ΔΗΔ13 Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ13

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (Ε.Π.)

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η παρουσίαση των θεσμών, των λειτουργιών και των διαδικασιών του ελληνικού διοικητικού συστήματος. Επιμέρους αντικείμενα: Ι. Το σύστημα των δημοσίων διοικήσεων στην Ελλάδα – ΙΙ. Διοικητικό σύστημα και Σύνταγμα – ΙΙΙ. Οι λειτουργίες του διοικητικού συστήματος: δημόσια τάξη, εθνική άμυνα, δικαιοσύνη, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική διοίκηση, προστασία του περιβάλλοντος, φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση – IV. Η κεντρική διοίκηση – V. Αποκέντρωση, Τοπική Αυτοδιοίκηση – VI. Ανεξάρτητες Αρχές – VII. Διοικητική δραστηριότητα και διαδικασίες – VIII. Ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης – IX. Προσωπικό της δημόσιας διοίκησης – X. Δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και μεταρρυθμίσεις – ΧΙ. Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας διοίκησης – ΧΙΙ. Το ελληνικό διοικητικό σύστημα στην εποχή της κρίσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- προσδιορίζουν τη δομή, την οργάνωση, την έκταση, τους θεσμούς, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τους μετασχηματισμούς του ελληνικού διοικητικού συστήματος

- αναγνωρίζουν τις παθολογίες και τις δυσλειτουργίες του ελληνικού διοικητικού συστήματος, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στη μεταβολή του επί τα βέλτιστα

- προσδιορίζουν τα σχετικά με το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης και τις βασικές ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu