ΔΗΔ81 Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο


Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ81

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των βασικών θεσμών του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. Ειδικότερα εξετάζονται: Ι. Το σύστημα συγκρότησης του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. ΙΙ. Η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. ΙΙΙ. Η πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων. IV. Η λύση της σχέσης των δημοσίων υπαλλήλων με το Δημόσιο. V. Η δικαστική προστασία των δημοσίων υπαλλήλων.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης

- γνωρίζουν τα δικαιώματα τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που απορρέουν από τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα

- γνωρίζουν τα σχετικά με το πειθαρχικό δίκαιο και τον πειθαρχικό έλεγχο των δημοσίων υπαλλήλων.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu