ΧΒΑ54 Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ54
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) ή Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Ε.Θ.Ε.: Η Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ54 έχει σκοπό την εκπαίδευση επιστημόνων στις αρχές, τις μεθόδους και την οργανολογία της σύγχρονης βιομοριακής ανάλυσης. Θα γίνει ουσιαστική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα οργάνωσης εργαστηρίων και εργαστηριακού ελέγχου ποιότητας, καθώς και πρακτική εξοικείωση στην εκμάθηση και χρήση του σύγχρονου εργαστηριακού και πειραματικού εξοπλισμού που αφορά στις  Βιομοριακές αναλύσεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Ε.Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφουν τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στα πειραματικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στην έρευνα.
  • χειρίζονται βιολογικό υλικό και να πραγματοποιούν εργαστηριακές τεχνικές απομόνωσης και ποσοτικής/ποιοτικής ανίχνευσης βιολογικών μακρομορίων.
  • χρησιμοποιούν τεχνικές ανίχνευσης και προσδιορισμού μικροοργανισμών και ιών σε βιολογικά υλικά και τρόφιμα.
  • ανιχνεύουν αλλαγές στο γονιδίωμα σε επίπεδο νουκλεοτιδικών βάσεων, αλλά και βιοχημικών αλλοιώσεων που σχετίζονται με παθολογικές καταστάσεις.
  • χρησιμοποιούν  ανοσοχημικές μεθόδους που αφορούν στην κλινική διάγνωση.

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Διασφάλιση ποιότητας εργαστηριακών βιομοριακών αναλύσεων

2. Τεχνικές απομόνωσης και προσδιορισμού νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών

3. Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων σε βιολογικά υλικά και τρόφιμα

4. Ανίχνευση γονιδιακών μεταλλάξεων και επιγενετικών τροποποιήσεων

5. Ανοσοχημικές μέθοδοι

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ54 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τις ΧΒΑ51 και ΧΒΑ52, είτε να επιλέξετε παράλληλα την Ε.Θ.Ε. και μία από τις Θ.Ε. ΧΒΑ51 ή ΧΒΑ52.

Κανονισμός Άσκησης στις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.)

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) και πενθήμερη πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Βιολογίας του ΕΑΠ, στην Πάτρα. 

 

Main Menu