elen
elen

Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την προβολή και τη μελέτη των επιστημών και της τεχνολογίας στον δημόσιο χώρο, είναι:

 • η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων γύρω από τη φύση του επιστημονικού έργου και της τεχνολογικής καινοτομίας,
 • η εξοικείωση με τη θεωρία και την πρακτική της επικοινωνίας και με την εφαρμογή τους σε ζητήματα δημόσιας κατανόησης των επιστημών και της τεχνολογίας
 • η καλλιέργεια δεξιοτήτων επεξεργασίας κρίσιμων τεχνο-επιστημονικών προβλημάτων και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής.

Στόχοι

Ένας βασικός στόχος του ΜΠΣ είναι να αναδείξει τις διαδρομές μέσα από τις οποίες συγκροτούνται οι επιστήμες και η τεχνολογία. Να προσεγγίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία ως ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες συντελούνται εντός συγκεκριμένων θεσμικών, ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών πλαισίων. Παράλληλα, το συγκεκριμένο ΜΠΣ στοχεύει να δείξει ότι ο δημόσιος λόγος γύρω από τεχνοεπιστημονικά ζητήματα μπορεί να είναι ελκυστικός, ενημερωτικός και να εμπνεύσει το ευρύ κοινό καθώς και συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες να ασχοληθούν ενεργά με αυτά τα ζητήματα. Ένας ακόμα στόχος είναι η ανάδειξη των πολύπλοκων κοινωνικών σχέσεων που συγκροτούν την επιστήμη, της διακινδύνευσης που μπορεί να εισάγουν στις κοινωνικές δραστηριότητες οι επιστημονικές πρακτικές και οι τεχνολογικές καινοτομίες, του ρόλου που παίζει η τεχνοεπιστήμη στη συγκρότηση και αναπαραγωγή κοινωνικών διακρίσεων και πολιτισμικών προτύπων. Το ΜΠΣ ΕΕΠ προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων, τις οποίες οι απόφοιτοι του θα μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης:

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: – με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0388 (‘Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information and arts and humanities’)

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2023

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του ΜΠΣ ΕΕΠ προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες συγγραφής έγκυρων και τεκμηριωμένων άρθρων και βιβλίων για τη δημόσια εικόνα των επιστημών και της τεχνολογίας.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας στο ευρύ κοινό και επικοινωνίας με αυτό.
 • Να είναι σε θέση να διαχειρίζονται με βάση τον ορθό λόγο και τα υφιστάμενα πραγματικά δεδομένα αντικρουόμενες απόψεις και διαμάχες για αμφιλεγόμενα ζητήματα από τον χώρο των επιστημών και της τεχνολογίας.
 • Να μπορούν να αξιοποιήσουν την ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών για τη συγκρότηση της δημόσιας εικόνας των επιστημών και της τεχνολογίας.
 • Να κατανοούν και να διαχειρίζονται τους τρόπους με τους οποίους το πλαίσιο παραγωγής της τεχνοεπιστημονικής γνώσης συνδέεται με ευρύτερες πολιτισμικές διεργασίες.
 • Να αξιοποιήσουν την εκπαίδευσή τους στον σχεδιασμό και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
 • Να είναι σε θέση να δημιουργούν ντοκιμαντέρ και εκπομπές επικοινωνίας της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 • Να επιμελούνται μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις επιστημών και τεχνολογίας για μουσεία και άλλους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.
 • Να διευθύνουν μουσεία επιστημών και τεχνολογίας, διαδραστικές εκθέσεις και συναφείς χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Να συμμετέχουν σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων για τη διαμόρφωση επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής.
 • Να είναι εκπρόσωποι τύπου και υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιστημονικών εργαστηρίων και κέντρων τεχνολογίας.

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) Θεματικών Ενοτήτων και η συγγραφή πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Διάθρωση / Θ.Ε.
1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Οδηγίες επιλογής Θ.Ε.

Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ το εξάμηνο.

Οι ΘΕ κάθε εξαμήνου πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της κάθε ΘΕ, προκειμένου να αποφευχθούν μαθησιακά κενά και οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις επόμενης ΘΕ με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν από την/ις προηγούμενη/ες προαπαιτούμενη/ες ΘΕ.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμούν να επιλέξουν μία (1) ΘΕ τότε πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την ΕΕΠ11. Αν επιθυμούν να επιλέξουν δύο (2) ΘΕ, τότε πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12. Αν επιθυμούν να επιλέξουν τρεις (3) ΘΕ, τότε πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την ΕΕΠ11, ΕΕΠ12 και ΕΕΠ13.

Στη συνέχεια οι ΘΕ των επόμενων εξαμήνων πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της κάθε ΘΕ. Ως προαπαιτούμενο δια τη δήλωση ΘΕ 2ου και 3ου εξαμήνου ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο ΘΕ ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ακόλουθα: κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνονται οι ΘΕ του επόμενου εξαμήνου ή να δηλώνονται οι εναπομείνασες ΘΕ ενός εξαμήνου μαζί με ΘΕ του επομένου, μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των τριών (3) Θ.Ε.

Για τη δήλωση της ΕΕΠΔΕ προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) ΘΕ του 1ου, 2ου  και 3ου  εξαμήνου.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γεώργιος Βλαχάκης, Αν. Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
e-mail: gvlachakis@eap.gr

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΕΕΠ11 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΕΠ12 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΕΠ13 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΕΠ21 ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΕΠ22 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΕΠ23 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΕΠ31 ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΕΠ32 ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΕΠ33 ΝΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 35€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 350€/ Διπλωματική Εργασία 1050€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 4.200€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:
Τηλ.: 2610367428 

E-mail: eep@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο