ΔΗΔ62 Λογιστική του Δημόσιου Τομέα

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να θέσει τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής του Δημοσίου Τομέα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο παρουσιάζοντας τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές στο ελληνικό όσο και στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Αναλυτικά, θα περιλαμβάνει: Λογιστικά συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών στο δημόσιο τομέα, Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα, Σύστημα Διπλογραφικής Λογιστικής στα ΝΠΔΔ τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους ΟΤΑ, Λογιστική επιχορηγήσεων, Λογιστική επενδύσεων, Λογιστική Κεντρικής Κυβέρνησης, Έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης στο Δημόσιο Τομέα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- περιγράφουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές της Λογιστικής του Δημοσίου Τομέα.

- χρησιμοποιούν τα λογιστικά συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών στο δημόσιο τομέα

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu