ΔΗΔ61 Θεσμοί και πολιτικές προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην προβληματική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας τα ατομικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, στη ΘΕ εξετάζονται η αντίληψη του ατομικού δικαιώματος ως μιας αξίας που περιβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα πέρα από οποιαδήποτε παρέμβαση που μπορεί να περιορίσει τόσο την ιδιωτικότητά του όσο και τους όρους συμμετοχής του σε διαδικασίες δημόσιας επικοινωνίας (γνώμη, έκφραση). Το πολιτικό δικαίωμα συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα του πολιτικού σώματος της αστικής κοινωνίας απέναντι σε μορφές εξουσιασμού που εμποδίζουν την αυτοκυβέρνηση των πολιτών, ενώ η ενεργός διάστασή του αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία, κατά βάση μέσα από το δικαίωμα ψήφου. Το κοινωνικό δικαίωμα συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα απέναντι σε απειλές που δέχονται κοινωνικές ομάδες από την ατομική ιδιοκτησία, τη συσσώρευση πλούτου και δύναμης, και από τις κινήσεις της αγοράς. Στην κατακλείδα, η ΘΕ εστιάζει στην εφαρμογή των αντιλήψεων αυτών από την ελληνική πολιτεία και νομοθεσία, κυρίως από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

- περιγράφουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις μέσα από τις οποίες έχουν διατυπωθεί οι νεωτερικές αντιλήψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

- αναγνωρίζουν τους σημαντικούς πολιτικούς και διοικητικούς φορείς που ενσαρκώνουν αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος

- προσδιορίζουν πεδία παρέμβασης με περιεχόμενο που αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο τομέα ή θεσμό της απασχόλησής τους.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu