Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ) > Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

AΣΠ50: ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΠ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής:

 • Θα γνωρίζει την φύση του ήχου και τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της ακουστικής, τα φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάδοση του ήχου και τα ποσοτικά μεγέθη μέτρησης της στάθμης του ήχου με βάση τα οποία πραγματοποιούνται υπολογισμοί.
 • Θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τη διαφορά μεταξύ της ακουστικής και της ψυχοακουστικής και των αντικειμενικών υποκειμενικών μηχανισμών της ανθρώπινης ακοής.
 • Θα μπορεί να αντιληφθεί την ποιοτική και ποσοτική έννοια της αναπαράστασης των ακουστικών σημάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, καθώς και της έννοιας της ποιότητας των σημάτων αυτών.
 • Θα είναι εξοικειωμένος με τα στάδια της μουσικής παραγωγής και τις δυνατότητες που παρέχονται σε αυτήν με την χρήση νέων τεχνολογιών διαχείρισης και σύνθεσης του ήχου.
 • Θα γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού μίας ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψιν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων ηλεκτροακουστικών μετατροπέων (μικροφώνων και μεγαφώνων.
 • Θα αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ της τέχνης του ήχου και της μουσικής
 • Θα έχει διδαχθεί αντικείμενα που σχετίζονται με σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες που χρησιμοποιούν τον ήχο ως μέσο δημιουργικής έκφρασης είτε αποκλειστικά, είτε σε συνδυασμό με άλλες μορφές της τέχνης, όπως η ζωγραφική, καθώς και με την αμφίδρομη σχέση ακουστικής και αρχιτεκτονικής, μέσα από την αντιληπτική και την ιστορική σκοπιά.
 • Θα γνωρίζει επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την εικονική ακουστική.

Δεξιότητες:

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Εμπειρία σε υπολογισμούς στάθμης ηχητικών σημάτων και σε σχεδιασμό ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων.
 • Επίγνωση πειραμάτων περί του τρόπου αντίληψης του ήχου από τον άνθρωπο.
 • Καλλιέργεια σε θέματα χειρισμού του ήχου στο πλαίσιο της ηχητικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας αποκλειστικά με ήχο ή σε συνδυασμό με άλλες μορφές τέχνης.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγικές έννοιες ακουστικής, Αντίληψη του ήχου
 • Σχέση ακουστικής, μουσικής και αρχιτεκτονικής
 • Ακουστική χώρων από την αρχαιότητα έως σήμερα
 • Ηλεκτροακουστικές εγκαταστάσεις
 • Μουσικά όργανα και ηλεκτρονική τεχνολογία ήχου
 • Εικονική ακουστική
 • Εφαρμογές αμφιωτικής τεχνολογίας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΑΣΠ51: ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΠ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής:

 • Θα έχει κατανοήσει τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της ακουστικής, τις βασικές μονάδες μέτρησης του ήχου και θα μπορεί να πραγματοποιεί τους  βασικούς υπολογισμούς που σχετίζονται με τα ακουστικά μεγέθη και τις ηχητικές στάθμες.
 • Θα μπορεί να υπολογίζει τη στάθμη του ήχου που δημιουργεί μια απλή πηγή, είτε αυτή βρίσκεται σε ανοικτό είτε σε κλειστό χώρο, αλλά και τη στάθμη του συνδυασμού πολλών πηγών που εκπέμπουν ταυτόχρονα.
 • Θα είναι σε θέση να διακρίνει τον ήχο από το θόρυβο και να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά ορισμένων θορύβων.
 • Θα μπορεί να αναγνωρίζει τα όργανα με τα οποία μετράμε και αναλύουμε τον ήχο, και να κάνει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, αν αυτό είναι απαραίτητο.
 • Θα είναι σε θέση να διακρίνει τους ήχους ανάλογα με τον τρόπο διάδοσης τους, δηλαδή είτε όταν αυτοί διαδίδονται μέσω του αέρα, είτε μέσω των στερεών, είτε μέσω των αεραγωγών , ή όταν προκαλούνται από πρόσκρουση σωμάτων.
 • Θα γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται ο θόρυβος και να επιλέγει τον καταλληλότερο, ανάλογα με είδος του θορύβου.
 • Θα είναι σε θέση να σχεδιάζει ένα ηχοπέτασμα ανάλογα με ακουστικές απαιτήσεις που υπάρχουν.
 • Θα γνωρίζει τις επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο και την βασική νομοθεσία που διέπει τον θόρυβο.

Δεξιότητες:

 Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογεί την ηχομονωτική ικανότητα υλικών που χρησιμοποιούνται ως δομικά στοιχεία.
 • Αξιολογεί και να αποτυπώνει τον θόρυβο σε μια περιοχή ή χώρο εργασίας.
 • Υπολογίζει την ηχομείωση απλών, σύνθετων και διπλών χωρισμάτων.
 • Υπολογίζει ηχοπετάσματα ώστε αυτά να παρουσιάζουν την επιθυμητή ηχομείωση.
 • Αντιμετωπίζει κατασκευαστικά τον στερεόφερτο θόρυβο καθώς και πλευρικές μεταδώσεις των θορύβων.
 • Μειώνει τον μεταφερόμενο ή παραγόμενο θόρυβο από αεραγωγούς.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Φυσικές ιδιότητες του ήχου
 • Μέτρηση και ανάλυση θορύβου
 • Ηχομόνωση-ηχοπροστασία, κανονισμοί
 • Βασικές αρχές διάδοσης ήχου σε κλειστούς χώρους
 • Ηχοαπορροφητικά υλικά
 • Αντιθορυβικός σχεδιασμός
 • Πολεοδομική ηχοπροστασία
 • Χάρτες θορύβου
 • Λογισμικό πρόβλεψης ηχορρύπανσης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΑΣΠ60: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΠ60
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24
Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής, θα μπορεί να:

 • περιγράφει τις βασικές έννοιες που προσδιορίζουν τη διάδοση του ήχου σε κλειστούς χώρους,
 • διακρίνει τις βασικές θεωρίες διάδοσης του ήχου στο εσωτερικό κτιρίων
 • διακρίνει τι είναι οδευον και στάσιμο κύμα και πώς αυτό επιδρά στο ηχητικό πεδίο ενός κλειστού χώρου.
 • διακρίνει τι είναι ο χρόνος αντήχησης, πως σχετίζεται με την χρήση ενός χώρου, ποια η επίδραση του στην ακουστική συμπεριφορά των χώρων, και πως αυτή μπορεί να βελτιωθεί με την χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών
 • αναλύει την απόκριση ενός χώρου στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας
 • ορίζει τις γενικές αρχές σχεδιασμού κλειστών χώρων ακρόασης και τις σχεδιαστικές απαιτήσεις για διαφορετικούς χώρους
 • διαχειρίζεται την πληροφορία που λαμβάνεται από τις ακουστικές μετρήσεις στην αξιολόγηση της ακουστικής των χώρων ακρόασης

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Διάδοση και ανάλυση του ήχου σε κλειστούς χώρους
 • Ακουστικές παράμετροι μέτρησης και αξιολόγησης
 • Αρχές ακουστικού σχεδιασμού χώρων
 • Γεωμετρική ακουστική
 • Κυματική ακουστική
 • Σχεδιασμός χώρων ομιλίας, αιθουσών συναυλιών, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων
 • Λογισμικό μέτρησης και πρόβλεψη ακουστικής χώρων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΑΣΠ61: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΕΩΝ

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΠ61
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24
Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής, θα μπορεί να:

 • προσδιορίζει τις προδιαγραφές και πρότυπα που ισχύουν σε σχέση με τη νομοθεσία για την προστασία από το θόρυβο χρησιμοποιεί  τα βασικά βήματα χαρτογράφησης χώρων για πρόβλεψη θορύβου και να κατανοεί τη λειτουργία των λογισμικών ηχοπροστασίας.
 • αντλεί και να αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχουν οι χάρτες θορύβου.
 • να μπορεί να αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των σχεδιαστικών αρχών σε πραγματικές ακουστικές μελέτες
 • περιγράφει την έννοια του σήματος και του συστήματος για εφαρμογές ήχου και ακουστικής
 • προσδιορίζει το φάσμα συχνοτήτων ενός σήματος και να περιγράφει τις βασικές κατηγορίες των ιδανικών φίλτρων
 • αναγνωρίζει τη σημασία της ψηφιακής κωδικοποίησης και συμπίεσης των ηχητικών δεδομένων
 • αναφέρει συνοπτικά τα είδη και τις πηγές των παραμορφώσεων και του θορύβου σε ηχητικά σήματα
 • περιγράφετε συνοπτικά το σκοπό και τις γενικές αρχές της ψηφιακής ισοστάθμισης των ηχητικών συστημάτων
 • περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία ενός τυπικού λογισμικού για ηχογράφηση και μίξη μουσικής
 • πραγματοποιεί μία πολυκάναλη ηχογράφηση και μίξη στον υπολογιστή και να εξηγεί την αρχή λειτουργίας των βασικών ψηφιακών μουσικών εφέ
 • προσδιορίζει εξειδικευμένες γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία ηχητικών/ διαδραστικών εφαρμογών
 • περιγράφει τα πιο σημαντικά πρωτόκολλα μετάδοσης ψηφιακού ήχου και τα πρωτόκολλα μετάδοσης ψηφιακού ήχου στο ίντερνετ
 • περιγράφει τη δομή των βιβλιοθηκών λογισμικού για τον ήχο που διατίθενται από τα λειτουργικά συστήματα έξυπνων φορητών συσκευών

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εφαρμογή λογισμικού ακουστικού σχεδιασμού χώρου και πολεοδομικής ηχοπροστασίας
 • Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση ηχητικών σημάτων
 • Αρχές και εφαρμογές ψηφιακού ήχου
 • Μέτρηση και ανάλυση απόκρισης ηχητικών και ακουστικών συστημάτων
 • Λογισμικό για μουσικές εφαρμογές, ηχογράφηση και ηχητική αναπαραγωγή
 • Διασυνδέσεις και μεταφορά ψηφιακού ήχου
 • Ηχητικές εφαρμογές στο διαδίκτυο

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΑΣΠΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες του Γενικού Κανονισμού, των Οδηγιών εκπόνησης – παρουσίασης των ΔΕ και των εντύπων, απευθυνθείτε στο portal και ειδικότερα στη http://study.eap.gr.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση