ΔΗΔ71 Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί


Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ71

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Γενικών Γνώσεων

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Ο βασικός στόχος της Θ.Ε. είναι να συμβάλει στην θεωρητική και κυρίως πρακτική κατανόηση της σημασίας και του ρόλου των διεθνών οργανισμών, όπως αυτοί σχετίζονται με τις λειτουργίες του κράτους έθνους. Οι διεθνείς οργανισμοί και κυρίως εκείνοι που διευθετούν οικονομικές σχέσεις αποτελούν εκτός των άλλων και πεδία άσκησης πολιτικής των εθνικών κυβερνήσεων, πάντα στο πλαίσιο της αναγκαιότητας των συνθηκών που γεννά η δυναμική της παγκοσμιοποίησης. Ως μελέτη περίπτωσης θα εξεταστούν «διεθνείς οργανισμοί» που δραστηριοποιούνται σε πεδία που επηρεάζουν την δημόσια διοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κατά συνέπεια θα συζητήσει συνοπτικά τον ΟΗΕ, κάποιους από τους κύριους οργανισμούς που αποτελούν μέρος του αστερισμού του, την ΕΕ ως σημαντική περιφερειακή συσσωμάτωση, ενώ χρήσιμη θα είναι και η ενδεικτική αναφορά σε κάποιες Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- περιγράφουν τη σημασία των διεθνών οργανισμών στην σημερινή συγκυρία για τη λειτουργία του κράτους έθνους και της δημόσιας διοίκησης

- καταγράψουν τους βασικούς διεθνείς οργανισμούς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν την δημόσια διοίκηση

- αναγνωρίζουν την σημασία που έχουν οι Διεθνείς ΜΚΟ στη διαμόρφωση και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών στα σύγχρονα κράτη

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu