ΔΗΔ83 Διοίκηση της Ποιότητας

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ83

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) και των διαδικασιών για επιτυχή υιοθέτησή της στον Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της ποιότητας, του ελέγχου ποιότητας, της διασφάλισης της ποιότητας, κρίσιμους συντελεστές για την επιτυχή υιοθέτηση της ΔΟΠ, τεχνικές και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας, κατηγοριοποίηση κόστους ποιότητας και εκτίμηση κόστους απλών προγραμμάτων ποιότητας καθώς και πρότυπα ποιότητας και βραβεία ποιότητας συμπεριλαμβανομένων του ΚΠΑ και του EFQM ως μέσα συνεχούς βελτίωσης. Στο πλαίσιο της ΘΕ παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η φιλοσοφία της ΔΟΠ επηρεάζει τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών των οργανισμών και μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών έχοντας ως επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της υιοθέτησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς

- εκτιμούν τους κρίσιμους συντελεστές για την επιτυχή υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε σχέση με τα προβλήματα και τις ανάγκες των οργανισμών και επιχειρήσεων

- χρησιμοποιούν επωφελώς τα πρότυπα ποιότητας και τα βραβεία ποιότητας ως μέσα συνεχούς βελτίωσης (π.χ. ΚΠΑ, EFQM)

- καθορίζουν διαδικασίες ποιότητας, μετρήσεων και επιθεωρήσεων για βελτίωση της ποιότητας

- εκτελούν συγκριτικές αναλύσεις προκειμένου να καθορίσουν τις ανάγκες βελτίωσης

- καθορίζουν στόχους, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν νέες διαδικασίες βελτίωσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

- κατηγοριοποιούν το κόστος ποιότητας και εκτιμούν το κόστος απλών προγραμμάτων ποιότητας.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu