elen
elen

Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό  
Οικονομική Συμμετοχή
Newsletter
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος, είναι η παροχή των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που εξασφαλίζουν άρτια εκπαίδευση για επαγγελματική σταδιοδρομία στη τουριστική αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αφορά έναν διεπιστημονικό τομέα και προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας σχεδόν το 20% του εγχώριου Α.Ε.Π.

Στρατηγικός σκοπός της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι να καταστεί το πρόγραμμα «Διοίκηση Τουρισμού»,  σημείο αναφοράς και πόλος ανάπτυξης της εξ αποστάσεως τουριστικής εκπαίδευσης. Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η προαγωγή του γνωστικού πεδίου του Τουρισμού και των εφαρμογών του.
 • Η δημιουργία και ανάπτυξη στελεχών του Τουρισμού με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.
 • Η κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας του τουριστικού κλάδου.
 • Η καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας στο χώρο του Τουρισμού.

Οι κυριότεροι λόγοι που τεκμηριώνουν την ανάγκη δημιουργίας του εξ αποστάσεως προπτυχιακού προγράμματος στην Διοίκηση Τουρισμού προσδιορίζονται ως ακολούθως:

 • Η ζήτηση στην Ελλάδα για προπτυχιακές σπουδές στον Τουρισμό είναι ιδιαίτερα υψηλή.
 • Σπουδές με ανάλογο περιεχόμενο και θεματική στόχευση δεν προσφέρονται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τα Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ της χώρας, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση σε γνώση των ήδη εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο που αδυνατούν να έχουν καθημερινή φυσική παρουσία κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και καινοτομικού προγράμματος σπουδών στην Διοίκηση Τουρισμού συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα του ΕΑΠ, γιατί ολοκληρώνει την προσφορά γνώσης και δεξιοτήτων από το προπτυχιακό επίπεδο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- pdf

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2023 –pdf

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Διοίκηση Τουρισμού», οι απόφοιτες/οι του αναμένεται να:

 • Έχουν αποκτήσει ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ένα φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με τη Διοίκηση του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Οργανισμών.
 • Έχουν αναπτύξει τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Διοίκησης του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων/Οργανισμών, που θα τους καταστήσουν ικανούς να σταδιοδρομήσουν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Αντιλαμβάνονται τις επιρροές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικής συγκυρίας, χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, κυβερνητικής πολιτικής, επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τουριστικής βιομηχανίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Έχουν αναπτύξει εκτεταμένη γνώση των διεπιστημονικών στοιχείων του τουριστικού φαινομένου που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη του σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο.
 • Αναλύουν τη συνθετότητα της οικονομικής διάστασης του τουρισμού και τη διασύνδεση της με την τουριστική ανάπτυξη και την άσκηση τουριστικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
 • Είναι σε θέση ως στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών τους να συνεισφέρουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών στρατηγικών και πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης, βασιζόμενοι στην ανάλυση των παραγόντων της αγοράς και του ευρύτερου πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.  
 • Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα και επιλέγουν τις κατάλληλες οικονομικές και στατιστικές μεθόδους καθώς και τεχνικές διαχείρισης για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους σε τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης στην επιχείρηση και οργανισμό τους, τόσο των νέων τεχνολογιών όσο και των οργανωτικών αλλαγών που προσιδιάζουν στο εξελισσόμενο τουριστικό περιβάλλον.
 • Έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες δια βίου μάθησης που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συνεχής επαγγελματική τους ανάπτυξη και που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συναφών μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον το επιθυμούν.

Ελάχιστη Διάρκεια Φοίτησης: 4 ακαδημαϊκά έτη

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 1015 – Travel, TourismandLeisure
 • με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Γίνονται δεκτοί/ές απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί τέσσερα (4) έτη τα οποία διαιρούνται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν τρεις (3) Θεματικές Ενότητες δέκα (10) πιστωτικών μονάδων έκαστη (ECTS). Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει επτά (7) Θεματικές Ενότητες δέκα (10) πιστωτικών μονάδων έκαστη (ECTS), εκ των οποίων οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν τις τρεις (3).

 Η διάρθρωση του Προγράμματος ανά έτος και εξάμηνο σπουδών έχει ως εξής:

 Α’ Έτος Σπουδών 
1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

Β’ Έτος Σπουδών 
3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Γ’ Έτος Σπουδών
5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

Δ’ Έτος Σπουδών
7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

Υ: Υποχρεωτική

Ε: Επιλογής

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

Οι φοιτήτριες/φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο. Κατά την επιλογή Θ.Ε. για το πρώτο εξάμηνο σπουδών, συνιστάται οι φοιτήτριες/τές να επιλέξουν τις Θ.Ε. ΔΙΤ10 και ΔΙΤ11, γιατί οι θεματικές αυτές είναι χρήσιμες σε άλλες θεματικές του προγράμματος. Εάν δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο για μελέτη των δύο ανωτέρω Θ.Ε., συνιστάται να επιλέξουν τη Θ.Ε. ΔΙΤ10. Εάν διαθέτουν χρόνο που τους επιτρέπει να επιλέξουν πέραν των δύο Θ.Ε. και τρίτη Θ.Ε., τότε εκτός από τις ΔΙΤ10 και ΔΙΤ11, μπορούν να επιλέξουν και τη ΔΙΤ12.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν μία/ένας φοιτήτρια/φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμεί να επιλέξει τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τις εναπομείνασες δύο (2) Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.. Στο όγδοο εξάμηνο οι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τρεις (3) Θ.Ε. εκ των ΔΙΤ41, ΔΙΤ81, ΔΙΤ82, ΔΙΤ83, ΔΙΤ84, ΔΙΤ85 και ΔΙΤ86.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τέσσερα (4) έτη. Προκειμένου οι φοιτήτριες/τές να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε τέσσερα ακαδημαϊκά έτη πρέπει να επιλέγουν 3 Θ.Ε. σε κάθε εξάμηνο σπουδών.

Για την απόκτηση πτυχίου η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς 24 Θ.Ε. του προγράμματος.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Γεώργιος Αγιομυργιανάκης
Καθηγητής Ε.Α.Π. (Πρόεδρος)

Γεράσιμος Ζαχαράτος
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Αντρέας Παπαθεοδώρου
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πάρις Τσάρτας
Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Δημήτριος Στεργίου
Επ. Καθηγητής Ε.Α.Π.

Παναγιώτα Διονυσοπούλου
Mέλος Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π.

Ευάγγελος Χρήστου
Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γεώργιος Αγιομυργιανάκης, Καθηγητής
e-mail: gmagios@eap.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Συντονιστές Θ.Ε.

ΔΙΤ10 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ11 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ12 ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ13 ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ21 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ22 ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ23 ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ31 ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ32 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ33 ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ41 ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ42 ΠΟΥΛΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ43 ΤΣΟΥΚΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ51 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ52 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ53 ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ61 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ62 ΜΥΛΩΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ63 ΣΙΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ71 ΒΛΑΜΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ72 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ73 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ81 ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ82 ΠΟΥΛΑΚΗ  ΙΟΥΛΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ83 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ84 ΚΟΝΤΗΣ  ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ85 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΤ86 ΤΡΙΧΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας υπολογίζεται σε σχέση με τις Πιστωτικές Μονάδες, όπου μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 25€. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κάθε Θεματική Ενότητα του  προγράμματος (10 ects), κοστολογείται στα 250€ και το σύνολο των διδάκτρων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ανέρχεται στις 6.000€.

Δείτε το Newsletter

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367302
Ε-mail: dit@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο