ΔΗΔ41 Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ41

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Η Θ.Ε. αφορά στις διεθνείς διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας, των οικονομικών συναλλαγών και των οικονομικών σχέσεων. Τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν συνοπτικά στα εξής: θεωρητικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, διεθνές χρηματοοικονομικό και νομισματικό σύστημα: οι διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, το διεθνές εμπόριο και η παγκόσμια ολοκλήρωση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις, διακρατικός συντονισμός οικονομικών πολιτικών, οι σχέσεις μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, περιφερειακή και παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση και διακυβέρνηση. Στη θεματολογία της Θ.Ε. περιλαμβάνονται επίσης θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την αναπτυξιακή βοήθεια, ενεργειακά ζητήματα και ζητήματα που σχετίζονται με την μετανάστευση.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- προσδιορίζουν τη λειτουργία του διεθνούς οικονομικού συστήματος

- κατανοούν τη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και των πολυεθνικών επιχειρήσεων

- αξιολογούν τη σημασία των διεθνών οικονομικών σχέσεων και να διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωσή τους

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu