Αποστολή

Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

Το ΕΑΠ είναι το 19ο Ελληνικό ΑΕΙ. Όπως και τα άλλα ΑΕΙ, είναι ΝΠΔΔ, αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Η λειτουργία του καθορίζεται από το Ν.2552/97 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 14 του Ν. 2817/2000, από το άρθ. 3 του Ν. 3027/2002, από το άρθ. 13 του Ν. 3260/2004, από το άρθ. 19 του Ν. 3577/2007, από το άρθ. 6 του Ν. 4366/2016, από το άρθ. 28 του Ν. 4368/2016, από το άρθρο 61 του Ν. 4386/2016, από το άρθρο έβδομο του Ν. 4405/2016 και τις παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν. 4452/2017)

Main Menu