Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του ΠΜΣ (έτος εισαγωγής από το 2018-19)

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση (α) αποφοίτων Πανεπιστημίων κλάδων διαφορετικών της Πληροφορικής, (β) αποφοίτων Πανεπιστημίων κλάδων της Πληροφορικής που απέκτησαν το πτυχίο τους πέραν της δεκαετίας, και (γ) αποφοίτων τμημάτων Τ.Ε.Ι. κλάδων της Πληροφορικής, σε αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων, και η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες να αναλύσουν, σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και διαχειριστούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά και υπολογιστικά συστήματα, που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Εξειδίκευση θα παρέχεται στους τομείς (α) της σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού, (β) της ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων δεδομένων και της ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων, και (γ) των προηγμένων θεμάτων τεχνολογιών διαδικτύου και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.

Σκοπός του ΠΜΣ (έτος εισαγωγής έως το 2017-18)

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση κυρίως επιστημόνων πτυχιούχων συναφών κλάδων της Πληροφορικής στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και διαχειριστούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Εξειδίκευση θα παρέχεται στους τομείς της σχεδίασης και ανάπτυξης προγραμμάτων υπολογιστών, στη διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας στην ανάπτυξη προγραμμάτων υπολογιστών και στα προηγμένα θέματα τηλεπικοινωνιών και δικτυακών τεχνολογιών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Να κατανοήσουν ότι η Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της Μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών με την βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού
  • Να κατανοήσουν ότι οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν το τεχνικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι απαιτούμενες έννοιες των αλγορίθμων, ως μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων, και οι απαιτούμενες έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού, ως προσέγγισης στο πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού
  • Να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες της θεωρίας του λογικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων και για την εκτίμηση της απόδοσης διαφορετικών αρχιτεκτονικών
  • Να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης μεγάλων συστημάτων λογισμικού, όπως είναι η αντικειμενοστραφής φιλοσοφία ανάπτυξης και η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης
  • Nα συνδυάζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο σχεδιασμό των ΒΔ και τα λειτουργικά συστήματα με κάποια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, ώστε να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση απλών πληροφοριακών συστημάτων
  • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την μελέτη της θεωρίας πρωτοκόλλων και των δικτύων υπολογιστών έτσι ώστε να προτείνουν τεχνολογικές λύσεις σε επίπεδο δικτύου (απλά, σύνθετα δίκτυα), δικτυακής ασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων καθώς και να αξιοποιούν δικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες ανάπτυξης

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0610 Information and Communication Technologies (ICTs)

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 220

Γίνονται δεκτοί/ές:

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των τμημάτων: Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Φυσικής ή Βιολογίας ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Επιστήμης Υλικών ή Χημείας ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Τεχνολογίας Συστημάτων Παραγωγής ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Γεωπονίας ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Βιοτεχνολογίας ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Βιοχημείας και Τεχνολογίας ή Οικονομικών Σπουδών ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής Επιστήμες και Πολιτισμός της κατεύθυνσης Χρήσεις και εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή οι Μάχιμοι και Μηχανικοί αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ή απόφοιτοι των σχολών Ικάρων ή Ευελπίδων ή Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή αντίστοιχων τμημάτων.

Β) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων, που απέκτησαν το πτυχίο τους πέραν της δεκαετίας, των τμημάτων Αυτοματισμού, Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή αντίστοιχων τμημάτων.

Γ) Απόφοιτοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Αυτοματισμού, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Διαχείρισης Πληροφοριών, Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων), Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΑΣΠΑΙΤΕ, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρησιακής Πληροφορικής, Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ- Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή αντίστοιχων τμημάτων.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει γνώσεις πληροφορικής όπως αυτές παρέχονται αφενός από το σημερινό πρόγραμμα Λυκείου και αφετέρου από τα σημερινά συνήθη πανεπιστημιακά προγράμματα Μαθηματικών, Φυσικών και Μηχανικών τα οποία περιλαμβάνουν δύο (2) τουλάχιστον εξαμηνιαία μαθήματα πληροφορικής. Εναλλακτικά τέτοιες γνώσεις μπορεί να έχουν αποκτήσει οι φοιτητές από πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέσεις πληροφορικής. Συγκεκριμένα η άνεση στη χρήση προσωπικού υπολογιστή, η γνώση προγραμματισμού, η κατανόηση τηςαρχιτεκτονικής των υπολογιστών και η μαθηματική ωριμότητα είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

Η πρόσβαση σε Η/Υ και η άνετη πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος. Δυνατότητα δίνεται για πρόσβαση σε Η/Υ και στο διαδίκτυο και στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και συναφείς τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Βερύκιος Βασίλειος, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ελευθερία Τζόλα

τηλ: 2610 367332  - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu