Δημόσια Διοίκηση – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Δημόσια Διοίκηση > Δημόσια Διοίκηση – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πληροφορίες για τις Θεματικές Ενότητες  

ΔΗΔ11 Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ11 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών του ελληνικού συνταγματικού δικαίου και διοικητικού δικαίου. Ειδικότερα, η ΘΕ περιλαμβάνει έξι θεματικά πεδία: i) Σύστημα των πηγών του δικαίου, δηλαδή των μηχανισμών παραγωγής του δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη, ii) Συνταγματική οργάνωση του Κράτους, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ των συνταγματικών οργάνων (Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας) και τις σχέσεις μεταξύ Κράτους και πολιτών, iii) Σύστημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, iv) Οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, v) Νομικά μέσα και αρχές δράσης της δημόσιας διοίκησης και vi) Οργάνωση της δικαιοσύνης και έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • προσδιορίζουν το σύστημα των πηγών του ελληνικού δικαίου, τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του ελληνικού πολιτεύματος, και τις γενικές αρχές της διοικητικής οργάνωσης και δράσης 
 • αναγνωρίζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές της νομικής ερμηνείας και επιχειρηματολογίας 
 • χρησιμοποιούν τη θεωρία και τη νομολογία για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων δημοσίου δικαίου. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ12 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ12 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην Οικονομική Θεωρία και ειδικότερα στις βασικές αρχές της μικρο- και μακροοικονομικής, με έμφαση στα αντίστοιχα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία. Ειδικότερα, όσον αφορά στη μικροοικονομική, η ΘΕ επικεντρώνεται στη μελέτη  της θεωρίας της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού, της κατηγοριοποίησης των δημόσιων αγαθών, της σημασίας των αποδόσεων και των καμπυλών κόστους μιας επιχείρησης/ενός οργανισμού, ζητημάτων που αφορούν στην πολιτική των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων καθώς και των συνθηκών τέλειου ανταγωνισμού. Όσον αφορά στη μακροοικονομική, η ΘΕ επικεντρώνεται στη μελέτη των τρόπων προσδιορισμού του συνολικού εισοδήματος μίας οικονομίας, των συνθηκών μακροοικονομικής ισορροπίας, των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας, ζητημάτων δημοσιονομικής και  νομισματικής πολιτικής, του ισοζυγίου πληρωμών, των τρόπων διαμόρφωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, των εννοιών του πληθωρισμού και της ανεργίας καθώς και ζητημάτων που αφορούν στην Οικονομική της Ευημερίας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • ορίζουν και κατανοούν τις διαφορές μεταξύ της μικροοικονομικής και της μακροοικονομικής προσέγγισης 
 • περιγράφουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς ενός αγαθού 
 • αναγνωρίζουν τη σημασία της δομής των αγορών και τις ιδιαιτερότητες των δημοσίων αγαθών 
 • ορίζουν τις συνθήκες ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού 
 • προσδιορίζουν το συνολικό προϊόν τόσο στα πλαίσια μίας κλειστής όσο και μίας ανοικτής οικονομίας 
 • αναλύουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας 
 • αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών, όπως για παράδειγμα του πληθωρισμού και της ανεργίας 
 • αξιολογούν εναλλακτικές οικονομικές πολιτικές και να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες από την άσκηση τους 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ13  Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ13 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (Ε.Π.) 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η παρουσίαση των θεσμών, των λειτουργιών και των διαδικασιών του ελληνικού διοικητικού συστήματος. Επιμέρους αντικείμενα: Ι. Το σύστημα των δημοσίων διοικήσεων στην Ελλάδα – ΙΙ. Διοικητικό σύστημα και Σύνταγμα – ΙΙΙ. Οι λειτουργίες του διοικητικού συστήματος: δημόσια τάξη, εθνική άμυνα, δικαιοσύνη, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική διοίκηση, προστασία του περιβάλλοντος, φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση – IV. Η κεντρική διοίκηση – V. Αποκέντρωση, Τοπική Αυτοδιοίκηση – VI. Ανεξάρτητες Αρχές – VII. Διοικητική δραστηριότητα και διαδικασίες – VIII. Ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης – IX. Προσωπικό της δημόσιας διοίκησης – X. Δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και μεταρρυθμίσεις – ΧΙ. Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας διοίκησης – ΧΙΙ. Το ελληνικό διοικητικό σύστημα στην εποχή της κρίσης. 

 • προσδιορίζουν τη δομή, την οργάνωση, την έκταση, τους θεσμούς, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τους μετασχηματισμούς του ελληνικού διοικητικού συστήματος 
 • αναγνωρίζουν τις παθολογίες και τις δυσλειτουργίες του ελληνικού διοικητικού συστήματος, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στη μεταβολή του επί τα βέλτιστα 
 • προσδιορίζουν τα σχετικά με το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης και τις βασικές ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ21 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ21 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Βασικός σκοπός της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές έννοιες της πολιτικής επιστήμης, οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες για την βέλτιστη κατανόηση συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών.  Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα διαφορετικά πρότυπα κρατικής οργάνωσης (φιλελεύθερο, κοινωνικό, νεοφιλελεύθερο κράτος) καθώς και οι μετασχηματισμοί των σχέσεων κοινωνίας – κράτους από τον Διαφωτισμό μέχρι σήμερα.  Οι σχέσεις αυτές παρουσιάζονται με αιχμή τους μετασχηματισμούς των οικονομικών σχέσεων, τις κατά συνέπεια μεταβαλλόμενες δομές κοινωνικής τάξης και φύλου, όπως τέλος την δυναμική που παρουσιάζουν οι πολιτιστικές συντεταγμένες απέναντι στην δυναμική των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης.  Στο πλαίσιο αυτό περιγράφεται το πολιτικό σύστημα, αναλύεται η έννοια της νομιμοποίησης, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των θεσμών κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης και τέλος συζητείται η διάκριση ανάμεσα στη «κυβέρνηση» και τη «διακυβέρνηση».  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • ορίζουν και διακρίνουν τα βασικά πρότυπα κρατικής οργάνωσης  
 • προσδιορίζουν τους σημαντικούς μετασχηματισμούς στη σχέση κράτους κοινωνίας όπως αυτές αρθρώνονται από τις δομές κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης  
 • αξιολογούν τις σημαντικές παραμέτρους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που καθορίζουν τις διαδικασίες και το περιεχόμενο νομιμοποίησης. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ22  Ποσοτικές Μέθοδοι

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ22 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Γενικών Γνώσεων 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της Επιχειρησιακής Στατιστικής και των Επιχειρησιακών Μαθηματικών οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση βασικών εννοιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων. Αναλυτικά θα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη Στατιστική για τη Διοίκηση, Γραφικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων, Αριθμητικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων, Αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, Κατανομές πιθανότητας, Δειγματικές κατανομές στατιστικών συναρτήσεων, Εκτίμηση παραμέτρων πληθυσμού, Παραμετρικοί έλεγχοι στατιστικών δεδομένων, Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, Παραγώγιση συναρτήσεων μιας μεταβλητής, Όρια συνέχεια και βελτιστοποίηση συναρτήσεων, Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα, Στατιστικές συναρτήσεις, Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, Γραφήματα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • κατανοούν και χρησιμοποιούν βασικά στοιχεία μαθηματικών σε προβλήματα σχετικά με την οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών   
 • περιγράφουν τις βασικές έννοιες και το ρόλο της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών 
 • χρησιμοποιούν τα επιχειρησιακά μαθηματικά και τη Στατιστική, με τη βοήθεια λογισμικού Η/Υ, για την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ23 Βασικές Αρχές Διοίκησης

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ23 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης. Συγκεκριμένα, η ΘΕ εξετάζει την ιστορική εξέλιξη των θεωριών της διοικητικής επιστήμης, τις θεμελιώδεις λειτουργίες του μάνατζμεντ, ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, θέματα ανάπτυξης και αξιολόγησης του προσωπικού,  τη σημασία της κουλτούρας και της επικοινωνίας στους σύγχρονους οργανισμούς, ζητήματα ηθικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και τις προσεγγίσεις στο θέμα της ηγεσίας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • διακρίνουν βασικές έννοιες και θεωρίες που αποτελούν το υπόβαθρο των γνώσεων στις οποίες στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε η Διοικητική Επιστήμη μέχρι σήμερα 
 • αναλύουν τις βασικές λειτουργίες του Μάνατζμεντ 
 • αναγνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος εργαζόμενος 
 • προσδιορίζουν τις ικανότητες που ο σύγχρονος άνθρωπος είναι απαραίτητο να διαθέτει 
 • αξιολογούν τους τρόπους και μέσα μέσω των οποίων μπορούν να επιλυθούν προκύπτοντα προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού, αναγνωρίζουν τη σημασία της κουλτούρας και επικοινωνίας στους σύγχρονους οργανισμούς 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

ΔΗΔ31  Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ31 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής  
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η ανάλυση των βασικών αρχών του διεθνούς δημόσιου δικαίου, με έμφαση κυρίως στα υποκείμενα και στις πηγές του διεθνούς δημοσίου δικαίου, και ακολούθως, η παρουσίαση των βασικών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στο σύστημα των πηγών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις σχέσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ελληνικό δίκαιο, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και στο σύστημα της έννομης προστασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις πηγές και τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου 
 • προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχέσεις μεταξύ εθνικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύστημα των πηγών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους μετασχηματισμούς του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2010, με έμφαση ιδίως στις ειδικές ρυθμίσεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ32  Αρχές Δημόσιας Οικονομικής  

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ32 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες των οικονομικών του δημόσιου τομέα και στην ανάλυση των οικονομικών λειτουργιών του κράτους. Συγκεκριμένα τα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτή τη Θ.Ε. περιλαμβάνονται: ο μηχανισμός της αγοράς και η ανάγκη παρέμβασης του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα, ορισμός και μέγεθος του δημόσιου τομέα, θεωρία των δημοσίων αγαθών, εξωτερικές επιδράσεις, κρατικός προϋπολογισμός, δημόσιες δαπάνες, δημόσιο χρέος, φόροι και φορολογικό σύστημα, δημόσιες επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον, η Θ.Ε. περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές στις τρέχουσες δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και προβαίνει σε μια συνοπτική παρουσίαση και σχολιασμό βασικών μεγεθών και διαδικασιών του Κρατικού Προϋπολογισμού.    

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • κατανοούν τις οικονομικές λειτουργίες του κράτους και τους λόγους παρέμβασης του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα  
 • προσδιορίζουν τις μορφές παρέμβασης του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα, τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επιχειρήσεις  
 • αξιολογούν την οικονομική πολιτική και να διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ33  Ιστορική συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους  

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ33 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Στη ΘΕ εξετάζονται οι βασικές στιγμές συγκρότησης και ανάπτυξης του ελληνικού κράτους, με έμφαση την περίοδο του εικοστού αιώνα. Η μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος εξετάζεται τόσο αναφορικά με τις αλλαγές στο συνταγματικό πεδίο, όσο και με την ανάδειξη συγκεκριμένων φορέων συμφερόντων όπως είναι η ναυτιλία, τα κεφαλαιοκρατικά στρώματα,  οι τράπεζες και τα εργατικά στρώματα. Έμφαση δίνεται στην περίοδο μετά το κίνημα του 1909 και την πολιτική του λεγόμενου ‘βενιζελικού εκσυγχρονισμού’. Εξετάζονται επίσης η αποκατάσταση των προσφύγων, η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου και το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά. Μετά τις θεμελιώδεις ανατροπές που επιφέρει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος, εξετάζεται η συγκρότηση του μεταπολεμικού πολιτικού συστήματος (σύνταγμα και παρασύνταγμα) και η κρίση νομιμοποίησης που οδηγεί στη δικτατορία του 1967. Ακολουθεί η ανάλυση της μεταπολιτευτικής περιόδου, η ανασυγκρότηση των κρατικών υπηρεσιών στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα σε συνδυασμό με την αναζήτηση πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • περιγράφουν τις βασικές στιγμές συγκρότησης του ελληνικού κράτους, και τις αιτίες που συνέβαλαν στη μεταβολή τους 
 • διακρίνουν τους σημαντικούς κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς της ελληνικής πολιτικής ιστορίας 
 • περιγράφουν τη θεσμική λειτουργία και το δομικό ρόλο των στοιχείων του πολιτικού και διοικητικού συστήματος στη διάρκεια της υπό εξέταση ιστορικής περιόδου. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ41  Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ41 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Η Θ.Ε. αφορά στις διεθνείς διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας, των οικονομικών συναλλαγών και των οικονομικών σχέσεων. Τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν συνοπτικά στα εξής: θεωρητικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, διεθνές χρηματοοικονομικό και νομισματικό σύστημα: οι διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, το διεθνές εμπόριο και η παγκόσμια ολοκλήρωση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις, διακρατικός συντονισμός οικονομικών πολιτικών, οι σχέσεις μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, περιφερειακή και παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση και διακυβέρνηση. Στη θεματολογία της Θ.Ε. περιλαμβάνονται επίσης θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την αναπτυξιακή βοήθεια, ενεργειακά ζητήματα και ζητήματα που σχετίζονται με την μετανάστευση.   

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • προσδιορίζουν τη λειτουργία του διεθνούς οικονομικού συστήματος  
 • κατανοούν τη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και των πολυεθνικών επιχειρήσεων  
 • αξιολογούν τη σημασία των διεθνών οικονομικών σχέσεων και να διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωσή τους  

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ42  Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση 

 
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ42 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών ηθικής και δεοντολογίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπως προκύπτουν από το Σύνταγμα, τη διοικητική νομοθεσία και τους κώδικες δεοντολογίας και ηθικής για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς και του Οδηγού Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • προσδιορίζουν τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τη συμπεριφορά του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, σε συνάρτηση με τους κανόνες δικαίου που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  
 • προσδιορίζουν τα προληπτικά και τα κατασταλτικά μέτρα κατά της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ43  Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές  

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ43 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η κριτική παρουσίαση των βασικών θεσμών και διαδικασιών για την διαμόρφωση και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό σε υπερεθνικό επίπεδο.  Μετά την απαραίτητη αναφορά στις βασικές έννοιες της Θ.Ε. (κράτος, δημόσιες πολιτικές) συζητιούνται οι προκλήσεις, που αντιμετωπίζει το κράτος κατά την υλοποίηση των «δημόσιων πολιτικών» του.  Προκλήσεις που προκύπτουν εκτός των άλλων και από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (εξελίξεις στην ΕΕ και δυναμική των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης) και που αναμφίβολα επηρεάζει τις Δημόσιες πολιτικές. Στο τελευταίο μέρος της Θ.Ε. θα συζητηθούν συνοπτικά περιπτώσεις κοινωνικής πολιτικής ή / και περιφερειακής πολιτικής ως μελέτες περίπτωσης στη Ελλάδα, ώστε έτσι να παρουσιαστούν οι παράγοντες, που συγκροτούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών από το Κράτος. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • προσδιορίζουν τους βασικούς θεσμούς και διαδικασίες που καθορίζουν τις δημόσιες πολιτικές 
 • ορίζουν και να αξιολογούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση που έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις συνθήκες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση 
 • περιγράφουν και (σε ένα πρώτο επίπεδο) αναλύουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα.  

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΗΔ51  Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες 

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ51 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Η Θ.Ε. αφορά σε ζητήματα θεωρίας περιφερειακών ανισοτήτων και  ανάλυσης και αξιολόγησης των μέσων άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Τα θέματα που καλύπτονται αφορούν στα εξής: το ‘περιφερειακό πρόβλημα’ και η μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων, θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η  αναγκαιότητα της περιφερειακής πολιτικής, οι στόχοι, τα διλλήματα και τα μέσα άσκησης της περιφερειακής πολιτικής, η εφαρμοζόμενη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, τα αναπτυξιακά κίνητρα, η περιφερειακή κατανομή των δημοσίων επενδύσεων, η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα περιφερειακά προγράμματα και η περιφερειακή κατανομή του ΕΣΠΑ, η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • κατανοούν την άνιση ανάπτυξη σε διάφορα χωρικά επίπεδα από το διεθνές και ευρωπαϊκό, έως το εθνικό και τοπικό  
 • προσδιορίζουν τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής και τους φορείς υλοποίησης της περιφερειακής πολιτικής  
 • αξιολογούν την περιφερειακή πολιτική και να διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ισόρροπη ανάπτυξη  

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ52  Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της ΕΕ

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ52 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Η Θ.Ε. καλύπτει με εποπτικό τρόπο τις διαδικασίες συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η θεματολογία της Θ.Ε. περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Έννοια και θεωρίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η ιστορική εξέλιξη ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι βασικές συνθήκες, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • περιγράφουν τη δομή, λειτουργία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 • αναλύουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διαδικασίες υλοποίησής τους 
 • διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση και συμπλήρωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ53  Διοίκηση Έργων

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ53 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών διοίκησης έργων. Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει τις βασικές έννοιες στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, τους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης έργων, τον κύκλο ζωής έργων, τις πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους προγραμματισμού και ελέγχου έργων συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων δικτυωτής ανάλυσης, τη διαδικασία προγραμματισμού μέσων παραγωγής σε έργα με περιορισμούς στον χρόνο υλοποίησης και σε έργα με περιορισμούς στα διαθέσιμα μέσα παραγωγής, τις τεχνικές βελτιστοποίησης του χρονικού προγραμματισμού έργων, τις τεχνικές παρακολούθησης της χρονικής και της οικονομικής προόδου έργων και τέλος τον τρόπο υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση έργων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  

 • προσδιορίζουν τις έννοιες πρόγραμμα, έργο, υποέργο, κύκλο ζωής έργου, δραστηριότητα και εργασία 
 • περιγράφουν τους τρόπους οργάνωσης για την εκτέλεση έργων και να εξηγούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους 
 • εφαρμόζουν μεθόδους προγραμματισμού και ελέγχου έργων 
 • κατανοούν και εφαρμόζουν τη διαδικασία προγραμματισμού μέσων παραγωγής σε έργα 
 • κατανοούν και εφαρμόζουν τις τεχνικές παρακολούθησης της χρονικής και της οικονομικής προόδου ενός έργου 
 • αναλύουν τον προϋπολογισμό ενός έργου και να παρακολουθούν το κόστος του 
 • αντιλαμβάνονται τη λειτουργία και τους περιορισμούς των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων   

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ61  Θεσμοί και πολιτικές προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ61 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην προβληματική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας τα ατομικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, στη ΘΕ εξετάζονται η αντίληψη του ατομικού δικαιώματος ως μιας αξίας που περιβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα πέρα από οποιαδήποτε παρέμβαση που μπορεί να περιορίσει τόσο την ιδιωτικότητά του όσο και τους όρους συμμετοχής του σε διαδικασίες δημόσιας επικοινωνίας (γνώμη, έκφραση). Το πολιτικό δικαίωμα συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα του πολιτικού σώματος της αστικής κοινωνίας απέναντι σε μορφές εξουσιασμού που εμποδίζουν την αυτοκυβέρνηση των πολιτών, ενώ η ενεργός διάστασή του αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία, κατά βάση μέσα από το δικαίωμα ψήφου. Το κοινωνικό δικαίωμα συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα απέναντι σε απειλές που δέχονται κοινωνικές ομάδες από την ατομική ιδιοκτησία, τη συσσώρευση πλούτου και δύναμης, και από τις κινήσεις της αγοράς. Στην κατακλείδα, η ΘΕ εστιάζει στην εφαρμογή των αντιλήψεων αυτών από την ελληνική πολιτεία και νομοθεσία, κυρίως από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

 • περιγράφουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις μέσα από τις οποίες έχουν διατυπωθεί οι νεωτερικές αντιλήψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 • αναγνωρίζουν τους σημαντικούς πολιτικούς και διοικητικούς φορείς που ενσαρκώνουν αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος 
 • προσδιορίζουν πεδία παρέμβασης με περιεχόμενο που αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο τομέα ή θεσμό της απασχόλησής τους. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ62  Λογιστική του Δημόσιου Τομέα   

 
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ62 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να θέσει τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής του Δημοσίου Τομέα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο παρουσιάζοντας τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές στο ελληνικό όσο και στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Αναλυτικά, θα περιλαμβάνει: Λογιστικά συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών στο δημόσιο τομέα, Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα, Σύστημα Διπλογραφικής Λογιστικής στα ΝΠΔΔ τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους ΟΤΑ, Λογιστική επιχορηγήσεων, Λογιστική επενδύσεων, Λογιστική Κεντρικής Κυβέρνησης, Έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης στο Δημόσιο Τομέα.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  

 • περιγράφουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές της Λογιστικής του Δημοσίου Τομέα. 
 • χρησιμοποιούν τα λογιστικά συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών στο δημόσιο τομέα 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ63  Μεταρρυθμιστικές Τάσεις και Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση   

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ63 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης αλλαγών. Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει το βασικό περιεχόμενο της έννοιας της αλλαγής, τα είδη των αλλαγών, τα βασικότερα θεωρητικά μοντέλα αλλαγής, τις προϋποθέσεις επιτυχίας ή αποτυχίας της αλλαγής, τους λόγους αντίδρασης στην αλλαγή, τους τρόπους μετριασμού της αντίδρασης στην αλλαγή, τους φορείς της αλλαγής,  τη σημασία  της ανώτερης διοίκησης και της ηγεσίας στην έκβαση του τελικού αποτελέσματος, καθώς και επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις και τις σύγχρονες τάσεις της δημόσιας διοίκησης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  

 • περιγράφουν τις αρχές της διοίκησης αλλαγών και των διοικητικών μεταρρυθμίσεων 
 • αναγνωρίζουν τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης του δημόσιου τομέα 
 • προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας ή αποτυχίας μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων 
 • προτείνουν σύγχρονα μοντέλα αναδιοργάνωσης υπηρεσιών 
 • αναλύουν διοικητικές αλλαγές σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των οργανισμών. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ71  Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ71 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Γενικών Γνώσεων 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Ο βασικός στόχος της Θ.Ε. είναι να συμβάλει στην θεωρητική και κυρίως πρακτική κατανόηση της σημασίας και του ρόλου των διεθνών οργανισμών, όπως αυτοί σχετίζονται με τις λειτουργίες του κράτους έθνους.  Οι διεθνείς οργανισμοί και κυρίως εκείνοι που διευθετούν οικονομικές σχέσεις αποτελούν εκτός των άλλων και πεδία άσκησης πολιτικής των εθνικών κυβερνήσεων, πάντα στο πλαίσιο της αναγκαιότητας των συνθηκών που γεννά η δυναμική της παγκοσμιοποίησης.  Ως μελέτη περίπτωσης θα εξεταστούν «διεθνείς οργανισμοί» που δραστηριοποιούνται σε πεδία που επηρεάζουν την δημόσια διοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Κατά συνέπεια θα συζητήσει συνοπτικά τον ΟΗΕ, κάποιους από τους κύριους οργανισμούς που αποτελούν μέρος του αστερισμού του, την ΕΕ ως σημαντική περιφερειακή συσσωμάτωση, ενώ χρήσιμη θα είναι και η ενδεικτική αναφορά σε κάποιες Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • περιγράφουν τη σημασία των διεθνών οργανισμών στην σημερινή συγκυρία για τη λειτουργία του κράτους έθνους και της δημόσιας διοίκησης 
 • καταγράψουν τους βασικούς διεθνείς οργανισμούς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν την δημόσια διοίκηση 
 • αναγνωρίζουν την σημασία που έχουν οι Διεθνείς ΜΚΟ στη διαμόρφωση και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών στα σύγχρονα κράτη 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ72  Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πολιτική και Οικονομική Διάσταση

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ72 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η μελέτη των θεσμών της Διοικητικής Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, σε συνάρτηση ιδίως με τη συμβολή τους στη δημοκρατική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην άσκηση των δημοσίων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εμπειρία της εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης» και στην προοπτική μιας νέας μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • χρησιμοποιούν εξειδικευμένες γνώσεις ως προς τις αρμοδιότητες των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με έμφαση ιδίως σε εκείνες που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές και αναπτυξιακές τους πρωτοβουλίες και τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών  
 • επιδεικνύουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων παρεμβάσεων και έργων. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ73  Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ73 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της χρηματοδότησης και της αξιολόγησης επενδύσεων για την υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Αναλυτικά η ΘΕ παρουσιάζει τα βασικά χρηματοοικονομικά μαθηματικά, τις τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων, τις πηγές χρηματοδότησης επενδύσεων, το κόστος κεφαλαίου, τη συσχέτιση της απόδοσης και του κινδύνου, τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και την αποτίμηση αξιόγραφων σταθερού  εισοδήματος. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά 
 • περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών έργων 
 • εφαρμόζουν τις βασικές τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων  
 • προσδιορίζουν  τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου 
 • εφαρμόζουν την αποτίμηση αξιόγραφων σταθερού  εισοδήματος 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ81  Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ81 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των βασικών θεσμών του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. Ειδικότερα εξετάζονται: Ι. Το σύστημα συγκρότησης του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. ΙΙ. Η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. ΙΙΙ. Η πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων. IV. Η λύση της σχέσης των δημοσίων υπαλλήλων με το Δημόσιο. V. Η δικαστική προστασία των δημοσίων υπαλλήλων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

 • γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης 
 • γνωρίζουν τα δικαιώματα τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που απορρέουν από τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα 
 • γνωρίζουν τα σχετικά με το πειθαρχικό δίκαιο και τον πειθαρχικό έλεγχο των δημοσίων υπαλλήλων. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ82  Δημοσιονομική διοίκηση και έλεγχος

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ82 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών και αρχών της κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της λειτουργίας του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου καθώς και της αξιοποίησης δεδομένων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στον Δημόσιο Τομέα. Αναλυτικά, θα παρουσιαστεί η λειτουργία του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης, του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα όργανα και οι διαδικασίες άσκησης ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Τέλος, θα εξεταστούν ζητήματα άντλησης και χρήσης δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων για την εφαρμογή τεχνικών λήψης αποφάσεων σε φορείς του δημοσίου. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  

 • περιγράφουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τη λειτουργία του Προϋπολογισμού στο  Δημόσιο Τομέα. 
 • κατανοούν τη λειτουργία του ελέγχου στο δημόσιο τομέα 
 • περιγράφουν τη χρήση μεθόδων και εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων με χρήση λογιστικών δεδομένων από τις οικονομικές μονάδες του δημόσιου τομέα.  

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


ΔΗΔ83  Διοίκηση της Ποιότητας

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ83 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) και των διαδικασιών για επιτυχή υιοθέτησή της στον Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της ποιότητας, του ελέγχου ποιότητας, της διασφάλισης της ποιότητας, κρίσιμους συντελεστές για την επιτυχή υιοθέτηση της ΔΟΠ, τεχνικές και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας, κατηγοριοποίηση κόστους ποιότητας και εκτίμηση κόστους απλών προγραμμάτων ποιότητας καθώς και πρότυπα ποιότητας και βραβεία ποιότητας συμπεριλαμβανομένων του ΚΠΑ και του EFQM ως μέσα συνεχούς βελτίωσης. Στο πλαίσιο της ΘΕ παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η φιλοσοφία της ΔΟΠ επηρεάζει τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών των οργανισμών και μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών έχοντας ως επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη.   

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  

 • αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της υιοθέτησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς 
 • εκτιμούν τους κρίσιμους συντελεστές για την επιτυχή υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε σχέση με τα προβλήματα και τις ανάγκες των οργανισμών και επιχειρήσεων 
 • χρησιμοποιούν επωφελώς τα πρότυπα ποιότητας και τα βραβεία ποιότητας ως μέσα συνεχούς βελτίωσης (π.χ. ΚΠΑ, EFQM) 
 • καθορίζουν διαδικασίες ποιότητας, μετρήσεων και επιθεωρήσεων για βελτίωση της ποιότητας  
 • εκτελούν συγκριτικές αναλύσεις προκειμένου να καθορίσουν τις ανάγκες βελτίωσης 
 • καθορίζουν στόχους, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν νέες διαδικασίες βελτίωσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
 • κατηγοριοποιούν το κόστος ποιότητας και εκτιμούν το κόστος απλών προγραμμάτων ποιότητας. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

 

 

 

Θεματικές Ενότητες

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση