ΔΗΔ53 Διοίκηση Έργων

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών διοίκησης έργων. Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει τις βασικές έννοιες στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, τους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης έργων, τον κύκλο ζωής έργων, τις πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους προγραμματισμού και ελέγχου έργων συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων δικτυωτής ανάλυσης, τη διαδικασία προγραμματισμού μέσων παραγωγής σε έργα με περιορισμούς στον χρόνο υλοποίησης και σε έργα με περιορισμούς στα διαθέσιμα μέσα παραγωγής, τις τεχνικές βελτιστοποίησης του χρονικού προγραμματισμού έργων, τις τεχνικές παρακολούθησης της χρονικής και της οικονομικής προόδου έργων και τέλος τον τρόπο υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση έργων.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- προσδιορίζουν τις έννοιες πρόγραμμα, έργο, υποέργο, κύκλο ζωής έργου, δραστηριότητα και εργασία

- περιγράφουν τους τρόπους οργάνωσης για την εκτέλεση έργων και να εξηγούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους

- εφαρμόζουν μεθόδους προγραμματισμού και ελέγχου έργων

- κατανοούν και εφαρμόζουν τη διαδικασία προγραμματισμού μέσων παραγωγής σε έργα

- κατανοούν και εφαρμόζουν τις τεχνικές παρακολούθησης της χρονικής και της οικονομικής προόδου ενός έργου

- αναλύουν τον προϋπολογισμό ενός έργου και να παρακολουθούν το κόστος του

- αντιλαμβάνονται τη λειτουργία και τους περιορισμούς των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu