Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Σύντομα Προγράμματα > Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
Σκοπός - Περιγραφή
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Μοριοδότηση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Το Πρόγραμμα έχει τη μορφή e-learning και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο, διάρκειας 450 ωρών (7 μήνες ) και o φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση».

Ο 1ος Κύκλος του Προγράμματος, έχει έναρξη στις 20 Δεκεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2021.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Σε όσους αναπληρωτές/τριες και αδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς θέλουν να συγκεντρώσουν μόρια για το σύστημα διορισμών ή τις προσλήψεις στους πίνακες.
 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων.
 • Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ, οι οποίοι/ες επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού.
 • Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους Σχολών Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Πολιτικών Επιστημών και Επιστημών της Υγείας.
 • Σε όσους/ες θέλουν να εξειδικευτούν στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής, στις μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές, στην διαταραχή αυτιστικού φάσματος, στα προβλήματα συμπεριφοράς βρεφών και παιδιών, στη ΔΕΠ-Υ, στη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών, στη διαχείριση παιδιών ειδικών ομάδων στη σχολική τάξη, στη διαχείριση των χαρισματικών παιδιών, στην αντιμετώπιση διαταραχών επικοινωνίας, στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στις πρακτικές ενταξιακής Εκπαίδευσης.
 • Σε όσους/ες φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει ΠΜΣ στην ΕΑΕ και άλλα πάνω στις επιστήμες της αγωγής και στα παιδαγωγικά.
 • Ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και της αποκατάστασης.
 • Σπουδαστές/στριες και ερευνητές/τριες.
 • Στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών οργανισμών, φορέων Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Μονάδων υγείας καθώς και εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Στελέχη στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
  Φορείς οργανώσεων ΑΜΕΑ και Φίλους της Εκπαίδευσης.
 • Λειτουργούς στο χώρο της κοινότητας π.χ. ιερείς, κατηχητές, εθελοντές ανθρωπιστικών οργανώσεων κ.λπ.
 • Γονείς και φροντιστές ΑΜΕΑ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους/τις εκπαιδευόμενους είναι:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 1. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Δομές και Λειτουργία
 2. Συμπερίληψη και Διεπιστημονικότητα στην Εκπαίδευση
 3. Ορισμός και διαφοροδιάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 4. Συνιστώσες της αναγνωστικής δεξιότητας και γραπτού λόγου σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 5. Προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με πολλαπλές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση)
 6. Πολιτικές για την Εκπαίδευση των ΑμεΑ: Λειτουργικές διευθετήσεις και δομικές προσαρμογές.
 7. Ενίσχυση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 8. Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα. Αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού
 9. Σχέδιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 10. Εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία
 11. Συμβουλευτική γονέων και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 12. Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 13. Προβλήματα ενδοσχολικής βίας- Πρόληψη και προτάσεις παρέμβασης
 14. Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα ακοής
 15. Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα λόγου, ομιλίας
 16. Προβλήματα παιδιών με ζητήματα όρασης/τύφλωση. Παρουσίαση Braille.
 17. Διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
 18. Εκπαίδευση χαρισματικών και προικισμένων παιδιών
 19. Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μετάβαση στην αγορά εργασίας
 20. Εργασία στην ΕΑΕ

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει ένα συνδυαστικό μοντέλο εκπαίδευσης, που αξιοποιεί τόσο την σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Όσον αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, αξιοποιείται πλατφόρμα για τη διδασκαλία των επιμέρους θεματικών, την επίλυση αποριών και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων.

Για την ασύχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning, σε κάθε μάθημα της οποίας θα περιλαμβάνονται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό προς μελέτη (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης, μελέτες περίπτωσης και σύντομα κουίζ.
Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και την ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ο.Σ.Σ.)

Στην Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) προβλέπονται τρεις Ο.Σ.Σ. οι οποίες έχουν προαιρετικό χαρακτήρα και δύναται να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά. Οι επιμορφούμενοι/ες επιλέγουν εν πρώτοις τον τρόπο παρακολούθησης. Εν συνεχεία, οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΑΠ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αιτήματα των διαμορφώνουν τα τμήματα σε ηλεκτρονικά ή δια ζώσης. Οι Ο.Σ.Σ. έχουν διάρκεια τέσσερις ώρες η καθεμία και προσφέρουν στους/στις επιμορφούμενους/ες τη δυνατότητα να συζητήσουν ερωτήματα, τα οποία αφορούν στο διδακτικό υλικό, και συνδέονται με την επεξεργασία των δραστηριοτήτων και την εκπόνηση των γραπτών εργασιών.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Οι επιμορφούμενοι/ες έχουν πρόσβαση σε επιστημονική βιβλιογραφία μέσω της βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον σύνδεσμο της βιβλιοθήκης (http://lip.eap.gr)

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο/η επιμορφούμενος/η θα πρέπει να επιλύσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τρεις ασκήσεις εμπέδωσης-αυτοαξιολόγησης, καθώς και την τελική γραπτή εργασία, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο/η επιμορφούμενος/η ολοκληρώσει επιτυχώς τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Μοριοδότηση

 • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58) 2 μόρια
 • Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)
 • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57) 2 μόρια
 • Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60) 2 μόρια
 • Μοριοδότηση για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ 10 μόρια

Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος

Δρ. Αλευριάδου Αναστασία
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη Επιτροπής Προγράμματος

Δρ. Ανδρέου Γεωργία
Καθηγήτρια, Γλωσσολογία: Εκπαιδευτική και Νευροψυχολογική Προσέγγιση της Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Γκιαούρη Στεργιανή
Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τα δίδακτρα για συμμετοχή στο Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών Εξιδεικευμένης Επιμόρφωσης, «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση» ανέρχονται στα 445 ευρώ.

Η Επιτροπή του προγράμματος, ενστερνιζόμενη τις ανάγκες και τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία Covid-19, παρέχει μείωση διδάκτρων της τάξεως του 10% και 20% με βάση τις πιο κάτω κατηγορίες συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, για τον 1ο κύκλο σπουδών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα δοθούν 5 (πέντε) πλήρεις υποτροφίες σε ανέργους. Ακόμη, θα χορηγηθούν 5 (πέντε) πλήρεις υποτροφίες σε κατηγορίες ευπαθών ομάδων, όπως Ρομά, Άστεγοι και πρώην φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας. Οι προαναφερθείσες υποτροφίες χορηγούνται στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΑΠ με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας που στόχο έχει την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την οποία βιώνουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Οι κατηγορίες συμμετεχόντων που επωφελούνται της μείωσης διδάκτρων είναι οι εξής:

Κατηγορίες Συμμετεχόντων 10% 20%
Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ  
Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ  
Άνεργοι  
Συμμετέχοντες σε αναστολή εργασίας ή σε κατηγορίες επαγγελμάτων που πλήττονται εξαιτίας της πανδημίας  
ΑΜΕΑ  
Πολύτεκνοι  
Αδέρφια ή συμμετοχή συγγενών πρώτου βαθμού  
Συμμετέχοντες που θα καταβάλουν εφάπαξ το ποσό διδάκτρων  

Ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στον πρώτο (1) κύκλο σπουδών του επιμορφωτικού προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφά τους ηλεκτρονικά  και αφού αξιολογηθεί η αίτησή τους, θα ενημερώνονται γραπτώς, αναφορικά με τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:eee@eap.gr 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση