ΔΗΔ51 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Η Θ.Ε. αφορά σε ζητήματα θεωρίας περιφερειακών ανισοτήτων και ανάλυσης και αξιολόγησης των μέσων άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Τα θέματα που καλύπτονται αφορούν στα εξής: το ‘περιφερειακό πρόβλημα’ και η μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων, θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναγκαιότητα της περιφερειακής πολιτικής, οι στόχοι, τα διλλήματα και τα μέσα άσκησης της περιφερειακής πολιτικής, η εφαρμοζόμενη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, τα αναπτυξιακά κίνητρα, η περιφερειακή κατανομή των δημοσίων επενδύσεων, η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα περιφερειακά προγράμματα και η περιφερειακή κατανομή του ΕΣΠΑ, η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- κατανοούν την άνιση ανάπτυξη σε διάφορα χωρικά επίπεδα από το διεθνές και ευρωπαϊκό, έως το εθνικό και τοπικό

- προσδιορίζουν τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής και τους φορείς υλοποίησης της περιφερειακής πολιτικής

- αξιολογούν την περιφερειακή πολιτική και να διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ισόρροπη ανάπτυξη

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu