Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) > Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΠ40: Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη Διασφάλιση Ποιότητας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΠ40

Τύπος Θ.Ε.: Προαιρετική για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, υποχρεωτική για τους πτυχιούχους ΤΕΙ

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η συμπλήρωση των γνώσεων της/του φοιτήτριας/τή, στο πρώτο έτος των σπουδών του, που θα του επιτρέψουν την ευκολότερη παρακολούθηση των υπόλοιπων Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος Σπουδών «Διασφάλιση Ποιότητας».

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΙΠ40 η/ο φοιτήτρια/ής διαθέτει και μπορεί να χρησιμοποιήσει:

 • βασικές γνώσεις διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού μίας και δύο μεταβλητών και μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις αυτές στην εύρεση βέλτιστων λύσεων (μέγιστα ή ελάχιστα) φυσικών προβλημάτων
 • βασικές γνώσεις άλγεβρας διανυσμάτων (εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο) και μπορεί με μαθηματικούς όρους να προβάλλει διανύσματα φυσικών μεγεθών σε συγκεκριμένες διευθύνσεις και να προσδιορίσει κάθετες διευθύνσεις σε δεδομένο επίπεδο
 • βασικές γνώσεις πινάκων (μητρώων) και επίλυσης γραμμικών συστημάτων που είναι το αποτέλεσμα πολλών φυσικών προβλημάτων
 • διαθέτει όλο το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για να παρακολουθήσει χωρίς προβλήματα τη ΔΙΠ50 (βασική μεθοδολογία της στατιστικής και στις βασικές τεχνικές για τον έλεγχο, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας).

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Μαθηματικά για την Διασφάλιση Ποιότητας
 • Μηχανολογική Σχεδίαση

Προαπαιτούμενα: Η Θ.Ε. ΔΙΠ 40 είναι πτυχιακού επιπέδου και προαιρετική για τους αποφοίτους ΑΕΙ. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μαθήματα, τα οποία επιλέγει η/ο φοιτήτρια/τής (είτε το ένα είτε και τα δύο μαθήματα) παράλληλα με την / τις Θ.Ε. του πρώτου (1ου) έτους και επιπλέον από τις 4 υποχρεωτικές Θ.Ε. του προγράμματος, όταν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης των γνώσεών του. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι υποχρεούνται να εγγραφούν στο πρώτο μάθημα της ΔΙΠ 40 (Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας) κατά το πρώτο (1ο) έτος σπουδών τους. Παράλληλα, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εγγραφούν κατά το πρώτο (1ο) έτος στο δεύτερο μάθημα της Θ.Ε. ΔΙΠ 40, καθώς και στη Θ.Ε. ΔΙΠ 51 αλλά σε καμία περίπτωση στη Θ.Ε. ΔΙΠ 50. Εφόσον, όμως, δεν ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρώτο μάθημα της Θ.Ε. ΔΙΠ 40, δε θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν σε άλλη Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών. Σε καμία περίπτωση όμως, η Θ.Ε. ΔΙΠ 40 δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποια από τις υπόλοιπες τέσσερις Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΔΙΠ50: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΠ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., 2ο έτος για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να εφοδιάσει την/τον φοιτήτρια/τή με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη βασική μεθοδολογία της στατιστικής και στις βασικές τεχνικές για τον έλεγχο, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να μπορούν:

 • να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία ενός πιθανοτικού προτύπου και να χρησιμοποιούν νόμους της αξιωματικής θεωρίας πιθανοτήτων για να βρίσκουν αδέσμευτες και δεσμευμένες πιθανότητες.
 • να περιγράφουν μονοδιάστατες και διδιάστατες κατανομές πιθανότητας και να υπολογίζουν πιθανότητες, ροπές και άλλα περιγραφικά μέτρα δεδομένων κατανομών.
 • να επιλέγουν κατάλληλα πρότυπα κατανομής για την περιγραφή της μεταβλητότητας μετρήσιμων χαρακτηριστικών ποιότητας και να υπολογίζουν πιθανότητες και ποσοστιαία σημεία γνωστών κατανομών με τη βοήθεια τύπων, πινάκων ή του στατιστικού πακέτου Minitab.
 • να χρησιμοποιούν περιγραφικά μέτρα και γραφικές μεθόδους για να κάνουν διερευνητική ανάλυση δεδομένων.
 • να αναγνωρίζουν κατάλληλα στατιστικά και τις αντίστοιχες δειγματοληπτικές κατανομές τους για εκτίμηση και ελέγχους που σχετίζονται με μέσες τιμές, αναλογίες και διασπορές χαρακτηριστικών λειτουργικότητας.
 • να βρίσκουν διαστήματα εμπιστοσύνης και να κάνουν ελέγχους υποθέσεων σε προβλήματα ενός και δύο δειγμάτων.
 • να εφαρμόζουν αναλύσεις απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, ανάλυση συσχέτισης και μεθόδους για την επιλογή κατάλληλου προτύπου.
 • να διακρίνουν τις κατηγορίες των σφαλμάτων μέτρησης, να εφαρμόζουν τις αρχές διάδοσης τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων και να εκτιμούν τη μεταβλητότητα που οφείλεται στην επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγισιμότητα και την αβεβαιότητα μέτρησης.
 • να κατανοούν τη λειτουργία μετρητικών συστημάτων και οργάνων μέτρησης, να επιλέγουν ένα όργανο με βάση τα μετρολογικά χαρακτηριστικά του και να επεξηγούν τη διαδικασία διακρίβωσης και τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων.
 • να εφαρμόζουν τα 7 κύρια εργαλεία του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, να κατανοούν την εφαρμογή 15 πρόσθετων εργαλείων και να επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • να επιλέγουν, κατασκευάζουν και ερμηνεύουν το κατάλληλο διάγραμμα ελέγχου για την παρακολούθηση μιας διεργασίας.
 • να σχεδιάζουν πλάνα δειγματοληψίας αποδοχής ιδιοτήτων, να ερμηνεύουν χαρακτηρίζουσες καμπύλες και να εφαρμόζουν κατάλληλα πρότυπα (MIL-STD-105E, ANSI/ASQC Z4, κλπ).
 • να προσδιορίζουν πλάνα δειγματοληψίας μεταβλητών και να εφαρμόζουν το σύστημα MIL-STD-414 (ANSI/ASQC Z9).

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Δειγματοληψία

Α. Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Β. Προαπαιτούμενα: Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν τη ΘΕ ΔΙΠ50 μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΙΠ40 (για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.).

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΔΙΠ51: Προγραμματισμός για την Ποιότητα

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΠ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να εφοδιάσει την/τον φοιτήτρια/τή με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα συστήματα για την ποιότητα και στη βασική μεθοδολογία και τις τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης της ποιότητας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να μπορούν να:

 • κατανοήσουν τον όρο Ολικός Έλεγχος Ποιότητας (ΟΕΠ), τις παραμέτρους που τον επηρεάζουν, καθώς και το πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
 • σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα προϊόν / μία υπηρεσία ποιότητας [συμπεριλαμβάνοντας την ανάλυση αστοχίας και αποτελεσμάτων (FMEA)], και να σχεδιάσουν τις εμπλεκόμενες διεργασίες παραγωγής.
 • διαθέτουν καλό υπόβαθρο στη Διαχείριση ή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας καθώς και στα λοιπά εφαρμοζόμενα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) (ομοιότητες και διαφορές) και στα βραβεία ολικής ποιότητας (ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία).
 • εφαρμόσουν τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία και τεχνικές (καταιγισμός ιδεών, διάγραμμα συγγένειας, διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος, συγκριτική παρουσίαση με συστήματα αναφοράς, διάγραμμα ελέγχου, ιστόγραμμα, διάγραμμα Pareto, και διάγραμμα διασκόρπισης).
 • έχουν αποκτήσει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική γνώση για τα δύο πιο σημαντικά και επιτυχημένα συστήματα ISO: το ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 για ποιότητα προϊόντος και ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, αντίστοιχα.
 • μετρούν, υπολογίζουν, αναλύουν και να υπολογίζουν το κόστος για την ποιότητα λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα να λάβει χώρα ένας μεγάλος αριθμός αστοχιών διαφορετικής προέλευσης.
 • κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διάφορες τεχνικές για βελτιστοποίηση του κόστους για την ποιότητα (περιορισμός κόστους με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας).
 • εφαρμόσουν στους καταναλωτές ένα σύστημα διασφάλισης, αξιολόγησης και πιστοποίησης.
 • κατανοήσουν τη σημασία της ασφάλειας προϊόντος και της προστασίας του καταναλωτή μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ.
 • επιδείξουν συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για θέματα ανάπτυξης ποιότητας, σήμανση CE, και ασφάλεια εμπορίας τροφίμων (HACP, ISO 22000).

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σχεδιασμός για την Ποιότητα
 • Διοίκηση της Ποιότητας
 • Ολική Ποιότητα
 • Σχέσεις Προμηθευτή – Αγοραστή
 • Το κόστος της Ποιότητας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΔΙΠ60: Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΠ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., 3ο έτος για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η εκπαίδευση της/του φοιτήτρια/τή σε προηγμένα εργαλεία και μεθόδους της στατιστικής για τη διαχείριση της ποιότητας στα στάδια του σχεδιασμού της ανάπτυξης και της παραγωγής ενός προϊόντος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να μπορούν:

 • να διακρίνουν τα τυχαία (κοινά ή συνήθη) και τα μη τυχαία (ειδικά) αίτια μεταβλητότητας σε μια παραγωγική διεργασία.
 • να κατανοούν πως ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρακολουθηθεί και να ελεγχθεί μια παραγωγική διεργασία, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής της.
 • να εφαρμόζουν τα εργαλεία του ελέγχου ποιότητας (όπως τα διαγράμματα ελέγχου για μεταβλητές και ιδιότητες ή/και τους δείκτες ικανότητας) σε μια παραγωγική διεργασία, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης (ελαχιστοποίηση μεταβλητότητας, σταθερότητα μέσου επιπέδου).
 • να κατανοούν και να εφαρμόζουν το πρότυπο έξι-σίγμα με στόχο τη προσπάθεια διαρκή βελτίωση διεργασιών.
 • να αναγνωρίζουν πειράματα με έναν ή με πολλούς παράγοντες, καθώς και πειράματα ομαδοποιημένα με βάση μεταβλητές πλαισίου.
 • να κάνουν χρήση των τεχνικών του σχεδιασμού πειραμάτων (ανάλυση διασποράς κατά ένα ή/και περισσότερους παράγοντες, λατινικά τετράγωνα, κτλ) προκειμένου να εξετάζουν την πιθανή επίδραση ενός ή περισσοτέρων μεταβλητών επάνω σε μια μεταβλητή απόκρισης.
 • να διαχωρίζουν παράγοντες με σταθερές ή τυχαίες επιδράσεις και να είναι σε θέση να προσαρμόζουν το κατάλληλο κατά περίπτωση πρότυπο, σε πραγματικά προβλήματα.
 • να χρησιμοποιούν πλήρη ή κλασματικά παραγοντικά πειράματα προκειμένου να αναλύουν πειράματα τα οποία περιέχουν παράγοντες με δύο ή τρεις στάθμες.
 • να εφαρμόζουν τη συνάρτηση απώλειας του Taguchi προκειμένου να παράγουν προϊόντα με τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα.
 • να χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία του Taguchi για off-line (εκτός διεργασίας) έλεγχο ποιότητας – επιλέγοντας κατάλληλους εσωτερικούς και εξωτερικούς πίνακες σχεδιασμού προκειμένου να αναλύουν μέτρα που σχετίζονται με την ποιότητα και την απόδοση ενός προϊόντος – με στόχο την αναγνώριση των κατάλληλων συνθηκών παραγωγής (ή διεργασίας) που καθιστούν τα παραγόμενα προϊόντα (ή τη διεργασία γενικότερα) ανθεκτικά στις επιρροές των μη ελεγχόμενων παραγόντων (παραγόντων θορύβου).
 • να επιλέγουν κατάλληλους ορθογώνιους σχεδιασμούς του Taguchi προκειμένου να διενεργούν με τον πλέον οικονομικό τρόπο πειράματα με μεγάλο αριθμό παραγόντων.
 • να κατανοούν και να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία των επιφανειών απόκρισης προκειμένου να μοντελοποιούν την απόδοση του προϊόντος.
 • να εφαρμόζουν μεθόδους εξελικτικής λειτουργίας (EVOP).

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας
 • Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων
 • Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας

Προαπαιτούμενα: Η/Ο φοιτήτρια/τής δε μπορεί να επιλέξει τη Θ.Ε. ΔΙΠ 60, εάν δεν έχει πρώτα ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΔΙΠ 50.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΔΙΠ61: Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΠ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα ΔΙΠ 61 «Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα» καλύπτει τέσσερα θεματικά αντικείμενα σε 4 τόμους που αναφέρονται παρακάτω:

Τόμος Α΄: Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008.    

Ο 1ος Τόμος καλύπτει θέματα που αφορούν Περιβαλλοντικά Προβλήματα και το Νομοθετικό Πλαίσιο (Ελλάδα, Ευρώπη, Διεθνή Κοινότητα) ενώ  αναλύονται τα Μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η εξάντληση στρώματος του όζοντος, το φαινόμενοι του θερμοκηπίου, η μείωση βιοποικιλότητας, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μόλυνση του νερού κτλ. Επίσης αναλύονται οι έννοιες της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,  γίνεται Ιστορική Αναδρομή  της  ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, περιγράφεται η Ευρωπαϊκή προσέγγιση  EMAS, και η Υπεύθυνη Φροντίδα  “Responsible Care”. Το κύριο μέρος είναι η παρουσίαση και ανάλυση  του προτύπου  14001 (Απαιτήσεις του Προτύπου,  Σύγκριση των προτύπων 14001 και 9001). Τέλος παρουσιάζεται το  Κοινοτικό σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου  – EMAS,   αναλύεται πως γίνεται η Πιστοποίηση ΣΠΔ και ποιος ο ρόλος  των επιθεωρητών περιβάλλοντος, Η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής προϊόντων (ΑΚΖ), και τα διάφορα Οικολογικά σήματα.

Τόμος Β΄: Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2001. 

Ο 2ος Τόμος καλύπτει ουσιαστικά το ζήτημα των Επιθεωρήσεων των Συστημάτων Ποιότητας και εστιάζει κυρίως στο Πρότυπο ISO 9001:2008.  Περιγράφονται βασικές έννοιες της ποιότητας και παρουσιάζονται και αναλύονται οι απαιτήσεις και οι παράγραφοι του προτύπου. Περιγράφονται οι βασικοί τύποι και είδη επιθεωρήσεων, αναλύεται η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της  επιθεώρησης καθώς και ο ρόλος του επιθεωρητή και της ομάδας επιθεώρησης.

Τόμος Γ΄: Οργάνωση εργαστηρίων, ελέγχων και δοκιμών, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008.            

Στον 3ο Τόμο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν τις μετρήσεις, την μετρολογία και τα εργαστήρια ελέγχου και δοκιμών. Η έμφαση δίνεται στην ανάλυση του προτύπου ISO 17025:2005 (Απαιτήσεις του Προτύπου, σχεδιασμός  και υλοποίηση του προτύπου).  Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικοί δείκτες μέτρησης και ο προσδιορισμός των στόχων στην εφαρμογή του προτύπου ISO 17025:2005  σε εργαστήρια Ελέγχου και Δοκιμών.

Τόμος Δ΄: Αξιοπιστία και Συντήρηση, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002.

Ο 4ος τόμος αποτελείται από δύο θεματικά αντικείμενα, την Αξιοπιστία και την Συντήρηση. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες/ορισμοί  της αξιοπιστίας  και αναλύεται η έννοια  της αποτυχίας. Αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές εκτίμησης της αξιοπιστίας, ενώ επίσης έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των δεδομένων της αξιοπιστία ς στην ανάλυση κινδύνου.  Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται  οι βασικές έννοιες της συντήρησης και αναλύεται η σημασία και σπουδαιότητα αυτής.  Στη συνέχεια αναλύονται τα συστήματα και οι πολιτικές συντήρησης και το δεύτερο μέρος κλείνει με την παρουσίαση και ανάλυση της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (δραστηριότητας, αποτελέσματα)

Επίσης υπάρχουν και πακέτα κειμένων που φωτοτυπούνται και δίνονται στις/στους φοιτήτριες/τές

Α΄ ΠΑΚΕΤΟ (166 σελ.): ΔΙΠ61/Β Επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

Β΄ ΠΑΚΕΤΟ (116 σελ.): ΔΙΠ61/Δ  Θέματα αξιοπιστίας συστημάτων (Μ. Κούτρας)

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  Λόγω της Ιδιαιτερότητας της ΔΙΠ61 (τέσσερα διαφορετικά θεματικά αντικείμενα) τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει και αυτά να επιμεριστούν σε κάθε Τόμο (ενότητα).

Τόμος Α΄: Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Μέσα από την ύλη του 1ου Τόμου φοιτήτριες/τές θα :

 • αντιληφθούν και θα κατανοήσουν την σημασία και την σπουδαιότητα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε μια επιχείρηση ή οργανισμό μέσα από την ανάλυση των βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων
 • θα έχουν πρόσβαση και θα κατανοήσουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ζητήματα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • θα έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν και να αναλύσουν την φιλοσοφία και το περιεχόμενο του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14001 και θα μπορούν να μελετήσουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του
 • έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την μεθοδολογία της ΑΚΖ σε πραγματικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Τέλος θα αποκτήσουν γνώση γύρω από τα οικολογικά σήματα και την πρακτική συνεισφορά τους στην Περιβαλλοντική Διαχείριση

Τόμος Β΄: Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα

Μέσα από την ύλη του 2ου Τόμου φοιτήτριες/τές θα:

 • αποκτήσουν θεωρητική γνώση  και δυνατότητα ερμηνείας και αξιολόγησης των παραγράφων του προτύπου ISO 9001
 • θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν τα είδη των επιθεωρήσεων, να αναγνωρίζουν καλές και κακές πρακτικές στην διαδικασίας επιθεώρησης μέσα από case studies
 • θα μπορούν να συνθέσουν αναφορές συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης και να αξιολογούν την πορεία εφαρμογής των προτύπων στην επιχείρηση ή οργανισμό
 • θα κατανοήσουν το ρόλο και την δυναμική του επιθεωρητή ποιότητας αλλά και της ομάδας του στην εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Τόμος Γ΄: Οργάνωση εργαστηρίων, ελέγχων και δοκιμών

Μέσα από την ύλη του 3ου Τόμου φοιτήτριες/τές θα:

 • κατανοήσουν την σπουδαιότητα της μέτρησης και να αναγνωρίσουν τις λειτουργίες ενός εργαστηρίου ελέγχου και δοκιμών
 • να αντιληφθούν τις βασικές αρχές και τις απαιτήσεις της ιχνιλασιμότητας των μετρήσεων καθώς και τα στάδια της διαδικασίας διαπίστευσης
 • να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του ISO 17052, και να αξιολογήσουν την κρισιμότητα τήρησης αυτών
 • να μπορέσουν να συντάξουν διαδικασίες και έγγραφα του ΣΔΠ καθώς και να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πορεία εφαρμογής του προτύπου
 • να προσδιορίζουν στόχους και δείκτες μέτρησης στα πλαίσια του ISO 17052 και να αξιολογούν την συμβολή τους στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προτύπου

Τόμος Δ΄: Αξιοπιστία και Συντήρηση, ΕΑΠ

Μέσα από την ύλη του 3ου Τόμου φοιτήτριες/τές θα:

 • αντιληφθούν την σημασία της αξιοπιστίας και θα αποκτήσουν γνώση των παραμέτρων αυτής
 • θα κατανοήσουν την έννοια και τα είδη της αποτυχίας μέσα από παραδείγματα και εφαρμογές
 • θα εξοικειωθούν και θα χρησιμοποιήσουν μεθόδους μέτρησης της αξιοπιστίας MTTF, FTA, Μέσος Χρόνος Ζωής , αξιοποιώντας στατικά πακέτα όπως το Minitab
 • θα μπορούν να χειριστούν και να επεξεργαστούν δεδομένα αξιοπιστίας και να διακρίνουν τα επίπεδα των δεδομένων της αξιοπιστίας
 • θα μπορούν να αναγνωρίσουν την διαφορά μεταξύ των εννοιών του κινδύνου και της αξιοπιστίας μέσα από παραδείγματα και εφαρμογές
 • Θα κατανοήσουν την σπουδαιότητα και την σημασία της συντήρησης στη βελτίωση της ποιότητας
 • Θα αναλύσουν και θα χρησιμοποιήσουν σημαντικές έννοιες όπως η Ανάλυση Χρόνου καθυστέρησης (downtime), o Μέσος Χρόνος Επισκευής , κτλ μέσα από παραδείγματα
 • Θα σχεδιάσουν και θα αξιολογήσουν πολιτικές συντήρησης και θα έχουν την δυνατότητα να οργανώσουν ένα τμήμα συντήρησης αξιοποιώντας την φιλοσοφία της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης

Μαθησιακά Αποτελέσματα για το Σύνολο της Θ.Ε. ΔΙΠ61

Η ΔΙΠ61 έχει την δυνατότητα λόγω του περιεχομένου της ( τέσσερα διαφορετικά αντικείμενα) να προσφέρει μια σειρά από μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία καλύπτουν τόσο τη θεωρία γύρω από την Ποιότητα γενικά,  αλλά και την εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και τη λειτουργία δομών υποστήριξης της Ποιότητας (Εργαστήρια Ελέγχου και Δοκιμών).

Συνολικά οι φοιτήτριες/τές της ΔΙΠ61 με το πέρας των μαθημάτων θα:

 • κατανοήσουν και θα αναλύσουν μια σειρά από σημαντικές έννοιες όπως η Αξιοπιστία/Συντήρηση, η Μέτρηση, η Επιθεώρηση και η Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από εργαλεία, τεχνικές και μεθόδους για την βελτίωση της ποιότητας
 • μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα μέτρησης , να κάνουν αναλύσεις και παράγουν αναφορές
 • κατανοήσουν τη φύση και το περιεχόμενο αρκετών προτύπων ποιότητας (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025) και θα μπορούν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών των συστημάτων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ποιότητα και Περιβάλλον
 • Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα
 • Οργάνωση Εργαστηρίων Ελέγχων και Δοκιμών
 • Αξιοπιστία και Συντηρησιμότητα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας

 

Ο κανονισμός προδιαγράφει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (Μ.Δ.Ε.) των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, ως εξής:

 1. Ο Γενικός Κανονισμόςεφαρμόζεται ως έχει από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΠΣ) του ΕΑΠ, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.
 2. Αλλαγές ή και βελτιώσειςτου Γενικού Κανονισμού Μ.Δ.Ε. θα εφαρμόζονται ένα Ακαδημαϊκό Έτος μετά την έγκρισή τους από τη Σύγκλητο, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση εγκαίρως οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 3. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα επιτυχούς ολοκλήρωσης.Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
 4. Θέματα Μ.Δ.Ε..Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων για τις Μ.Δ.Ε. καθορίζονται από το Διευθυντή του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους Συντονιστές των ΘΕ και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του ΕΑΠ, μέχρι τις 28.2.
 5. Μορφή και έκταση εργασίας.Η εργασία – θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική – μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτής έκθεσης, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία ως Παραρτήματα. Κάθε Μ.Δ.Ε. θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική και σε μια από τις κύριες γλώσσες της ΕΕ. Σε ορισμένα ΜΠΣ η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση.
 6. Υποβολή προτάσεων.Οι φοιτητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των Σχολών για τη διάρθρωση του Προγράμματος που παρακολουθούν, υποβάλλουν πρόταση του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, σκοπό και προσδοκώμενα αποτελέσματα) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μπορεί να προβλέπεται η εκπόνηση ομαδικών διπλωματικών εργασιών και να προδιαγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτές και ειδικότερα οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας.
 7. Χρόνος υποβολής προτάσεων.Η περίοδος υποβολής προτάσεων από τους φοιτητές αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.
 8. Αντιστοιχία Μ.Δ.Ε. και Θ.Ε..Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Προγράμματα Σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από την άποψη της βαθμολογικής βαρύτητας η Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 1-2 ΘΕ, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος οι οποίες περιλαμβάνονται στις λεπτομερείς «Οδηγίες εκπόνησης διπλωματικών εργασιών» που καθορίζει ο Διευθυντής  κάθε προγράμματος. Για τους φοιτητές που εισάγονται σε Προγράμματα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η βαθμολογική βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. καθορίζεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) και λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. ανάλογα με τα ECTS  που της αντιστοιχούν. Οι οικονομικές υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της βαθμολογικής βαρύτητας, είναι ίσες προς αυτές μιας ΘΕ.
 9. Έναρξη Μ.Δ.Ε..Ο Διευθυντής συνθέτει ομάδες συγγενών θεμάτων και προτείνει τον Επιβλέποντα ΣΕΠ για καθεμία από αυτές. Ο Διευθυντής και ο επιβλέπων ΣΕΠ προτείνουν το μέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στη συνέχεια ο Επιβλέπων ΣΕΠ, σε συνεργασία με τους υποψήφιους, οριστικοποιεί το θέμα της Μ.Δ.Ε. και δίνει την τελική έγκριση. Ο φοιτητής υποβάλλει (βλ. άρθρο15) στο Τμήμα Μητρώου φοιτητών την τελική δήλωση θέματος ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι υποψήφιοι, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ που απαιτούνται με βάση τη διάρθρωση του Προγράμματος, προβαίνουν στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το ΕΑΠ σε ό,τι αφορά στη Μ.Δ.Ε. και αρχίζουν την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε..
 10. Χρόνος υποβολής Μ.Δ.Ε..Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής μιας Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες και ο μέγιστος 8 μήνες. Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν ισχύει ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής της διπλωματικής εργασίας (5 μήνες), αλλά μόνο ο μέγιστος (8 μήνες).
  Παράταση χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας από το Διευθυντή μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα.
 11. Διαδικασία κρίσης και ολοκλήρωσης Μ.Δ.Ε..Η τυπική έναρξη εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. είναι η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και με ολοκλήρωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της επανάκρισης, μέσα σε 12 μήνες από την τυπική έναρξη. Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε.. γίνεται την περίοδο από 01 Απριλίου έως και 15 Μαΐου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από μέγιστο χρονικό διάστημα 4 μηνών και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ.
  Ο μέγιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 8 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από 1 μήνα και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ. Η μέγιστη διάρκεια κρίσης σε κάθε περίπτωση είναι 1 μήνας.
  Σε περίπτωση απόρριψης μιας διπλωματικής εργασίας κατά την υποστήριξή της (προφορική εξέταση) το Δελτίο Αξιολόγησης αυτής, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σύντομη αναφορά της εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα εξηγεί τεκμηριωμένα τους λόγους απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας δεν παίρνει πτυχίο.

Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ισχύουν τα παρακάτω:
Για να μπορέσει μια Μ.Δ.Ε. να υποστηριχθεί προφορικά στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχει λάβει θετική κρίση από την Επιτροπή Κρίσης και απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς η/οι Θεματική/κες Ενότητα/τες.
Σε περίπτωση θετικής κρίσης της Μ.Δ.Ε., από την επιτροπή κρίσης, αλλά μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν προφορικά την διπλωματική τους εργασία, η οποία θα πρέπει να μετατεθεί την επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτέμβριος), υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης, από την επιτροπή κρίσης, (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) και επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή), με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ.
Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης και αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ. Η παρουσίαση – εξέταση της Μ.Δ.Ε. πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των θεματικών ενοτήτων.
Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, οι φοιτητές δεν παίρνουν πτυχίο.

 1. Επιτροπές Κρίσης.Οι Επιτροπές Κρίσης αποτελούνται τουλάχιστον από α) τον Επιβλέποντα ΣΕΠ, β) ένα επιπλέον μέλος ΣΕΠ (ο οποίος θα πρέπει να είναι ΔΕΠ του ΕΑΠ ή άλλου Πανεπιστημίου, όμως σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορεί να είναι μόνο ΣΕΠ) συγγενούς ειδικότητας προς τα θέματα της υπό κρίσης ομάδας εργασιών (ο ορισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10) και γ) το Διευθυντή ή Συντονιστή οριζόμενο από το Διευθυντή μόνο στην προφορική εξέταση ο οποίος θα συμμετέχει μόνο κατά την προφορική εξέταση στη διαδικασία κρίσης και τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εάν και όπου το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει στην προφορική παρουσίαση και άλλους ΣΕΠ του ΜΠΣ ή και ειδικούς επιστήμονες ως εξωτερικούς κριτές με έκφραση γνώμης μόνο.
 2. Εξέταση – Παρουσίαση της Εργασίας.Μετά την υποβολή δύο (2) αντιγράφων της τελικής Μ.Δ.Ε. στον Επιβλέποντα, και εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίαςης προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του κειμένου της Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί στο Διευθυντή ή στον οριζόμενο από αυτόν Συντονιστή σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει απαραίτητο να συμμετέχει στην προφορική εξέταση. Η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται σε δύο περιόδους, 1η περίοδος: 7ος μήνας μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και 2η περίοδος: 12ος μήνας.
 3. Αντίγραφα Μ.Δ.Ε..Η Μ.Δ.Ε. υποβάλλεται εις διπλούν για την κρίση. Στο τέλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο: «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης».
  Οι φοιτητές οφείλουν – κατόπιν της επιτυχούς παρουσίασης/εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας -μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.- να την αναρτήσουν στο αποθετήριο του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr).
  Οι εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φοιτητών, αλλά στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης εκχωρούν στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Οι δημιουργοί διατηρούν το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

  Το ΕΑΠ στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης των Πτυχιακών/ Διπλωματικών Εργασιών προτείνει προαιρετικά τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εργασιών με άδειες Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses). Εάν οι φοιτητές επιλέξουν αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να αναφέρουν σε ευδιάκριτο σημείο της εργασίας τους με ποιά συγκεκριμένη άδεια την παρέχουν. Η εφαρμογή των αδειών Creative Commons δεν επηρεάζει την ανοικτή πρόσβαση του πλήρους κειμένου των εργασιών, αλλά ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της εργασίας των καταθετών και του αναγνωστικού κοινού.

Οι φοιτητές, κατόπιν αιτήματός τους στο Τμήμα Βιβλιοθήκης, έχουν το δικαίωμα αναβολής δημοσίευσης της Διπλωματικής τους Εργασίας στο Αποθετήριο μέχρι και 3 χρόνια όταν:

– Θέλουν να υποβάλλουν μέρος της εργασίας προς δημοσίευση σε επιστημονικά δημοσιεύματα (π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.
– Έχουν υποβάλει μέρος του έργου σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε περιπτώσεις πατέντας.
– Διαπραγματεύονται την εμπορική εκμετάλλευση μέρους του έργου.
– Έχουν κάποιον άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο αναγράφουν στο αίτημά τους.

Μέχρι τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, στο Αποθετήριο θα είναι αναρτημένα μόνο τα στοιχεία περιγραφής της εργασίας, ενώ μετά το πέρας των 3 ετών θα αναρτάται το πλήρες κείμενο της διπλωματικής.

 1. Διοικητικά θέματα

– Υποβολή προτάσεων από φοιτητές στο χρονικό διάστημα από 1/3 έως 30/6 κάθε έτους
– Διαβίβαση προτάσεων στους Διευθυντές
– Τελική δήλωση θέματος Μ.Δ.Ε. και πληρωμή από 1/9 έως 30/9
– Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης Μ.Δ.Ε. (21/9 έως 30/9)
– Γνωστοποίηση τελικής βαθμολογίας και αντίγραφο δελτίων αξιολόγησης.

H δυνατότητα της επιλογής στο φοιτητή/τρια για επανάληψη της διαδικασίας το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος είτε με το ίδιο θέμα, είτε με τροποποιημένο θέμα, είτε με νέο θέμα θα δίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα/ουσας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και του Διευθυντή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Μ.Δ.Ε.
Καθορισμός γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. (συνεργασία ΔΠΣ και Συντονιστών): Άρθρο 4
Ανάρτηση των γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. στο δικτυακό χώρο (μέχρι 28.02): Άρθρο 15
Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης από δικαιούμενους φοιτητές (διάστημα υποβολής: 01.03 έως 30.06): Άρθρα 6 & 7
Ορισμός επιβλέποντα ΣΕΠ από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9
Οριστικοποίηση θέματος από ΣΕΠ σε συνεργασία με φοιτητές και τελική έγκριση: Άρθρο 9
Πρόταση από ΣΕΠ του β΄ μέλους της επιτροπής κρίσης και έγκριση από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9 & 12
Ηλεκτρονική υποβολή τελικής πρότασης (διάστημα υποβολής: 01.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων (χρονικό διάστημα: 01.9 έως 30.9): Άρθρο 15
Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης (χρονικό διάστημα: 21.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Έναρξη εκπόνησης Μ.Δ.Ε. 01.10: Άρθρο 11.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση