elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Ισπανική Γλωσσα και Πολιτισμός – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ) > Ισπανική Γλωσσα και Πολιτισμός – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΠ10: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να αποκτήσει ο φοιτητής επίπεδο ισπανομάθειας Β2+, μέσω εμβάθυνσης σε πιο σύνθετα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της Ισπανικής, του περαιτέρω εμπλουτισμού του λεξιλογίου, της κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου όλων των κειμενικών ειδών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αναμένεται:

 • να έχει εμπεδώσει τα βασικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα της Ισπανικής.
 • να μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του.
 • να χειρίζεται με δεξιότητα τη γλώσσα και να είναι σε θέση να διατυπώσει συνεχή και συνεκτικό προφορικό και γραπτό λόγο εκφράζοντας τις απόψεις του για τα ανωτέρω θέματα.
 • να μπορεί να συνδιαλλαγεί με σχετική άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη.
 • να μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.
 • να καλλιεργεί και να εφαρμόζει στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας.
 • να έχει αποκτήσει διαπολιτισμική επίγνωση και να έχει αναπτύξει μία κατάλληλη διαπολιτισμική ικανότητα.
 • να μπορεί να συσχετίζει μορφοσυντακτικά φαινόμενα και λεξιλόγιο της Ισπανικής με αυτά της μητρικής του γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών που μπορεί να γνωρίζει.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Συνδυαστική εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής με χρήση αυθεντικών κειμένων σε γλώσσα απλή, καθομιλουμένη
 • Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και προφοράς με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων
 • Οδηγίες στα Ελληνικά – Μελέτη και ασκήσεις στην Ισπανική Γλώσσα.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ22: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. αποτελεί επιτομή της Ιστορίας του Ισπανικού Πολιτισμού από την Αρχαιότητα έως σήμερα. Κύριος σκοπός της είναι να προσφέρει στο φοιτητή-τρια μια συνοπτική περιγραφή και ανάλυση της κοινωνικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής ζωής της Ισπανίας σε κάθε ιστορική περίοδο ξεχωριστά. Σε αυτό το πλαίσιο, μελετώνται και αναλύονται επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά αριστουργήματα της ισπανικής τέχνης, των γραμμάτων και της σκέψης και η συνεισφορά τους στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό. Η Θ.Ε. αποτελεί επιτομή της ιστορίας του Iσπανικού Πολιτισμού, από την Προϊστορία έως και τον 20ο αιώνα, και σκοπός της είναι να μελετήσει-αναδείξει την:

 • Διαχρονική πορεία της κοινωνικής ζωής των λαών της Ιβηρικής, μέσα από τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν της πολιτισμική εξέλιξη της Ισπανίας
 • Πολιτιστική δραστηριότητα της συλλογικής ζωής κάθε περιόδου της ισπανικής ιστορίας, μέσα από, α) τα κορυφαία αριστουργήματα, τα πρωτοποριακά κινήματα, τους σημαντικότερους εκπρόσωπους των τεχνών και των γραμμάτων, αλλά και αντιπροσωπευτικά επιστημονικά επιτεύγματα β) τους κυριότερους θεσμούς  της Ισπανίας (εκκλησία-εκπαίδευση-δικαιοσύνη), και γ) το λαϊκό πολιτισμό της (ήθη-έθιμα, παραδόσεις,  θρησκευτική-κοσμική μουσική κλπ)
 • Στάση της ίδιας της Ισπανίας απέναντι στην «πολυπολιτισμική κληρονομιά της», αλλά και άλλων χωρών απέναντι στον Ισπανικό Πολιτισμό και τις ιδιαιτερότητές του
 • Συμβολή του Ισπανικού Πολιτισμού στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό, κυρίως δε στα πεδία της σκέψης (λογοτεχνία, φιλοσοφία), των τεχνών (εικαστικές -πλαστικές τέχνες), των δομών και  των θεσμών (διακυβέρνηση-αυτοδιοίκηση-εκπαίδευση κλπ).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της  Θ.Ε. ο φοιτητής-τρια  έχει αποκτήσει:

 • Ολοκληρωμένη γνώση α) για τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την πορεία της ισπανικής κοινωνίας, β) για το λαϊκό πολιτισμό της συλλογικής ζωής (ήθη, έθιμα, παραδόσεις θρησκευτική-κοσμική μουσική, κλπ) όπως και  γ) για τους σημαντικότερους θεσμούς  (εκπαίδευση-εκκλησία, δικαιοσύνη) που συνέβαλαν, θετικά ή αρνητικά, στην πολιτισμική  εξέλιξη αυτής της χώρας
 • Ικανότητα να ξεχωρίζει, να χαρακτηρίζει και να περιγράφει ένα αντιπροσωπευτικό   έργο της ισπανικής τέχνης ή/και διανόησης  (λογοτεχνία, ιστοριογραφία, πλαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική κλπ), να το εντάσσει στο ιστορικό του πλαίσιο,  να διακρίνει  τους κυριότερους παράγοντες  που το επηρέασαν (κοινωνικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς, οικονομικούς), να αιτιολογεί  την υποδοχή-αποδοχή του και τη μεταγενέστερη απήχηση-επιρροή του στην Ισπανία ή και εκτός αυτής
 • Δεξιότητα στο να κατανοεί και να ερμηνεύει δοκιμιακά έργα αναφοράς για τον Ισπανικό Πολιτισμό ώστε, τελικά, να μπορεί να επεξηγεί τη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα στη χώρα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τα αραβικά βασίλεια
 • Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: η πολιτισμική εξέλιξη από την Αναγέννηση έως το 19ο αιώνα
 • Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή

Προαπαιτούμενα: Στο δεύτερο έτος σπουδών η/o φοιτήτρια/τής πρέπει να επιλέξει πρώτα τη ΘΕ ΙΣΠ21 και έπειτα τη ΘΕ ΙΣΠ22 ή να τις επιλέξει και τις δύο ταυτόχρονα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ31: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. αποτελεί βασική Θεματική Ενότητα υποβάθρου του Προγράμματος Σπουδών στην επιστήμη της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Μελετώνται: α) η πολιτισμική και πολιτιστική εξέλιξη της Ισπανόφωνης Αμερικής από την περίοδο των προκολομβικών πολιτισμών έως και τον 20ο αιώνα και β) Τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την πολιτισμική παράδοση της Λατινικής Αμερικής

Οι σκοποί της ΘΕ συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Να προσφέρει στον φοιτητή-τρια ολοκληρωμένη γνώση της πολιτισμικής και πολιτιστικής εξέλιξης της Λατινικής Αμερικής από την προκολομβική περίοδο μέχρι και το τέλος του 20ου αι.
 • Να εξοικειώσει τον φοιτητή-τρια με τα σημαντικότερα επιτεύγματα όλων των μορφών τέχνης της κάθε περιόδου καθώς και με τα σημαντικότερα έργα. (λογοτεχνικά, πλαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική κτλ)
 • Να αποκτήσει ο φοιτητής-τρια βασικές γνώσεις για την οικονομία, γεωγραφία και κοινωνία των χωρών της Λατινικής Αμερικής καθώς και τη διαχρονική εξέλιξή τους.
 • Να ασκηθεί ο φοιτητής-τρια στη μελέτη και κατανόηση βασικών δοκιμιακών έργων των διαφόρων περιόδων ώστε, τελικά, να κατανοήσει τα κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα στη Λατινική Αμερική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να αποκτήσει:

 • Ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής από την προκολομβική περίοδο μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα,
 • Βασική γνώση του ιστορικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερου πολιτιστικού πλαισίου της περιοχής,
 • Εξοικείωση με σημαντικά πολιτισμικά έργα της εποχής
 • Ικανότητα να αναλύει τα πολιτισμικά, κοινωνικά, πολιτικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στη Λατινική Αμερική.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Προκολομβιανοί πολιτισμοί (Μάγιας, Αζτέκοι, Ίνκας)
 • Περίοδος της αποικιοκρατίας (από το 16ο αιώνα έως το 19ο αιώνα)
 • Σύγχρονη περίοδος (από το 19ο αιώνα έως σήμερα)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ11: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να αποκτήσει ο φοιτητής επίπεδο ισπανομάθειας Γ1, μέσω της αφομοίωσης των μορφοσυντακτικών φαινομένων της Ισπανικής, του περαιτέρω εμπλουτισμού του λεξιλογίου, της ολοκληρωμένης αντίληψης-κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου όλων των ειδών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αναμένεται:

 • να είναι σε θέση να χειρίζεται πολύ καλά την Ισπανική σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή (γραπτή ή προφορική) περίσταση,
 • να έχει αποκτήσει άριστη γνώση του γραμματικού συστήματος της Ισπανικής
 • να μπορεί να κατανοήσει σύνθετα και μακροσκελή κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου όλων των ειδών και να αντιληφθεί επιμέρους νοήματά τους, ρητά και υπαινικτικά διατυπωμένα,
 • να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς,
 • να είναι σε θέση να παράγει σύνθετα κείμενα και ποικίλου περιεχομένου, σωστά διαρθρωμένα χρησιμοποιώντας συνδετικά στοιχεία και μηχανισμούς συνοχής,
 • να μπορεί να χρησιμοποιεί την προφορική γλώσσα με ευελιξία, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα για οποιονδήποτε επικοινωνιακό σκοπό,
 • να μπορεί να συσχετίζει μορφοσυντακτικά φαινόμενα και λεξιλόγιο της Ισπανικής με αυτά της μητρικής του γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών που μπορεί να γνωρίζει,
 • να καλλιεργεί και να εφαρμόζει στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας,
 • να έχει αποκτήσει διαπολιτισμική επίγνωση και να έχει αναπτύξει μία κατάλληλη διαπολιτισμική ικανότητα.

Βασικοί στόχοι της ΘΕ είναι,

 • να προσφέρει στο φοιτητή ολοκληρωμένη γνώση των κανόνων που διέπουν τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας,
 • να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του φοιτητή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιωματικές εκφράσεις της ισπανικής γλώσσας,
 • να εξοικειώσει τον φοιτητή με την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων της ισπανικής και ισπανοαμερικάνικης λογοτεχνίας,
 • να ασκηθεί ο φοιτητής στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.

Στις τέσσερις προγραμματισμένες εργασίες και κυρίως με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής πρέπει:

 • να έχει αποκτήσει πολύ καλή γνώση των μορφοσυντακτικών φαινομένων της ισπανικής,
 • να μπορεί να κατανοήσει την κεντρική ιδέα και τα επιμέρους σημεία γραπτού κειμένου σχετικού με διάφορα θέματα,
 • να να είναι σε θέση να διατυπώσει συνεχή και συνεκτικό γραπτό λόγο πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις του γι’ αυτά ή γύρω από προσωπικά θέματα (ο ίδιος ή στη θέση τρίτου), αναφερόμενος σε εμπειρίες, σχέδια, προθέσεις κτλ. με τρόπο που να εξυπηρετεί συγκεκριμένο είδος κειμένου και τις προσδιορισμένες από τις οδηγίες συνθήκες επικοινωνίας,
 • να είναι σε θέση να εκφέρει με ευχέρεια προφορικό λόγο σχετικό με θέματα που αφορούν  την κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Συνέχιση της συνδυαστικής εκμάθησης ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής με χρήση αυθεντικών κειμένων σε επίπεδο προχωρημένο με εμπλουτισμένο λεξιλόγιο
 • Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και προφοράς με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων
 • Σταδιακά μειωμένη χρήση των Ελληνικών Οδηγιών και ευρύτερη χρήση της Ισπανικής Γλώσσας στη μελέτη και στις ασκήσεις.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η επισκόπηση της Ιστορίας της Ισπανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Θ.Ε. αποτελεί επιτομή της Ιστορίας της Ισπανίας από την Αρχαιότητα έως σήμερα. Κύριος σκοπός της είναι να προσφέρει στο φοιτητή-τρια μια συνοπτική περιγραφή και ανάλυση της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης της Ισπανίας στην ιστορική συγχρονία και διαχρονία της και να τον εξοικειώσει με επιλεγμένα κείμενα της Ισπανικής Ιστοριογραφίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει και να ερμηνεύσει ο ίδιος τα ιστορικά φαινόμενα. Σε αυτό το πλαίσιο, μελετώνται και αναλύονται τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν την πορεία του ισπανικού έθνους, οι επιπτώσεις τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή των λαών της Ισπανίας, αλλά και ο ρόλος τόσο της χώρας όσο και των Ισπανών στο ευρωπαϊκό (και παγκόσμιο) ιστορικό γίγνεσθαι.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Mε την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο φοιτητής-τρια θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις για την ιστορική εξέλιξη της Ισπανίας και για τις πλέον χαρακτηριστικές πολιτικές, κοινωνικές και πολιτειακές δομές της, όπως και για τις μορφές διακυβέρνησής της. Επιπλέον θα είναι σε θέση :

 • Να περιγράφει τα γεγονότα-σταθμούς που καθόρισαν την ιστορική πορεία της χώρας και να εξηγεί τις επιπτώσεις τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αλλά και το ρόλο της στο ευρωπαϊκό (και παγκόσμιο) γίγνεσθαι
 • Να αναλύει τις μορφές εξουσίας, κοινωνικής οργάνωσης και πολιτειακών θεσμών στις κυριότερες φάσεις της ιστορίας της χώρας
 • Να παρουσιάζει τα «ειδικά ιστορικά ζητήματα της ‘’Ισπανικότητας’’»
 • Να ερμηνεύει ιστορικούς χάρτες και να αναλύει βασικά έργα αναφοράς της Ισπανικής Ιστοριογραφίας, έτσι ώστε να αξιολογεί με κριτικό πνεύμα τις σύγχρονες εξελίξεις στη χώρα και τους ιστορικούς δεσμούς  της με την Ισπανόφωνη Αμερική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Από τα Προϊστορικά χρόνια έως το τέλος του Μεσαίωνα, Αραβικά Βασίλεια
 • Από την Αναγέννηση έως το 19ο αιώνα
 • Από το 19ο αιώνα έως σήμερα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ32: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ32 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. αποτελεί βασική Θεματική Ενότητα υποβάθρου του Προγράμματος Σπουδών στην επιστήμη της Ιστορίας. Μελετώνται: α) η ιστορική εξέλιξη των χωρών της Λατινικής Αμερικής από την Προκολομβιανή Περίοδο μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα και β) τα κυριότερα πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα που επηρέασαν την ιστορική εξέλιξη των χωρών αυτών.

Οι σκοποί της ΘΕ συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Να προσφέρει στον φοιτητή-τρια ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης των χωρών της Λατινικής Αμερικής από την Προκολομβιανή Περίοδο μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα.
 • Να εξοικειώσει τον φοιτητή-τρια με τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα καθώς και με τις επιδράσεις τους στην ιστορική εξέλιξη των χωρών.
 • Να ασκηθεί ο φοιτητής-τρια στη μελέτη και κατανόηση βασικών δοκιμιακών έργων των διαφόρων περιόδων ώστε, τελικά, να κατανοήσει τα ιστορικά φαινόμενα στη Λατινική Αμερική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να αποκτήσει:

 • Ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης της Λατινικής Αμερικής από την Προκολομβική Περίοδο μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα,
 • Βασική γνώση του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερου πολιτιστικού πλαισίου, στο οποίο έλαβαν χώρα τα ιστορικά γεγονότα στις διάφορες περιόδους,
 • Εξοικείωση με σημαντικά ιστορικά επιτεύγματα της εποχής
 • Ικανότητα να αναλύει τα ιστορικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στη Λατινική Αμερική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Προκολομβιανή περίοδος (Μάγιας, Αζτέκοι, Ίνκας)
 • Αποικία (16ος έως 19ος αιώνας). Αγώνας των αποικιών για ανεξαρτησία
 • Από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Διαμόρφωση και εξέλιξη των χωρών-κρατών

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ12: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα αποτελεί τη βασική εισαγωγική Θεματική Ενότητα του Προγράμματος Σπουδών στην επιστήμη της Γλωσσολογίας. Επιπλέον, ασχολείται με θέματα Κοινωνιογλωσσολογίας, Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Ιστορίας της Ισπανικής Γλώσσας. Οι σκοποί της ΘΕ συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Εισαγωγή των φοιτητών στην επιστημονική μελέτη της γλώσσας και την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης της πολιτισμικής και της γλωσσικής δομής.
 • Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο κοινωνία και γλώσσα διαμορφώνουν την πολιτισμική πραγματικότητα.
 • Παρουσίαση της προέλευσης της Ισπανικής γλώσσας και της διαχρονικής της εξέλιξης και της χρήσης της στον Ισπανόφωνο κόσμο.
 • Διερεύνηση της χρήσης της γλώσσας στο κοινωνικό πλαίσιο και την επίδραση των πολιτιστικών παραγόντων στην επικοινωνία, ιδίως στην επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσας.

Περιεχόμενο Θ.Ε.:

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

 • Ορισμοί της γλώσσας και βασικές επιστημολογικές προσεγγίσεις της
 • Βασικές έννοιες της δομικής γλωσσολογίας: διμερείς διακρίσεις του Saussure, γλωσσικές λειτουργίες, γλωσσικές σχέσεις, συγχρονικές και διαχρονικές θεωρήσεις της γλωσσικής δομής.
 • Εξέταση των γλωσσικών επιπέδων: Φωνητική, Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία

Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία

 • Η γλωσσική ποικιλία και η σχέση της με την κοινωνική ταυτότητα των ομιλητών
 • Η εθνογραφία της επικοινωνίας και οι πολυγλωσσικές κοινότητες.

Η επικοινωνία σε μία άλλη γλώσσα: Η επίδραση του πολιτισμού

 • Οι παράμετροι της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και η ανάδειξη του «κοινωνικού» νοήματος.
 • Η έννοια της ατομικής και της κοινωνικής ταυτότητας και οι τρόποι που η επικοινωνία λειτουργεί ως όργανο κοινωνικοποίησης
 • Η σχέση της κουλτούρας με την επικοινωνία.

Οι λατινικές ρίζες της Ισπανικής γλώσσας

 • Η φωνητική και μορφοσυντακτική εξέλιξη της Ισπανικής από τα Λατινικά

El mundo del Español

 • Η θέση της Ισπανικής στην σύγχρονη γλωσσογεωγραφία
 • Στοιχεία της εξέλιξης της Ισπανικής από τα Λατινικά.
 • Κοινωνιογλωσσολογικά φαινόμενα της σύγχρονης Ισπανικής (κοινωνική και γεωγραφική διαλεκτολογία).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ο/η φοιτητής/-τρια θα είναι σε θέση,

 • Να διευκρινίζει τι εννοούν οι γλωσσολόγοι όταν αναφέρονται στη «γνώση μιας ανθρώπινης γλώσσας», έχοντας αποκτήσει γνώσεις από βασικά επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης όπως είναι η φωνητική, η φωνολογία, η μορφολογία, η σύνταξη, η σημασιολογία και η πραγματολογία.
 • Να κατανοεί το είδος και τη φύση διάφορων γλωσσικών δεδομένων, καθώς και να εκτιμά και να αξιολογεί τους τρόπους με τους οποίους ερευνώνται αυτά τα συστατικά της γλωσσικής δομής.
 • Να ορίζει τις διασυνδέσεις ανάμεσα στη γλωσσολογική μελέτη και τις πρακτικές της εφαρμογές.
 • Να επεξηγεί τι συμπεριλαμβάνει η απόκτηση και ανάπτυξη της γλωσσικής δεξιότητας και να συζητά για τα βιολογικά και κοινωνικά της ερείσματα.
 • Να επεξηγεί πώς η κοινωνικοπολιτισμική ποικιλία εκδηλώνεται σε πρότυπα γλωσσικής συμπεριφοράς, όπως αυτά καθορίζονται από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική τάξη, η εθνική προέλευση, το κοινωνικό και γεωγραφικό περικείμενο, κ.ά., χρησιμοποιώντας έννοιες και μεθόδους από τον κλάδο της Κοινωνιογλωσσολογίας.
 • Να μιλά για έννοιες κλειδιά, ιδέες, θεωρίες, μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιεί η σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογική έρευνα για την συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων.
 • Να γνωρίζει έννοιες κλειδιά από πεδία όπως η σημασιολογία και η πραγματολογία και να τις συνδέει με γλωσσικά δεδομένα.
 • Να γνωρίζει διάφορες θεωρίες επικοινωνίας και να κατανοεί τον διαδραστικό τρόπο με τον οποίο συνδέονται με διάφορες πολιτισμικές παραμέτρους.
 • Να γνωρίζει έννοιες κλειδιά, ιδέες, θεωρίες, μεθόδους και κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η σύγχρονη έρευνα για την μελέτη της επικοινωνίας, καθώς και να κατανοεί σχετικά μεθοδολογικά, θεωρητικά και περιγραφικά ζητήματα.
 • Να επεξηγεί πώς οι θεωρίες της επικοινωνίας και η μελέτη διαπολιτισμικών παραμέτρων μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις γλωσσικής διδασκαλίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Στοιχεία γλωσσολογίας
 • Εξέλιξη της γλώσσας από τη λατινική έως τη σύγχρονη ισπανική
 • Εισαγωγή στην κατανόηση των πολιτισμών
 • Επιδράσεις της λατινικής λογοτεχνίας στην ισπανική

Προαπαιτούμενα: ΙΣΠ10, ΙΣΠ11

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ30: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ι

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ30 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  Σκοπός  της Θεματικής Ενότητας είναι η ουσιαστική και σε βάθος προσέγγιση της Iσπανικής Λογοτεχνίας της αντίστοιχης περιόδου (από τον Μεσαίωνα μέχρι τις απαρχές του Ρομαντισμού) μέσα από την άμεση επαφή με τη λογοτεχνική παραγωγή, όπως επίσης και μέσα από τη μελέτη του γενικότερου ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτήτριες/τές:

 • Θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική γνώση της λογοτεχνικής παραγωγής της συγκριμένης περιόδου.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με τη λογοτεχνική γλώσσα, τις υφολογικές παραλλαγές και θα γνωρίζουν τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές, καθώς επίσης και τα κυρίαρχα καλλιτεχνικά ρεύματα της περιόδου.
 • Θα μπορούν να χρησιμοποιούν το corpus των αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων για μια βαθύτερη και πιο ουσιαστική ανάλυση και κατανόηση των λογοτεχνικών κειμένων της περιόδου και, ως εκ τούτου, θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα ακόμα και να διδάξουν  αντιπροσωπευτικά κείμενα  αυτής της λογοτεχνίας, και ιδίως αυτά που διερεύνησαν με τις Γραπτές Εργασίες
 • Θα έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα μιας κριτικής σύλληψης και προσέγγισης των ιδιόμορφων σχέσεων που συνδέουν τη λογοτεχνική παραγωγή με άλλα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας και, ως εκ τούτου, θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης της λογοτεχνίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Από το Μεσαίωνα έως το 19ο αιώνα (Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ41: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ι

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ41 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η συγκεκριμένη Θ.Ε. είναι βασικό μάθημα υποβάθρου του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός». Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους μελετώνται:

 • η λογοτεχνική παραγωγή σε όλα τα είδη (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, δοκίμιο) όπως αυτά αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν στην Ισπανόφωνη Αμερική σε συνάρτηση με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο, από την περίοδο των σημαντικότερων προκολομβιανών πολιτισμών έως και τις αρχές του 20ου και η κριτική προσέγγιση με αντιπροσωπευτικά έργα των πιο σημαντικών συγγραφέων αυτής της περιόδου.

Οι σκοποί της ΘΕ συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Να προσφέρει στο φοιτητή-τρια ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας από την προκολομβιανή περίοδο έως και την πρώτη δεκαετία του 20ου αίωνα σε σχέση με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, φιλοσοφικό και γενικότερο πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής.
 • Να εξοικειωθεί φοιτητής-τρια με τους σημαντικότερους εκπροσώπους όλων των λογοτεχνικών ειδών της περιόδου, καθώς και με τα έργα τους.
 • Να ασκηθεί ο φοιτητής-τρια στη μελέτη και ανάλυση των βασικών λογοτεχνικών έργων της περιόδου.

Διδακτέα Ύλη της ΘΕ.:

 • Εισαγωγή – Λογοτεχνία της Προκολομβιανής Εποχής
 • Λογοτεχνία της περιόδου της Κατάκτησης
 • Ποίηση στην Αποικία: Αναγέννηση – Μανιερισμός
 • Το Μπαρόκ στην Ισπανόφωνη Αμερική
 • Θέατρο και Πεζογραφία στην Αποικία
 • 18ος αιώνας, Διαφωτισμός και Αρχή της Ανεξαρτησίας
 • Από τον Νεοκλασικισμό στον Ρομαντισμό
 • Ρομαντισμός στην Ισπανόφωνη Αμερική
 • Ρεαλισμός και Νατουραλισμός στην Ισπανόφωνη Αμερική
 • Ισπανοαμερικανικός Μοντερνισμός

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής-τρια θα αποκτήσει

 • ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας από την προκολομβιανή περίοδο μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ο. αι.,
 • βασική γνώση του ιστορικού, κοινωνικού, πολιτικού, φιλοσοφικού και γενικότερου πολιτιστικού πλαισίου, στο οποίο αναπτύχθηκε η λογοτεχνία αυτής της περιόδου,
 • εξοικείωση με τους σημαντικότερους εκπροσώπους όλων των λογοτεχνικών ειδών της περιόδου, καθώς και με τα έργα τους,
 • ικανότητα να αναλύει βασικά λογοτεχνικά έργα της περιόδου, στα οποία έχει κάνει πρακτική με τις γραπτές εργασίες κατά τη διάρκεια του έτους,
 • γνώση της λογοτεχνικής επιστημονικής ορολογίας και των βασικών λογοτεχνικών κινημάτων και ρευμάτων με τα οποία αυτή συνδέεται, καθώς και του ορθού τρόπου προσέγγισης, ερμηνείας και ανάλυσης των διαφόρων λογοτεχνικών ειδών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Από την αποικία έως το 19ο αιώνα (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ40: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙAΣ ΙΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ40 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να παρακολουθήσει την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας των 19ου και 20ού αιώνα μέσα  από τη μελέτη επιλεγμένων κειμένων που  σχολιάζονται στα βιβλία της υποχρεωτικής ανάγνωσης και είναι αντιπροσωπευτικά  όλων των ειδών (πεζογραφία, ποίηση, θέατρο).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ΘΕ ο φοιτητής και η φοιτήτρια θα έχουν κατορθώσει:

 • Να αποκτήσουν μια σφαιρική θεώρηση του συνόλου της ισπανικής λογοτεχνίας των δύο τελευταίων αιώνων.
 • Να εξοικειωθούν με τη λογοτεχνική γλώσσα, τις κυρίαρχες υφολογικές ποικιλίες και τη θεματολογία των διάφορων σταδίων της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας.
 • Να γνωρίσουν τις μεγάλες λογοτεχνικές μορφές κάθε περιόδου και τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα τους.
 • Να καλλιεργήσουν άμεση και «ζωντανή» επαφή με την ισπανική λογοτεχνική πραγματικότητα των δύο τελευταίων αιώνων.
 • Και, το σημαντικότερο, να αποκτήσουν μια πιο βαθιά γνώση των ιδιόμορφων σχέσεων που ενώνουν λογοτεχνία και κοινωνία, όπως αυτές καταγράφονται στο σώμα της λογοτεχνικής γραφής.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ42: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. αποτελεί βασική Θεματική Ενότητα υποβάθρου του Προγράμματος Σπουδών στην επιστήμη της Λογοτεχνίας. Μελετώνται: α) η ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας όλων των ειδών που αναπτύχθηκαν στην Ισπανόφωνη Αμερική (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο και δοκίμιο) σε σχέση με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο, από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα και β) αντιπροσωπευτικοί συγγραφείς αυτής της περιόδου, καθώς και βασικά έργα τους.

Οι σκοποί της ΘΕ συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Να προσφέρει στο φοιτητή-τρια ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα σε σχέση με το ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και γενικότερο πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής.
 • Να εξοικειώσει το φοιτητή-τρια με τους σημαντικότερους εκπροσώπους όλων των λογοτεχνικών ειδών της περιόδου, καθώς και με τα έργα τους.
 • Να ασκηθεί ο φοιτητής-τρια στη μελέτη και ανάλυση των βασικών λογοτεχνικών έργων της περιόδου.

Περιεχόμενο της Θ.Ε.: Επισκόπηση της λογοτεχνίας όλων των ειδών που αναπτύχθηκαν στην Ισπανόφωνη Αμερική (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο και δοκίμιο) σε σχέση με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Μελετώνται αντιπροσωπευτικοί συγγραφείς αυτής της περιόδου, καθώς και βασικά έργα τους.

 • Ποίηση του 20ου αιώνα: Νότια Αμερική. Οι Μεγάλοι Δημιουργοί της Νέας Ισπανοαμερικανικής Ποίησης
 • Ποίηση του 20ου αιώνα: Κεντρική Αμερική, Μεξικό, Αντίλλες
 • Πεζογραφία του 20ου αιώνα: από το Μυθιστόρημα των «gauchos» στο Μαγικό Ρεαλισμό
 • Πεζογραφία του 20ου αιώνα: «Το Νέο Μυθιστόρημα και το απόγειό του»
 • Σύγχρονη Ισπανοαμερικανική Πεζογραφία (τέλη 20ου αιώνα)
 • Ισπανοαμερικανικό Θέατρο του 20ου αιώνα
 • Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο του 20ου αιώνα

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής-τρια θα αποκτήσει

 • ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα,
 • βασική γνώση του το ιστορικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερου πολιτιστικού πλαισίου, στο οποίο αναπτύχθηκε η λογοτεχνία αυτής της περιόδου,
 • εξοικείωση με τους σημαντικότερους εκπροσώπους όλων των λογοτεχνικών ειδών της περιόδου, καθώς και με τα έργα τους,
 • ικανότητα να αναλύει βασικά λογοτεχνικά έργα της περιόδου, στα οποία έχει κάνει πρακτική με τις γραπτές εργασίες κατά τη διάρκεια του έτους,
 • γνώση της σχετικής με τη λογοτεχνία επιστημονικής ορολογίας και των βασικών λογοτεχνικών κινημάτων και ρευμάτων με τα οποία αυτή συνδέεται.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο)

Προαπαιτούμενα: Στο τέταρτο έτος, συνιστάται να επιλέξει η/ο φοιτήτρια/ής τη ΘΕ ΙΣΠ 41 πρώτα από ή ταυτόχρονα με τη ΘΕ ΙΣΠ 42.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΙΣΠ43: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.:  ΙΣΠ43

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ισπανική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να παράσχει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σε σχέση με τη διδασκαλία της Ισπανικής ως δεύτερης  Ξένης Γλώσσας, ώστε ο/η φοιτητής/τρια να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για να μπορεί να τη διδάσκει με επάρκεια σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • κατανοούν την πολυπλοκότητα του έργου και του ρόλου του εκπαιδευτικού ξένων γλωσσών και να αναγνωρίζουν την αξία και τις πραγματικές συνθήκες της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης,
 • αξιοποιούν και να εφαρμόζουν τη θεωρητική παιδαγωγική και μεθοδολογική γνώση (έννοιες, αρχές, θεωρίες, μεθόδους, μοντέλα) στις σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές γλωσσικές ανάγκες των μελλοντικών μαθητών/-τριών τους,
 • περιγράφουν και να εξηγούν με επάρκεια τη διαδικασία κατάκτησης της μητρικής γλώσσας, όπως και την αντίστοιχη της εκμάθησης-απόκτησης μιας δεύτερης ξένης γλώσσας,
 • διακρίνουν και να αποσαφηνίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας,
 • σχεδιάζουν και να οργανώνουν δημιουργικά τη μαθησιακή διαδικασία και τη διδακτική πράξη μέσα από δραστηριότητες καλλιέργειας ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
 • αιτιολογούν τις ανωτέρω επιλογές τους, σύμφωνα με τις βασικές θεωρίες στους τομείς της γλώσσας, της επικοινωνίας και της διεπίδρασης, και να είναι σε θέση να  τις εφαρμόζουν και σε ειδικά περιβάλλοντα μάθησης,
 • εξηγούν και να συζητούν πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εκμάθηση-διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας,
 • αναλύουν τις διδακτικές υποστήριξης στην εκμάθηση της Ισπανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας,
 • διακρίνουν με ενάργεια τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που διέπουν τη διδασκαλία της Ισπανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας,
 • σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν προγράμματα εκμάθησης-διδασκαλίας της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας,
 • επιδεικνύουν γνώσεις και δεξιότητες ως προς τη διδακτική της Ισπανικής μέσα από τη διδασκαλία-εκμάθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στοιχείων του ισπανόφωνου πολιτισμού

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος

Γενικές Ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη

Προαπαιτούμενα: ΙΣΠ10, ΙΣΠ11, ΙΣΠ12

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα. 

Αξιολόγηση: 

Ι. Τέσσερις (4) Γραπτές εργασίες (30% του μέσου όρου της γενικής βαθμολογίας)

ΙΙ. Τελική εξέταση αποτελούμενη από τη δια ζώσης προφορική παρουσίαση μίας μικροδιδασκαλίας διάρκειας 20 λεπτών, η οποία θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο σχέδιο μαθήματος που θα παραδίδεται την ημέρα της εξέτασης. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

ΕΠΟ 11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηispanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα.

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της ΘΕ «Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης» είναι η εξοικείωση της/του φοιτήτριας/τή με το αντικείμενο ώστε να κατανοήσει την περιοδολόγηση διαδικασιών και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε οικονομικές δομές και συγκυρίες, ανάμεσα σε οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα που καθόρισαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης. Η Θ.Ε. καλύπτει εξελίξεις από τον πρώιμο μεσαίωνα, ως τον ύστερο 20ό αιώνα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να διαχωρίσουν την Οικονομική Ιστορία από τη Γενική Ιστορία.
 • Να αξιολογούν και να συγκρίνουν θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της οικονομικής και της κοινωνικής ιστορίας
 • Να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να εξηγούν βασικές διαδικασίες της μακρο-οικονομικής ανάπτυξης: τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό και τις διάφορες μορφές της, τις διάφορες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, την εκδήλωση οικονομικών κρίσεων.
 • Να μπορούν να αναπτύσσουν συνθετικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε: α. να αναλύουν και να συγκρίνουν πρότυπα ανάπτυξης του Βορρά, του Νότου και της Ανατολής, β. να διακρίνουν μορφές και φάσεις παγκοσμιοποίησης.
 • Να αξιολογούν κριτικά την επίδρασή των διαδικασιών αυτών στη δομή και τη μεταβολή της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων.
 • Να έχουν αποκτήσει τις βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ιστορία, την Κοινωνική Ιστορία και την Ιστορία των Επιχειρήσεων, στις επιχειρησιακές (business) σπουδές στα Οικονομικά, καθώς επίσης στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης
 • Κοινωνική και οικονομική εξέλιξη από τον στ΄ έως και τον κ΄ αιώνα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

 

ΕΠΟ 12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηispanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα.

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΕΠΟ 12 είναι μία από τις λίγες Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ), που αναφέρεται στη σύγχρονη Ευρώπη του 20oύ και 21ου αιώνα. Αναφέρεται στο πολυπρισματικό γνωστικό πεδίο της Γεωγραφίας και αναλυτικότερα στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Υλικό Πολιτισμό της Ευρώπης με ματιές προς το παρελθόν, που ερμηνεύει πολλές από τις σημερινές διαρθρώσεις, αλλά και προς το μέλλον, προς την παγκοσμιοποίηση και τις χωρικές επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης. Επιδιώκεται η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και οι φοιτήτριες/ές καλούνται να προσεγγίζουν το υλικό τους κριτικά και να στοχάζονται πάνω στις διάφορες προσεγγίσεις και εκδοχές για την κατανόηση της πραγματικότητας.

Η Θ.Ε. ΕΠΟ 12 φιλοδοξεί να σας εισαγάγει σε έναν τύπο μελέτης και σε μια πανεπιστημιακή οπτική της Γεωγραφίας της Ευρώπης διαφορετική από αυτήν που μέχρι σήμερα έχετε γνωρίσει, στα μαθητικά σας, κυρίως, χρόνια. Η παραδοσιακή μορφή εκμάθησης της Γεωγραφίας, η «σχολική» Γεωγραφία, προσδιορίζεται από την περιγραφική της διάσταση (όπως στην Ιστορία τονίζεται η παραθετική διάσταση). Η επιστήμη της Γεωγραφίας, αντίθετα, απομακρύνεται από την περιγραφή για να εξηγήσει τις χωρικές διαρθρώσεις και να ερμηνεύσει πλείστα κοινωνικο – οικονομικά φαινόμενα με επίκεντρο τη χωρικότητα της κοινωνικής ζωής και γενικότερα το χώρο. Η Θ.Ε. ΕΠΟ 12 επιλέγει από το τεράστιο φάσμα μιας επιστήμης όσα ενδιαφέρουν τις/τους φοιτήτριες/τές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με τριπλό σκοπό:

 • Να σας εισαγάγει στην επιστήμη της Γεωγραφίας όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και να εμβαθύνει στις ανακατατάξεις στη γεωγραφική επιστημολογία, την αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων
 • Να συνδέσει τη Γεωγραφία με την ευρωπαϊκή σκέψη και πολιτισμό – υλικό αλλά και άυλο και πνευματικό, μια και αυτά είναι όλα αλληλένδετα – στην εξέλιξή του, παρακολουθώντας την Κοινωνική και Πολιτιστική Γεωγραφία της Ευρώπης
 • Να σας εισαγάγει σε συγκεκριμένα ζητήματα αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη Ευρώπη με έμφαση στις Ανθρωπογεωγραφικές διαδικασίες από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα σε αλληλεπίδραση με τον υλικό πολιτισμό, την τεχνολογική ανάπτυξη, την κοινωνικο-οικονομική αναδιάρθρωση και τις πολιτικές διεργασίες στο χώρο της Ευρώπης

Όταν θα έχετε μελετήσει το Διδακτικό Υλικό που προσφέρεται στην ΘΕ ΕΠΟ 12, θα μπορείτε να κατανοήσετε την αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης από τις επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες. Θα μπορείτε επίσης να διακρίνετε τις διαχρονικές ανακατατάξεις σημαντικών φαινομένων στο χώρο, που ερμηνεύουν και ερμηνεύονται από πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και δομές στην Ευρώπη και στους τόπους της, στο πλαίσιο των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης.

Περιεχόμενο Θ.Ε:

Ο χώρος και ο χρόνος, η χωρική και χρονική διάσταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αποτελούν θεμέλια κάθε πολιτισμικού και κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού. Η σημασία της Γεωγραφίας στις σπουδές πολιτισμού διαφαίνεται ακόμα και από το ότι ο όρος πολιτισμός, σύμφωνα με την UNESCO, προκύπτει ετυμολογικά από την έννοια της πόλης που αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης της Αστικής Γεωγραφίας.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες της ΕΠΟ12 μαθαίνουν καταρχάς την έννοια της Ευρώπης τα γεωγραφικά όρια της οποίας  μεταβάλλονται: Η Ευρώπη δεν είναι μια ήπειρος με σταθερά όρια, αλλά η γεωγραφία της, ο χώρος της, οι περιφέρειές της και οι πόλεις της, οι υλικοτεχνικές και κοινωνικές υποδομές της, μεταβάλλονται ιστορικά σε αλληλεπίδραση με τον πολιτισμό, τις κοινωνικοοικονομικές, τις πολιτικές και τις τεχνολογικές μεταβολές ή αναδιαρθρώσεις. Οι μεταβολές των γεωγραφικών συνόρων στη μακρά διάρκεια και η γεωγραφική μετατόπιση των κέντρων της παραγωγής, της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της τεχνολογίας (από τη Μεσόγειο στον ευρωπαϊκό Βορρά), η γεωγραφική επέκταση του ευρωπαϊκού χώρου (αποικιοκρατία, ευρωπαϊκή ένωση, παγκοσμιοποίηση) και η συρρίκνωσή του (απο-αποικιοποίηση, αναβίωση εθνικισμών, περιθωριοποίηση του ευρωπαϊκού «Νότου» με την άνιση ανάπτυξη, τα μνημόνια, κ.λπ.), η ιεράρχηση και διαφορετικότητα των μεγάλων περιφερειών (Ανατολή/Δύση, ΕΕ και «υπόλοιπη» Ευρώπη, Βορράς/Νότος) και η εσωτερική διαφοροποίηση περιφερειών και πόλεων (π.χ. διαφοροποιήσεις μεταξύ βορειοευρωπαϊκών και νοτιοευρωπαϊκών πόλεων), οι κοινωνικο-οικονομικές αναδιαρθρώσεις και η άνιση γεωγραφική ανάπτυξη, οι χωρικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, των διεθνών μεταναστευτικών ροών, κ.α., αλληλεπιδρούν με τους πολιτισμούς της Ευρώπης, υλικούς, άυλους, πνευματικούς. Χωρίς τη μελέτη της «συνθήκης του χώρου», η κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών, τεχνολογικών και πολιτιστικών εξελίξεων στην Ευρώπη θα παραμένει ουσιαστικά ανολοκλήρωτη.

Η ΘΕ ΕΠΟ12 δίνει έμφαση στα εξής αντικείμενα:

 • κατά 50% στη Γενική Γεωγραφία ως επιστήμη, με αναφορά στην εξέλιξή της στην Ευρώπη και στις επιστημολογικές τομές που αυτή διήλθε σε αλληλεπίδραση με τον κοινωνικό μετασχηματισμό και τον πολιτισμό·
 • κατά 40% στην Ανθρωπογεωγραφία, δηλ. στην διεπιστημονική σύνθεση Κοινωνικής, Οικονομικής, Πολιτιστικής, Πολιτικής και Αστικής Γεωγραφίας της Ευρώπης από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας σε αλληλεπίδραση με τον πολιτισμό·
 • κατά 10% στον Yλικό Πολιτισμό της Ευρώπης από τη βιομηχανική μέχρι την πληροφορική επανάσταση και την παγκοσμιοποίηση, με έμφαση στις χωρικές επιπτώσεις της τεχνολογικής αλλαγής και στην αλληλεπίδραση του πολιτισμού με το χώρο, τη Γεωγραφία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΠΟ12 αναμένεται ότι οι φοιτητές θα δύνανται,

 • Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης» από τότε που κατονομάστηκε στην αρχαιότητα, να αναγνωρίζουν τα σύνορά της σε διάφορες περιόδους και να ανακαλούν τους μετασχηματισμούς των ορίων γύρω από και εντός της Ευρώπης, καθώς και τις ανακατατάξεις και ιεραρχήσεις των συνόρων από το 16ο αιώνα και τις περιόδους της αποικιοκρατίας και της παγκοσμιοποίησης, μέχρι την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την κρίση της ΕΕ στις ημέρες μας.
 • Να εξετάζουν τη Γεωγραφία όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ως κεντροβαρική επιστήμη του χώρου που εδράζεται στην αρχαία ελληνική επιστημονική παράδοση, και να συνειδητοποιήσουν την υποβάθμιση της επιστήμης αυτής στη σύγχρονη Ελλάδα. Να διαχωρίζουν την σύνθετη και διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζει η συγκεκριμένη επιστήμη από την περιγραφική (σχολική) Γεωγραφία.
 • Να κατανοούν το ρόλο της Γεωγραφίας στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, υλικού αλλά και του αλληλένδετου άυλου και πνευματικού, και αντιστρόφως. Να αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες κατασκευής της ευρωπαϊκής και της εθνικής ταυτότητας να εκτιμούν και να αξιολογούν τον πρωταρχικό ρόλο της χωρικότητας στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, και να κατανοούν τις αλλαγές στους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς σε συνάρτηση με το χώρο τους.
 • Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις επιστημολογικές τομές στην Γεωγραφία και να κατανοούν τις διαφοροποιήσεις στην αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων. Να κατανοούν την αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης από τις επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες, κεντροβαρικές στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.
 • Να αναλύουν την άνιση ανάπτυξη στο γεωγραφικό χώρο, από το παγκόσμιο μέχρι το τοπικό επίπεδο, τις ανισότητες μεταξύ Ευρωπαϊκών περιφερειών, τη συμβολή συγκεκριμένων τόπων στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, στις επιστήμες, στην ανάπτυξη, και να αντιλαμβάνονται τη χωρική αλληλεπίδραση, τη δικτύωση και τον κοσμοπολιτισμό των καινοτομικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών.
 • Να αναλύουν πλείστες διαδικασίες διαφοροποίησης και αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη Ευρώπη και τις περιφερειακές υποδιαιρέσεις της, από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης μέχρι την παγκοσμιοποίηση – κυρίως από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα – και συγκεκριμένα: αστικοποίηση, αστικό τοπίο από την ανθρωπο-οικολογία μέχρι τη μετανεωτερικότητα, μετανάστευση, βιομηχανική αναδιάρθρωση, τεχνολογική ανάπτυξη, κοινωνικο-οικονομικό μετασχηματισμό, πολιτικές διεργασίες και κινήματα στο χώρο της Ευρώπης.
 • Να κατανοούν και να ερμηνεύουν χαρτογραφικά δεδομένα μετά από εξοικείωση με τους χάρτες και τη θεματική χαρτογραφία της Ευρώπης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Γενική Γεωγραφία
 • Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

 

ΕΠΟ20 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηιspanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα.

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας “Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη” είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τον εικαστικό χώρο της Ευρώπης και η γνωριμία σημαντικών έργων τέχνης από τον 15ο μέχρι τον 20ό αιώνα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση να:

 • Αναφέρει καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, ονόματα σημαντικών καλλιτεχνών, αρχιτεκτονικά στοιχεία, παραδείγματα έργων, καλλιτεχνικές καινοτομίες, ιστορικούς παράγοντες, καλλιτεχνικά προγράμματα, κατηγορίες καλλιτεχνικών θεμάτων, βασικά χαρακτηριστικά μουσικών ειδών
 • Εκθέτει ομοιότητες/διαφορετικές εικαστικών έργων, κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική σε σχέση με την τεχνολογία και την αισθητική
 • Διακρίνει καλλιτεχνικά στυλ, διαφορές ανάμεσα σε καλλιτεχνικά στυλ, εικονογραφικά στοιχεία, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μουσικά ιδιώματα, τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, τη συμβολή των μουσικών ειδών στην εξέλιξη της μουσικής, νεωτερισμούς στην μουσική
 • Κατανοεί καλλιτεχνικά ιδιώματα, μουσικούς όρους, μεθόδους της μουσικής, μεταβάσεις στη μουσική, εξελίξεις στις εικαστικές τέχνες και την μουσική, χρήση και δυνατότητες νέων υλικών στην τέχνη
 • Περιγράφει εικαστικά και μουσικά έργα, καλλιτεχνικά φαινόμενα, τεχνοτροπικά ευρήματα, καλλιτεχνικές τεχνικές, αρχιτεκτονικά-κατασκευαστικά προβλήματα, μουσικά είδη, μουσικά φαινόμενα, μουσικά χαρακτηριστικά, χρήση μουσικών οργάνων, μουσικές φόρμες, χρήση μουσικών φορμών
 • Αναλύει τη σχέση ιστορίας/τέχνης, τη σημασία της καλλιτεχνικής παραγωγής, τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, τους καλλιτεχνικούς όρους, τα καλλιτεχνικά κινήματα και τις μουσικές φόρμες, εικονογραφικά θέματα
 • Εξετάζει τις αλλαγές στην τέχνη, διαφορές ανάμεσα στα στυλ, ανάπτυξη μουσικών ειδών, μεταβάσεις στην εξέλιξη της μουσικής, τους καλλιτεχνικούς στόχους, τις καλλιτεχνικές τεχνικές, τον τρόπο λειτουργίας των εικαστικών έργων, τα μουσικά επιτεύγματα, ειδικά μορφολογικά στοιχεία, καλλιτεχνικές κατηγορίες και τάσεις
 • Συσχετίζει/αντιπαραθέτει εικαστικά και μουσικά έργα, θεωρίες της τέχνης, καλλιτεχνικά στυλ
 • Εξειδικεύει ατομικά καλλιτεχνικά στοιχεία.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εικαστικές Τέχνες στο Μεσαίωνα έως την ύστερη Αναγέννηση
 • Οι Εικαστικές Τέχνες από τη ύστερη Αναγέννηση (Μανιερισμός 1530) έως το τέλος του 20ου αιώνα
 • Η μουσική στην Ευρώπη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

 

ΕΠΟ21 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηispanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα.

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» είναι η εξοικείωση της/του φοιτήτριας/τή με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 6ο έως και τον 20ό αιώνα, καθώς και η άσκηση στην κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι ικανή/ός:

 • Να γνωρίζει τις βασικές περιόδους και να διακρίνει τα καλλιτεχνικά ρεύματα/τις πνευματικές τάσεις που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία της λογοτεχνίας των ευρωπαϊκών χωρών από τον 12ο αι. έως και τον 20ο αι.
 • Να γνωρίζει κορυφαίους συγγραφείς και έργα που ανήκουν στον “κανόνα” της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι. και τα βασικά λογοτεχνικά είδη (genres) που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιόδους της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής ιστορίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι., τις εκφάνσεις και τις μετεξελίξεις τους μέσα στο χρόνο.
 • Να αναλύει λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το είδος τους, τη θεματική τους, το ύφος τους, τις ιδεολογικές τους προεκτάσεις.
 • Να συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ίδιας ή διαφορετικής παράδοσης ή τάσης βάσει της θεματικής τους, των ειδολογικών και των υφολογικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και των ιδεών που πραγματεύονται.
 • Να συνθέτει εργασίες όπου θα δύναται να συνδυάσει διαδοχικά γραμματολογικά στοιχεία, που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή έργα, με τη μορφολογική και ιδεολογική ανάλυσή τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας
 • Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον στ’ έως τον κ΄ αιώνα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο