Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ)

Σκοπός - Περιγραφή

 

Σκοπός - Περιγραφή

Το εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Δ.Μ.Π.Σ.) «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» έχει ως στόχους:

α) την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα των βιομαθηματικών (εφαρμοσμένα μαθηματικά, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων), της βιοπληροφορικής (γονιδιωματική, πρωτεομική, ανακάλυψη βιοδεικτών, σχεδιασμός φαρμάκων, βιολογία συστημάτων, βιολογικές γλώσσες προγραμματισμού), της υπολογιστικής βιολογίας, της νευροπληροφορικής και των νευροεπιστημών (ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, εξόρυξη γνώσης, ανάπτυξη αλγορίθμων). Επίσης, την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση στη μεθοδολογία έρευνας, τη διεξαγωγή και ανάλυση κλινικών μελετών, την επεξεργασία και ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, τη σχεδίαση εφαρμογών για τη λήψη αποφάσεων, τη μετα-ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων και την εκπόνηση μοντέλων πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών.

β) την προετοιμασία ειδικευμένων επιστημόνων για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο σε Ακαδημαϊκό όσο και σε Ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές βιομηχανίες ή και εταιρείες Πληροφορικής και Μελετών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 • αξιοποιούν τα βιομαθηματικά για να μοντελοποιούν και να προσομοιώνουν συστήματα,
 • μελετούν βιοδείκτες και να παρακολουθούν το σχεδιασμό φαρμάκων,
 • προγραμματίζουν με βιολογικές γλώσσες προγραμματισμού,
 • αναλύουν βιοϊατρικά σήματα και εικόνες,
 • επεξεργάζονται βιοϊατρικά δεδομένα,
 • πραγματοποιούν εξόρυξη γνώσης και να αναπτύσσουν αλγορίθμους,
 • πραγματοποιούν έρευνα με κατάλληλες μεθοδολογίες και μεθόδους,
 • διεξάγουν και να αναλύουν κλινικές μελέτες,
 • επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν βιολογικά δεδομένα,
 • σχεδιάζουν εφαρμογές για τη λήψη αποφάσεων,
 • πραγματοποιούν μετα-ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων,
 • εκπονούν μοντέλα πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι απόφοιτοι θα έχουν αναπτύξει και γενικότερες ικανότητες όπως:

 • θα είναι σε θέση να προάγουν την επιστημονική γνώση στους τομείς της Βιοπληροφορικής και της Νευροπληροφορικής,
 • θα μπορούν να αναπτύξουν πρωτογενή επιστημονική έρευνα στα αντικείμενα των βιομαθηματικών, της βιοπληροφορικής, της υπολογιστικής βιολογίας, της νευροπληροφορικής και των νευροεπιστημών,
 • θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν έρευνες βάσει συγκεκριμένων μεθοδολογιών και μεθόδων,
 • θα μπορούν να πραγματοποιούν κλινικές μελέτες,
 • θα είναι σε θέση να εκπονούν μοντέλα πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών.

 

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) έτος και η μέγιστη έξι (6) έτη.

Σημείωση:Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας.

 

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

 

Διάρθρωση

Διάρθρωση του Προγράμματος

1ο Εξάμηνο

ΒΝΠ50  Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία       (Υ¹, 10²)

ΒΝΠ51 Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση Κυτταρικών Συστημάτων (Υ, 10)

ΒΝΠ52  Καταγραφή́ και Επεξεργασία Νευρικών Βιοσημάτων       (Ε³, 10)

ΒΝΠ53  Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης      (Ε, 10)

 

2ο Εξάμηνο

ΒΝΠ54  Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και στη Δομική Βιοπληροφορική     (Υ, 10)

ΒΝΠ55  Σχεδιασμός Βάσεων Βιολογικών Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού́       (Υ, 10)

ΒΝΠ56  Βιοιατρική Τεχνολογία και Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης        (Ε, 10)

ΒΝΠ57  Πρωτεομική, Γενωμική και Γονιδιωματική            (Ε, 10)

 

3ο Εξάμηνο

ΒΝΠΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30)

 

¹Υ = Υποχρεωτική

²10 = 10 ECTS

³Ε = Επιλογής

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. (με τον περιορισμό των 30 ECTS ανά εξάμηνο).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλείτε πρώτα τις Θ.Ε. προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνετε τις Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου ή να επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση  των έξι (6) από τις οκτώ (8) προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 60

Γίνονται δεκτοί:

Στο Δ.Μ.Π.Σ. «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι από τμήματα Βιολογικών επιστημών, ιατρικών επιστημών, μαθηματικών επιστημών, φυσικών επιστημών, επιστημών πληροφορικής, πολυτεχνικών επιστημών (ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών) σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ηλεκτρονικών μηχανικών ΤΕ, μηχανικών πληροφορικής ΤΕ, μηχανικών βιοϊατρικής τεχνολογίας, ιατρικών εργαστηρίων και συναφών τμημάτων με αυτά,  (σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017).

Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής καθώς μέρος των διαλέξεων, των συγγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή

 

Μαρία Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δημήτριος Καλλές, Αν. Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Φωτεινή Καριώτου, Επ. Καθηγήτρια Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Παναγιώτης Βλάμος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Θεόδωρος Ανδρόνικος, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Φοίβος Μυλωνάς, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου, Επ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Επικοινωνία

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Αμαλία Τσακούμη

τηλ.: 2610 367312 - fax: 2610 367110 - e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ..: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu