Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) > Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΤΕ50: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων Τουρισμού

Κωδικός Θ.Ε.: ΔTE50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/τές επαρκείς γνώσεις για τις αρχές, τις θεωρίες και τις εφαρμογές του Μάνατζμεντ.
 • Να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές τη θεσμική και οργανωτική διάσταση των λειτουργιών του Τουρισμού (Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας, Συλλογικοί Φορείς, Οργανισμοί και Οργανώσεις).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν το μάνατζμεντ και να συνοψίσουν την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης για τη διοίκηση.
 • Εξηγούν τις βασικές αρχές, έννοιες και εφαρμογές της διοίκησης.
 • Αναγνωρίζουν και να αναλύουν τους παράγοντες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και τις επιρροές που ασκούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών.
 • Κατανοήσουν τους τύπους των αποφάσεων που λαμβάνονται στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Αναγνωρίζουν το ρόλο της διοίκησης στους σύγχρονους τουριστικούς οργανισμούς.
 • Αναλύουν τη θεσμική και οργανωτική διάσταση των τουριστικών οργανισμών και των λειτουργιών του τουρισμού.
 • Αναγνωρίζουν νομικά ζητήματα σε σύνθετα προβλήματα της τουριστικής βιομηχανίας και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε αυτά τα ζητήματα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ
 • Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων Τουρισμού
 • Νομοθεσία Τουρισμού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΔΤΕ51: Τουριστικός Τομέας

Κωδικός Θ.Ε.: ΔTE51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι:

 • Η συστηματική πληροφόρηση της λειτουργίας και συγκρότησης του Τουρισμού και του Τουριστικού Τομέα.
 • Η πολυεπιστημονική ανάλυση της ανάπτυξης και οργάνωσης του Τουρισμού στο σύγχρονο κόσμο.
 • Η επισήμανση των διεπιστημονικών παραμέτρων στην οργάνωση και τη διαχείριση του Τουρισμού και των Τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Η ανάδειξη του δυναμικού ρόλου του Τουρισμού στην οικονομική περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη των τουριστικών χωρών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 Τόμος Α:  Οικονομική του Τουρισμού και Οργάνωση των Τουριστικών Ταξιδιών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν και να ερμηνεύουν την εξέλιξη του διεθνούς τουρισμού
 • Περιγράφουν συστήματα ταξινόμησης των ταξιδιωτικών μετακινήσεων.
 • Επιδεικνύουν γνώση των διαφορετικών δομών και τύπων ταξιδιωτικών προϊόντων.
 • Γνωρίζουν και επεξηγούν τη δομή και τη λειτουργία της τουριστικής αγοράς.
 • Αναλύουν και ερμηνεύουν τη λειτουργία του τουρισμού ως οικονομικού φαινομένου.
 • Προσδιορίζουν και να αναλύουν τη δημιουργία των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του τουρισμού.
 • Αναλύουν τις διαστάσεις της τουριστικής κατανάλωσης.

 Τόμος Β: Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισμό

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν και αναλύουν τις διαφορετικές παραμέτρους διαμόρφωσης της τουριστικής ζήτησης.
 • Γνωρίζουν τις αρχές, τις διαδικασίες, τα επίπεδα και τους τρόπους εφαρμογής του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης.
 • Ερμηνεύουν και αξιολογούν τις επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
 • Καθορίζουν και εφαρμόζουν τουριστικές περιβαλλοντικές πολιτικές.
 • Γνωρίζουν τους φορείς και τα μέσα άσκησης πολιτικής για το περιβάλλον και τον τουρισμό.

 Τόμος Γ: Πολιτική και Κοινωνιολογία της Τουριστικής Ανάπτυξης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση του κράτους στο χώρο του τουρισμού και την ανάπτυξη τουριστικής πολιτικής.
 • Γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο οργάνωσης και τις αρμοδιότητες των εθνικών οργανισμών τουρισμού.
 • Προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό.
 • Αναλύουν και αξιολογούν τους κύριους άξονες της ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής.
 • Κατανοούν τη κοινωνική διάσταση του τουρισμού.
 • Καθορίζουν τους κυριότερους τύπους τουριστών και να αναλύουν τα κίνητρα τους.
 • Αναλύουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης.

 Τόμος Δ: Πληροφορική στον Τουρισμό

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις διαφορετικές εφαρμογές και χρήσεις της πληροφορικής για την ανάπτυξη και την επιχειρηματική οργάνωση του τουρισμού.
 • Αναλύουν και εφαρμόζουν τις δυνατότητες του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην τουριστική προβολή.
 • Κατανοούν τις λειτουργίες και τις χρήσεις των πληροφορικών συστημάτων στα ξενοδοχεία και στα τουριστικά γραφεία.
 • Καθορίζουν και ερμηνεύουν τις σύγχρονες τάσεις της πληροφορικής στον τουρισμό.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οικονομική του Τουρισμού
 • Ανάπτυξη και περιβάλλον
 • Κοινωνιολογία και Πολιτική της Τουριστικής Ανάπτυξης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΔΤΕ60: Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔTE60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) ή Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας είναι:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/τές επαρκείς γνώσεις για την ιδιαίτερη φύση και τις κύριες λειτουργίες του Τουριστικού Μάνατζμεντ.
 • Να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές την οικονομική, διαχειριστική και οργανωτική διάσταση του Μάνατζμεντ του Τουρισμού σε Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις Εστίασης και Αναψυχής, Πρακτορεία, Φορείς και Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.
 • Να κατανοήσουν τις διαδικασίες οργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων και ειδικότερα των Ολυμπιακών Αγώνων με ιδιαίτερη αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Καθορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Αξιολογούν ευκαιρίες και απειλές στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλες διοικητικές στρατηγικές για διαφορετικού τύπου τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Καθορίζουν το ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στη διαχείριση σημαντικών δεικτών απόδοσης των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Επιλέγουν και εφαρμόζουν κατάλληλα αναλυτικά πλαίσια εργασίας και θεωρίες για την επιτυχημένη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Αναγνωρίζουν και προβλέπουν τις μεταβολές που συντελούνται στη τουριστική βιομηχανία.
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλα μοντέλα για τη διοίκηση αλλαγής και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων.
 • Εφαρμόζουν αναλυτικά πλαίσια εργασίας και θεωρίες για τη διαχείριση κρίσεων στην τουριστική βιομηχανία.
 • Καθορίζουν και αναλύουν τις προϋποθέσεις για την αειφόρο διοίκηση και ανάπτυξη του τουρισμού.
 • Κατανοούν τον δυναμικά μεταβαλλόμενό ρόλο και τις υπηρεσίες των μεσαζόντων στη λειτουργία και στη δομή της τουριστικής βιομηχανίας.
 • Αναλύουν το ρόλο, την οργανωτική δομή και τις υπηρεσίες των οργανισμών διοίκησης τουριστικών προορισμών.
 • Κατανοούν και εφαρμόζουν τη διαδικασία προσφοροδότησης και οργάνωσης εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας (mega events).

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Βασικές αρχές και Λειτουργίες του Τουριστικού Μάνατζμεντ
 • Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και Αναψυχής

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΔΤΕ61: Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΤΕ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) ή Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι της θεματικής Ενότητας είναι:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/τές επαρκείς γνώσεις για τις παραμέτρους σχεδίασης, λειτουργίας και προώθησης του Τουριστικού Μάρκετινγκ.
 • Να κατανοήσουν την οργανωτική και λειτουργική διάσταση των Εθνικών και Περιφεριακών Σχεδίων Μάρκετινγκ.
 • Να γνωρίσουν την λειτουργική διασύνδεση Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Προώθησης Πωλήσεων στον Τουρισμό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες του τουριστικού μάρκετινγκ.
 • Αναλύουν με κριτική προσέγγιση τη διαδικασία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ.
 • Αναπτύσσουν μικρής έκτασης έρευνες αγοράς σε πραγματικές συνθήκες.
 • Αναλύουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά στον τουρισμό.
 • Αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας και προώθησης τουριστικού μάρκετινγκ.
 • Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής του μάρκετινγκ σε διαφορετικούς κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Τουριστικό Μάρκετινγκ
 • Προώθηση & Επικοινωνία στον Τουρισμό
 • Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων(4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS)

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (ισχύει από το ακ. έτος 2019-20)

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://study.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση