Πληροφορική

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Πληροφορική
Σύντομη Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος, σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης, είναι η κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη της Πληροφορικής και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο πεδίο της πληροφορικής, όπως τα υπολογιστικά συστήματα, τα συστήματα αποφάσεων, η επεξεργασία σήματος, τα υπολογιστικά μαθηματικά και η τηλεματική.

Συνοπτική περιγραφή

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) «Πληροφορική» (ΠΛΗ) του ΕΑΠ είναι ένα πρόγραμμα σπουδών δομημένο πάνω στις θεμελιώσεις αλλά και στα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης των υπολογιστών. Σκοπός του ΠΣ ΠΛΗ είναι να καθιστά τους αποφοίτους του (α) καταρτισμένους στην επιστήμη της πληροφορικής, (β) ικανούς να συμμετέχουν με καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, κυρίως στη βιομηχανία/αγορά πληροφορικής της Ελλάδος. Το πλήθος των θεματικών ενοτήτων του ΠΣ ΠΛΗ και η ευρύτητα των γνωστικών του αντικειμένων το καθιστούν ικανό να εφοδιάσει τους φοιτητές του με τις γενικές αρχές της επιστήμης και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν στο μέλλον νέες τεχνολογίες, εργαλεία και συστήματα. Στα πρώτα έτη προσφέρεται ένα σύνολο υποχρεωτικών θεματικών ενοτήτων που καλύπτουν τον πυρήνα της πληροφορικής, ενώ κατά το τελευταίο έτος σπουδών παρέχεται η δυνατότητα επιλογής θεματικών ενοτήτων με βάση προσωπικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Οι σπουδές στο ΠΣ ΠΛΗ οδηγούν σε ένα κρατικό αναγνωρισμένο πτυχίο πληροφορικής με πλήρη Επαγγελματικά Δικαιώματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 •  Κατανοούν τις ανάγκες μια επιχείρησης σε υποδομές και υπηρεσίες σε ΤΠΕ
 •  Κατανοούν τις τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων
 •  Κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού
 •  Κατανοούν τις τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών
 •  Αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές έννοιες και συστήματα των ΤΠΕ
 •  Αξιολογούν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων
 •  Σχεδιάζουν και υλοποιούν συστήματα λογισμικού που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού και απόδοσης
 •  Εφαρμόζουν γνώσεις και αξιοποιούν τεχνογνωσία για την επίλυση προβλημάτων σε συστήματα ΤΠΕ.
 •  Εφαρμόζουν τις αρχές σύνθεσης και ανάλυσης συστημάτων πληροφορικής
 •  Εφαρμόζουν τεχνολογίες δικτύωσης και επικοινωνίας πληροφοριακών συστημάτων.
 •  Εφαρμόζουν κριτική σκέψη στον τομέα της διαχείρισης γνώσης

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

 •  με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing
 •  με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

 •  με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0610 Information and Communication Technologies (ICTs)

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Σημείωση:
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – pdf
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – pdf

1ο έτος σπουδών 

2ο έτος σπουδών 

3ο έτος σπουδών 

4ο έτος σπουδών 

Για την απόκτηση του πτυχίουείναι απαραίτητη η ολοκλήρωση 12 ΘΕ και της Εργαστηριακής ΘΕ ΕΨΣ δύο κύκλων.

Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) που προσφέρονται έχουν ως εξής:

Θ.Ε. Κορμού (υποχρεωτικές):

ΘΕ Επιλογής:

 

Προαπαιτούμενες ΘΕ – Οδηγίες επιλογής ΘΕ

Κατά το 1ο έτος σπουδών εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) μόνο Θ.Ε., τότε αυτή πρέπει να είναι η ΠΛΗ10 “Εισαγωγή στην Πληροφορική”. Εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ συνιστάται να επιλέξει εκτός από την ΠΛΗ10 και την ΠΛΗ12 “Μαθηματικά για Πληροφορική Ι”. Εάν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο και επιθυμεί να επιλέξει τρεις (3) ΘΕ μπορεί να επιλέξει και την ΠΛΗ11 “Αρχές τεχνολογίας Λογισμικού”. Δεν μπορεί όμως να παρακολουθήσει την ΠΛΗ11 ή την ΠΛΗ12 εάν δεν παρακολουθεί ταυτόχρονα τη ΘΕ ΠΛΗ10.

Ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε Θ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. του προηγούμενου έτους ή επιλέγει ταυτόχρονα όσες του/της έχουν απομείνει (από το προηγούμενο έτος).

Στο τέταρτο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση μία εκ των Θ.Ε. ΠΛΗ23, ΠΛΗ40 και ΠΛΗ42.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΠΛΗ37 ‘Πληροφορική και Εκπαίδευση’ αποδίδει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του προγράμματος.

Η Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.) «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων» (ΠΛΗΨΙ, ΠΛΗΨΙΙ) είναι υποχρεωτική Ε.Θ.Ε. δύο κύκλων σπουδών, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους έκαστος. Ο πρώτος κύκλος σπουδών προσφέρεται στο 2ο έτος ενώ ο δεύτερος κύκλος σπουδών στο 3ο έτος. Για την εγγραφή στο δεύτερο κύκλο πρέπει να έχει υποχρεωτικά προηγηθεί εγγραφή στον πρώτο κύκλο σπουδών -σε προηγούμενο ακ. έτος-. Δικαίωμα παρακολούθησης της Ε.Θ.Ε. έχουν όσοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν ολοκληρώσει ή φοιτούν παράλληλα στη Θ.Ε. ΠΛΗ21.

Ροές Θ.Ε.
Ορίζεται η παρακάτω ροή (σειρά) προαπαιτούμενων ΘΕ.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μαζί τις Θ.Ε. ΠΛΗ 12 και ΠΛΗ 20 ή ΠΛΗ 20 και ΠΛΗ 30, εφόσον έχουν δηλώσει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος την ΠΛΗ 12 ή την ΠΛΗ 20 αντίστοιχα και την επαναλαμβάνουν με υποχρέωση μόνο τελικών εξετάσεων.

Η επιλογή της ΘΕ ΠΛΗ40 επιτρέπεται μόνο, εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει σε προηγούμενα έτη ή θα ολοκληρώσει στο τρέχον έτος (ταυτόχρονα με αυτή) τουλάχιστον 11 άλλες Θ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημήτριος Καλλές, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνητή Νοημοσύνη-Εφαρμογές

E-Mail: kalles@eap.gr

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΛΗ10 ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ iliadis.lazaros@ac.eap.gr
ΠΛΗ11 ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ virvou.maria@ac.eap.gr
ΠΛΗ12 ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ vrachatis.michail@ac.eap.gr
ΠΛΗ20 ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ fotakis.dimitrios@ac.eap.gr
ΠΛΗ21 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ roumeliotis.emmanouil@ac.eap.gr
ΠΛΗ22 ΔΕΝΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ denazis.spyridon@ac.eap.gr
ΠΛΗ23 ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ vergados.dimitrios@ac.eap.gr
ΠΛΗ24 ΦΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ fitsilis.panagiotis@ac.eap.gr
ΠΛΗ30 ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ zaroliagkis.christos@ac.eap.gr
ΠΛΗ31 ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ kalles@eap.gr
ΠΛΗ32 ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ kalles@eap.gr
ΠΛΗ35 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ patsakis.konstantinos@ac.eap.gr
ΠΛΗ36 ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ kormentzas.georgios@ac.eap.gr
ΠΛΗ37 ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ psycharis.sarantos@ac.eap.gr
ΠΛΗ40 ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ chatzilygeroudis.ioannis@ac.eap.gr
ΠΛΗ42 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ tselios.nikolaos@ac.eap.gr
ΠΛΗ44 ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ nikou.christoforos@ac.eap.gr
ΠΛΗ47 ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ kalles@eap.gr
ΠΛΗΨΙ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ fanis@eap.gr
ΠΛΗΨΙΙ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ fanis@eap.gr

H κάθε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 500€, η Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 500€ και το σύνολο των διδάκτρων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ανέρχεται στις 6.500€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367320 & 2610 367341
Ε-mail: plh@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση