ΔΗΔ32 Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ32

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες των οικονομικών του δημόσιου τομέα και στην ανάλυση των οικονομικών λειτουργιών του κράτους. Συγκεκριμένα τα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτή τη Θ.Ε. περιλαμβάνονται: ο μηχανισμός της αγοράς και η ανάγκη παρέμβασης του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα, ορισμός και μέγεθος του δημόσιου τομέα, θεωρία των δημοσίων αγαθών, εξωτερικές επιδράσεις, κρατικός προϋπολογισμός, δημόσιες δαπάνες, δημόσιο χρέος, φόροι και φορολογικό σύστημα, δημόσιες επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον, η Θ.Ε. περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές στις τρέχουσες δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και προβαίνει σε μια συνοπτική παρουσίαση και σχολιασμό βασικών μεγεθών και διαδικασιών του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- κατανοούν τις οικονομικές λειτουργίες του κράτους και τους λόγους παρέμβασης του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα

- προσδιορίζουν τις μορφές παρέμβασης του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα, τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επιχειρήσεις

- αξιολογούν την οικονομική πολιτική και να διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu