ΔΗΔ82 Δημοσιονομική διοίκηση και έλεγχος

Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ82

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής

Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών και αρχών της κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της λειτουργίας του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου καθώς και της αξιοποίησης δεδομένων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στον Δημόσιο Τομέα. Αναλυτικά, θα παρουσιαστεί η λειτουργία του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης, του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα όργανα και οι διαδικασίες άσκησης ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Τέλος, θα εξεταστούν ζητήματα άντλησης και χρήσης δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων για την εφαρμογή τεχνικών λήψης αποφάσεων σε φορείς του δημοσίου.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- περιγράφουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τη λειτουργία του Προϋπολογισμού στο Δημόσιο Τομέα.

- κατανοούν τη λειτουργία του ελέγχου στο δημόσιο τομέα

- περιγράφουν τη χρήση μεθόδων και εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων με χρήση λογιστικών δεδομένων από τις οικονομικές μονάδες του δημόσιου τομέα

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu