιλογής τοποθεσίας εγκατάστασης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων διανομής,
 • αναγνωρίζουν τους διάφορους τρόπους μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ05  Στρατηγικές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείριση Κινδύνου

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ05
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική


Μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εξετάζει και αναλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες που εφαρμόζουν στρατηγικές γεωγραφικής διαφοροποίησης με τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες να έχουν παγκόσμια παρουσία. Μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύεται η ενότητα είναι η επιλογή τοποθεσίας παραγωγής και διανομής, επιλογή προμηθευτών, επιλογή 3PL και μεταφορικού μέσου και άλλα.

 • αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες
 • διαχειρίζονται συνθήκες αβεβαιότητας με αποτελεσματικό τρόπο
 • σχεδιάζουν αποτελεσματικές εφοδιαστικές αλυσίδες παγκόσμιας εμβέλειας

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ04 Ανάλυση Συστημάτων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ04
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην θεωρία συστημάτων και στον συστημικό τρόπο σκέψης. Με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης είναι δυνατή η καταγραφή, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • σκέφτονται και να επιλύουν προβλήματα με συστημικό τρόπο
 • κατανοούν τις δυναμικές κάθε συστήματος παραγωγής και μεταφορών
 • διαχειρίζονται σύνθετα προβλήματα

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ06 Μελέτες Περίπτωσης στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ06
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα παρουσιάζει και διαπραγματεύεται μια σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με αποφάσεις στρατηγικής, τακτικής και λειτουργικής σημασίας στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέτοια προβλήματα αφορούν θέματα αποθεμάτων, μεταφορών, διανομής, διαδικασιών παραγωγής και άλλα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν εξειδικευμένα θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας
 • αποκτήσουν γνώση αντιμετώπισης προβλημάτων από διαφορετικές χώρες και αγορές
 • σκεφτούν στρατηγικά και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα πλαίσια ενός οργανισμού

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ03 Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Εφοδιαστική Αλυσίδα

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ03
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εστιάζει στην κατανόηση βασικών αρχών χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής και στην συσχέτιση αυτών με δραστηριότητες στα πλαίσια μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Σκοπός του μαθήματος είναι μέσω μελετών περίπτωσης να γίνει κατανοητό στους φοιτητές/τριες ο τρόπος με τον οποίον αποφάσεις που σχετίζονται με στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης.

 • κατανοήσουν βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής θεωρίας
 • αναλύουν σε βάθος τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με αποφάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ11 Θαλάσσια Εφοδιαστική και Μεταφορική Αλυσίδα

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ11
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Α’
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα στοχεύει στην ανασκόπηση και κατανόηση του πεδίου της θαλάσσιας εφοδιαστικής και μεταφορικής αλυσίδας μέσω της παρουσίασης των διαφόρων μοντέλων στρατηγικής και εφαρμογών στο ναυτιλιακό χώρο. Μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύονται στα πλαίσια του μαθήματος είναι ο ρόλος των λιμένων, τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών αγαθών και προϊόντων που μεταφέρονται, ο ρόλος των εμπορικών συμφωνιών κα άλλα.

 • κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας μεταφοράς
 • αναλύουν και να βελτιστοποιούν τα στάδια και τις διαδικασίες των διαφορετικών θαλάσσιων συστημάτων
 • σχεδιάζουν στρατηγικές εναρμόνισης εφοδιαστικής αλυσίδας και επιλογής θαλάσσιου μέσου

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ12 Διοίκηση Μεταφορικών Συστημάτων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ12
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Α’
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μεταφορικού συστήματος. Παρουσιάζει την έννοια της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταφορικού έργου, μελετά εις βάθος τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, και παρουσιάζει μεθοδολογίες για την πρόβλεψη του όγκου μεταφοράς αυτών. Αναλύει τις έννοιες της κυκλοφοριακής ροής, του σχεδιασμού των λειτουργιών, ουρών αναμονής, τιμολόγησης μεταφορικών συστημάτων, και αξιολόγησης μεταφορικών έργων.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταφορικών συστημάτων
 • αναλύουν σύνθετα προβλήματα εμπορευματικών ροών
 • αξιολογούν την επιλογή συνδυασμού μεταφορικών μέσων με βάση τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ21 Συστήματα Αγοράς Πετρελαίου

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ21
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Β’
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εστιάζει στην αγορά του πετρελαίου και στις δυναμικές που τη διέπουν. Παρουσιάζει σε βάθος τη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την εξόρυξη μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο τα στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης. Η ενότητα εφαρμόζει μεθόδους και θεωρία εφοδιαστικής αλυσίδας στην πράξη.

 • κατανοούν τις δυναμικές της αγοράς πετρελαίου
 • αναλύουν τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου και παραγώγων αυτού
 • γνωρίζουν τις εμπορικές διαδρομές του πετρελαίου και παραγώγων και τις γεωπολιτικές ισορροπίες που τις διέπουν

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ22 Οικονομικά της Ενέργειας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ22
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Β’
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές αρχές των οικονομικών της αγοράς ενέργειας μέσω θεωρίας και μελετών περίπτωσης. Στα πλαίσια της ενότητας γίνεται αναφορά τόσο στις παραδοσιακές μορφές ενέργειας όσο και στις ανανεώσιμες μορφές.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τις οικονομικές δυναμικές των διαφόρων μορφών ενέργειας
 • αναλύουν την προσφορά και ζήτηση των διαφόρων ενεργειακών πηγών
 • γνωρίζουν τις εμπορικές διαδρομές και τις γεωπολιτικές ισορροπίες που τις διέπουν

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ31 Διαχείριση Προμηθειών

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ31
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Γ’
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται αποφάσεις που σχετίζονται με σύγχρονα θέματα προμηθειών. Με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να σχεδιάζου και να υλοποιούν στρατηγικές προμηθειών σύμφωνες με τους επιχειρηματικούς αντικειμενικούς στόχους μίας επιχείρησης ή οργανισμού.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • διεκπεραιώνουν συμβόλαια με πολλαπλά μέρη
 • δημιουργούν και συντηρούν σχέσεις με προμηθευτές
 • κοστολογούν και τιμολογούν με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ32 Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ32
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Γ’
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Στα πλαίσια της ενότητας παρουσιάζονται οι βασικές αρχές διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να έχει κατά νου ένα διοικητικό στέλεχος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσω θεωρίας, μελετών περίπτωσης και προσομοιώσεων οι φοιτητές αναλύουν μία σειρά περιπτώσεων και καλούνται να λάβουν αποφάσεις στα πλαίσια διαχείρισης συμβολαίων.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • σχεδιάζουν μία διαπραγμάτευση
 • διεκπεραιώνουν διαπραγματεύσεις με πολλά μέρη
 • διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις μέσω αυτοελέγχου

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ41 Θεωρία Προβλέψεων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ41
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής και στις τρεις Κατευθύνσεις
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική


Μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα παρουσιάζει μια σειρά τεχνικών πρόβλεψης αποσκοπώντας στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με βασικές αρχές και μοντέλα χρονοσειρών που βοηθούν σε περιπτώσεις πρόβλεψης νέων και υπαρχόντων προϊόντων. Με τη βοήθεια εργαλείων όπως το EXCEL γίνεται εφαρμογή των μοντέλων αυτών σε πρακτικά προβλήματα υφισταμένων μελετών περίπτωσης.

 • προσεγγίζουν μεθοδολογικά θέματα προβλέψεων
 • κάνουν χρήση εργαλείων πρόβλεψης σε θέματα ζήτησης
 • έχουν βαθιά γνώση μοντέλων πρόβλεψης

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ42 Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ42
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής και στις τρεις Κατευθύνσεις
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική


Μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται θέματα που έχουν σχέση με το σχεδιασμό ευέλικτων συστημάτων παραγωγής. Με τη χρήση πιθανοτήτων, σεναρίων και οικονομικών παραμέτρων γίνεται αξιολόγηση επενδυτικών και όχι μόνο επιλογών που αφορούν το σχεδιασμό και υλοποίηση σύγχρονων στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας.

 • προσεγγίζουν σύνθετα προβλήματα κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας
 • να σχεδιάζουν ευέλικτα συστήματα παραγωγής και διανομής

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ43 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ43
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής στις Κατευθύνσεις Α΄ & Β΄
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση του εννοιολογικού υπόβαθρου καθώς και των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική προσέγγιση των οργανώσεων και αναλύονται μια σειρά από αλληλένδετες ενότητες, οι οποίες στο σύνολό τους, αποτελούν υποσυστήματα στο σύστημα διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Έμφαση δίνεται σε θέματα ηγεσίας και μεθόδων διαχείρισης ομάδων εργασίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • κατανοούν την αναγκαιότητα ανάπτυξης εργαλείων και μεθόδων που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων και των οργανισμών
 • προσαρμόζουν τα θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στα πλαίσια ομάδων διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΔΕΑ07 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Μ.Δ.Ε.: ΔΕΑ07
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30
Τύπος της Μ.Δ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα εκπόνησης: Αγγλική

Σκοπός της Μ.Δ.Ε.: Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή/τρια να εφαρμόσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά η διάρκεια των σπουδών του στο Πρόγραμμα Σπουδών διαπραγματευόμενος/η ένα σύγχρονο πρόβλημα εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους καθώς επίσης και τη θεωρία με την πράξη.

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (ισχύει από το ακ. έτος 2019-20)

Για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον Κανονισμό ΜΔΕ της ΣΚΕ, μπορείτε να μεταβείτε στον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση