Διοίκηση Τουρισμού – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) > Διοίκηση Τουρισμού – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΤ11: Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ11

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή των φοιτητριών/τών στις έννοιες και το εύρος του τουρισμού ως κοινωνικό φαινόμενο, δραστηριότητα και τομέα της οικονομίας. Επιπλέον η Θ.Ε. προάγει την κατανόηση της δομής, της οργάνωσης και της αλληλεξάρτησης των διαφορετικών κλάδων που απαρτίζουν τον τουριστικό τομέα. Εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε βασικές έννοιες, όρους, αρχές, πρακτικές και ζητήματα στον τουρισμό και στους δεσμούς του με τα σχετιζόμενα πεδία του ελεύθερου χρόνου, της αναψυχής, των ταξιδιών και της φιλοξενίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την ιστορική και εννοιολογική εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου.
 • Αντιλαμβάνονται τη διεπιστημονική φύση του τουρισμού ως πεδίο μελέτης καθώς και των θεωριών που τον διέπουν.
 • Γνωρίζουν το ιστορικό υπόβαθρο της εμφάνισης και εξέλιξης του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα.
 • Κατανοούν τη σημασία και τη λειτουργία του διεθνούς τουριστικού στατιστικού συστήματος.
 • Γνωρίζουν τις πτυχές και διαστάσεις των βασικών κλάδων που συνθέτουν το τουριστικό σύστημα.  
 • Επιδεικνύουν κατανόηση της αναγκαιότητας, της φύσης και του ρόλου της τουριστικής εκπαίδευσης.
 • Αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα διαμόρφωσης τουριστικής πολιτικής για την υποστήριξη της ανάπτυξης του τουρισμού και την αντιμετώπιση των τουριστικών μετακινήσεων. 
 • Αντιλαμβάνονται τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία του τουρισμού. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ12: Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ12

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. παρουσιάζει την πλέον σύγχρονη γνώση για το διοικείν των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση σε επιμέρους ζητήματα της ποιότητας υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό κλάδο. Σκοπός της είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες αποβλέπουν στη μείωση των λειτουργικών προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Έμφαση δίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος και στον τρόπο δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, μέσω της στρατηγικής διοίκησης, του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
 • Περιγράφουν και αναλύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία που συνθέτουν το ξενοδοχειακό προϊόν.
 • Γνωρίζουν και εφαρμόζουν βασικές διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες που διέπουν τη διοίκηση και οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο σύγχρονο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον. 
 • Αντιλαμβάνονται τον ρόλο της ηγεσίας στο περιβάλλον λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. 
 • Κατανοούν την έννοια και τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών καθώς και τις δυσκολίες μέτρησης της.
 • Χρησιμοποιούν υποδείγματα μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών.
 • Εξετάζουν με κριτική ικανότητα ειδικά θέματα και προκλήσεις στην ξενοδοχειακή διοίκηση. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ13: Οικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ13

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. παρουσιάζει και αναλύει το θεωρητικό πλαίσιο της τουριστικής οικονομικής από τη μικροοικονομική διάσταση των θεμάτων που σχετίζονται με την τουριστική ζήτηση και την πρόβλεψή της στα πλαίσια των τουριστικών επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η ΘΕ ασχολείται με τους επιμέρους παράγοντες που τη διαμορφώνουν, με την παραγωγή, το κόστος και την προσφορά του τουριστικού προϊόντος, καθώς και με τις κυριότερες μορφές τουριστικών αγορών και την ισορροπία τους, μέσα στις οποίες λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν την φύση της οικονομικής των επιχειρήσεων, τους στόχους της επιχείρησης και τις δυνάμεις που επηρεάζουν την τουριστική επιχείρηση.
 • Γνωρίζουν την θεωρία ζήτησης προϊόντων τουριστικής επιχείρησης, τις ελαστικότητες και να χρησιμοποιούν τα μοντέλα πρόβλεψης για να πάρουν πληροφορίες για την επιχείρηση.
 • Γνωρίζουν τους μηχανισμούς διαφοροποίησης προϊόντος στον τουρισμό.
 • Γνωρίζουν τις μορφές κόστους της επιχείρησης (έμμεσο, άμεσο, σταθερό, μεταβλητό, μέσο κόστος, οριακό κόστος).
 • Γνωρίζουν τις βασικές μορφές συνάρτησης παραγωγής της επιχείρησης και τους παραγωγικούς συντελεστές της.
 • Γνωρίζουν την συνάρτηση κόστους και την μεγιστοποίηση του κέρδους.
 • Πραγματοποιούν διαχρονική ανάλυση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας της τουριστικής επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
 • Προβαίνον σε διαχείριση πελατών μέσα από στρατηγικές τιμολόγησης και προβολής.
 • Γνωρίζουν τις υποθέσεις και τις συνθήκες λειτουργίας σε περιβάλλον μονοπωλιακού ανταγωνισμού και ολιγοπωλιακής οργάνωσης της τουριστικής επιχείρησης. 
 • Γνωρίζουν τις συνθήκες δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οικονομιών σκοπού, και εμποδίων εισόδου στην αγορά.
 • Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης της επιχείρησης για αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση της αβεβαιότητας, καθώς και τα μοντέλα και τα επίπεδα των στρατηγικών συμμαχιών.
 • Αναγνωρίζουν την καινοτομία και τις δυνατότητες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας.
 • Γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία και τον ρόλο των διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων.
 • Γνωρίζουν την έννοια και τους ορισμούς βασικών διεθνών χρηματοπιστωτικών εργαλείων.
 • Αντιλαμβάνονται έννοιες όπως η συνολική αξία της επιχείρησης, η διαχρονική αξία του χρήματος  και οι τεχνικές προεξόφλησης. 
 • Αντιλαμβάνονται τα πολύπλοκα κανάλια εταιρικής διακυβέρνησης, την ιεραρχία και την ροή της πληροφόρησης  εντός ενός τουριστικού ομίλου.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ21: Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ21

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η διεύρυνση και ταυτόχρονα η εξειδίκευση των γνώσεων των φοιτητριών/τών σε λογιστικά ζητήματα στον τομέα του τουρισμού. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού οι φοιτήτριες/τές θα διδαχτούν τις βασικές λογιστικές αρχές που ισχύουν διεθνώς αλλά και τις αρχές και τους κανόνες της εφαρμοζόμενης στην χώρα μας τυποποιημένης λογιστικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των λογιστικών πληροφοριών για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα πλαίσια των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων. Η διδασκαλία υποστηρίζεται από πρακτική ανάλυση μέσω παραδειγμάτων εφαρμογών τουριστικών και ξενοδοχειακών εταιριών.         

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τις κύριες λογιστικές έννοιες και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι λογαριασμοί που «τροφοδοτούν» με πληροφορίες τις λογιστικές καταστάσεις.
 • Κατανοούν το περιεχόμενο των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
 • Πραγματοποιούν χρεοπιστώσεις λογαριασμών για την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων.
 • Κατανοούν τη λειτουργία του λογιστικού κυκλώματος.
 • Αναγνωρίζουν τις ενέργειες και τις λογιστικές εγγραφές που πραγματοποιούνται για το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.
 • Χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της δυναμικής των επιχειρήσεων.
 • Κατανοούν την  έννοια του κόστους και τις διαφορετικές μορφές κόστους
 • Γνωρίζουν αναλυτικά τα στοιχεία κόστους και τον τρόπο υπολογισμού τους, την λειτουργική και κοστολογική οργάνωση μιας επιχείρησης και τα συστήματα κοστολόγησης.
 • Χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές για λήψη αποφάσεων με χρήση στοιχείων κόστους. 
 • Αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες στη λογιστική διαχείριση και στον προσδιορισμό του κόστους των οικονομικών μονάδων της τουριστικής βιομηχανίας.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ22: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ22

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με την εφαρμογή και τη διοίκηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής σε επιχειρήσεις φιλοξενίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των τεχνολογιών πληροφορικής ως ενός δυναμικού συνδέσμου για την ανάπτυξη επιχειρησιακών συνεργασιών, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών, την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, καθώς και ως ενός κέντρου κόστους που πρέπει να διοικηθεί. Επιπλέον, η ΘΕ προάγει την κατανόηση του αντίκτυπου της τεχνολογίας στους διαφορετικούς τομείς της φιλοξενίας.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε επιχειρήσεις φιλοξενίας. 
 • Γνωρίζουν τι είναι δεδομένο, τι είναι πληροφορία, πώς αποθηκεύονται δεδομένα σε επιχειρήσεις, καθώς και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και την εξόρυξη γνώσης για επιχειρησιακούς σκοπούς διοίκησης. 
 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και τη χρήση τους σε επιχειρήσεις φιλοξενίας.
 • Κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων κρατήσεων και διαχείρισης πελατών και τη χρήση τους σε ξενοδοχεία.
 • Κατανοούν τις δυνατότητες και τις λειτουργίες των ξενοδοχειακών συστημάτων παραγγελιοληψίας και διαχείρισης επισιτιστικών τμημάτων σε επιχειρήσεις φιλοξενίας.
 • Κατανοούν τη φιλοσοφία και τις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης οροφοκομίας και τη χρήση τους σε ξενοδοχεία.
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν για την επιχείρηση φιλοξενίας και για τους πελάτες της. 
 • Γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας πληροφοριών καθώς και των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται μία ξενοδοχειακή επιχείρηση. 
 • Κατανοούν την επίδραση των κοινωνικών δικτύων στις τουριστικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις φιλοξενίας αλλά και να αξιοποιούν τους τρόπους χρήσης αυτών.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ23: Τουριστική Νομοθεσία

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ23

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η σπουδή του βασικού νομικού πλαισίου του ελληνικού τουρισμού, με αναφορές στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, των ειδικών τουριστικών υποδομών και των εμπλεκόμενων φορέων εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα του τουρισμού. Επίσης, εξετάζεται η σύνδεση των κανόνων δικαίου της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνολικά, ο στόχος της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με βασικές πτυχές του γνωστικού αντικειμένου ώστε να δύνανται να προσανατολίζονται στη διερεύνηση της τουριστικής νομοθεσίας, ανάλογα με το ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν ζητήματα που άπτονται με:

 • Διεθνείς διακηρύξεις, συμβάσεις και πράξεις για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και τις εμπορικές συναλλαγές που επηρεάζουν τις διεθνείς τουριστικές μετακινήσεις.
 • Ευρωπαϊκές (μη κοινοτικές) συμβάσεις και συνθήκες που επηρεάζουν τις διεθνείς τουριστικές μετακινήσεις.
 • Συμβάσεις, Οδηγίες και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβάλλουν την εσωτερική νομοθεσία των κρατών μελών και επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τουριστικές μετακινήσεις.
 • Ρυθμίσεις για τον ελληνικό τουρισμό ως συνολικό τομέα, ρυθμίσεις που αφορούν την ξενοδοχία και τις λοιπές μορφές καταλύματος, ρυθμίσεις περί τουριστικών επιχειρήσεων και λοιπών επαγγελματιών
 • Τη νομοθεσία περί προστασίας του τουρίστα-καταναλωτή.
 • Τη νομοθεσία περί χωροταξίας, πολεοδομίας και προστασίας του περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης.
 • Το εργατικό δίκαιο στον τουρισμό, με έμφαση στις συνθήκες εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 
 • Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τουρισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ31: Διοίκηση Τουριστικών Φορέων και Οργανισμών

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ31

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. διερευνά τις βασικές αρχές, έννοιες και μεθόδους που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση των τουριστικών φορέων και οργανισμών. Συνολικά σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τις σύγχρονες στρατηγικές και πολιτικές αποτελεσματικής διοίκησης, προκειμένου να κατανοήσουν τον ρόλο της διοίκησης και τους τύπους των αποφάσεων που λαμβάνονται στους σύγχρονους τουριστικούς φορείς και οργανισμούς. Έμφαση δίνεται στην αναγνώριση και ανάλυση των παραγόντων του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των επιρροών που ασκούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν ζητήματα που άπτονται των διαφορετικοτήτων:

 • Στη δομή, λειτουργία και διοίκηση διεθνών και ευρωπαϊκών  οργανισμών,  φορέων και κλαδικών συλλογικοτήτων ρύθμισης του τουριστικού φαινομένου.
 • Στη δομή, λειτουργία και διοίκηση δημόσιων και ημιδημόσιων  εθνικών οργανισμών, περιφερειακών και τοπικών φορέων και κλαδικών συλλογικοτήτων ρύθμισης του τουριστικού φαινομένου με έμφαση στην Ελλάδα.
 • Στη δομή, λειτουργία και διοίκηση τουριστικών εργοδοτικών και εργατικών κλαδικών συλλογικοτήτων εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα στην Ελλάδα.
 • Στην πρόσληψη και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση των διαφορετικών τύπων και μορφών τουριστικών οργανισμών και φορέων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα με έμφαση στην ελληνική εμπειρία. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ32: Κοινωνιολογία Τουρισμού

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ32

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην κοινωνιολογική διάσταση του τουρισμού, με έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών υποδοχής. Σε αυτά τα πλαίσια, εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής εμφάνισης του τουριστικού φαινομένου και αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη λειτουργία του τουρίστα και την καταναλωτική του συμπεριφορά. Επιπλέον εξετάζονται θεμελιώδη κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται στον τουριστικό κλάδο, όπως είναι ο τουρισμός ως μορφή καταναλωτισμού, οι κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης, ζητήματα ηθικής στην τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα, η ποιότητα ζωής και η έννοια του οφέλους στους τουριστικούς προορισμούς.     

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την ιστορική πορεία της ανάπτυξης και λειτουργίας του τουρισμού ως κοινωνικού φαινομένου. 
 • Γνωρίζουν τους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη του τουρισμού ως διεθνοποιημένου τομέα της οικονομίας.
 • Διακρίνουν τη σημασία των διαφορετικών κοινωνιολογικών προσεγγίσεων στον τουρισμό.
 • Αντιλαμβάνονται τις πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της ανάδειξης του τουρισμού ως σημαντικής κοινωνικής δραστηριότητας.
 • Κατανοούν τη σύγχρονη εξέλιξη του τουρισμού με τις κοινωνικές αλλαγές στον ελεύθερο χρόνο, την εργασία και το κοινωνικό κράτος.
 • Γνωρίζουν τις αιτίες οι οποίες λόγω της τουριστικής ανάπτυξης οδηγούν σε κοινωνικές αλλαγές και επιπτώσεις στους τουριστικούς προορισμούς.
 • Αντιλαμβάνονται τις αλλαγές οι οποίες επέρχονται στην τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό από την ανάπτυξη του τουρισμού.
 • Γνωρίζουν τη συμβολή της κοινωνιολογίας του τουρισμού στην αναζήτηση νέων προτύπων ανάπτυξης σχετικών με τη βιωσιμότητα και τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.      

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ33: Οικονομική του Τουρισμού

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ33

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την συνθετότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη οικονομική του τουρισμού. Ειδικότερα, η ΘΕ αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τα συστατικά στοιχεία και την πρόβλεψη της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης, τη δομή της αγοράς, καθώς και με τις μακροοικονομικές διαστάσεις του τουριστικού φαινομένου. Η ΘΕ προσφέρει μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που εξυπηρετούν την κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομικής και τον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο μιας εθνικής, περιφερειακής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την έννοια της σπανιότητας των πόρων και πώς τα οικονομικά του τουρισμού θα χρησιμοποιηθούν για να γίνουν αποτελεσματικές επιλογές μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών πολιτικών.
 • Κατανοούν ότι το τουριστικό προϊόν είναι πολυδιάστατο και να γνωρίζουν τους παράγοντες  που το συνθέτουν τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα προορισμού.
 • Κατανοούν τα μοντέλα ζήτησης και προσφοράς που διέπουν τον τουρισμό και να τα χρησιμοποιούν για προβλέψεις. 
 • Σχολιάζουν τα αποτελέσματα ελαστικότητας προσφοράς και ζήτησης, εισοδήματος και τις σταυροειδείς ελαστικότητες και να προτείνουν λύσεις στην τουριστική επιχείρηση.
 • Εξηγούν την μορφή οργάνωσης της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η τουριστική επιχείρηση και τις στρατηγικές τιμολόγησης του τουριστικού προϊόντος.
 • Αντιλαμβάνονται την καθαρή οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στη συνολική οικονομία και να χρησιμοποιούν δορυφορικούς λογαριασμούς και μοντέλα γενικής ισορροπίας της οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση.
 • Κατανοούν την έννοια των διαφόρων πολλαπλασιαστών από τα έσοδα του τουριστικού προϊόντος, την επίπτωση του τουρισμού στους μισθούς, τις αξίες ακινήτων και τις τιμές των προϊόντων στην αγορά της χώρας προορισμού. 
 • Κατανοούν τα βασικά εργαλεία δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό.
 • Γνωρίζουν τις αρχές ανάλυσης οφέλους-κόστους για τουριστικές δράσεις και επενδύσεις. 
 • Αντιλαμβάνονται τη σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των ξένων επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους.
 • Γνωρίζουν την τμηματοποίηση της τουριστικής οικονομίας ως προς τα είδη των επιχειρήσεων και ως προς το είδος του τουρισμού.
 • Ερμηνεύουν τα εμπειρικά αποτελέσματα μακροοικονομικών και μικροοικονομικών εφαρμογών στον τουρισμό.
 • Κατανοούν τη σχέση εκπαίδευσης, ανθρώπινου κεφαλαίου και τεχνολογίας στην ποιότητα και την ποσότητα του τουριστικού προϊόντος.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ41: Διοίκηση και Οργάνωση Εκδηλώσεων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ41

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τις γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου να μπορούν να αξιολογούν τη συνθετότητα της διοίκησης εκδηλώσεων, εξετάζοντας τις διοικητικές λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας μιας εκδήλωσης. Έμφαση δίνεται στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις των εκδηλώσεων σε έναν τουριστικό προορισμό (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και στην ανάλυση των διαφορετικών στρατηγικών που εμπλέκονται στην επιτυχημένη οργάνωση και υλοποίηση μιας εκδήλωσης.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν τις αρχές, την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διοίκησης των εκδηλώσεων ως ακαδημαϊκό και εφαρμοσμένο πεδίο μελέτης. 
 • Αναλύουν και να αξιολογούν τη δομή της σύγχρονης βιομηχανίας των εκδηλώσεων και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει. 
 • Περιγράφουν και αναλύουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους διαφορετικούς τύπους των εκδηλώσεων. 
 • Εξετάζουν με κριτική ικανότητα σύγχρονα ζητήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η βιομηχανία των εκδηλώσεων. 
 • Περιγράφουν και να αξιολογούν με κριτική διάθεση τους διαφορετικούς τύπους των εκδηλώσεων και τα είδη τουρισμού που πηγάζουν από αυτούς.
 • Κατανοούν την πολυπλοκότητα και τα στάδια της διοικητικής λειτουργίας πριν τη διεξαγωγή, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας μιας εκδήλωσης. 
 • Αξιολογούν τις επιπτώσεις των εκδηλώσεων σε έναν τουριστικό προορισμό.
 • Κατανοούν την πρακτική εφαρμογή του εύρους των αρχών της διοίκησης εκδηλώσεων.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ42: Μεταφορές στον Τουρισμό

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ42

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να μεταδώσει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μια σειρά γνώσεων (θεωρητικών και πρακτικών) που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μιας εις βάθος κατανόηση του τομέα των μεταφορών στον τουρισμό και του ρόλου του στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Η Θ.Ε. εξετάζει το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις επικρατούσες τάσεις στην αγορά των μεταφορών του τουρισμού. Εξετάζονται επίσης οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών μεταφορών και προτείνονται πολιτικές για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τις μεταφορές ως βασική και αναπόσπαστη συνιστώσα της τουριστικής δραστηριότητας,  και να έχουν αποκτήσει σειρά θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σχετικά με τον τομέα αυτόν.
 • Προσδιορίζουν το ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές στην τουριστική οικονομία και ανάπτυξη και το πώς συνδυαστικά ο τουρισμός και οι μεταφορές συμβάλλουν στην ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών.
 • Αναλύουν την οικονομική διάσταση των μεταφορών και τα οικονομικά μεγέθη που τις διέπουν, όπως το κόστος, η προσφορά και η ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς εξελίξεις σε επίπεδο ανταγωνισμού.
 • Κατανοούν την έντονη επιρροή του εξωτερικού περιβάλλοντος στις μεταφορές και ιδιαίτερα στις από αέρος μεταφορές (πολιτική αστάθεια, τρομοκρατία, αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου, τεχνολογική πρόοδος) αλλά και το πλαίσιο υπό το οποίο διαχειρίζονται οι εταιρείες τις όποιες εξελίξεις.
 • Αντιλαμβάνονται το πλαίσιο (οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό) λειτουργίας και διοίκησης των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον τομέα των μεταφορών στον τουρισμό και να μπορούν να αντιμετωπίσουν υπεύθυνα τα εγειρόμενα προβλήματα προτείνοντας μέτρα και πολιτικές αντιμετώπισής τους.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ43: Χρηματοοικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ43

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

H χρηματοοικονομική διαχείριση είναι μια εξαιρετικά σημαντική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. Σκοπός της Θ.Ε. είναι να παρουσιάσει τις θεμελιώδεις αρχές της χρηματοοικονομικής στις τουριστικές επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακών μεγεθών, στον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και έλεγχο, στη χρηματοοικονομική διαχείριση εξειδικευμένων τουριστικών κινδύνων και στη διαχείριση κεφαλαίων και στον τρόπο υπολογισμού του κόστους και του οφέλους επενδυτικών σχεδίων. Τέλος παρέχονται υποδείγματα εφαρμογών μέσω επιχειρησιακών παραδειγμάτων τουριστικών επιχειρήσεων από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τη σημασία των ταμειακών ροών μιας τουριστικής επιχείρησης, τον στόχο μεγιστοποίησης της αξίας της και τα προβλήματα αντιπροσώπευσης.
 • Αντιλαμβάνονται τη χρονική αξία του χρήματος και να μπορούν να υπολογίζουν την παρούσα και τη μελλοντική αξία χρηματοροών, καθώς και να διακρίνουν τις έννοιες του πραγματικού και του ονομαστικού επιτοκίου
 • Αξιολογούν τα επενδυτικά σχέδια μιας τουριστικής επιχείρησης τόσο σε συνθήκες βεβαιότητας όσο και αβεβαιότητας, να υπολογίζουν το κόστος και τον κίνδυνο μιας επένδυσης και τις καθαρές ταμειακές ροές της. Επίσης, να κατανοούν και να υπολογίζουν το βέλτιστο σημείο επενδύσεων μιας επιχείρησης.
 • Κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, και να αποτιμούν ομόλογα και μετοχές.
 • Εκτιμούν το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίων μιας τουριστικής επιχείρησης και να αναλύουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
 • Αντιλαμβάνονται τις πολιτικές διανομής κερδών και το πληροφοριακό περιεχόμενο που ενέχουν, καθώς και τη σύνδεσή τους με τον κύκλο ζωής της επιχείρησης.
 • Κατανοούν τους κανόνες που διέπουν τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για εποχικούς κλάδους όπως οι τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Αντιλαμβάνονται τους διεθνείς κινδύνους (συναλλαγματικοί, πολιτικοί κίνδυνοι) που απειλούν ιδιαίτερα τις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ51: Τουριστική Γεωγραφία

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με τις δομές, διαδικασίες, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της γεωγραφικής διάρθρωσης του τουρισμού ως οικονομικού συστήματος και κοινωνικού φαινομένου. Η Θ.Ε. εξετάζει τους παράγοντες που ενθάρρυναν την ανάπτυξη διαφορετικών μορφών τουρισμού σε διάφορα χωρικά επίπεδα από το «παγκόσμιο» ως το «τοπικό», με έμφαση στην εξελικτική πορεία του τουριστικού φαινομένου. Διερευνώνται οι διαφορετικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικό-πολιτιστικές επιδράσεις του τουρισμού στους προορισμούς, σε συνδυασμό με μια θεώρηση του κανονιστικού ρόλου του τουριστικού σχεδιασμού και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται τη δυναμική του γεωγραφικού παράγοντα στην τουριστική δραστηριότητα και να μπορούν να προσεγγίζουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας γεωγραφικά, μέσα στο χρόνο αλλά στο παρόν.
 • Κατανοούν ότι η τουριστική γεωγραφία περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία της ανθρωπογεωγραφίας, της κοινωνικής αλλά και της οικονομικής γεωγραφίας, ώστε να μπορούν να εξηγήσουν την εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου επιμεριστικά.
 • Εντάσσουν τη χωρική διάσταση σε κάθε περίπτωση που μελετούν, ως προς την τουριστική ανάπτυξη και δραστηριότητα σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
 • Αντιλαμβάνονται τη γεωγραφική κλίμακα των τόπων υποδοχής που αναπτύσσονται τουριστικά και να μπορούν να αξιολογούν τις επιπτώσεις αυτής της ανάπτυξης στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
 • Ερμηνεύουν γεωγραφικά τις τουριστικές ροές που καταγράφονται από τις χώρες αποστολής τουριστών στις χώρες προορισμούς λαμβάνοντας υπόψη τις ομοιότητες και τις διαφορές στο οικονομικό, το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον τους.
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν σε μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης της συγκρότησης του τουριστικού φαινομένου προσεγγίζοντάς το χωρικά, όπως τα μοντέλα βαρύτητας, ο βαθμός προσπελασιμότητας των τουριστικών περιοχών και τα δίκτυα των ροών.
 • Κατανοούν τις αλλαγές στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, του διεθνούς εμπορίου και των τεχνολογικών εξελίξεων υπό το πρίσμα της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας και την επιρροή αυτών στην εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας και ανάπτυξης.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ52: Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. έχει ως σκοπό να αναπτύξει τη γνώση και τις δεξιότητες των φοιτητριών και των φοιτητών στον τρόπο διαμόρφωσης ερευνητικών ερωτημάτων, στην ανάπτυξη αποτελεσματικού ερευνητικού σχεδιασμού, στην επιλογή και υλοποίηση κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη γενικών ερευνητικών δεξιοτήτων που είναι εξίσου χρήσιμες τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Η Θ.Ε. εξετάζει ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την έρευνα στον τουρισμό και τις κοινωνικές επιστήμες. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να εφαρμόζουν την πιο κατάλληλη, ανάλογα με τις περιστάσεις της έρευνας, μέθοδο καθώς και να αναλύουν, ερμηνεύουν και παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 • Κατανοούν την έννοια της θεωρίας και τον ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη συγκρότηση των ερευνητικών μεθόδων και στον ερευνητικό σχεδιασμό. 
 • Διατυπώσουν και να αξιολογήσουν ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις 
 • Διακρίνουν την πρωτογενή από τη δευτερογενή έρευνα και τα αντίστοιχα δεδομένα.
 • Κατανοούν τα διάφορα είδη μεταβλητών σε συνεχείς, διακριτές, ποιοτικές, ποσοτικές, δυαδικές.
 • Προσδιορίζουν και αναπτύσσουν τις κατάλληλες μεθόδους έρευνας (ποσοτικές, ποιοτικές, μεικτές) σε συνάρτηση με το ερευνητικό περιβάλλον και το εξεταζόμενο ερευνητικό ζήτημα.
 • Σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια εμπειρική έρευνα σε όλα τα στάδια της.
 • Εισάγουν ερευνητικά δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να διεξάγουν έρευνες και στατιστικές αναλύσεις με τη βοήθεια διαδικτυακών πλατφόρμων και στατιστικών πακέτων.
 • Συντάσσουν απλές ερευνητικές αναφορές.
 • Εγείρουν και διερευνούν θέματα δεοντολογίας και ηθικής που σχετίζονται με την διεξαγωγή μιας έρευνας στον τουρισμό. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ53: Τουριστικό Μάρκετινγκ

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. παρουσιάζει μια περιεκτική προσέγγιση στη θεωρία και πράξη του μάρκετινγκ στα πλαίσια της τουριστικής βιομηχανίας. Εξετάζει τις βασικές έννοιες του τουριστικού μάρκετινγκ, της επιχειρησιακής φιλοσοφίας και του προσανατολισμού στην αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση του  μίγματος μάρκετινγκ, στην τουριστική συμπεριφορά, στις τεχνικές που σχετίζονται με την τμηματοποίηση της αγοράς, στο  μάρκετινγκ προορισμών, στη δημιουργία εικόνας (image), στην έννοια του branding και στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πρακτικό περιεχόμενο μιας σειράς περιπτώσεων μελέτης.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 • Συζητούν με κριτική διάθεση τις βασικές έννοιες και θεωρίες που διέπουν τη λειτουργία του τουριστικού μάρκετινγκ.
 • Περιγράφουν τις διαφορές μεταξύ του τουριστικού μάρκετινγκ και του παραδοσιακού μάρκετινγκ προϊόντων. 
 • Συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην άσκηση του μάρκετινγκ.
 • Αναλύουν και περιγράφουν τα στοιχεία του  μείγματος μάρκετινγκ.
 • Εξετάζουν την τουριστική συμπεριφορά και την επιρροή που ασκεί στις λειτουργίες του τουριστικού μάρκετινγκ.
 • Γνωρίζουν τα βασικά στάδια του σχεδιασμού μάρκετινγκ και να αναπτύσσουν ένα σχέδιο μάρκετινγκ.
 • Αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα συνεισφέρει στη  λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ. 
 • Αξιολογούν νέες τάσεις και μελλοντικές προκλήσεις για το τουριστικό μάρκετινγκ.
 • Κατανοούν τη φύση, τον ρόλο και τη σημασία του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τουρισμό.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ61: Σχεδιασμός και Πολιτική Τουρισμού

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. εξετάζει με κριτική διάθεση τον σχεδιασμό και την πολιτική του τουρισμού ως διαδικασίες και σύνολα τεχνικών για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Επικεντρώνεται στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική πραγματικότητα που διέπουν τον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής. Σε αυτά τα πλαίσια, αξιολογείται ο ρόλος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και η φύση, οι παράμετροι και οι περιορισμοί που σχετίζονται με την άσκηση τουριστικής πολιτικής σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια κατανόηση των διαδικασιών άσκησης τουριστικής πολιτικής και θα αποκτήσουν γνώσεις για την αξιολόγηση και ανάπτυξη τουριστικών σχεδίων και πολιτικών. Το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του σχεδιασμού και της πολιτικής του τουρισμού εξετάζεται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 • Διακρίνουν τον ρόλο του κράτους και των διακριτών πολιτικών του στην τουριστική ανάπτυξη ως διεθνές και εθνικό φαινόμενο.
 • Διακρίνουν τη φύση και λειτουργία της διεθνούς και εθνικής τουριστικής πολιτικής. 
 • Εντάσσουν την εθνική τουριστική πολιτική στο πλαίσιο των επιμέρους διακριτών πολιτικών του κράτους και να διακρίνουν τα παράλληλα και επάλληλα επίπεδα συναρμοδιοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Κατανοούν τους παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των οργανισμών, φορέων και αρχών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής.
 • Αξιολογούν με κριτική διάθεση διαφορετικές προσεγγίσεις τουριστικής πολιτικής. 
 • Ερμηνεύουν τις διεθνείς και εθνικές πολιτικοοικονομικές εξελίξεις ως μεταβλητές διαμόρφωσης της εθνικής τουριστικής πολιτικής. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ62: Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Στη βάση διεθνών περιπτώσεων μελέτης η Θ.Ε. παρουσιάζει μια περιεκτική προσέγγιση στη θεωρία και πράξη της διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, σε επίπεδο επιχειρήσεων και προορισμών. Η Θ.Ε. επικεντρώνεται στις διοικητικές προσπάθειες και στον ρόλο της επικοινωνίας για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που επιφέρουν τα γεγονότα κρίσεων, καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων προληπτικής θεώρησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας σε σχέση με μελλοντικά προβλήματα και κρίσεις.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Οριοθετούν την έκταση των κρίσεων στον τουριστικό κλάδο
 • Αναγνωρίζουν τις συνθήκες που μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις κρίσεων. 
 • Προσδιορίζουν τις διάφορες πηγές/εστίες κρίσης στον τουρισμό.
 • Προσδιορίζουν τις διάφορες μορφές κρίσεων σε επίπεδο τουριστικού προορισμού.
 • Προσδιορίζουν τις διάφορες μορφές κρίσεων σε επίπεδο τουριστικής επιχείρησης.
 • Εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους της κρίσης.
 • Αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων σε τουριστικούς προορισμούς.
 • Προγραμματίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας της τουριστικής επιχείρησης σε περίπτωση κρίσης. 
 • Σχεδιάζουν επικοινωνιακά εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων και ολοκληρωμένα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων.
 • Αξιολογούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την κρίση.
 • Αναλύουν πιθανά περιστατικά κρίσης.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ63: Μάνατζμεντ και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε:

Η Θ.Ε. προσφέρει μια εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) και εστιάζει στους στόχους, τους σκοπούς και τις βασικές λειτουργίες της στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται σε ζητήματα που αφορούν την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων στο εργασιακό περιβάλλον με τον διττό στόχο της αύξησης της εργασιακής ικανοποίησης και της συνεπακόλουθης αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον η Θ.Ε. εξετάζει διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίτευξη των στόχων της ΔΑΠ και διερευνά τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων και των μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου η λειτουργία της ΔΑΠ να προσθέσει αξία στις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τη δυναμική της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην τουριστική βιομηχανία και την συνεισφορά τους στην απόδοση των τουριστικών επιχειρήσεων. 
 • Αξιολογούν με κριτική διάθεση τις θεωρίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων όπως αυτές εφαρμόζονται στην τουριστική βιομηχανία. 
 • Αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στα πλαίσια του περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων.  
 • Κατανοούν τον ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην επιλογή, εκπαίδευση,  ανάπτυξη και αξιολόγηση των εργαζομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. 
 • Ερευνούν και να αναλύουν ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και επιχειρησιακή ηθική.  
 • Κατανοούν τον ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην προαγωγή της ευημερίας των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις.  
 • Αναγνωρίζουν σύγχρονες τάσεις που επηρεάζουν τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων στις τουριστικές επιχειρήσεις και να αξιολογούν τον αντίκτυπο τους.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ71: Τουριστική Ανάπτυξη

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ71

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. εξετάζει την έννοια και το περιεχόμενο της τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις, προϋποθέσεις και τύπους τουριστικής ανάπτυξης. Δίνει βαρύτητα στην ελληνική τουριστική ανάπτυξη, αναλύοντας τις κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μοντέλου της κυρίαρχης τουριστικής ανάπτυξης σε αντιδιαστολή με το μοντέλο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η ανάλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων συμπληρώνεται με την παρουσίαση χαρακτηριστικών μελετών περίπτωσης σε διεθνές επίπεδο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες που διέπουν και τα μοντέλα που χαρακτηρίζουν/ερμηνεύουν την ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου στον χώρο.
 • Εξηγούν τις αιτίες ενεργοποίησης και τους παράγοντες εξέλιξης του εισερχόμενου τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό-τοπικό επίπεδο. 
 • Κατανοούν και ερμηνεύουν τα φυσικά και τεχνικά δεδομένα ενός τόπου που λειτουργεί ως τουριστικός προορισμός.
 • Αναλύουν με κριτική διάθεση τις επιπτώσεις που επιφέρει και τις πιθανές προκλήσεις/εμπόδια που αντιμετωπίζει η τουριστική ανάπτυξη σε διαφορετικούς τύπους τουριστικών προορισμών.
 • Αναλύουν και να αξιολογούν σχέδια και προτάσεις τουριστικής ανάπτυξης μακροοικονομικού και μικροοικονομικού χαρακτήρα σε εθνικό και περιφερειακό-τοπικό επίπεδο. 
 • Γνωρίζουν και ευχερώς να αναπτύσσουν τις εκάστοτε αναγκαίες βασικές μεθόδους μέτρησης και ανάλυσης του τουριστικού φαινομένου τόσο σε επίπεδο αγοράς όσο και σε χωρικό (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) επίπεδο ανάπτυξής του.
 • Αντιλαμβάνονται ορθολογικά τη θέση της επιχείρησης στο γενικότερο θεσμικό και οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον της τουριστικής ανάπτυξης σε έναν τόπο.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ72: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ72

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ..Ε:

Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας σε κάθε βιομηχανία. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές στα πλαίσια της δυναμικής και ευμετάβλητης τουριστικής βιομηχανίας. Η συγκεκριμένη Θ.Ε. προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μια κριτική και εις βάθος κατανόηση της φύσης της επιχείρησης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικής δραστηριότητας στον τουρισμό. Εξετάζει με κριτική προσέγγιση μια πλειάδα σχετικών ζητημάτων, όπως η ανάληψη ρίσκου, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών και η εμπορευσιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στη γέννηση νέων καινοτόμων στρατηγικών, πρωτοβουλιών και ιδεών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τον ρόλο και την σημασία της καινοτομίας στον τουρισμό.
 • Αναπτύσσουν τις αρχές και τη φιλοσοφία της επιχειρηματικότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. 
 • Προσδιορίζουν μεθοδολογίες έξυπνης εξειδίκευσης στο μικροπεριβάλλον τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Αναπτύσσουν πολιτικές έξυπνης εξειδίκευσης στο μακροπεριβάλλον τουριστικών προορισμών και στο ευρύτερο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Εξηγούν την αλληλεξάρτηση μεταξύ της καινοτομίας  και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό.
 • Αξιοποιούν τη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία balanced scorecard.
 • Να κατανοούν τα βασικά βήματα ανάπτυξης μιας καινοτομικής και επιχειρηματικής διαδικασίας στον τουρισμό.
 • Προσδιορίζουν τη διαδικασία γέννηση μιας καινοτόμου ιδέας καθώς και τις μεθόδους εντοπισμού και αξιολόγησης νέων επιχειρησιακών ιδεών στον τουρισμό.
 • Να γνωρίζουν τα οφέλη αλλά και τα εμπόδια ανάπτυξης και διάχυσης της καινοτομίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Να αναπτύσσουν και να αξιολογούν καινοτομικές επιχειρηματικές ιδέες για τουριστικές επιχειρήσεις. 
 • Αναλύουν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων τουριστικών προϊόντων.
 • Αναπτύσσουν επιχειρηματικά σχέδια στον τουρισμό με βιώσιμη καινοτομικότητα.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ73: Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ73

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα εννοιολογικά και πρακτικά στοιχεία που συνθέτουν τις μορφές και την αγορά ειδικού-εναλλακτικού τουρισμού. Αποσαφηνίζει την εννοιολογική οριοθέτηση τους απέναντι στον μαζικό τουρισμό και τον αειφόρο τουρισμό. Επιπλέον, αναλύει την πολυσύνθετη φύση των προϊόντων ειδικού-εναλλακτικού τουρισμού και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται σε ειδικά κίνητρα, όπως αυτά διαμορφώνονται στη βάση των τάσεων ζήτησης των σύγχρονων τουριστών. Τέλος, η Θ.Ε. εξετάζει και αξιολογεί διαφορετικούς τύπους σχεδιασμού, διοίκησης και λειτουργίας αυτών των προϊόντων.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και να διακρίνουν τις σημαντικότερες ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τα διακριτά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης τους. 
 • Αναλύουν την ανάδυση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων τάσεων τουριστικής κατανάλωσης.
 • Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και τις ανάγκες των τουριστών που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
 • Αξιολογούν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
 • Επιδεικνύουν κατανόηση της αυξανόμενης σημαντικότητας των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.  
 • Κατανοούν την επιχειρηματική διάσταση της ανάπτυξης των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού. 
 • Αναλύουν την πολυπλοκότητα της προσφοράς και κατανάλωσης εμπειριών ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε σχέση με τα εμπλεκόμενα μέρη. 
 • Γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την άσκηση και ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ81: Πολιτισμός και Τουρισμός: Διαχείριση και Προβολή

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ81

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών συχνά οδηγεί τους ανθρώπους σε περιοχές και τοπία που δεν τους είναι οικεία. Στις σύγχρονες κοινωνίες, που είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες των καταναλωτών, η πολιτιστική κληρονομιά θεωρείται σημαντικό μέσο προσφοράς αυθεντικότητας. Η συγκεκριμένη Θ.Ε. παρουσιάζει μια πολυεπιστημονική εξέταση του πολιτισμού και της κληρονομιάς μέσα στα πλαίσια του τουρισμού. Η κατανόηση αυτής της σχέσης αναπόφευκτα συνδέει ζητήματα αναπαράστασης, ταυτότητας, εικόνας, αυθεντικότητας και εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τουριστικούς προορισμούς σε διάφορες χρονικές και χωρικές κλίμακες. Η Θ.Ε. εξετάζει επίσης ζητήματα που άπτονται της παραγωγής και κατανάλωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διοίκησης των πολιτιστικών πόρων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την έννοια του πολιτισμού ως αγαθό με ιδιαίτερη σημασία.
 • Αξιολογούν τη σημασία του πολιτισμού ως τουριστικού πόρου ο οποίος απαιτεί διαχείριση. 
 • Διακρίνουν τις έννοιες του πολιτισμού και της πολιτισμικής κληρονομιάς ως διακριτά τμήματα του ευρύτερου πολιτισμικού αποθέματος μιας χώρας.  
 • Κατανοούν τα διάφορα είδη πολιτισμικών δράσεων και εκδηλώσεων ως αναπόσπαστου τμήματος του τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής.
 • Γνωρίζουν τη διαδραστική σχέση πολιτισμού και τουρισμού στα πλαίσια της ανάπτυξης και διαχείρισης των τουριστικών προορισμών.
 • Διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμικού τουρισμού ως ειδικής και εναλλακτικής μορφής τουρισμού με δυναμική ζήτηση.
 • Κατανοούν τη σημασία της πολιτισμικής διαχείρισης και τη σύνδεση της με την περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Αντιλαμβάνονται τις επικοινωνιακές και τεχνολογικές μεθόδους του πολιτισμικού μάρκετινγκ.
 • Γνωρίζουν τη σημασία των πολιτικών προβολής και διαχείρισης του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στον σύγχρονο τουρισμό.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ82: Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ82

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει μια κατανόηση της σχέσης μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος και να διερευνήσει τις διοικητικές προκλήσεις που ανακύπτουν από την αλληλεπίδραση τους. Η Θ.Ε. ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις τουρισμού και περιβάλλοντος από την οπτική γωνία διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, κυβερνήσεων, μη-κυβερνητικών οργανισμών, τουριστών και τοπικών κοινωνιών.  Παρουσιάζει τις αντικρουόμενες απόψεις περί των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τουρισμού προκειμένου να υπογραμμίσει τα ενδεχόμενα σύγκρουσης και συναίνεσης. Επιπρόσθετα, εξετάζει την εμφάνιση τουριστών με περιβαλλοντικές ανησυχίες, τον ρόλο διαφορετικών ομάδων πίεσης στην διαμόρφωση της τουριστικής ανάπτυξης και στην εμφάνιση του φυσιολατρικού/οίκο-τουρισμού. Η εξέταση των προαναφερθέντων ζητημάτων αναδεικνύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα για σχεδιασμό και περιβαλλοντική διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις του τουρισμού και του περιβάλλοντος, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. 
 • Κατανοούν τις διαφορές κατανάλωσης και συμπεριφοράς του ντόπιου πληθυσμού και του τουρίστα, όσον αφορά τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια.
 • Γνωρίζουν τη διεθνή και εθνική ατζέντα στόχων και προτεραιοτήτων για τα περιβαλλοντικά θέματα.
 • Μελετάνε και να κατανοούν τους δορυφορικούς λογαριασμούς του περιβάλλοντος για τον τουρισμό.
 • Γνωρίζουν τις υποχρεωτικές λύσεις που επιβάλλει η νομοθεσία αλλά και τις προαιρετικές λύσεις  που προσφέρει το καινοτόμο τεχνολογικό πλαίσιο ώστε η τουριστική επιχείρηση να είναι κερδοφόρα, αποτελεσματική, φιλική στο περιβάλλον αλλά και καινοτόμα.
 • Γνωρίζουν τις καλές πρακτικές μιας περιβαλλοντικά έξυπνης επιχείρησης και τις βασικές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις που μπορεί να λάβει μια τουριστική επιχείρηση.
 • Γνωρίζουν τις αρχές της πράσινης και μπλε επιχειρηματικότητας.
 • Γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μέσων μεταφοράς και των συστημάτων εφοδιασμού των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Προτείνουν λύσεις προστασίας/προσαρμογής της τουριστικής επιχείρησης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • Γνωρίζουν τα είδη και τα οφέλη των ήπιων μορφών τουρισμού σε αντιδιαστολή με τον μαζικό τουρισμό.
 • Χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία των οικονομικών του περιβάλλοντος για να κατανοούν τους περιβαλλοντικούς φόρους και τις επιδοτήσεις καθώς και την οικονομική αξιολόγηση-τιμολόγηση τουριστικών προϊόντων που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον.
 • Κατανοούν τα εμπειρικά αποτελέσματα από πειράματα επιλογής, εφαρμογές πιθανολογικής εκτίμησης, εφαρμογές κόστους ταξιδίου και ηδονικής ανάλυσης.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ83: Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ83

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν την  αναγκαιότητα  της διαχείρισης τουριστικών προορισμών στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής τους, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένες επιπτώσεις, να προσεγγιστεί η προοπτική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και να διατηρηθεί η ελκυστικότητα τους. Εξετάζεται το ζήτημα της ορθής τοπικής διακυβέρνησης στον τουρισμό και παρουσιάζονται μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης προορισμού. Στο πλαίσιο της Θ.Ε. αναπτύσσεται όλο το εύρος των ζητημάτων διαχείρισης τουριστικών προορισμών, από τη διαχείριση των πόρων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, τις πολιτικές και ρυθμίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση της εικόνας του προορισμού, την τοποθέτηση και το branding προορισμών και τη διαχείριση κρίσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την έννοια του τουριστικού προορισμού και να αντιλαμβάνονται τη φύση και την πολυπλοκότητα του «προϊόντος» που ο τελευταίος προσφέρει στον τουρίστα-καταναλωτή.
 • Αντιλαμβάνονται την έννοια του βιώσιμου σχεδιασμού και της διαχείρισης τουριστικών προορισμών.
 • Αναγνωρίζουν τους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των προορισμών και επιδρούν τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη διαχείρισή τους.
 • Κατανοούν την επίδραση και τον ρόλο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη διαχείριση των προορισμών και να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Κατανοούν τον ρόλο των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (DMO).
 • Αντιλαμβάνονται την έννοια και τις λειτουργίες του μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών.  
 • Κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα στάδια του κύκλου ζωής των προορισμών.
 • Γνωρίζουν τις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση του τουριστικού προορισμού στην αγορά.
 • Αναλύουν τη συμπεριφορά του τουρίστα-καταναλωτή.
 • Αντιλαμβάνονται τα κίνητρα που ωθούν τους τουρίστες-καταναλωτές να επιλέξουν ή να απορρίψουν έναν τουριστικό προορισμό.
 • Περιγράφουν τις μεθόδους προβολής και προώθησης του προορισμού. 
 • Αναγνωρίζουν τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και προώθηση του τουριστικού προορισμού. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ84: Συστήματα Διανομής Τουριστικού Προϊόντος

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ84

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Το ζήτημα της διανομής, ως βασικό συστατικό της στρατηγικής και του μείγματος μάρκετινγκ, αποτελεί κρίσιμη απόφαση για κάθε επιχείρηση/οργανισμό που δραστηριοποιείται στην τουριστική αγορά. Στο πλαίσιο της Θ.Ε. παρουσιάζονται εναλλακτικές στρατηγικές και πολιτικές διανομής σε συσχέτιση με διαφορετικές κατηγορίες τουριστικών προϊόντων (τουριστικά πακέτα, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαμονής, κλπ.). Οι λειτουργίες, οι βασικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες των καναλιών διανομής, ο διαρκώς εξελισσόμενος ρόλος των ενδιάμεσων (intermediaries) της τουριστικής αγοράς, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις σε θέματα διανομής εξετάζονται με αναφορές σε ζητήματα όπως η διαπραγματευτική δύναμη, η διαχείριση εσόδων (revenue management), τα περιθώρια κέρδους και ανταπόκριση/σύζευξη της τουριστικής προσφοράς με τις σύγχρονες τάσεις της τουριστικής συμπεριφοράς και ζήτησης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Συζητούν και αναλύουν τις αρχές, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της διανομής τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο από την μεριά της τουριστικής ζήτησης όσο και από την μεριά της τουριστικής προσφοράς.
 • Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση του ρόλου των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην τουριστική διανομή.
 • Εκτιμούν τη δυναμική της διαμεσολάβησης και των συστημάτων διανομής τουριστικού προϊόντος (συγκρούσεις και συνεργασίες). 
 • Εξετάζουν λειτουργίες και στρατηγικές για την αποτελεσματική διαχείριση των συστημάτων διανομής τουριστικού προϊόντος και των εμπλεκόμενων μεσαζόντων. 
 • Γνωρίζουν τον αντίκτυπο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διανομή του τουριστικού προϊόντος.
 • Αξιολογούν νέες τάσεις και μελλοντικές προκλήσεις για τη διανομή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ85: Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουριστική Πολιτική

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ85

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Βασικός σκοπός της Θ.Ε. είναι η ανάλυση του διατομεακού χαρακτήρα της πολιτικής του τουρισμού και η μελέτη των ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του τουριστικού φαινομένου. Έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό βασικών εννοιών στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον συντονισμό των σχετικών πολιτικών αυτής σε σύνδεση με την προσέγγιση των συντελεστών της τουριστικής βιομηχανίας και τις κρατικές τομεακές πολιτικές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την εφαρμογή της στρατηγικής για τον τουρισμό, με την υιοθέτηση σχετικών ρυθμίσεων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Γνωρίζουν τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση της πολιτικής για τον τουρισμό.
 • Γνωρίζουν την διαδικασία εξέλιξης των ρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν από τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Κατανοούν την επίδραση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τουρισμό.
 • Διακρίνουν τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της λειτουργίας του τουρισμού στις διακριτές πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των νομοθετικών κειμένων των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον βαθμό υιοθέτησης και εφαρμογής τους από τα Κράτη Μέλη.
 • Γνωρίζουν τις προοπτικές διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής παρέμβασης για τον τουρισμό.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

ΔΙΤ86: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ86

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας καθώς και η χρήση του διαδικτύου αποτελούν βασικά εργαλεία για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Βασικός σκοπός της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή των φοιτητριών και των φοιτητών στις διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής στον τουρισμό. Έμφαση δίνεται στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και στις επιπτώσεις που αυτά έχουν στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις, στους καταναλωτές αλλά και στους τουριστικούς προορισμούς. Επιπλέον εξετάζονται νομικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας, παραδείγματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και οι στρατηγικές διοίκησης των πληροφοριακών συστημάτων.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 • Αναγνωρίσουν και εκτιμήσουν τη φύση, τον ρόλο και τη σημασία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού επιχειρείν στον τουρισμό. 
 • Αξιολογούν με κριτική διάθεση τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην τουριστική ζήτηση και προσφορά.  
 • Επιχειρηματολογούν για τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την τουριστική εμπειρία. 
 • Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους του ηλεκτρονικού επιχειρείν και εμπορίου.
 • Αντιλαμβάνονται τη διοικητική διάσταση της χρήσης νέων τεχνολογιών στον τουρισμό. 
 • Προσδιορίζουν τον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Κατανοήσουν του μετασχηματισμούς που ενδεχομένως να απαιτηθούν στις τεχνολογικές υποδομές και λειτουργίες μιας τουριστικής επιχείρησης προκειμένου να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες για να επιχειρήσει ηλεκτρονικά.
 • Γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία. 

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%. 

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2. 

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής: 

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Θεματικές Ενότητες

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση