ΧΒΑ53 Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ53
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) ή Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Θ.Ε.: Η Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ53 έχει σκοπό την εργαστηριακή εκπαίδευση επιστημόνων στις αρχές, τις μεθόδους, την οργανολογία και τις εφαρμογές της σύγχρονης χημικής ανάλυσης. Στοχεύει στην ουσιαστική πρακτική εξοικείωση του επιστήμονα με το σύγχρονο εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό που αφορά στις χημικές αναλύσεις, καθώς και στην ορθή και αποτελεσματική χρήση του.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Ε.Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • αναφέρουν τους κανόνες ασφάλειας εργαστηρίων
  • αξιολογούν πειραματικά αποτελέσματα χημικών αναλύσεων
  • επεξεργάζονται στατιστικά τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων
  • χειρίζονται σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως φασματόμετρα, χρωματογράφοι, φασματοφωτόμετρα, περιθλασίμετρα, φθορισμόμετρα και πολλά άλλα
  • επιλέγουν την καταλληλότερη μέθοδο ανάλυσης για μια συγκεκριμένη εφαρμογή
  • σχεδιάζουν και διεξάγουν σύγχρονα και κλασικά πειραματικά πρωτόκολλα χημικών αναλύσεων
  • εφαρμόζουν δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων που εμφανίζονται σε χημικές αναλύσεις
  • κάνουν χρήση αναλυτικών οργάνων και τεχνικών για να διερευνήσουν προβλήματα, που απαιτούν χημική ανάλυση για την επίλυσή τους

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Κανόνες ασφάλειας εργαστηρίων, Στατιστική - Χημειομετρία.

2. Σύγχρονες χρωματογραφικές τεχνικές

3. Σύγχρονες φασματομετρικές τεχνικές

4. Ηλεκτροαναλυτικές και συμπλοκομετρικές τεχνικές

5. Συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ53 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τη ΧΒΑ50, είτε να τις δηλώνετε παράλληλα.

Κανονισμός Άσκησης στις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.)

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) και πενθήμερη πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Χημείας του ΕΑΠ, στην Πάτρα.

 

Main Menu