ΔΗΔ31 Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Kωδικός ΘΕ: ΔΗΔ31

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η ανάλυση των βασικών αρχών του διεθνούς δημόσιου δικαίου, με έμφαση κυρίως στα υποκείμενα και στις πηγές του διεθνούς δημοσίου δικαίου, και ακολούθως, η παρουσίαση των βασικών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στο σύστημα των πηγών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις σχέσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ελληνικό δίκαιο, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο σύστημα της έννομης προστασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις πηγές και τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου

- προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχέσεις μεταξύ εθνικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύστημα των πηγών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους μετασχηματισμούς του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2010, με έμφαση ιδίως στις ειδικές ρυθμίσεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu