Επικοινωνία της Επιστήμης

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Επικοινωνία της Επιστήμης
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την προβολή και τη μελέτη των επιστημών και της τεχνολογίας στον δημόσιο χώρο, είναι:

  • η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων γύρω από τη φύση του επιστημονικού έργου και της τεχνολογικής καινοτομίας,
  • η εξοικείωση με τη θεωρία και την πρακτική της επικοινωνίας και με την εφαρμογή τους σε ζητήματα δημόσιας κατανόησης των επιστημών και της τεχνολογίας
  • η καλλιέργεια δεξιοτήτων επεξεργασίας κρίσιμων τεχνο-επιστημονικών προβλημάτων και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης» γίνονται δεκτοί όλοι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια μιας από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλικά ή Ισπανικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

*πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80)».

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) Θεματικών Ενοτήτων και η συγγραφή πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Διάθρωση / Θ.Ε.
1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ το εξάμηνο.Οδηγίες επιλογής Θ.Ε.

Οι ΘΕ κάθε εξαμήνου πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της κάθε ΘΕ, προκειμένου να αποφευχθούν μαθησιακά κενά και οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις επόμενης ΘΕ με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν από την/ις προηγούμενη/ες προαπαιτούμενη/ες ΘΕ.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμούν να επιλέξουν μία (1) ΘΕ τότε πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την ΕΕΠ11. Αν επιθυμούν να επιλέξουν δύο (2) ΘΕ, τότε πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12. Αν επιθυμούν να επιλέξουν τρεις (3) ΘΕ, τότε πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την ΕΕΠ11, ΕΕΠ12 και ΕΕΠ13.

Στη συνέχεια οι ΘΕ των επόμενων εξαμήνων πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της κάθε ΘΕ. Ως προαπαιτούμενο δια τη δήλωση ΘΕ 2ου και 3ου εξαμήνου ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο ΘΕ ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ακόλουθα: κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνονται οι ΘΕ του επόμενου εξαμήνου ή να δηλώνονται οι εναπομείνασες ΘΕ ενός εξαμήνου μαζί με ΘΕ του επομένου, μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των τριών (3) Θ.Ε.

Για τη δήλωση της ΕΕΠΔΕ προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) ΘΕ του 1ου, 2ου  και 3ου  εξαμήνου.

Βασιλεία Χατζηνικήτα
Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Γεώργιος Βλαχάκης
Αν. Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Μανώλης Πατηνιώτης
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 35€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 350€/ Διπλωματική Εργασία 1050€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 4.200€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:
Τηλ.: 2610 367428 ,

E-mail: eep@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών:
Τηλ.: 2610 367600 

E-mail: info@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση