Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο του Προγράμματος

Η Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία αποτελεί ένα σύγχρονο επιστημονικό πεδίο το οποίο εστιάζει στις προεκτάσεις των θεωριών της ανάπτυξης και των ευρημάτων της σχετικής έρευνας στην ενίσχυση των θετικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα. Με βάση την υπάρχουσα γνώση και τις μεθόδους έρευνας της αναπτυξιακής επιστήμης επιδιώκει, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης αλλά και αξιολόγησης παρεμβάσεων σε ποικίλα πλαίσια (όπως αυτά της εκπαίδευσης, της υγείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής πολιτικής) την υποστήριξη ατόμων που διαφοροποιούνται ως προς την κοινωνική-πολιτισμική τους προέλευση και τις συναισθηματικές ή και γνωστικές δεξιότητές τους. Απώτερος στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι τόσο η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, όσο και η ενδυνάμωση του ατόμου στα ποικίλα περιβάλλοντα στα οποία δρα και αναπτύσσεται.

 

Σκοπός

Βασικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» είναι οι φοιτητές/ήτριες να οικοδομήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την κατανόηση των αναγκών του αναπτυσσόμενου ατόμου σε όλες τις αναπτυξιακές περιόδους. Μέσω συστηματικής εκπαίδευσης σε επίπεδο θεωρίας, έρευνας, και πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/ριες θα αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρία στην εφαρμογή των γνώσεων και των τεκμηριωμένων ερευνητικά πρακτικών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που το άτομο αντιμετωπίζει στα ποικίλα περιβάλλοντα στα οποία η πολυδιάστατη ανάπτυξή του πραγματώνεται.

 

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες:

 • εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα
  • (α) ψυχολογικής ανάπτυξης των ατόμων προσχολικής, σχολικής, εφηβικής και νεανικής ηλικίας, όπως αυτή πραγματώνεται στα ποικίλα κοινωνικά πλαίσια
  • (β) μάθησης και των εφαρμογών της σε τυπικά και μη τυπικά πλαίσια
  • (γ) διαχείρισης και αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζει το αναπτυσσόμενο άτομο, μέσω προγραμμάτων παρέμβασης για την προαγωγή της ψυχολογικής ανάπτυξης και υγείας
 • δεξιότητες οι οποίες θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/ές να εφαρμόσουν με κριτικό και αναστοχαστικό τρόπο τις αρχές και τις μεθόδους της αναπτυξιακής ψυχολογίας σε ποικίλα πλαίσια (π.χ. κλινικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά κ.ά.)
 • ενημερότητα σχετικά με τις κατάλληλες, για κάθε πλαίσιο, αρχές επιστημονικής δεοντολογίας, δυνατότητα να αξιοποιούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση καινοτόμων δράσεων και παρεμβάσεων για παιδιά, εφήβους, νέους και οικογένειες
 • δυνατότητα να αξιοποιούν εξειδικευμένες γνώσεις για την προώθηση της επιτυχίας των παιδιών και των νεαρών ατόμων, ιδίως εκείνων που διατρέχουν κάποιον κίνδυνο για την ομαλή πορεία της ανάπτυξης τους ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες/αντιξοότητες
 • γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διεξαγωγής έρευνας
 • συμμετοχή σε δράσεις οι οποίες οργανώνονται από δομές/υπηρεσίες υγείας ή πρόνοιας ή εκπαίδευσης που απευθύνονται ιδιαίτερα σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες
 • επάρκεια για συμμετοχή σε προγράμματα ή πλαίσια εργασίας που εστιάζουν στην ευημερία του αναπτυσσόμενου ατόμου, όπως αυτά της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας κ.ά..

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO

 • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0313 Psychology

 

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Γλώσσα υλοποίησης του προγράμματος

Γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ, εκπόνησης των γραπτών εργασιών και εξετάσεων των Θεματικών ενοτήτων είναι η Ελληνική. Στην ελληνική γλώσσα θα προσφέρεται, επίσης, το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού υλικού Όπου κρίνεται απαραίτητο και για την πλήρη κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων των ΘΕ του προγράμματος, μέρος του διδακτικού υλικού θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών/ριών για τη μετέπειτα επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

(Α) Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/ριες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών αναμένεται να μπορούν:

 • Να εκτιμήσουν κρίσιμους παράγοντες που συνδέονται (ή επιδρούν στην) με την ανάπτυξη του ατόμου σε σημαντικά για την (ή ευημερία του) ζωή του πλαίσια, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι δομές υγείας και πρόνοιας, το ψηφιακό περιβάλλον.
 • Να είναι σε θέση να συνδράμουν στην ευρύτερη διάχυση των πληροφοριών που προάγουν την υγιή ανάπτυξη του ατόμου.
 • Να αποτιμούν κριτικά τις θεωρητικές και εφαρμοσμένες αρχές που διέπουν την Αναπτυξιακή Ψυχολογία και τα συναφή επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας.
 • Να εφαρμόζουν κριτικά τις γνώσεις τους από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, προκειμένου να προτείνουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις με στόχο τον περιορισμό των αναπτυξιακών αποκλίσεων σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με απώτερο στόχο την προαγωγή και διατήρηση της υγιούς ανάπτυξης.
 • Να κατανοούν, προτείνουν, σχεδιάζουν και να συμμετέχουν σε δράσεις σχετικά με την αξιολόγηση, διατήρηση, πρόληψη ή προαγωγή της ψυχικής υγείας, ενδυνάμωσης και ευεξίας του αναπτυσσόμενου ατόμου.
 • Να παρακολουθούν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών.
 • Να επιδεικνύουν επαγγελματική ευθύνη και συνέπεια, δεοντολογική συμπεριφορά και σεβασμό προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ικανότητες και ανάγκες των ατόμων ή των ομάδων.
 • Να αναζητούν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν κριτικά νέα επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να στοιχειοθετούν και να υποστηρίζουν θεωρητικά και μεθοδολογικά προτεινόμενες δράσεις ή/και παρεμβάσεις.
 • Να παρακολουθούν συστηματικά τις επιστημονικές εξελίξεις και να ενσωματώνουν κριτικά νέες προσεγγίσεις και μεθόδους στην πρακτική τους.
 • Να επιδεικνύουν διαπροσωπικές και συνεργατικές δεξιότητες. (Β) Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα

Ειδικότερα, το ΠΜΣ ΕΑΨ θα παρέχει στους/στις φοιτητές/ριες ευκαιρίες να αναπτύξουν και να κατακτήσουν (α) θεωρητικές γνώσεις, (β) γνώσεις σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα και (γ) πρακτικές δεξιότητες στους παρακάτω τομείς:

(B1) Γνώση και κατανόηση:

 • των βασικών αρχών και θεωριών της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
 • των μεθόδων έρευνας στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • της εφαρμογής των βασικών αρχών και θεωριών σε μια ποικιλία πλαισίων

(B2) Γνώσεις σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ριες:

 • Να αντιπαραθέτουν, να συνδυάζουν και να αξιολογούν κριτικά πληροφορίες και δεδομένα από διάφορες πηγές έτσι, ώστε να διατυπώνουν πειστικά επιχειρήματα
 • Να εστιάζουν την προσοχή τους στη διάκριση μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών πηγών πληροφόρησης
 • Να αξιολογούν την καταλληλότητα θεωρητικών γνώσεων σε διάφορα πλαίσια εφαρμογής

(B3) Πρακτικές δεξιότητες, που παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ριες

 • Σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων παρεμβατικών δράσεων
 • Συγγραφής εκθέσεων / αναφορών
 • Διερεύνησης εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων
 • Συγγραφής βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων
 • Να επικοινωνούν αποτελεσματικά, προφορικά και γραπτά
 • Να εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες
 • Να διαχειρίζονται επαρκώς τον χρόνο και να εργάζονται με προθεσμίες
 • Να μαθαίνουν αυτόνομα και με διερευνητική διάθεση
 • Να επιδεικνύουν σεβασμό στις απόψεις και ιδέες των άλλων
 • Να εντοπίζουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Να αναγνωρίζουν την ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» γίνονται δεκτοί: 

(α) σε ποσοστό 40% (30 θέσεις) απόφοιτοι τμημάτων: Ψυχολογίας, πρώην τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, καθώς και Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών,

(β) σε ποσοστό 40% (30 θέσεις) απόφοιτοι τμημάτων: Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Φροντίδας & αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία (πρώην Βρεφονηπιοκομίας),

(γ) σε ποσοστό 20% (15 θέσεις) απόφοιτοι οποιουδήποτε άλλου τμήματος με την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό  είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η οποία θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης*.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, αποδεικνυόμενη υποχρεωτικά με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι η επιτυχής παρακολούθηση οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το οποίο θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης*.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή AΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής2.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή AΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής2. Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

*Από τις προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, η Θ.Ε. ΕΚΠ50 «Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον» του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτει την συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Διάρθρωση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και την Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.). Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) Θ.Ε., καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των έξι (6) Θ.Ε. του Προγράμματος.

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

Όλες οι Θεματικές Ενότητες είναι υποχρεωτικές.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν να επιλέγουν κατ’ ελάχιστον μία (1) ΘΕ το εξάμηνο και δύο (2) ΘΕ κατ’ ανώτατο όριο. Προτείνεται ωστόσο ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να ακολουθεί την προτεινόμενη σειρά των θεματικών ενοτήτων.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου εξαμήνου και, κατόπιν, να δηλώνονται ΘΕ επόμενου εξαμήνου.

Προκειμένου να εγγραφούν στη ΘΕ ΕΑΨΠΑ (Πρακτική Άσκηση), οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθησή των έξι (6) ΘΕ του προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση των 6 θεματικών ενοτήτων, καθώς και την Θεματική Ενότητα Πρακτική Άσκησης.

Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Πρόεδρος ΕΑΕ)

Νικόλαος Μακρής, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Σμαράγδα Καζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών στο εν λόγω Πρόγραμμα αντιστοιχεί συνολικά σε 3.600€. Πιο συγκεκριμένα, για την εκάστοτε Θεματική Ενότητα (ΘΕ) η συμμετοχή αντιστοιχεί σε 500€ και για την Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) η συμμετοχή αντιστοιχεί σε 600€.

 

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367314 
Ε-mail: eaps@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση