Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών > Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΟ10: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ10

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα «Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης» σκοπεύει να σας εξοικειώσει με τις βασικές αρχές που διέπουν το Δίκαιο και να σας εισαγάγει σε ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη Διοίκηση.

 Ειδικότερα ως προς το Δίκαιο επιδιώκει:

 • Να σας δώσει μία γενική άποψη για το πεδίο που καλύπτει το Δίκαιο, τους κλάδους στους οποίους διακρίνεται, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους.
 • Να σας ενημερώσει πιο αναλυτικά γύρω από δύο ξεχωριστούς κλάδους του και συγκεκριμένα το Διοικητικό Δίκαιο και το Εμπορικό Δίκαιο, που είναι από τους πλέον άμεσα συνδεδεμένους με τη διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών, που αποτελεί το αντικείμενο του ευρύτερου προγράμματος στο οποίο εντάσσεται η Θεματική Ενότητα.

Αντιστοίχως ως προς τη Διοίκηση επιδιώκει:

 • Να σας παρουσιάσει τη διάσταση των εργασιακών σχέσεων, που αναπτύσσονται στα πλαίσια των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.
 • Να σας εξοικειώσει με το αντικείμενο, τα διλήμματα και τις αρχές της διοικητικής πράξης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής είναι σε θέση,

 • Να κατανοεί την αρχιτεκτονική του ελληνικού συστήματος και τη δομή της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρxές του ελληνικού Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές του αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου.
 • Να κατανοεί τη λειτουργία και την επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό νομικό σύστημα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Αρχές Διοικητικού Δικαίου
 • Αρχές Εμπορικού Δικαίου 
 •  Εργασιακές Σχέσεις
 •  Διοικητική Ανάλυση

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ11: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ11

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η θεματική ενότητα ΔΕΟ11 στοχεύει στην θεμελίωση των βασικών αρχών της διοίκησης και των διοικητικών διεργασιών. Η ενότητα διαπραγματεύεται την πρακτική της διοίκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις και συνδυάζει τις βασικές θεωρίες με την τρέχουσα πρακτική, τα τρέχοντα ερευνητικά δεδομένα και την εξέταση ενδεικτικών περιπτώσεων. Περιλαμβάνει τη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, τη διοίκηση συστημάτων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών καθώς και τη διερεύνηση των συνιστωσών που καθορίζουν τις διαστάσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Η ενότητα στοχεύει στην καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων που συμβάλλουν στην κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, στην διαμόρφωση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και στην ανάδειξη των ηγετικών ικανοτήτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΔΕΟ11, οι φοιτήτριες/τές αποκτούν ένα κεντρικό κορμό γνώσεων σχετικά με τη θεωρία και την πρακτική του Μάνατζμεντ που αποτελούν μια εισαγωγική προσέγγιση των αρχών, των κανόνων και των μεθόδων εφαρμογής του Μάνατζμεντ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η Θ.Ε. ΔΕΟ11 συνίσταται από τα επόμενα τέσσερα μέρη:

 • Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης
 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
 • Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να διακρίνουν βασικές εισαγωγικές έννοιες και θεωρίες που αποτελούν το υπόβαθρο των γνώσεων στις οποίες στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε η Οργάνωση και Διοίκηση των επιχειρήσεων μέχρι σήμερα. Επίσης, θα είναι σε θέση να ορίζουν και να αναλύουν τις βασικές λειτουργίες του Μάνατζμεντ: Προγραμματισμό – Οργάνωση – Καθοδήγηση – Έλεγχος, οι οποίες υλοποιούνται σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να περιγράψουν και να αναλύσουν την παραγωγική διεργασία που υλοποιείται σε κάθε επιχείρηση ή/και οργανισμό προκειμένου να παραχθούν προϊόντα και υπηρεσίες. Ειδικότερα, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικά θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των παραγωγικών συστημάτων και τα οποία αναφέρονται σε πλήθος παραγόντων, που σχετίζονται και εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγική διεργασία όπως είναι η ανθρώπινη εργασία, η τεχνολογία, οι εγκαταστάσεις, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, η πληροφορία, η ποιότητα, ο χρονικός προγραμματισμός της παραγωγής, τα αποθέματα, το κόστος, οι πελάτες, οι προμηθευτές κ.α.

Με την ολοκλήρωση του τρίτου μέρους, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να αποτιμήσουν τις προοπτικές της καθημερινής εργατικής ζωής, με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο σύγχρονος άνθρωπος. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν: 

 • τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως «πωλητής» της εργατικής του δύναμης, τόσο κατά τη φάση έναρξης της εργασιακής του σχέσης όσο και αργότερα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του,
 • τις ικανότητες που ο σύγχρονος άνθρωπος είναι απαραίτητο να διαθέτει ως εργαζόμενος και
 • τους τρόπους και μέσα μέσω των οποίων θα μπορέσει, ως ειδικός της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, να επιλύσει προκύπτοντα προβλήματα.

Τέλος, με την ολοκλήρωση του τέταρτου μέρους, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση καλύτερα να:

 • περιγράψουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και ο πολυεθνικός χαρακτήρας της.
 • εντοπίσουν τους κυριότερους «παίκτες» του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και να περιγράψουν το ρόλο και τη συμβολή τους στη διαμόρφωσή του και να
 • περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του διεθνούς νομισματικού συστήματος καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται οι διεθνείς συναλλαγές.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
 • Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ13: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ13

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι:

 • Να σας παρουσιάσει τις τεχνικές των Επιχειρησιακών Μαθηματικών, της Επιχειρησιακής Στατιστικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση βασικών εννοιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ), αλλά και στην ποσοτική αντιμετώπιση προβλημάτων τους.
 • Να σας εισαγάγει στην προβληματική που αναπτύσσεται για την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων στη ΔΕ.
 • Να σας εξοικειώσει με τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων Επιχειρησιακών Μαθηματικών, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας.
 • Να σας ενημερώσει για τα λειτουργικά συστήματα Η/Υ και τα προγράμματα γραφείου τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από επιχειρήσεις, και αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η θεματική Ενότητα ΔΕΟ13 – Ποσοτικές Μέθοδοι απαιτεί την αφομοίωση από τον φοιτητή της ύλης των Μαθηματικών, της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Μετά το πέρας των σπουδών του η/ο φοιτήτρια/τής:

 Σε σχέση με τα Μαθηματικά:

 • Θα μπορεί να λύνει γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες και πολυωνυμικές.
 • Θα μπορεί να αντλεί γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων μιας μεταβλητής.
 • Θα μπορεί να χρησιμοποιεί συναρτήσεις μιας μεταβλητής σε προβλήματα σχετικά με την οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων.
 • Θα γνωρίζει την έννοια της παραγώγου.
 • Θα μπορεί να υπολογίζει παραγώγους απλών, σύνθετων, πεπλεγμένων και αντίστροφων συναρτήσεων.
 • Θα κατανοήσει την έννοια της ελαστικότητας στην μικροοικονομική θεωρία με βάση τις παραγώγους.
 • Θα μπορεί να υπολογίζει το όριο μιας συνάρτησης.
 • Θα μπορεί να λύνει προβλήματα βελτιστοποίησης συναρτήσεων μίας μεταβλητής με τη χρήση της πρώτης και δεύτερης παραγώγου.
 • Θα κατανοήσει την έννοια του ολοκληρώματος και τις εφαρμογές του στην οικονομική επιστήμη και διοίκηση επιχειρήσεων.

Σε σχέση με τη Στατιστική:

 • Θα γνωρίζει την έννοια και το αντικείμενο της Στατιστικής καθώς και το ρόλο της Στατιστικής στη διοίκηση επιχειρήσεων.
 • Θα μάθει τις αριθμητικές μεθόδους σύνοψης τόσο συστηματοποιημένων όσο και μη συστηματοποιημένων δεδομένων όπως τα μέτρα κεντρικής τάσης, σχετικής θέσης, διασποράς, σχετικής μεταβλητότητας, ασυμμετρίας και κύρτωσης.
 • Θα μπορεί να υπολογίζει όλα αυτά τα μέτρα τόσο ως ασκήσεις διδακτικού χαρακτήρα αλλά και με την χρήση υπολογιστικών φύλλων όπως το excel.
 • Θα μάθει την έννοια της πιθανότητας καθώς και αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων.
 • Θα μάθει να λύνει προβλήματα με βάση την θεωρία πιθανοτήτων σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Θα μπορεί να ξεχωρίζει ανάμεσα σε διακριτές και συνεχείς κατανομές.
 • Θα λύσει προβλήματα διακριτών κατανομών με τις κατανομές, BernoulliΔιωνιμική, Γεωμετρική, Υπεργεωμετρική και Poisson.
 • Θα λύσει προβλήματα συνεχών κατανομών με χρήση των κατανομών Ομοιόμορφη, Κανονική, Εκθετική, χ2, t και F κατανομή.
 • Θα μάθει να κάνει εκτίμηση παραμέτρων με διαστήματα εμπιστοσύνης.
 • Θα λύσει προβλήματα ελέγχου υποθέσεων για το μέσο, το ποσοστό και τη διακύμανση τόσο ενός όσο και δύο πληθυσμών.
 • Θα καταλάβει την έννοια της γραμμικής παλινδρόμησης και να λύσει προβλήματα απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης με εφαρμογές στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων.
 • Θα μάθει να υπολογίζει τους συντελεστές και τα υπόλοιπα στατιστικά αποτελέσματα μίας γραμμής παλινδρόμησης μέσω του excel.

 Σε σχέση με την Επιχειρησιακή Έρευνα:

 • Θα μάθει να επιλύει προβλήματα μεταφοράς με τη μέθοδο της βορειοδυτικής γωνίας και με τη μέθοδο του Vogel.
 • Θα μάθει να επιλύει προβλήματα εκχώρησης με την Ουγγρική μέθοδο.
 • Θα δει μη ισορροπημένες λύσεις τόσο για προβλήματα μεταφοράς όσο και εκχώρησης.
 • Θα χρησιμοποιήσει παραδείγματα από την διοίκηση επιχειρήσεων για προβλήματα μεταφοράς και εκχώρησης.
 • Θα μάθει τη δικτυωτή ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων δικτύων.
 • Θα ασχοληθεί με προβλήματα δυναμικού προγραμματισμού.
 • Θα κάνει μια εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων και θα επιλύσει προβλήματα με τη γραφική μέθοδο και με γραμμικό προγραμματισμό.
 • Θα εξοικειωθεί με τις έννοιες της θεωρίας Ουρών Αναμονής και θα λύσει προβλήματα που σχετίζονται με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Θα μάθει να λύνει προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού με τη μέθοδο simplex και με την μέθοδο γραφικής παράστασης.
 • Θα αποκτήσει τη δεξιότητα να επιλύει προβλήματα Επιχειρησιακής Έρευνας μεγαλύτερων διαστάσεων με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων όπως το excel.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Επιχειρησιακά Μαθηματικά
 • Επιχειρησιακή Στατιστική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εισαγωγή στους Η/Υ

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ23: MARKETING I

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ23

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να:

 • Παρουσιάσει τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του Μάρκετινγκ στα πλαίσια της Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Προχωρήσει στην ανάλυση των βασικών εννοιών μέσω των οποίων εκφράζεται και υλοποιείται το Μάρκετινγκ και ιδιαίτερα της καταναλωτικής συμπεριφοράς,
 • Συστηματοποιήσει σε εννοιολογικό και πρακτικό επίπεδο τις λειτουργίες διανομής και των πωλήσεων,
 • Εμβαθύνει στην παρουσίαση και ανάλυση ενός “κλάδου” του Μάρκετινγκ, του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ που εμφανίζει ιδιαιτερότητες και ταυτόχρονα έχει μεγάλη πρακτική σημασία στον κόσμο των επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • Αναλύσει και να τονίσει το ρόλο του Διεθνούς και Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ στη σύγχρονη πρακτική του Μάρκετινγκ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και να εξοικειωθούν με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του μάρκετινγκ αποκτώντας μία συνολική εικόνα του πεδίου αυτού. Ειδικότερα, ολοκληρώνοντας τη θεματική ενότητα ΔΕΟ23, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν:

 • Να μπορούν να πραγματοποιούν ανάλυση περιβάλλοντος μάρκετινγκ
 • Να αντιλαμβάνονται τις έννοιες της τμηματοποίησης – στόχευσης  τοποθέτησης
 • Να κατανοούν βασικές αρχές έρευνας μάρκετινγκ
 • Να αναλύουν τα μίγματα προϊόντος, τιμής, διανομής και προβολής
 • Να καταλάβουν τις βασικές αρχές της συμπεριφοράς καταναλωτή
 • Να γνωρίσουν εναλλακτικά μοντέλα εξήγησης της συμπεριφοράς κατά την αγοραστική διαδικασία
 • Να αναλύσουν θεωρίες διαμόρφωσης στάσεων
 • Να εξοικειωθούν με υποδείγματα μέτρησης στάσεων και τις επιπτώσεις τους στις πολιτικές μάρκετινγκ
 • Να κατανοήσουν υποδείγματα αγοραστικής συμπεριφοράς βιομηχανικών αγοραστών
 • Να αναλύουν τα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αγορών
 • Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της διοίκησης βιομηχανικού μάρκετινγκ
 • Να καταλάβουν τις βασικές αρχές της διοίκησης πωλήσεων
 • Να πραγματοποιούν ολοκληρωμένα σχέδια οργάνωση των πωλήσεων
 • Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του διεθνούς περιβάλλοντος 
 • Να περιγράφουν εφαρμογές των πολιτικών εξαγωγικού μάρκετινγκ στις διεθνείς αγορές
 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ
 • Να προσδιορίζουν το μίγμα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στο Marketing
 • Βιομηχανικό Marketing
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων – Δίκτυα Διανομής

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ24: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ24

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι να σας:

 • εισάγει στις βασικές έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις του γνωστικού αντικειμένου της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής και να παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που συντελούνται στη δημόσια διοίκηση και πολιτική 
 • παρουσιάσει τη διαχρονική πορεία της δομής και λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
 • δώσει μία εικόνα της ιστορικής εξέλιξης, δομής και λειτουργίας της ΕΕ, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό πως οι δημόσιες πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν τις δημόσιες πολιτικές της χώρας μας
 • εισάγει στην προβληματική γύρω από το θεσμό των δημοσίων επιχειρήσεων και της ιδιωτικοποίησής τους, καθώς το κράτος μέσα από τις πολιτικές αυτές ασκεί ένα σημαντικό μέρος της δημόσιας πολιτικής του.
 • ενημερώσει γύρω από τις διαδικασίες του δημόσιου προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση, έλεγχος), που αποτελεί το σημαντικότερο μέσο με το οποίο το κράτος υλοποιεί τις δημόσιες πολιτικές του.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών / θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες/τές θα έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες / είναι ικανές/οί να:

 • Αναγνωρίζουν και διακρίνουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και παραδείγματα δημόσιας πολιτικής και δημόσιας διοίκησης, όπως επίσης και τις αλληλεπιδράσεις / διασυνδέσεις μεταξύ τους, και τις εφαρμογές τους σε διάφορες χώρες / περιφέρειες του πλανήτη.
 • Συλλαμβάνουν, περιγράφουν και συζητούν την εξέλιξη και τις βασικές λειτουργίες του Ελληνικού συστήματος δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης γενικά, καθώς επίσης και τις κυριότερες θεματικές που αφορούν σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις του συστήματος.
 • Συλλαμβάνουν, αναγνωρίζουν και συζητούν την εξέλιξη και λειτουργία του πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης τη λειτουργία των κυριότερων θεσμών της Ε.Ε. και το ρόλο τους στο σχεδιασμό και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Αναγνωρίζουν και συζητούν τις κύριες θεματικές / θέματα που αναφέρονται στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, όπως το ρόλο και τη λειτουργία του προϋπολογισμού και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), καθώς επίσης και τις προκλήσεις της μεταρρύθμισής τους, με έμφαση στις διαδικασίες ρύθμισης, απορρύθμισης ή/και ιδιωτικοποίησης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων
 • Αρχές Δημόσιας Διοίκησης
 • Σύγχρονες λειτουργίες του Κράτους
 • Διάρθρωση και λειτουργία δημόσιων οργανισμών
 • Δημόσια Πολιτική
 • Εθνικοί θεσμοί και πολιτικές
 • Νέο Δημόσιο Management

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ25: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ25

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι να σας:

 • Παρουσιάσει τις έννοιες, τις διαδικασίες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι οικονομικοί οργανισμοί στην καταχώριση, ταξινόμηση, ανάλυση και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων και πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων.
 • Εισαγάγει στις έννοιες των λογιστικών καταστάσεων, των λογαριασμών, της συστηματικής παρακολούθησης των μεταβολών των λογαριασμών, της λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, της κοστολόγησης καθώς και των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εξοικειώσει με τις διαδικασίες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τη λογιστική μέσα από ασκήσεις / εφαρμογές με τη χρήση αντίστοιχου λογισμικού Η/Υ.
 • Ενημερώσει για τα σύγχρονα θέματα και εξελίξεις της λογιστικής σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις όπως η ποιότητά τους, ο έλεγχός τους καθώς και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η θεματική Ενότητα ΔΕΟ25 – Λογιστική αποσκοπεί στην εκμάθηση από τον φοιτητή θεμάτων της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και στοιχείων Λογιστικής Κόστους και Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Μετά το πέρας των σπουδών της/ου η/ο φοιτήτρια/τής θα:

 • κατανοεί την έννοια και τον σκοπό της Λογιστικής καθώς και το ρόλο της στη διοίκηση επιχειρήσεων
 • μπορεί να διακρίνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη Χρηματοοικονομική και τη Διοικητική Λογιστική.
 • μπορεί να περιγράφει τα είδη των εργασιών που εκτελούνται από τη Λογιστική
 • κατανοεί το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • μπορεί να προσδιορίζει τα είδη, τη λειτουργία και την έννοια των λογαριασμών.
 • κατανοεί τη λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος και την έννοια της χρέωσης και της πίστωσης των λογαριασμών καθώς και τους κανόνες τήρησης και συνδεσμολογίας των λογαριασμών
 • μπορεί να διενεργήσει εγγραφές των συνήθων λογιστικών γεγονότων
 • κατανοεί τη λειτουργία των εγγραφών προσαρμογής
 • είναι σε θέση να διενεργήσει εγγραφές διόρθωσης λογιστικών σφαλμάτων 
 • μπορεί να προσδιορίσει το αποτέλεσμα της χρήσης
 • μπορεί να καταρτίσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • κατανοεί τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο των Λογιστικών Σχεδίων
 • είναι σε θέση να εφαρμόσει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο για την τήρηση των λογαριασμών και την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 • κατανοεί τις διαφορές μεταξύ των Διεθνών προτύπων Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
 • κατανοεί την έννοια του κόστους 
 • μπορεί να διακρίνει τα διαφορετικά είδη κόστους.
 • μπορεί να περιγράψει τη λειτουργία της κοστολόγησης
 • μπορεί να προσδιορίζει το κόστος παραγωγής
 • κατανοεί τις τεχνικές επιμερισμού των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων
 • μπορεί να αναλύει τον τρόπο σκέψης του κατασκευαστή προγραμμάτων λογιστικής
 • μπορεί περιγράφει τη δομή που πρέπει να έχει να έχει μια σύγχρονη εφαρμογή λογιστικής για να αποδίδει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
 • είναι σε θέση να κατανοήσει το πλήθους των πληροφοριών που μπορεί να παράγει μια σύγχρονη μηχανογραφημένη εφαρμογή λογιστικής

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 • Εισαγωγή στη Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ31: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ31

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι:

 • Να σας παρουσιάσει το ρόλο του χρήματος και της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία, τη δομή της αγοράς συναλλάγματος και τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τους μηχανισμούς άσκησης κερδοσκοπίας, καθώς και την παρεμβατική πολιτική της κεντρικής τράπεζας.
 • Να σας εισαγάγει στις έννοιες της παρούσας αξίας και της καθαρής ταμειακής ροής, στις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, καθώς και στις πηγές χρηματοδότησής τους.
 • Να σας εξοικειώσει με τα παράγωγα αξιόγραφα και τις μεθόδους αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου.
 • Να σας εισαγάγει στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και στη διαδικασία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα

 • Ορισμός της ζήτησης του χρήματος.
 • Κατανόηση του τραπεζικού συστήματος και της προσφοράς του χρήματος,
 • Περιγραφή και εξήγηση της νομισματικής πολιτικής.
 • Κατανόηση των αγορών συναλλάγματος.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική

 • Ανάλυση των θεμελιωδών εννοιών της μελλοντικής και παρούσας αξίας του χρήματος.
 • Επεξήγηση της έννοιας της καθαρής ταμειακής ροής.
 • Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας. 
 • Η μέθοδος του εσωτερικού βαθμού απόδοσης.
 • Σύγκριση των μεθόδων της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης.
 • Εξήγηση της διαδικασίας αξιολόγησης επενδύσεων σε καθεστώς πληθωρισμού.
 • Παρουσίαση της έννοιας του κινδύνου και ενσωμάτωση του στην αξιολόγηση επενδύσεων.
 • Παρουσίαση των βασικών πηγών χρηματοδότησης και της μέτρησης του κόστους κεφαλαίου.

Παράγωγα – Αξιόγραφα

 • Περιγραφή των παράγωγων αξιογράφων.
 • Κατανόηση της έννοιας του κινδύνου και της διαδικασίας αντιστάθμισής του.
 • Εισαγωγή στα προθεσμιακά συμβόλαια.
 • Περιγραφή του τρόπου αποτίμησης των προθεσμιακών συμβολαίων.
 • Αντιστάθμιση με προθεσμιακά συμβόλαια.
 • Περιγραφή του τρόπου αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης.
 • Αντιστάθμιση με δικαιώματα προαίρεσης

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

 • Εισαγωγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα
 • Κατανόηση της σχέσης απόδοσης και κινδύνου μιας επένδυσης.
 • Εισαγωγή στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
 • Κατανόηση της διαδικασίας αποτίμησης αξιόγραφων σταθερού εισοδήματος.
 • Κατανόηση της διαδικασίας αποτίμησης μετοχών.
 • Εισαγωγή στη θεωρία χαρτοφυλακίου.
 • Εισαγωγή στη θεωρία της κεφαλαιαγοράς.
 • Παρουσίαση των εταιρειών επενδύσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Χρήμα και Τράπεζες – Συνάλλαγμα
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική
 • Παράγωγα Αξιόγραφα
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Προαπαιτούμενα

 ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης 

 ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

 ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι

Κατ’ εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο (1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους {και βέβαια και του πρώτου (1ου) έτους}.

Αξιολόγηση: 

Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ33: MARKETING II

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ33

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ45

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας Marketing II είναι

 • να δώσει στη/ο φοιτήτρια/τή την ευκαιρία να διεισδύσει στο Marketing του κλάδου των επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών μελετώντας τον τόμο Α και να ολοκληρώσει την ανάλυση των στοιχείων του μίγματος Marketing μελετώντας τον τόμο Β, “Επικοινωνία Marketing“.
 • Τέλος, θέλοντας να δώσει όχι μόνο το εννοιολογικό υπόβαθρο αλλά και εργαλεία ανάλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων Marketing, η ενότητα ολοκληρώνεται με τους τόμους Γ, “Έρευνα Αγοράς” και Δ, “Πρόγραμμα Marketing“.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να,

 • κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών, 
 • περιγράφουν τα τρία επιπλέον Ps των υπηρεσιών, 
 • ορίζουν τις ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ,
 •  αναλύουν το μείγμα προβολής, 
 • σχεδιάζουν μία διαφημιστική καταχώρηση, 
 • περιγράφουν τα βήματα διεξαγωγής μιας έρευνας μάρκετινγκ,
 •  πραγματοποιούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δειγματοληψίας,
 •  αναφέρουν τα περιεχόμενα ενός σχεδίου μάρκετινγκ.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σχεδιασμός Προγράμματος Μάρκετινγκ
 • Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων – Δίκτυα Διανομής
 • Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Προαπαιτούμενα

 ΔΕΟ23 (Μάρκετινγκ Ι)

 ΔΕΟ10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης 

 ΔΕΟ11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

 ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι

Κατ’ εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο (1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ΄ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ΄ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους {και βέβαια και του πρώτου (1ου) έτους}

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ45: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ45

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ33

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της ΘΕ ΔΕΟ45 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα» είναι η εισαγωγή των φοιτητριών/τών στις διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής, καθώς σήμερα ολοένα και περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται ηλεκτρονικά με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων. Η ΘΕ καλύπτει θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικού επιχειρείν και πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Έμφαση δίνεται στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στο τεχνολογικό υπόβαθρο που χρειάζεται, στις εφαρμογές του, σε νομικά και θέματα ασφάλειας, στον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών επιχειρήσεων, σε παραδείγματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, στους τύπους αλλά και τις στρατηγικές διοίκησης των πληροφοριακών συστημάτων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου της ΘΕ ΔΕΟ45 οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

 • Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Αξιολογούν τις τεχνικές και στρατηγικές του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ
 • Κατανοούν τη διάκριση μεταξύ B2B και B2C αγορών
 • Αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των ψηφιακών υπογραφών καθώς και του ψηφιακού πορτοφολιού.
 • Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τους πιθανούς κινδύνους του ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Κατανοούν τον ορισμό και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης
 • Αναγνωρίζουν τους τύπους και τις κατηγορίες των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης
 • Προσδιορίζουν το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό
 • Αξιολογούν τις τεχνολογικές υποδομές και το περιβάλλον των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης
 • Αντιλαμβάνονται τα θέματα ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Πλαίσιο λειτουργίας του eεπιχειρείν
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Νέες τεχνολογίες και πληροφορικά συστήματα διοίκησης

Προαπαιτούμενα

 ΔΕΟ23 Μάρκετινγκ Ι

 ΔΕΟ10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης 

 ΔΕΟ11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

 ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι

Κατ’ εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο (1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου έτους (2ου), αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου έτους (3ου) {και βέβαια και του πρώτου (1ου)έτους)

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ34: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ34

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική με ιδιαίτερη αναφορά στη μικροοικονομική, μακροοικονομική και δημόσια οικονομική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Μικροοικονομική της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ34, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής Ανάλυσης 
 • αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των καταναλωτών και των παραγωγών
 • χρησιμοποιούν το υπόδειγμα της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή για να εξετάσουν πώς οι καταναλωτές αντιδρούν στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματός τους
 • γνωρίζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού
 • κατανοήσουν, μέσω της έννοιας της ελαστικότητας, το βαθμό αντίδρασης της αγοραίας ζήτησης, στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματος 
 • κατανοήσουν τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού
 • χρησιμοποιούν τη θεωρία της ζήτησης και της προσφοράς για να αναλύουν τα αποτελέσματα διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών στην αγορά ενός αγαθού 
 • κατανοήσουν πώς οι οικονομολόγοι θεωρητικοποιούν την παραγωγική διαδικασία 
 • αντιληφθούν τους λόγους που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας μιας παραγωγικής μονάδας ανάμεσα στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο
 • γνωρίζουν τις επιπτώσεις της λειτουργίας του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και τη σημασία των αποδόσεων στην κλίμακα στην απόδοση της επιχείρησης 
 • κατανοήσουν πώς κατασκευάζονται οι καμπύλες κόστους μιας επιχείρησης και ποιες είναι οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους
 • κατανοήσουν την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους για να λάβουν τις αποφάσεις τους 
 • καταλάβουν πώς το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί ένα εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων και πολιτικών
 • κατανοήσουν πώς τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια καθορίζουν τις τιμές και περιορίζουν την κοινωνική ευημερία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Μακροοικονομική της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ34, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-ορίζουν τις βασικές έννοιες της μακροοικονομικής

-επεξεργάζονται τις σημαντικότερες μεθόδους μέτρησης των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και να διατυπώνουν τις θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ των μεγεθών αυτών

-διακρίνουν τους τρόπους μέσω των οποίων προσδιορίζεται το εισόδημα μίας οικονομίας

-αναλύουν τις συνιστώσες του εισοδήματος της οικονομίας σε ζήτηση προϊόντος του ιδιωτικού τομέα (ιδιωτική κατανάλωση και ιδιωτική επένδυση), ζήτηση προϊόντος του δημοσίου τομέα και καθαρή ζήτηση προϊόντος από την αλλοδαπή

-διακρίνουν μεταξύ βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μακροοικονομικής ισορροπίας

-εξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου και της ισορροπίας στην αγορά δανειακών κεφαλαίων

-προσδιορίζουν την ισορροπία στην αγορά χρήματος και της επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής

-αναλύουν τις βασικές πολιτικές για την ανεργία και τον πληθωρισμό

-αποτιμούν τη συνολική ζήτηση, τη συνολική προσφορά και να αναλύουν τον τρόπο προσδιορισμού του γενικού επιπέδου των τιμών

-αναγνωρίζουν και να μπορούν να περιγράψουν τις λειτουργίες, τις επιδράσεις και τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τις διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης

-αναλύουν το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τους τρόπους διαμόρφωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας

-αναλύουν την έννοια της ισορροπίας στις συναλλαγές μίας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο

-αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής στην ανοικτή οικονομία κάτω καθεστώτα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών

-εξηγούν τις έννοιες του πληθωρισμού και της ανεργίας και περιγράφουν τη μεταξύ τους σχέση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Αρχές Δημοσίων Οικονομικών της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ34, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο οι σύγχρονες κοινωνίες προσεγγίζουν το θεμελιώδες οικονομικό πρόβλημα του «τι, πώς και για ποιον θα παραχθεί»
 • κατανοούν το κριτήριο αριστοποίησης κατά Pareto στην παραγωγή και την κατανάλωση και να γνωρίζουν τις σχετικές συνθήκες αριστοποίησης 
 • γνωρίζουν τα δύο θεμελιώδη θεωρήματα της Οικονομικής της Ευημερίας 
 • κατανοούν τους λόγους για τους οποίους το σύστημα της ελεύθερης αγοράς παρουσιάζει αδυναμίες και ατέλειες, καθώς και τις σχετικές με τη διόρθωσή τους λειτουργίες και δράσεις του δημόσιου τομέα
 • αντιλαμβάνονται τις έννοιες και την κατηγοριοποίηση των «εξωτερικών επιδράσεων»
 • κατανοούν τις επιπτώσεις των εξωτερικών επιδράσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της κατανομής των πόρων στην παραγωγή ή/και στην κατανάλωση καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης των «εξωτερικών επιδράσεων» 
 • γνωρίζουν τις έννοιες και την κατηγοριοποίηση των, αμιγώς και των μη αμιγώς, δημοσίων αγαθών καθώς και τη διάκρισή τους από τα ιδιωτικά αγαθά
 • κατανοούν τις αναποτελεσματικότητες που προκύπτουν από την ιδιωτική ή/και δημόσια παροχή μη αμιγώς δημοσίων αγαθών και να γνωρίζουν τους τρόπους αντιμετώπισής τους
 • προσδιορίζουν τους λόγους για τους οποίους ορισμένα ιδιωτικά αγαθά παρέχονται δημοσίως καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις
 • περιγράφουν και αναλύουν τις σημαντικότερες απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη δίκαιη διανομή και αναδιανομή του εισοδήματος
 • ορίζουν τα χαρακτηριστικά και την ταξινόμηση των φόρων, τα φορολογικά συστήματα, την έννοια της μετακύλισης φόρων καθώς και τις έννοιες της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής
 • γνωρίζουν την έννοια του φορολογικού βάρους και την κατανομή του καθώς και τις μορφές αντίδρασης των ιδιωτικών φορέων απέναντι στην φορολογία 
 • γνωρίζουν τις επιπτώσεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων στην αγορά εργασίας, στις αποφάσεις για σύνθεση χαρτοφυλακίου, και στις επενδύσεις
 • ορίζουν την έννοια του δημόσιου προϋπολογισμού, τις οικονομικές λειτουργίες του, καθώς και τις έννοιες του πρωτογενούς ελλείμματος και πλεονάσματος.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Μικροοικονομική
 • Μακροοικονομική
 • Εθνικοί Λογαριασμοί και Διάρθρωση Ελληνικής Οικονομίας.
 • Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική 
 • Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Προαπαιτούμενα

 ΔΕΟ10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης 

 ΔΕΟ11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

 ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι 

 Κατ’ εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο (1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τες  που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ΄ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ΄ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου έτους (2ου), αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους {και βέβαια και του πρώτου (1ου )έτους}

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ40: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ40

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η ανάλυση βασικών θεμάτων διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών και πιο συγκεκριμένα:

 • Ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής στρατηγικής
 • Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος έργων
 • Η μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στα πλαίσια μιας οργάνωσης
 • Ο ρόλος και η λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ40, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • ορίζουν την έννοια της στρατηγικής και να αναλύουν τη χρησιμότητά της για μία επιχείρηση. 
 • διακρίνουν τους τρόπους μέσω των οποίων είναι δυνατό να διαμορφωθεί η στρατηγική μιας επιχείρησης.
 • αναλύουν τις συνιστώσες του μάκρο-ευρύτερου περιβάλλοντος, του μίκρο-κλαδικού περιβάλλοντος και του εσωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης.
 • αναλύουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης μέσω μίας ορθολογικής διαδικασίας υλοποίηση μιας στρατηγικής.
 • εξηγούν τον τρόπο προσδιορισμού εταιρικής αποστολής από την πλευρά των επιχειρήσεων.
 • διαμορφώνουν κατάλληλες επιχειρησιακές στρατηγικές.
 • αποτιμούν στρατηγικές κινήσεις των επιχειρήσεων.
 • αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων επιπέδων στρατηγικής.
 • διακρίνουν τις βασικές επιλογές μιας επιχείρησης σε επίπεδο εταιρικής στρατηγικής και να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ40, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • ορίζουν τις έννοιες Πολυεθνική Επιχείρηση και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.
 • προσδιορίζουν τους λόγους διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους.
 • διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και τους διαφορετικούς τρόπους διείσδυσης μιας επιχείρησης σε ξένες αγορές.
 • αναλύουν τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις για τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
 • περιγράφουν την εξέλιξη των βασικότερων θεωριών για το διεθνές εμπόριο και τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και να εκτιμούν το ρόλο των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στη διαμόρφωση του διεθνούς εμπορίου.
 • διακρίνουν τους τύπους θυγατρικών, τους τύπους οργανωτικής δομής των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και τα χαρακτηριστικά των διεθνών στρατηγικών παραγωγής.
 • πραγματεύονται το πώς έχει διαμορφωθεί η σύγχρονη επενδυτική σκηνή, τις κυριότερες οικονομικές περιφερειακές ενώσεις και τις κυριότερες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.
 • αξιολογούν τα οφέλη και τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στις χώρες υποδοχής και προέλευσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ40, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • ορίζουν τις έννοιες πρόγραμμα, έργο, υποέργο, δραστηριότητα και εργασία, καθώς και να διακρίνουν τις μεταξύ τους διαφορές.
 • ορίζουν τη διοίκηση έργου και να περιγράφουν τον κύκλο ζωής ενός έργου.
 • περιγράφουν τους τρόπους οργάνωσης για την εκτέλεση έργων και να εξηγούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
 • εφαρμόζουν τις ακόλουθες μεθόδους προγραμματισμού και ελέγχου έργων: διαγράμματα Gantt, καμπύλες προόδου, πίνακες προγραμματισμού, πολύχρωμα σαμάρια, γραμμές ισορροπίας και Graphical Evaluation & Review Technique (GERT).
 • εφαρμόζουν τις ακόλουθες μεθόδους δικτυωτής ανάλυσηςCritical Path Method (CPM), Metra Potential Method (MPMκαι Program Evaluation and Review Technique (PERT).
 • εξηγούν και να εφαρμόζουν τη διαδικασία προγραμματισμού μέσων παραγωγής σε έργα με περιορισμούς στο χρόνο υλοποίησης και σε έργα με περιορισμούς στα διαθέσιμα μέσα παραγωγής, καθώς και τεχνικές βελτιστοποίησης στο χρονικό προγραμματισμό έργων.
 • εξηγούν και να εφαρμόζουν τις τεχνικές παρακολούθησης της χρονικής και της οικονομικής προόδου ενός έργου.
 • αναλύουν τον προϋπολογισμό ενός έργου και να εξηγούν τη παρακολούθηση του κόστους.
 • αντιλαμβάνονται τη λειτουργία και τους περιορισμούς των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων στη λήψη αποφάσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ40, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • ορίζουν την έννοια της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και να αναλύουν τη σημασία της στις σύγχρονες οργανώσεις.
 • περιγράφουν τα κύρια χαρακτηριστικά των θεωριών οργάνωσης και να αξιολογούν τις δυνατότητες εφαρμογής τους στο σημερινό μάνατζμεντ.
 • αξιοποιούν τη Θεωρία των Συστημάτων για τη μελέτη των οργανώσεων.
 • περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ατομικής συμπεριφοράς και το ρόλο των αιτίων που την προσδιορίζουν.
 • ορίζουν την έννοια της Επικοινωνίας και να προσδιορίζουν τις ικανότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία αλλά και τα εμπόδια που συναντιούνται.
 • προσδιορίζουν τους λόγους σχηματισμού των ομαδοποιήσεων στις οργανώσεις και τους παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματικότητά τους.
 • αναλύουν τη διαδικασία της σύγκρουσης και να προσδιορίζουν τους τρόπους επίλυσής τους.
 • διακρίνουν τις έννοιες Μάνατζμεντ και Ηγεσία και να περιγράφουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη μελέτη της Ηγεσίας.
 • ορίζουν την έννοια της Οργανωσιακής Κουλτούρας και να περιγράφουν τη διεργασία δημιουργίας της.
 • ορίζουν τις έννοιες της Ηθικής και της Ηθικής των Επιχειρήσεων και να αναλύουν τη σημασία των ζητημάτων ηθικής συμπεριφοράς για τις οργανώσεις.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Στρατηγικό Management ( Business Policy and Strategy)
 • Επιχειρησιακά Σχέδια / Οικονομοτεχνικές μελέτες.
 • Διοίκηση Έργων
 • Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων.

Προαπαιτούμενα

 ΔΕΟ23 Marketing Ι 

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 

 ΔΕΟ25 Λογιστική 

 Κατ’ εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο (1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου (2ου)έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου)έτους {και βέβαια και του πρώτου(1ου) έτους}

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ41: ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ41

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ44

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει:

 • Τους μηχανισμούς εκείνους που καθορίζουν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των επενδυτικών ευκαιριών σε ένα διεθνές τραπεζικό και χρηματιστηριακό περιβάλλον
 • Τις βασικές αρχές και τους μηχανισμούς της θεωρίας της ανάλυσης επενδύσεων, τα είδη των διαθεσίμων επενδυτικών οργάνων καθώς και τις διαφορές τους, όπως και τους μηχανισμούς εκείνους που διέπουν την αποτελεσματική διάρθρωση ενός χαρτοφυλακίου
 • Τους μηχανισμούς και τα όργανα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών που βοηθούν τις αποφάσεις των διευθυντών ώστε να αυξήσουν την αξία των επιχειρήσεων αυτών
 • Τους μηχανισμούς εκείνους (παράγωγα) που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των χρηματαγορών μέσω μείωσης του συστηματικού κινδύνου λόγω μεταβολής επιτοκίων, τιμών συναλλάγματος, τιμών προϊόντων και τιμών μετοχών

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 Γνώσεις και κατανόηση

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τις λειτουργίες των πιο σημαντικών χρηματοοικονομικών οργανισμών στα πλαίσια του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος και να αξιολογήσουν την φύση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί αυτοί
 • Εξηγήσουν τον ρόλο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και των διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών που αυτοί παίζουν στην διαδικασία της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
 • Επικοινωνήσουν με το επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον όλη την διαθέσιμη πληροφόρηση που σχετίζεται με το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα

Διανοητικές ικανότητες στην εφαρμογή

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόσουν τα υποδείγματα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου ώστε να αξιολογήσουν τις δυνατότητες των επενδύσεων στον πραγματικό κόσμο
 • Συζητήσουν την φύση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και τα επενδυτικά όργανα που προσφέρουν οι εν λόγω αγορές
 • Αξιολογήσουν το ελεγκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και οι σχετικές αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Διανοητικές ικανότητες στην ανάλυση και αξιολόγηση

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Συγκρίνουν τις διάφορες θεωρίες και υποδείγματα που διέπουν την λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν ποια προσέγγιση είναι αυτή που αξιολογεί και ερμηνεύει τον πραγματικό κόσμο των εν λόγω αγορών
 • Συζητήσουν τις αιτίες αλλά και τις συνέπειες της πρόσφατης διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης καθώς και πως οι επίσημες οικονομικές αρχές ανταποκρίθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Συγκρίνουν την τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση με άλλες κρίσεις που συνέβησαν στο παρελθόν
 • Εξηγήσουν συγκεκριμένα οικονομικά αλλά και χρηματοοικονομικά γεγονότα και πραγματικές περιπτώσεις που συνέβησαν στην πραγματικότητα
 • Έχουν την ικανότητα να ανακαλύπτουν και αξιολογούν τις δυνάμεις της αλλαγής στις οποίες πρέπει να προβούν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί καθώς και να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης που οι εν λόγω οργανισμοί πρέπει να ακολουθήσουν
 • Αναλύσουν την επίπτωση του ελεγκτικού πλαισίου στην λειτουργία και σχεδιασμό στρατηγικής των χρηματοοικονομικών οργανισμών

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων

Προαπαιτούμενα

 ΔΕΟ23 Marketing Ι 

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 

 ΔΕΟ25 Λογιστική 

 Κατ’ εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο (1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου)έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου (2ου)έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου)έτους  {και βέβαια και του πρώτου (1ου) έτους}

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών (4) εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ44: ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ44

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ41

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της ΘΕ ΔΕΟ44 «Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» είναι η ανάλυση βασικών θεμάτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και συγκεκριμένα η μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω εννοιών, η σημασία τους σε άτομα και οργανισμούς και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής, οι πηγές χρηματοδότησης σε συνδυασμό και με τα προγράμματα στήριξης από την ΕΕ, η οργάνωση της δομής και ανάλυση των βασικών βημάτων εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ζητήματα νομικής προστασίας καθώς και οι στρατηγικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου της ΘΕ ΔΕΟ44, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

 • Ορίζουν την έννοια της επιχειρηματικότητας και τη σημασία της, και να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές επιχειρηματικής δράσης 
 • Εξηγούν τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση
 • Περιγράφουν τα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα
 • Ορίζουν την έννοια της καινοτομίας, τις διάφορες μορφές της, και πώς συνδέεται με την τεχνολογία 
 • Αξιολογούν την σημασία της καινοτομίας τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο και σε αυτό της εθνικής οικονομίας
 • Προσδιορίζουν την έννοια «Οικονομία της Γνώσης»
 • Εξηγούν γιατί υπάρχουν διαφορές στο χαρακτήρα και στην ένταση της καινοτομίας από κλάδο σε κλάδο
 • Αναγνωρίζουν πώς μπορούν να ομαδοποιηθούν οι διαφορετικοί κλάδοι δραστηριότητας ανάλογα με την ένταση της καινοτομίας που επιδεικνύουν 
 • Περιγράφουν τα στάδια μέσα από τα οποία εξελίσσεται η τεχνολογική αλλαγή στο εσωτερικό ενός κλάδου δραστηριότητας
 • Ορίζουν τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που έχει στην διάθεση της μια επιχείρηση αναφορικά με την καινοτομία.
 • Γνωρίζουν τη σημασία και τα μέσα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Εξηγούν τους θεμελιακούς μηχανισμούς παραγωγής νέας γνώσης
 • Προσδιορίζουν τις τυπικές φάσεις στην διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων
 • Εξηγούν ποιοι οργανωσιακοί πόροι, ικανότητες, και αξίες συνδέονται με την καινοτομία 
 • Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματικού σχεδίου και τα βασικά συστατικά μέρη του 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
 • Εισαγωγή στην καινοτομία
 • Επιχειρηματικό σχέδιο

Προαπαιτούμενα

 ΔΕΟ23 Marketing Ι 

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 

 ΔΕΟ25 Λογιστική 

 Κατ’ εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο (1ο) έτος σπουδών, και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους και βέβαια και του πρώτου (1ου) έτους

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΔΕΟ42: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ42

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ43

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει:

 • Την πρακτική διάσταση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 • Τις κύριες έννοιες και πρακτικές του ελέγχου ποιότητας και των προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
 • Τις βασικές αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων και βελτιστοποίησης των όρων εκμετάλλευσής τους
 • Τις σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΤΟΜΟΣ Α

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ42, οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της υιοθέτησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
 • Εκτιμούν τους κρίσιμους συντελεστές για την επιτυχή υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε σχέση με τα προβλήματα και τις ανάγκες των οργανισμών και επιχειρήσεων.
 • Χρησιμοποιούν επωφελώς τα πρότυπα ποιότητας και τα βραβεία ποιότητας ως μέσα συνεχούς βελτίωσης. 
 • Καθορίζουν διαδικασίες ποιότητας, μετρήσεων και επιθεωρήσεων για βελτίωση της ποιότητας.
 • Εκτελούν συγκριτικές αναλύσεις προκειμένου να καθορίσουν τις ανάγκες βελτίωσης.
 • Διορθώνουν προβλήματα και ερμηνεύουν τους λόγους πιθανής αποτυχίας.
 • Καθορίζουν στόχους, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν νέες διαδικασίες βελτίωσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Κατηγοριοποιούν το κόστος ποιότητας και εκτιμούν το κόστος απλών προγραμμάτων ποιότητας.
 • Κατανοούν την αλλαγή νοοτροπίας που απαιτείται για την πλήρη και σε βάθος υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους οργανισμούς και επιχειρήσεις που εργάζονται η πρόκειται να εργαστούν.

ΤΟΜΟΣ Β

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ42, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν τι είναι Έλεγχος Ποιότητας και ποια είναι τα βασικά στοιχεία που τον απαρτίζουν.
 • Κατηγοριοποιούν το κόστος ποιότητας και εκτιμούν το κόστος απλών προγραμμάτων ποιότητας. 
 • Αναφέρουν και ερμηνεύουν τους τύπους δειγματοληπτικών σφαλμάτων και περιγράφουν τα στοιχεία της λειτουργικής χαρακτηριστικής καμπύλης.
 • Κατανοούν τι είναι και πως εκτιμάται η μέση εξερχόμενη ποιότητα και η ικανότητα μιας παραγωγικής διαδικασίας.
 • Κατανοούν τη χρησιμότητα του Στατιστικού Ελέγχου Διαδικασίας και χρησιμοποιούν τα πλέον γνωστά διαγράμματα.
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της προσέγγισης Taguchi.
 • Δίνουν τον ορισμό της διασφάλισης ποιότητας και εντοπίζουν τις διαφορές με τον έλεγχο ποιότητας.
 • Δίνουν τον ορισμό των προτύπων ποιότητας και περιγράφουν τον τρόπο χρήσης των προτύπων της σειράς ISO 9000.
 • Περιγράφουν ενδεικτικά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και αναφέρουν βασικά στοιχεία τους. 
 • Κατανοούν τα βήματα ανάπτυξης και πιστοποίησης ενός Συστήματος Ποιότητας και απαριθμούν βασικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

ΤΟΜΟΣ Γ

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ42, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Διαχωρίζουν τους φυσικούς πόρους στις διάφορες κατηγορίες και κατανοούν τα προβλήματα εξάντλησης και υποβάθμισής τους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και έννοιες της οικονομικής των φυσικών πόρων.
 • Εκτιμούν την οικονομική αποδοτικότητα μιας φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Αξιολογούν πολιτικές για τη προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών από τις επιχειρήσεις.
 • Κατανοούν την ολοκληρωμένη διαχείριση της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων 
 • Υπολογίζουν την αποτελεσματικότητα δραστηριοτήτων και έργων προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων.
 • Συμβουλεύουν επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες αρχές κατά τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων.

ΤΟΜΟΣ Δ

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ42, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την έννοια της στρατηγικής.
 • Διαχειρίζονται τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Κατανοούν τη σπουδαιότητα της γνώσης, της μάθησης και της σκέψης για κάθε άτομο, επιχείρηση ή οργανισμό που προσδοκά την ανάπτυξη και ευημερία του.
 • Περιγράφουν το περιεχόμενο των στρατηγικών αποφάσεων, τα καθήκοντα του στρατηγικού μάνατζμεντ και τα ιεραρχικά επίπεδα διοίκησης.
 • Αναλύουν τις προσδοκίες των εμπλεκόμενων μελών της επιχείρησης.
 • Παραθέτουν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.
 • Αναγνωρίζουν τη δυναμική κατανομή πόρων και ικανοτήτων που οδηγούν σε μελλοντικές ικανότητες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
 • Αντιλαμβάνονται την επιρροή της επιχειρησιακής ταυτότητας και κουλτούρας μιας επιχείρησης στο στρατηγικό μάνατζμεντ.
 • Εντοπίζουν τους κύριους πολιτισμικούς παράγοντες που επηρεάζουν το στρατηγικό μάνατζμεντ & απαριθμούν μερικές από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κουλτούρας στη συμπεριφορά και οργάνωση των ελληνικών επιχειρήσεων.

ΤΟΜΟΣ Ε

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ42, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Εντοπίζουν και αναλύουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα χρησιμοποιώντας την Επιχειρησιακή Έρευνα ως εργαλείο λήψης αποφάσεων και αναγνωρίζουν την σχέση μεταξύ αλυσίδας παραγωγής-διανομής με την περιβαλλοντική αλυσίδα.
 • Γνωρίζουν την σημασία του οικολογικού σχεδιασμού και της οικολογικής σήμανσης των προϊόντων.
 • Κατανοούν την έννοια ανάλυσης κύκλου ζωής προϊόντος και εκπονούν απλές μελέτες ανάλυσης κύκλου ζωής.
 • Γνωρίζουν και εξηγούν τις λειτουργίες της αντίστροφης εφοδιαστικής και σχεδιάζουν απλά συστήματα αντίστροφης εφοδιαστικής.
 • Γνωρίζουν την σημασία και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων περιβαλλοντικής διοίκησης 
 • Εντοπίζουν και αναλύουν τις αιτίες και επιπτώσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων και προτείνουν την βέλτιστη λύση με βάση απλές τεχνικές.
 • Εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπονούν απλές τεχνικοοικονομικές μελέτες περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
 • Αξιολογούν την πολιτική επιχειρήσεων, οργανισμών και δημοσίων αρχών στα περιβαλλοντικά θέματα.
 • Γνωρίζουν τα αίτια και τις επιπτώσεις -περιλαμβανομένων των οικονομικών- της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις πολιτικές αντιμετώπισής της.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Έλεγχος Ποιότητας και πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Στρατηγικές Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Προαπαιτούμενα

 ΔΕΟ23 Marketing Ι 

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 

 ΔΕΟ25 Λογιστική 

 Κατ’ εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο (1ο) έτος σπουδών , και αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου έτους (3ου) {και βέβαια και του πρώτου (1ου) έτους}

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

ΔΕΟ43: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ43

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ42

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης, των οικονομικών της εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των οικονομικών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα η Βιομηχανική Οργάνωση παρουσιάζει τα θέματα: 

θεωρία παραγωγής, θεωρία αγοράς ατελείς μορφές αγοράς, δύναμη αγοράς, τιμολόγηση σε ολιγοπωλιακές αγορές, διάκριση τιμών, διαφοροποίηση προϊόντων, εμπόδια εισόδου σε μια αγορά.

Ειδικότερα η Αγορά Εργασίας παρουσιάζει τα θέματα: 

θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, προσφορά εργασίας, ζήτηση εργασίας, προσδιορισμός του εργατικού μισθού, ανθρώπινο κεφάλαιο, μετανάστευση, εργατικά σωματεία, διαφορές μισθών, ανεργία, διανομή εισοδήματος, οικονομική πολιτική.

Ειδικότερα οι Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα θέματα:

διεθνείς οικονομικές σχέσεις, βασικές αρχές πολυεθνικών επιχειρήσεων, το ευρωπαϊκό επιχειρησιακό περιβάλλον και τα βήματα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, η κοινωνική πολιτική της ΕΕ, η ενιαία αγορά και το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, άμεσες ξένες επενδύσεις στην ΕΕ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ, επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης 
 • Οικονομική εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
 • Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων

Προαπαιτούμενα

 ΔΕΟ23 Marketing Ι 

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 

 ΔΕΟ25 Λογιστική 

 Κατ’ εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο (1ο) έτος σπουδών, και αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους {και βέβαια και του πρώτου (1ου) έτους}

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση