ΔΗΔ22 Ποσοτικές Μέθοδοι

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ22

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Γενικών Γνώσεων

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της Επιχειρησιακής Στατιστικής και των Επιχειρησιακών Μαθηματικών οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση βασικών εννοιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων. Αναλυτικά θα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη Στατιστική για τη Διοίκηση, Γραφικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων, Αριθμητικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων, Αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, Κατανομές πιθανότητας, Δειγματικές κατανομές στατιστικών συναρτήσεων, Εκτίμηση παραμέτρων πληθυσμού, Παραμετρικοί έλεγχοι στατιστικών δεδομένων, Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, Παραγώγιση συναρτήσεων μιας μεταβλητής, Όρια συνέχεια και βελτιστοποίηση συναρτήσεων, Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα, Στατιστικές συναρτήσεις, Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, Γραφήματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- κατανοούν και χρησιμοποιούν βασικά στοιχεία μαθηματικών σε προβλήματα σχετικά με την οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών

- περιγράφουν τις βασικές έννοιες και το ρόλο της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών

- χρησιμοποιούν τα επιχειρησιακά μαθηματικά και τη Στατιστική, με τη βοήθεια λογισμικού Η/Υ, για την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu