ΧΒΑ52 Ειδικά θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ52
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η Θ.Ε.ΧΒΑ52 έχει ως στόχο τη γενική επισκόπηση και κατανόηση των βασικών εννοιών της Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας, που αφορούν τις βασικές αρχές της δομής και της λειτουργίας των μακρομορίων που οικοδομούν τη μονάδα ζωής, το κύτταρο, καθώς και των πειραματικών προσεγγίσεων για τη μελέτη τους. Επίσης, την εις βάθος μελέτη των κυτταρικών βιοχημικών μονοπατιών, τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, αλλά και τη  συνεισφορά συγκεκριμένων περιβαλλοντικών συνθηκών στην εκδήλωση βιοχημικής ανισορροπίας και κατ’ επέκταση κλινικών συμπτωμάτων. Θα διδαχθούν σύγχρονες εφαρμογές στην Κλινική Βιοχημεία και Παθοβιοχημεία που αφορούν στα βιολογικά δείγματα, στον έλεγχο ποιότητας, στους βιοδείκτες και στις διαγνωστικές δοκιμασίες.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφουν τις έννοιες, τους όρους, καθώς και τις εφαρμογές που σχετίζονται με την επιστήμη της Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας.
  • περιγράφουν τις βασικές αρχές της Παθοβιοχημείας του ανθρώπου καθώς και τη σχέση της με τη διατροφή.
  • εξηγούν τις βασικές βιοχημικές οδούς του κυττάρου και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.
  • κατονομάζουν τις κλασικές και σύγχρονες τεχνικές της Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας, καθώς και να εφαρμόζουν τις αρχές ελέγχου ποιότητάς τους.
  • αναγνωρίζουν τους τρόπους χειρισμού βιολογικών δειγμάτων και των απαραίτητων αντιδραστηρίων ελέγχου.
  • αναφέρουν τους καθιερωμένους βιοδείκτες ασθενειών και την αξιολόγησή τους.

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Αναλυτική μεθοδολογία και αυτοματισμοί στην Κλινική και Εφαρμοσμένη Βιοχημεία -Έλεγχος ποιότητας

2. Δειγματοληψία, συντήρηση και ιδιότητες βιολογικών δειγμάτων

3. Οι βιοκαταλύτες και οι ορμόνες στην Κλινική Βιοχημεία και στα Τρόφιμα

4. Βιοδείκτες ασθενειών - αξιολόγηση διαγνωστικών δοκιμασιών

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu