ΔΗΔ52 Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της ΕΕ


Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Η Θ.Ε. καλύπτει με εποπτικό τρόπο τις διαδικασίες συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η θεματολογία της Θ.Ε. περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Έννοια και θεωρίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η ιστορική εξέλιξη ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι βασικές συνθήκες, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

-περιγράφουν τη δομή, λειτουργία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- αναλύουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διαδικασίες υλοποίησής τους

- διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση και συμπλήρωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu