Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες με ολοκληρωμένη εξειδίκευση στην τεχνολογία του ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, που θα στελεχώσουν τις Ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Δευτερεύων στόχος του προγράμματος είναι να μετεκπαιδεύσει μηχανικούς και άλλους τεχνικούς, που εργάζονται σε τμήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας στη βιομηχανία, βιοτεχνία, νοσηλευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Προετοιμάζει ειδικούς επιστήμονες με εξειδίκευση στην τεχνολογία του ελέγχου και της διασφάλισης ποιότητας.

Μετεκπαιδεύει ειδικευμένο προσωπικό που θα στελεχώσει τα τμήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας παραγωγικών μονάδων και φορέων παροχής υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων/ικανοτήτων οι απόφοιτοι του ΜΠΣ στη Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας γνωρίζουν:

  • Στατιστικά εργαλεία και μετρητικές τεχνικές για τον «εν σειρά» και «εκτός σειράς» έλεγχο της ποιότητας.
  • Την ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας με βάση μετρήσεις που έχουν γίνει και στόχους που έχουν τεθεί.
  • Την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών στατιστικού ελέγχου της ποιότητας.
  • Να σχεδιάσουν τεχνικές διαχείρισης της ποιότητας κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή ενός προϊόντος.
  • Την εφαρμογή προτύπων συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και μοντέλων ολικής ποιότητας, κόστους ποιότητας και σχέσεων πελάτη-προμηθευτή.
  • Την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τη διαχείριση επιθεωρήσεων συστημάτων ποιότητας (εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων), την οργάνωση εργαστηριακών δοκιμών, ελέγχων και διακριβώσεων και τη μελέτη της αξιοπιστίας και της συντήρησης συστημάτων.

Οι Μεταπτυχιακές Θεματικές Ενότητες

Οι μεταπτυχιακές ΘΕ του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν τη μελέτη μεθόδων της στατιστικής και άλλων τεχνικών εργαλείων για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας με τη μελέτη των συστημάτων για την ποιότητα και των αρχών της διοίκησης.

Οι ΘΕ ΔΙΠ 50 και ΔΙΠ 60 έχουν κύριο σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών στα εργαλεία και τις μεθόδους της στατιστικής και την εφαρμογή τους για «εν σειρά» και «εκτός σειράς» έλεγχο και βελτίωση της ποιότητας. Στη ΘΕ ΔΙΠ 50 παρουσιάζονται βασικές έννοιες και τεχνικές από τις πιθανότητες, τη στατιστική και τα μετρητικά συστήματα και αναπτύσσονται ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας και της δειγματοληψίας. Στη ΘΕ ΔΙΠ 60 παρουσιάζονται προηγμένες τεχνικές για τη διαχείριση της ποιότητας στα στάδια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της παραγωγής ενός προϊόντος, όπως ο στατιστικός έλεγχος διεργασίας, ο σχεδιασμός πειραμάτων και οι μέθοδοι του Taguchi.

Η ΘΕ ΔΙΠ 51 έχει κύριο σκοπό να εφοδιάσει το φοιτητή με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα συστήματα για την ποιότητα και στις τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης της ποιότητας. Περιλαμβάνει μελέτη του σχεδιασμού για την ποιότητα, των προτύπων συστημάτων για τη διασφάλιση ποιότητας, των μοντέλων ολικής ποιότητας, του κόστους ποιότητας, των σχέσεων πελάτη – προμηθευτή και του νομικού πλαισίου για την ποιότητα.

Στη ΘΕ ΔΙΠ 61 γίνεται εκπαίδευση των φοιτητών σε ειδικά θέματα διαχείρισης της ποιότητας. Σε αυτήν περιλαμβάνεται η μελέτη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, η διαχείριση επιθεωρήσεων συστημάτων για την ποιότητα, η οργάνωση εργαστηρίων δοκιμών, ελέγχων και διακριβώσεων και η μελέτη της αξιοπιστίας και της συντήρησης συστημάτων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη για αποφοίτους Πανεπιστημίου και 3 έτη για αποφοίτους ΤΕΙ.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

με βάση τον τομέα Εκπαίδευσης: 0710 Engineering and engineering trades

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

αποφοίτους ΑΕΙ εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Η διάρθρωση του προγράμματος χωρίς  την επιλογή της ΘΕ ΔΙΠ40

Για τις/τους πτυχιούχους πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα μαθηματικών, δεν απαιτείται η παρακολούθηση της Θ.Ε. ΔΙΠ40.

Η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης.

1o έτος σπουδών

Η ΘΕ ΔΙΠ40 είναι προπτυχιακού επιπέδου και προαιρετική. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μαθήματα, τα οποία επιλέγει ο φοιτητής (είτε το ένα είτε και τα δύο μαθήματα) παράλληλα με την / τις ΘΕ του πρώτου έτους και επιπλέον από τις 4 υποχρεωτικές ΘΕ του προγράμματος, όταν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης των γνώσεών του. Σε καμία περίπτωση όμως, η ΘΕ ΔΙΠ 40 δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποια από τις υπόλοιπες τέσσερις ΘΕ του προγράμματος σπουδών.

2o έτος σπουδών

Οδηγίες δήλωσης Θ.Ε.

Η ΘΕ ΔΙΠ60 μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ50 σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Πέραν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΔΙΠ50, για να μπορεί να επιλεγεί η ΔΙΠ60, πρέπει είτε να έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ51 σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος είτε να έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στις ΘΕ  ΔΙΠ51 και ΔΙΠ60 στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Η ΘΕ ΔΙΠ61 μπορεί να επιλεγεί είτε όταν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50 και ΔΙΠ51 είτε όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η μία από αυτές και έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στην άλλη στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία μπορεί να επιλεγεί όταν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50 και ΔΙΠ51 ή οι ΘΕ ΔΙΠ50, ΔΙΠ60 και ΔΙΠ61 και, επιπλέον έχει γίνει εγγραφή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε όλες τις ΘΕ που δεν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Επιπλέον, για να μπορεί να γίνει παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50, ΔΙΠ51, ΔΙΠ60 και ΔΙΠ61.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών δύο Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος τις δύο τελευταίες ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των ΘΕ ΔΙΠ50, ΔΙΠ51, ΔΙΠ60, ΔΙΠ61 και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η διάρθρωση του προγράμματος με την επιλογή της ΘΕ ΔΙΠ40

Για τις/τους πτυχιούχους πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα μαθηματικών και τις/τους πτυχιούχους ΤΕΙ, απαιτείται η παρακολούθηση της Θ.Ε. ΔΙΠ40

 1o έτος σπουδών

Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα μαθηματικών και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ υποχρεούνται να εγγραφούν στο πρώτο μάθημα της ΔΙΠ 40 (Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας) κατά το πρώτο έτος σπουδών τους. Παράλληλα, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εγγραφούν κατά το πρώτο έτος στο δεύτερο μάθημα της ΘΕ ΔΙΠ 40, καθώς και στη ΘΕ ΔΙΠ51 αλλά σε καμία άλλη ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών. Αν δεν ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρώτο μάθημα της ΘΕ ΔΙΠ40, δε θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν σε άλλη ΘΕ του προγράμματος σπουδών σε επόμενα έτη.

2o έτος σπουδών

Για την επιλογή της ΘΕ ΔΙΠ50 απαιτείται η προηγούμενη επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου μαθήματος της ΘΕ ΔΙΠ40 (Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας).

Η ΘΕ ΔΙΠ61 μπορεί να επιλεγεί είτε όταν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50 και ΔΙΠ51 είτε όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η μία από αυτές και έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στην άλλη στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

3o έτος σπουδών

Η ΘΕ ΔΙΠ60 μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ50 σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Πέραν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΔΙΠ50, για να μπορεί να επιλεγεί η ΔΙΠ60, πρέπει είτε να έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ51 σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος είτε να έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στις ΘΕ  ΔΙΠ51 και ΔΙΠ60 στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία μπορεί να επιλεγεί όταν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50 και ΔΙΠ51 ή οι ΘΕ ΔΙΠ50, ΔΙΠ60 και ΔΙΠ61 και, επιπλέον έχει γίνει εγγραφή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε όλες τις ΘΕ που δεν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των ΘΕ ΔΙΠ 50, ΔΙΠ 51, ΔΙΠ 60, ΔΙΠ 61 και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

Το περιεχόμενο θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€ χωρίς την επιλογή της ΘΕ ΔΙΠ40. H Θεματική Ενότητα ΔΙΠ40 κοστολογείται στα 325€ και η Θεματική Ενότητα ΔΙΠ40Α κοστολογείται στα 325€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367343

Ε-mail: dip@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση