ΔΗΔ43 Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ43

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η κριτική παρουσίαση των βασικών θεσμών και διαδικασιών για την διαμόρφωση και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό σε υπερεθνικό επίπεδο. Μετά την απαραίτητη αναφορά στις βασικές έννοιες της Θ.Ε. (κράτος, δημόσιες πολιτικές) συζητιούνται οι προκλήσεις, που αντιμετωπίζει το κράτος κατά την υλοποίηση των «δημόσιων πολιτικών» του. Προκλήσεις που προκύπτουν εκτός των άλλων και από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (εξελίξεις στην ΕΕ και δυναμική των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης) και που αναμφίβολα επηρεάζει τις Δημόσιες πολιτικές. Στο τελευταίο μέρος της Θ.Ε. θα συζητηθούν συνοπτικά περιπτώσεις κοινωνικής πολιτικής ή / και περιφερειακής πολιτικής ως μελέτες περίπτωσης στη Ελλάδα, ώστε έτσι να παρουσιαστούν οι παράγοντες, που συγκροτούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών από το Κράτος.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- προσδιορίζουν τους βασικούς θεσμούς και διαδικασίες που καθορίζουν τις δημόσιες πολιτικές

- ορίζουν και να αξιολογούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση που έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις συνθήκες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση

- περιγράφουν και (σε ένα πρώτο επίπεδο) αναλύουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu