elen
elen

Ισπανική Γλωσσα και Πολιτισμός – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ) > Ισπανική Γλωσσα και Πολιτισμός – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΠ10: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική& Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η διεύρυνση του λεξιλογίου και ταυτόχρονη εμβάθυνση των γνώσεων του φοιτητή στα γραμματικά φαινόμενα και στον Ισπανόφωνο πολιτισμό. 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε., και σε σχέση με την Ισπανική Γλώσσα,  η/ο φοιτήτρια/ής αναμένεται να: 

 • Έχει  εμπεδώσει  βασικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα 
 • Έχει διευρύνει το λεξιλόγιό του 
 • Κατανοεί ένα κείμενο σε απλή γλώσσα και να αναπτύσσει ικανοποιητικά την κεντρική του ιδέα 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Συνδυαστική εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής με χρήση αυθεντικών κειμένων σε γλώσσα απλή, καθομιλουμένη 
 • Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και προφοράς με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων 
 • Οδηγίες στα Ελληνικά – Μελέτη και ασκήσεις στην Ισπανική Γλώσσα. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ22: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική& Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι: 

 • Μελέτη των περιόδων που αποτελούν τον Ισπανικό πολιτισμό. 
 • Παρουσίαση της σημαντικότερης πολιτιστικής παραγωγής κάθε περιόδου. 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της  ΘΕ, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 • Έχει αποκτήσει σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση για τη διαχρονική πορεία-εξέλιξη του  Πολιτισμού της Ισπανίας από την Προϊστορία έως τη Σύγχρονη εποχή 
 • Γνωρίζει το πλαίσιο της ισπανικής  πολιτισμικής παραγωγής στις διάφορες περιόδους και στα βασικά πεδία  (γράμματα, τέχνες, επιστήμες) 
 • Έχει εξοικειωθεί με αντιπροσωπευτικά έργα της  ισπανικής διανόησης-δημιουργίας (λογοτεχνία, θέατρο, φιλοσοφία,  ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική),  
 • Είναι σε θέση να εντάσσει τα ανωτέρω έργα στο ιστορικό τους πλαίσιο και να διακρίνει τους  παράγοντες  που τα επηρέασαν (κοινωνικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς,  οικονομικούς) 
 • Έχει γενικές  ιστορικές γνώσεις για  τους   κυριότερους κοινωνικούς και πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας (θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, νομικούς)   
 • Έχει αναπτύξει ζωντανή επαφή με  το λαϊκό πολιτισμό της Ισπανίας (ήθη- έθιμα, παραδόσεις, κλπ), με την ισπανική μουσική (θρησκευτική, κλασική, παραδοσιακή, έντεχνη)  και με τη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα στη χώρα (θέατρο, χορός, κινηματογράφος κλπ) 
 • Να μπορεί να κατανοεί το πολιτικο-κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο ορισμένων σημαντικών περιόδων της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Ισπανίας, όπως α) της περιόδου της Ισπανικής Αυτοκρατορίας γενικότερα (15-18ος αιώνας) και, ειδικότερα, της εποχής του Θερβάντες και του μπαρόκ (17ος αιώνας), β) του Ισπανικού 20ου αιώνα γενικότερα, και, ειδικότερα, του εθνικού διχασμού κατά τη Β΄ Δημοκρατία, τον Εμφύλιο και τον φρανκισμό (1930-1975) αλλά και γ) να μπορεί να προσδιορίζει τη «θέση» της χώρας στο «μεσογειακό περίγυρο» κατ’ αυτές τις περιόδους.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τα αραβικά βασίλεια 
 • Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: η πολιτισμική εξέλιξη από την Αναγέννηση έως το 19ο αιώνα 
 • Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή 

Προαπαιτούμενα: Στο δεύτερο έτος σπουδών η/o φοιτήτρια/τής πρέπει να επιλέξει πρώτα τη ΘΕ ΙΣΠ21 και έπειτα τη ΘΕ ΙΣΠ22 ή να τις επιλέξει και τις δύο ταυτόχρονα. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΙΣΠ31: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική& Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή στην πολιτιστική παράδοση της Λατινικής Αμερικής 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/τής  αναμένεται να αποκτήσει: 

 • Ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής από την προκολομβική περίοδο μέχρι και τα τέλη του 20ου  αιώνα, 
 • Βασική γνώση του ιστορικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερου πολιτιστικού  πλαισίου της περιοχής, 
 • Εξοικείωση  με σημαντικά πολιτισμικά έργα της εποχής 
 • Ικανότητα να αναλύει τα πολιτισμικά, κοινωνικά, πολιτικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στη Λατινική Αμερική. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Προκολομβιανοί πολιτισμοί (Μάγιας, Αζτέκοι, Ίνκας) 
 • Περίοδος της αποικιοκρατίας (από το 16ο αιώνα έως το 19ο αιώνα) 
 • Σύγχρονη περίοδος (από το 19ο αιώνα έως σήμερα) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση (4) τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ11: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική& Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η εμπέδωση των γραμματικών γνώσεων αποκτηθέντων στην πρώτη ενότητα και απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου.

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο/η φοιτητής-τρια αναμένεται να χειρίζεται με σχετική άνεση την Ισπανική  δεδομένου ότι, 

 • Έχει ολοκληρωμένη γνώση των μορφοσυντακτικών κανόνων της  
 • Μπορεί να χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο και να κατανοεί τους ιδιωματισμούς της 
 • Είναι σε θέση να αναπτύξει με επάρκεια και συνοχή σε γραπτό ή προφορικό λόγο ένα θέμα  για  την επικαιρότητα και την κοινωνική  ζωή των Ισπανόφωνων χωρών, όπως και, γενικότερα, να διατυπώνει με σαφήνεια τις απόψεις του.  

Αυτή η ΘΕ εξετάζει και εμπεδώνει τις γνώσεις του φοιτητή σχετικά με τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας  και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. 

Βασικοί στόχοι της ΘΕ είναι:

 • να προσφέρει στο φοιτητή ολοκληρωμένη γνώση των κανόνων που διέπουν τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας, 
 • να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του φοιτητή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιωματικές εκφράσεις της ισπανικής γλώσσας, 
 • να εξοικειώσει τον φοιτητή με την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων της ισπανικής και ισπανοαμερικάνικης λογοτεχνίας, 
 • να ασκηθεί ο φοιτητής στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.  

Στις τέσσερις προγραμματισμένες εργασίες και κυρίως με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής πρέπει:  

 • να έχει αποκτήσει πολύ καλή γνώση των μορφοσυντακτικών φαινομένων της ισπανικής, 
 • να μπορεί να κατανοήσει την κεντρική ιδέα και τα επιμέρους σημεία γραπτού κειμένου σχετικού με διάφορα θέματα, 
 • να να είναι σε θέση να διατυπώσει συνεχή και συνεκτικό γραπτό λόγο πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις του γι’ αυτά ή γύρω από προσωπικά θέματα (ο ίδιος ή στη θέση τρίτου), αναφερόμενος σε εμπειρίες, σχέδια, προθέσεις κτλ. με τρόπο που να εξυπηρετεί συγκεκριμένο είδος κειμένου και τις προσδιορισμένες από τις οδηγίες συνθήκες επικοινωνίας, 
 • να  είναι σε θέση να εκφέρει με ευχέρεια προφορικό λόγο σχετικό με θέματα που αφορούν  την κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Συνέχιση της συνδυαστικής εκμάθησης ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής με χρήση αυθεντικών κειμένων σε επίπεδο προχωρημένο με εμπλουτισμένο λεξιλόγιο 
 • Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και προφοράς με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων 
 • Σταδιακά μειωμένη χρήση των Ελληνικών Οδηγιών και ευρύτερη χρήση της Ισπανικής Γλώσσας στη μελέτη και στις ασκήσεις. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική& Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η επισκόπηση της Ιστορίας της Ισπανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/ής αναμένεται ότι: 

 • Θα έχει  σφαιρική γνώση  της ιστορικής εξέλιξης της Ισπανίας και των διακριτών κοινωνικών, πολιτικών και πολιτειακών της δομών 
 • Θα είναι σε θέση να  περιγράφει και να εξηγεί  με επιστημονική ορολογία τα ιστορικά γεγονότα-σταθμούς  στην πορεία του ισπανικού έθνους,  τις επιπτώσεις τους στη  διακυβέρνηση της χώρας, όπως και στην  κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 
 • Θα έχει ολοκληρωμένη γνώση των ιστορικών δεσμών-σχέσεων της  Ισπανίας με την Ισπανόφωνη Αμερική 
 • Θα χρησιμοποιεί την κατάλληλη μεθοδολογία για να αναλύει έργα αναφοράς της Ισπανικής Ιστοριογραφίας, ώστε  να προσεγγίζει με κριτικό πνεύμα τις σύγχρονες εξελίξεις στη χώρα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Από τα Προϊστορικά χρόνια έως το τέλος του Μεσαίωνα, Αραβικά Βασίλεια 
 • Από την Αναγέννηση έως το 19ο αιώνα 
 • Από το 19ο αιώνα έως σήμερα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ32: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ32 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική& Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: O σκοπός της ΘΕ είναι η επισκόπηση της Ιστορίας της Λατινικής Αμερικής από την προκολομβιανή εποχή μέχρι σήμερα. 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να αποκτήσει:  

 • Ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης της Λατινικής Αμερικής από την Προκολομβική Περίοδο μέχρι και το τέλος του 20ου  αιώνα, 
 • Βασική γνώση του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερου πολιτιστικού  πλαισίου, στο οποίο έλαβαν χώρα τα ιστορικά γεγονότα στις διάφορες περιόδους, 
 • Εξοικείωση  με σημαντικά ιστορικά επιτεύγματα της εποχής 
 • Ικανότητα να αναλύει τα ιστορικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στη Λατινική Αμερική 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Προκολομβιανή περίοδος (Μάγιας, Αζτέκοι, Ίνκας) 
 • Αποικία (16ος έως 19ος αιώνας). Αγώνας των αποικιών για ανεξαρτησία 
 • Από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Διαμόρφωση και εξέλιξη των χωρών-κρατών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ12: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική& Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι: 

 • Να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/τές στην επιστημονική μελέτη της γλώσσας και να αναδείξει την αλληλεπίδραση της πολιτισμικής και της γλωσσικής δομής. 
 • Να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο κοινωνία και γλώσσα διαμορφώνουν την πολιτισμική πραγματικότητα. 
 • Να παρουσιάσει την προέλευση της Ισπανικής γλώσσας και τη διαχρονική της εξέλιξη και τη χρήση της στον Ισπανόφωνο κόσμο. 
 • Να διερευνήσει τη χρήση της γλώσσας στο κοινωνικό πλαίσιο και την επίδραση των πολιτιστικών παραγόντων στην επικοινωνία, ιδίως στην επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα. 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΘΕ η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 • Αντιλαμβάνεται  έννοιες-κλειδιά  της  Γλωσσολογίας , το είδος και τη φύση διάφορων γλωσσικών δεδομένων  και  τα κύρια συστατικά της γλωσσικής δομής 
 • Έχει αποκτήσει γνώσεις των διαφόρων επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης, όπως  της φωνητικής, της φωνολογίας, της  μορφολογίας,  κλπ 
 • Έχει  κατανοήσει  βασικές μεθόδους της Κοινωνιογλωσσολογίας για την ερμηνεία της γλωσσικής συμπεριφοράς και  για την επίδραση  πολιτιστικών παραγόντων στην επικοινωνία 
 • Είναι σε θέση  να εξηγήσει επιστημονικά, χαρακτηριστικά γλωσσικά φαινόμενα της  διαχρονικής εξέλιξης  από  τα Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Στοιχεία γλωσσολογίας 
 • Εξέλιξη της γλώσσας από τη λατινική έως τη σύγχρονη ισπανική 
 • Εισαγωγή στην κατανόηση των πολιτισμών 
 • Επιδράσεις της λατινικής λογοτεχνίας στην ισπανική 

Προαπαιτούμενα: ΙΣΠ10, ΙΣΠ11

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ30: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ι

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ30 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της ΘΕ είναι η ουσιαστική προσέγγιση της ισπανικής λογοτεχνίας της αντίστοιχης περιόδου (από το Μεσαίωνα μέχρι και το Διαφωτισμό) μέσα από την άμεση επαφή με την ίδια τη λογοτεχνική παραγωγή, όσο και μέσα από τη μελέτη του γενικότερου ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου. 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτήτριες/τές: 

 • Θα έχουν κατανοήσει τον ιστορικό τρόπο ύπαρξης και εξέλιξης της ισπανικής λογοτεχνίας από τις απαρχές της μέχρι την εμφάνιση του Ρομαντισμού 
 • Θα έχουν αποκτήσει μια συνθετική γνώση της λογοτεχνικής παραγωγής αυτής της περιόδου 
 • Θα εξοικειωθούν με τη λογοτεχνική γλώσσα, τις υφολογικές παραλλαγές, τα λογοτεχνικά είδη και θα γνωρίσουν τoυς σημαντικότερους συγγραφείς και έργα,  καθώς επίσης και τα κυρίαρχα καλλιτεχνικά-λογοτεχνικά ρεύματα της περιόδου 
 • Θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα μιας κριτικής σύλληψης της ιδιαίτερης σχέσης που συνδέει τη λογοτεχνία αυτής της περιόδου με την ευρύτερη κοινωνικό-ιστορική πραγματικότητα,  καθώς επίσης και με άλλα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας 
 • Θα μπορούν να χρησιμοποιούν το corpus των αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων για μια ουσιαστικότερη ανάλυση, κατανόηση, ερμηνεία, σύγκριση των λογοτεχνικών κειμένων αυτής της περιόδου, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 • Από το Μεσαίωνα έως το 19ο αιώνα (Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ41: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ι

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ41 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική& Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να: 

 • Έχει εξοικειωθεί με την εξέλιξη  της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας από την προκολομβιανή περίοδο έως και τον 19ο αιώνα σε σχέση και με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής 
 • ΄Εχει εξοικειωθεί με τις σημαντικότερες περιόδους και τα καλλιτεχνικά/λογοτεχνικά κινήματα και ρεύματα  που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία από την προκολομβιανή περίοδο έως και τον 19ο αιώνα 
 • Έχει εξοικειωθεί με τους σημαντικότερους συγγραφείς και τα αντιπροσωπευτικά έργα τους αυτής της περιόδου 
 • Αναλύει λογοτεχνικά έργα όλων των ειδών χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  μεθοδολογία και ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής 
 • Συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ιδίων ή διαφορετικών λογοτεχνικών κινημάτων/ρευμάτων/συγγραφέων  χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  μεθοδολογία και ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 • Από την αποικία έως το 19ο αιώνα (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ40: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙAΣ ΙΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ40 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική& Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα: 

 • Έχει αποκτήσει  σφαιρική γνώση  της λογοτεχνικής παραγωγής στην Ισπανία κατά το 19o και 20ό  αιώνα 
 • Έχει εξοικειωθεί με τη λογοτεχνική γλώσσα, τα κύρια λογοτεχνικά ρεύματα και τα θέματα των διαφορετικών σχολών της Νεωτερικότητας και της Μετανεωτερικότητας  
 • Έχει εξοικειωθεί με τους σημαντικότερους συγγραφείς της κάθε περιόδου και με τα αντιπροσωπευτικά έργα τους 
 • Μέσω της μελέτης των πρωτοτύπων κειμένων, καθώς και των τεκμηριωμένων αναλύσεων τους που απαντώνται στα βιβλία υποχρεωτικής μελέτης, έχει απευθείας και «ζωντανή» επαφή με την ισπανική λογοτεχνική πραγματικότητα των δύο τελευταίων αιώνων 
 • Και κυρίως, έχει αποκομίσει βαθιά γνώση των ιδιαίτερων σχέσεων που υφίστανται μεταξύ της λογοτεχνίας και του ευρύτερου ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου της κάθε εποχής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 • Από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ42: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική& Ισπανική 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, η/ο φοιτήτρια/τής: 

 • Έχει μελετήσει την εξέλιξη  της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα σε σχέση και με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής 
 • ΄Εχει βασικές γνώσεις για τις σημαντικότερες περιόδους και τα καλλιτεχνικά/λογοτεχνικά κινήματα και ρεύματα  που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την Ισπανοαμερικανική λογοτεχνία από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. 
 • Έχει εξοικειωθεί με τους σημαντικότερους συγγραφείς και τα αντιπροσωπευτικά έργα τους αυτής της περιόδου. 
 • Αναλύει λογοτεχνικά έργα όλων των ειδών χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  μεθοδολογία και ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής. 
 • Συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ιδίων ή διαφορετικών λογοτεχνικών κινημάτων/ρευμάτων/συγγραφέων  χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  μεθοδολογία και ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 • Από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) 

Προαπαιτούμενα: Στο τέταρτο έτος, συνιστάται η/ο φοιτήτρια/ής  να επιλέξει  τη ΘΕ ΙΣΠ 41 πρώτα από ή ταυτόχρονα με τη ΘΕ ΙΣΠ 42. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ43: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.:  ΙΣΠ43

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική και Ισπανική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σκοπός της ΘΕ είναι να παράσχει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σε σχέση με τη διδασκαλία της Ισπανικής ως δεύτερης  Ξένης Γλώσσας, ώστε ο/η φοιτητής/τρια να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για να μπορεί να τη διδάσκει με επάρκεια σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • κατανοούν την πολυπλοκότητα του έργου και του ρόλου του εκπαιδευτικού ξένων γλωσσών και να αναγνωρίζουν την αξία και τις πραγματικές συνθήκες της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, 
 • αξιοποιούν και να εφαρμόζουν τη θεωρητική παιδαγωγική και μεθοδολογική γνώση (έννοιες, αρχές, θεωρίες, μεθόδους, μοντέλα) στις σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές γλωσσικές ανάγκες των μελλοντικών μαθητών/-τριών τους,
 • περιγράφουν και να εξηγούν με επάρκεια τη διαδικασία κατάκτησης της μητρικής γλώσσας, όπως και την αντίστοιχη της εκμάθησης-απόκτησης μιας δεύτερης ξένης γλώσσας,
 •  διακρίνουν και να αποσαφηνίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας,
 • σχεδιάζουν και να οργανώνουν δημιουργικά τη μαθησιακή διαδικασία και τη διδακτική πράξη μέσα από δραστηριότητες καλλιέργειας ικανοτήτων και δεξιοτήτων, 
 • αιτιολογούν τις ανωτέρω επιλογές τους, σύμφωνα με τις  βασικές θεωρίες στους τομείς της γλώσσας, της επικοινωνίας και της διεπίδρασης, και να είναι σε θέση να  τις εφαρμόζουν και σε ειδικά περιβάλλοντα μάθησης,
 • εξηγούν και να συζητούν πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εκμάθηση-διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας,
 • αναλύουν τις διδακτικές υποστήριξης στην εκμάθηση της Ισπανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας,
 • διακρίνουν με ενάργεια τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που διέπουν τη διδασκαλία της Ισπανικής ως  δεύτερης ξένης γλώσσας,
 • σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν προγράμματα εκμάθησης-διδασκαλίας της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας,
 • επιδεικνύουν γνώσεις και δεξιότητες ως προς τη διδακτική της Ισπανικής μέσα από τη διδασκαλία-εκμάθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στοιχείων του ισπανόφωνου πολιτισμού

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος

Γενικές Ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη

Προαπαιτούμενα: ΙΣΠ10, ΙΣΠ11, ΙΣΠ12

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

 

ΕΠΟ 11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηispanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα. 

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  

Σκοπός της ΘΕ «Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης» είναι η εξοικείωση του φοιτητή με το αντικείμενο ώστε να κατανοήσει την περιοδολόγηση διαδικασιών και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε οικονομικές δομές και συγκυρίες, ανάμεσα σε οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα που καθόρισαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης. Η ΘΕ καλύπτει εξελίξεις από τον πρώιμο μεσαίωνα, ως τον ύστερο 20ό αιώνα. 

 Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση: 

 • Να διαχωρίσουν την Οικονομική Ιστορία από τη Γενική Ιστορία. 
 • Να αξιολογούν και να συγκρίνουν θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της οικονομικής και της κοινωνικής ιστορίας  
 • Να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να εξηγούν βασικές διαδικασίες της μακρο-οικονομικής ανάπτυξης: τη μετάβαση από τη φεουδαρχίαστον καπιταλισμό και τις διάφορες μορφές της, τις διάφορες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, την εκδήλωση οικονομικών κρίσεων. 
 • Να μπορούν να αναπτύσσουν συνθετικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε: α. να αναλύουν και να συγκρίνουν πρότυπα ανάπτυξης του Βορρά, του Νότου και της Ανατολής, β. να διακρίνουν μορφές και φάσεις παγκοσμιοποίησης. 
 • Να αξιολογούν κριτικά την επίδρασή των διαδικασιών αυτών στη δομή και τη μεταβολή της κοινωνίας, της επιχειρηματικότηταςκαι των επιχειρήσεων. 
 • Να έχουν αποκτήσει τις βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ιστορία, την Κοινωνική Ιστορία και την Ιστορία των Επιχειρήσεων, στις επιχειρησιακές (business) σπουδές στα Οικονομικά, καθώς επίσης στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών . 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 
 • Κοινωνική και οικονομική εξέλιξη από τον ΣΤ΄ έως και τον Κ΄ αιώνα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ 12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηispanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα. 

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ΕΠΟ 12 είναι μία από τις λίγες ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ), που αναφέρεται στη σύγχρονη Ευρώπη του 20oύ και 21ου αιώνα. Αναφέρεται στο πολυπρισματικό γνωστικό πεδίο της Γεωγραφίας και αναλυτικότερα στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Yλικό Πολιτισμό της Ευρώπης με ματιές προς το παρελθόν, που ερμηνεύει πολλές από τις σημερινές διαρθρώσεις, αλλά και προς το μέλλον, προς την παγκοσμιοποίηση και τις χωρικές επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης. Επιδιώκεται η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και οι φοιτήτριες/ές καλούνται να προσεγγίζουν το υλικό τους κριτικά και να στοχάζονται πάνω στις διάφορες προσεγγίσεις και εκδοχές για την κατανόηση της πραγματικότητας.  

Η ΘΕ ΕΠΟ12 φιλοδοξεί να σας εισαγάγει σε έναν τύπο μελέτης και σε μια πανεπιστημιακή οπτική της Γεωγραφίας της Ευρώπης διαφορετική από αυτήν που μέχρι σήμερα έχετε γνωρίσει, στα μαθητικά σας, κυρίως, χρόνια. Η παραδοσιακή μορφή εκμάθησης της Γεωγραφίας, η «σχολική» Γεωγραφία, προσδιορίζεται από την περιγραφική της διάσταση (όπως στην Ιστορία τονίζεται η παραθετική διάσταση). Η επιστήμη της Γεωγραφίας, αντίθετα, απομακρύνεται από την περιγραφή για να εξηγήσει τις χωρικές διαρθρώσεις και να ερμηνεύσει πλείστα κοινωνικο – οικονομικά φαινόμενα με επίκεντρο τη χωρικότητα της κοινωνικής ζωής και γενικότερα το χώρο. Η ΘΕ ΕΠΟ 12 επιλέγει από το τεράστιο φάσμα μιας επιστήμης όσα ενδιαφέρουν τις/τους φοιτήτριες/τές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με τριπλό σκοπό:  

 • Να σας εισαγάγει στην επιστήμη της Γεωγραφίας όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και να εμβαθύνει στις ανακατατάξεις στη γεωγραφική επιστημολογία, την αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων 
 • Να συνδέσει τη Γεωγραφία με την ευρωπαϊκή σκέψη και πολιτισμό υλικό αλλά και άυλο και πνευματικό, μια και αυτά είναι όλα αλληλένδετα στην εξέλιξή του, παρακολουθώντας την Κοινωνική και Πολιτιστική Γεωγραφία της Ευρώπης  
 • Να σας εισαγάγει σε συγκεκριμένα ζητήματα αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη Ευρώπη με έμφαση στις Ανθρωπογεωγραφικές διαδικασίες από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα σε αλληλεπίδραση με τον υλικό πολιτισμό, την τεχνολογική ανάπτυξη, την κοινωνικο-οικονομική αναδιάρθρωση και τις πολιτικές διεργασίες στο χώρο της Ευρώπης  

Όταν θα έχετε μελετήσει το διδακτικό υλικό που προσφέρεται στην ΘΕ ΕΠΟ12, θα μπορείτε να κατανοήσετε την αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης από τις επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες. Θα μπορείτε επίσης να διακρίνετε τις διαχρονικές ανακατατάξεις σημαντικών φαινομένων στο χώρο, που ερμηνεύουν και ερμηνεύονται από πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και δομές στην Ευρώπη και στους τόπους της, στο πλαίσιο των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΠΟ12 αναμένεται ότι οι φοιτήτριες/τές θα δύνανται: 

 • Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης» από τότε που κατονομάστηκε στην αρχαιότητα, να αναγνωρίζουν τα σύνορά της σε διάφορες περιόδους και να ανακαλούν τους μετασχηματισμούς των ορίων γύρω από και εντός της Ευρώπης, καθώς και τις ανακατατάξεις και ιεραρχήσεις των συνόρων από το 16ο αιώνα και τις περιόδους της αποικιοκρατίας και της παγκοσμιοποίησης, μέχρι την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την κρίση της ΕΕ στις ημέρες μας. 
 • Να εξετάζουν τη Γεωγραφία όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ως κεντροβαρική επιστήμη του χώρου που εδράζεται στην αρχαία ελληνική επιστημονική παράδοση, και να συνειδητοποιήσουν την υποβάθμιση της επιστήμης αυτής στη σύγχρονη Ελλάδα. Να διαχωρίζουν την σύνθετη και διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζει η συγκεκριμένη επιστήμη από την περιγραφική (σχολική) Γεωγραφία. 
 • Να κατανοούν το ρόλο της Γεωγραφίας στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, υλικού αλλά και του αλληλένδετου άυλου και πνευματικού, και αντιστρόφως. Να αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες κατασκευής της ευρωπαϊκής και της εθνικής ταυτότητας να εκτιμούν και να αξιολογούν τον πρωταρχικό ρόλο της χωρικότητας στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, και να κατανοούν τις αλλαγές στους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς σε συνάρτηση με το χώρο τους. 
 • Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις επιστημολογικές τομές στην Γεωγραφία και να κατανοούν τις διαφοροποιήσεις στην αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων. Να κατανοούν την αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης από τις επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες, κεντροβαρικές στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
 • Να αναλύουν την άνιση ανάπτυξη στο γεωγραφικό χώρο, από το παγκόσμιο μέχρι το τοπικό επίπεδο, τις ανισότητες μεταξύ Ευρωπαϊκών περιφερειών, τη συμβολή συγκεκριμένων τόπων στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, στις επιστήμες, στην ανάπτυξη, και να αντιλαμβάνονται τη χωρική αλληλεπίδραση, τη δικτύωση και τον κοσμοπολιτισμό των καινοτομικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών. 
 • Να αναλύουν πλείστες διαδικασίες διαφοροποίησης και αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη Ευρώπη και τις περιφερειακές υποδιαιρέσεις της, από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης μέχρι την παγκοσμιοποίηση – κυρίως από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα – και συγκεκριμένα:αστικοποίηση, αστικό τοπίο από την ανθρωπο-οικολογία μέχρι τη μετανεωτερικότητα, μετανάστευση, βιομηχανική αναδιάρθρωση, τεχνολογική ανάπτυξη, κοινωνικο-οικονομικό μετασχηματισμό, πολιτικές διεργασίες και κινήματα στο χώρο της Ευρώπης. 
 • Να κατανοούν και να ερμηνεύουν χαρτογραφικά δεδομένα μετά από εξοικείωση με τους χάρτες και τη θεματική χαρτογραφία της Ευρώπης. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Γενική Γεωγραφία 
 • Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ20 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηιspanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα. 

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας “Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη” είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τον εικαστικό χώρο της Ευρώπης και η γνωριμία σημαντικών έργων τέχνης από τον 15ο μέχρι τον 20ό αιώνα. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση να: 

 • Αναφέρει καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, ονόματα σημαντικών καλλιτεχνών, αρχιτεκτονικά στοιχεία, παραδείγματα έργων, καλλιτεχνικές καινοτομίες, ιστορικούς παράγοντες, καλλιτεχνικά προγράμματα, κατηγορίες καλλιτεχνικών θεμάτων, βασικά χαρακτηριστικά μουσικών ειδών  
 • Εκθέτει ομοιότητες/διαφορετικές εικαστικών έργων, κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική σε σχέση με την τεχνολογία και την αισθητική  
 • Διακρίνει καλλιτεχνικά στυλ, διαφορές ανάμεσα σε καλλιτεχνικά στυλ, εικονογραφικά στοιχεία, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μουσικά ιδιώματα, τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, τη συμβολή των μουσικών ειδών στην εξέλιξη της μουσικής, νεωτερισμούς στην μουσική  
 • Κατανοεί καλλιτεχνικά ιδιώματα, μουσικούς όρους, μεθόδους της μουσικής, μεταβάσεις στη μουσική, εξελίξεις στις εικαστικές τέχνες και την μουσική, χρήση και δυνατότητες νέων υλικών στην τέχνη  
 • Περιγράφει εικαστικά και μουσικά έργα, καλλιτεχνικά φαινόμενα, τεχνοτροπικά ευρήματα, καλλιτεχνικές τεχνικές, αρχιτεκτονικά-κατασκευαστικά προβλήματα, μουσικά είδη, μουσικά φαινόμενα, μουσικά χαρακτηριστικά, χρήση μουσικών οργάνων, μουσικές φόρμες, χρήση μουσικών φορμών 
 • Αναλύει τη σχέση ιστορίας/τέχνης, τη σημασία της καλλιτεχνικής παραγωγής, τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, τους καλλιτεχνικούς όρους, τα καλλιτεχνικά κινήματα και τις μουσικές φόρμες, εικονογραφικά θέματα  
 • Εξετάζει τις αλλαγές στην τέχνη, διαφορές ανάμεσα στα στυλ, ανάπτυξη μουσικών ειδών, μεταβάσεις στην εξέλιξη της μουσικής, τους καλλιτεχνικούς στόχους, τις καλλιτεχνικές τεχνικές, τον τρόπο λειτουργίας των εικαστικών έργων, τα μουσικά επιτεύγματα, ειδικά μορφολογικά στοιχεία, καλλιτεχνικές κατηγορίες και τάσεις  
 • Συσχετίζει/αντιπαραθέτει εικαστικά και μουσικά έργα, θεωρίες της τέχνης, καλλιτεχνικά στυλ  
 • Εξειδικεύει ατομικά καλλιτεχνικά στοιχεία. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Εικαστικές Τέχνες στο Μεσαίωνα έως την ύστερη Αναγέννηση 
 • Οι Εικαστικές Τέχνες από τη ύστερη Αναγέννηση (Μανιερισμός 1530) έως το τέλος του 20ου αιώνα 
 • Η μουσική στην Ευρώπη 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ21 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηispanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα. 

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 6ο έως και τον 20ό αιώνα, καθώς και η άσκηση στην κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι ικανή/ός: 

 • Να γνωρίζει τις βασικές περιόδους και να διακρίνει τα καλλιτεχνικά ρεύματα/τις πνευματικές τάσεις που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία της λογοτεχνίας των ευρωπαϊκών χωρών από τον 12ο αι. έως και τον 20ο αι. 
 • Να γνωρίζει κορυφαίους συγγραφείς και έργα που ανήκουν στον “κανόνα” της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι. και τα βασικά λογοτεχνικά είδη (genres) που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιόδους της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής ιστορίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι., τις εκφάνσεις και τις μετεξελίξεις τουςμέσα στο χρόνο. 
 • Να αναλύει λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το είδος τους, τη θεματική τους, το ύφος τους, τις ιδεολογικές τους προεκτάσεις. 
 • Να συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ίδιας ή διαφορετικής παράδοσης ή τάσης βάσει της θεματικής τους, των ειδολογικώνκαι των υφολογικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και των ιδεών που πραγματεύονται.  
 • Να συνθέτει εργασίες όπου θα δύναται να συνδυάσει διαδοχικά γραμματολογικά στοιχεία, που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή έργα, με τη μορφολογική και ιδεολογική ανάλυσή τους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας 
 • Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον στ’ έως τον κ΄ αιώνα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο