ΔΗΔ11 Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου

 Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ11

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών του ελληνικού συνταγματικού δικαίου και διοικητικού δικαίου. Ειδικότερα, η ΘΕ περιλαμβάνει έξι θεματικά πεδία: i) Σύστημα των πηγών του δικαίου, δηλαδή των μηχανισμών παραγωγής του δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη, ii) Συνταγματική οργάνωση του Κράτους, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ των συνταγματικών οργάνων (Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας) και τις σχέσεις μεταξύ Κράτους και πολιτών, iii) Σύστημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, iv) Οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, v) Νομικά μέσα και αρχές δράσης της δημόσιας διοίκησης και vi) Οργάνωση της δικαιοσύνης και έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

-        προσδιορίζουν το σύστημα των πηγών του ελληνικού δικαίου, τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του ελληνικού πολιτεύματος, και τις γενικές αρχές της διοικητικής οργάνωσης και δράσης

-        αναγνωρίζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές της νομικής ερμηνείας και επιχειρηματολογίας

-        χρησιμοποιούν τη θεωρία και τη νομολογία για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων δημοσίου δικαίου.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu